หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 22-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   21 ก.ย. 2557   22 ก.ย. 2557   23 ก.ย. 2557   24 ก.ย. 2557   25 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 21 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 ห้อง ประชุมพระยานคร 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 ห้อง ประชุมพระยานคร 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
10 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
11 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 2 ห้อง ประชุมพระยานคร 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
12 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
13 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
14 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
15 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
16 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
17 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
18 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
19 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ชั้น 3 ห้อง ประชุมสามพระยา 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
20 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 อาคารไฟฟ้า ชั้น 1 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
21 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 อาคารไฟฟ้า ชั้น 1 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
22 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 อาคารไฟฟ้า ชั้น 1 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
23 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 อาคารไฟฟ้า ชั้น 1 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
24 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 อาคารไฟฟ้า ชั้น 1 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
25 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 อาคารไฟฟ้า ชั้น 1 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
26 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 อาคารไฟฟ้า ชั้น 1 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
27 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 อาคารไฟฟ้า ชั้น 1 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
28 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 อาคารไฟฟ้า ชั้น 1 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 ห้องประชุม เขาเขียว ชั้น 1 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ห้องประชุม เขาเขียว ชั้น 1 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านลาดวิถี 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตำหรุ 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตำหรุ 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตำหรุ 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตำหรุ 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตำหรุ 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตำหรุ 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตำหรุ 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตำหรุ 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตำหรุ 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านตำหรุ 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านตำหรุ 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านตำหรุ 21 ก.ย. 2557 09.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศกุนตลา แหวนทองคำ 082-6894695
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]