หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 22-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   21 ก.ย. 2557   22 ก.ย. 2557   23 ก.ย. 2557   24 ก.ย. 2557   25 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 สพป.ปข.2 ห้องประชุม พระยานคร ชั้น 2 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ห้องประชุม พระยานคร ชั้น 2 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ห้องประชุมพระยานคร ชั้น 2 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ห้องสมุด ชั้น 1 22 ก.ย. 2557 09.00-14.30
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ห้องสมุด 22 ก.ย. 2557 09.00-14.30
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ห้องสมุด 22 ก.ย. 2557 09.00-14.30
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ห้องสมุด 22 ก.ย. 2557 09.00-14.30
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ห้องประชุม ท้าวโกษา ชั้น 2 22 ก.ย. 2557 09.00-14.30
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ห้องประชุม ท้าวโกษา ชั้น 2 22 ก.ย. 2557 09.00-14.30
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 สพป.ปข.2 ห้องประชุม สามพระยา ชั้น 3 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 สพป.ปข.2 ห้องประชุม สามพระยา ชั้น 3 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ห้องประชุม เขาเขียว ชั้น 1 22 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 วัดธรรมรังสี (วัดนาวัลเปรียง) 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 อาคารไฟฟ้า 22 ก.ย. 2557 10.00-12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 อาคารไฟฟ้า 22 ก.ย. 2557 10.00-12.00
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 สพป.ปข.2 ห้องเขาเขียว ชั้น 1 22 ก.ย. 2557 13.00-16.00
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สพป.ปข.2 ห้องเขาเขียว ชั้น 1 22 ก.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 22 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศกุนตลา แหวนทองคำ 082-6894695
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]