หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pkn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสำราญ แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวฉวีวรรณ พุ่มแจ้โรงเรียนบ้านตำหรุกรรมการ
3. นางกุลญา ตรงศิริโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางอรุณี เย็นสุขโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวบังอร ปลั่งใจโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางเจริญศรี พันธ์เพียรโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสุพัทรา ปรานนิรามัยโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยประธานกรรมการ
2. นายสมพร พิบูลย์โรงเรียนบ้านหนองตาเย็นกรรมการ
3. นางดวงฤดี วิชัยสงค์โรงเรียนบ้านหนองเกดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางมารยาท ชื่นเจริญโรงเรียนบ้านหนองตะเภาประธานกรรมการ
2. นายปรีดา สามเกลียวโรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการ
3. นางสาวกัณทิมา ชอบชูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสุภารัตน์ ปิ่นแก้วกาญจน์โรงเรียนบ้านหนองกาประธานกรรมการ
2. นายประกอบ มาตโห้โรงเรียนบ้านวังข่อยกรรมการ
3. นางแหวนพลอย ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ดิษฐเณรโรงเรียนบ้านป่าถล่มประธานกรรมการ
2. นายปกิต ชมชื่นใจโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอดกรรมการ
3. นางสาวบุญนำ ยิ่งศิริอำนวยโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางราตรี เลือดแดงโรงเรียนบ้านพุน้อยประธานกรรมการ
2. นางปรานอม โชคบุญธิยานนท์โรงเรียนชลประทานปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวภาวิณี เทียมเพ็ชรโรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางศิรัชญา เปลี่ยนปราณโรงเรียนบ้านดอนกลางประธานกรรมการ
2. นายมานัส หินชีระนันท์โรงเรียนศาลาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุชิรา แสงทองอร่ามโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสนอง ผิวนิ่มโรงเรียนบ้านหนองเตาปูนประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา เขียวอิ่มโรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการ
3. นางสาวมาลินี สร้อยดอกไม้โรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ บางน้ำเค็มโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณประธานกรรมการ
2. นางสาวบูชิตา ยุทธนาฤทธิไกรโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
3. นางวรลักษณ์ ทองเปาด์โรงเรียนบ้านหนองพรานพุกกรรมการ
4. นายพูนทรัพย์ ดีตลอดโรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา นาเมืองโรงเรียนบ้านหนองพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจมาภรณ์ กลิ่นพูลโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิสรา ฐิตะมาดีโรงเรียนบ้านหาดขามกรรมการ
3. นางกนกรส เนียมศรโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะนาถ สาลีโรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นางระเบียบ ชุมภูแก้วโรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการ
3. นางสาวนิตยฐา ลิ้มสายสุขโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางสาวธัญญาภรณ์ คงกะเรียนโรงเรียนวัดนาห้วยประธานกรรมการ
2. นางสาวอโนชา สุขผลโรงเรียนบ้านห้วยมงคลกรรมการ
3. นายพรเลิศ ปุ่นคอนโรงเรียนบ้านหนองเหียงกรรมการ
4. นางบุญยวง ทัพพะมูลโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพกรรมการ
5. นางสาวอำไพ ชื่นอารมย์โรงเรียนบ้านเนินกรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวโสภา ขันติศรีสกุลโรงเรียนบ้านปากน้ำปรานประธานกรรมการ
2. นางวงเดือน คชกริชโรงเรียนบ้านโป่งกะสังกรรมการ
3. นางสวีวรรณ์ ภมรสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ผิวนิ่มโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
5. นายปรีดี ภมรสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงกรรมการ
6. นางธนพร อรชรศึกษานิเทศก์ชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางหัสณีย์ สังขศิลปชัยโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสุวารี จงธีระธรรมโรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ศิลปสธรรมโรงเรียนอานันท์กรรมการ
4. นางสุพัชรา เกษตรอุดมรัตน์โรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางประทุม เจียมตนโรงเรียนอนุบาลหัวหินประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ไตรธรรมโรงเรียนชลประทานปราณบุรีกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไทยโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงกรรมการ
4. นางประภาวดี เมืองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัดกรรมการ
5. นายสมเกียรติ โคมเมืองโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สองสีโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ ทองเปี่ยมโรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุนทร แซ่เตียวโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ อยู่คงโรงเรียนบ้านหนองตาเย็นกรรมการ
5. นางสาวรัตนา เกียรติเกษมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางประทุม เจียมตนโรงเรียนอนุบาลหัวหินประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ไตรธรรมโรงเรียนชลประทานปรานบุรีกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ จันทร์ไทยโรงเรียนบ้านนาวันเปรียงกรรมการ
4. นางประภาวดี เมืองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัดกรรมการ
5. นายสมเกียรติ โคมเมืองโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สองสีโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นายชัยชนะ ทองเปี่ยมโรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุนทร แซ่เตียวโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ อยู่คงโรงเรียนบ้านหนองตาเย็นกรรมการ
5. นางสาวรัตนา เกียรติเกษมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญช่วย ใจสุขโรงเรียนบ้านห้วยมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา รักดีโรงเรียนบ้านตำหรุกรรมการ
3. นางสาวพนิดา เมธาวิกุลโรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการ
4. นางนรพร ถานันโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวไพลิน สุภาเมศโรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
6. นางศศิวมล นุชสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญช่วย ใจสุขโรงเรียนบ้านห้วยมงคลประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา รักดีโรงเรียนบ้านตำหรุกรรมการ
3. นางสาวพนิตา เมธิวิกุลโรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการ
4. นางนรพร ถานันโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวไพลิน สุภาเมศโรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
6. นางศศิวมล นุชสวัสดิ์โรงเรียนบ้้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายดำรงค์ชัย เขียวไปรเวชโรงเรียนบ้านป่าถล่มประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ อินพุ่มโรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการ
3. นางสาวพรรัตน์ กิ่งมะลิโรงเรียนบ้านตำหรุกรรมการ
4. นางสาวสายลม มิตรกูลโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
5. นางปนัดดา สางามโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยกรรมการ
6. นางนงนุช ภูทองวันโรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการ
7. นางวิลิญา ทองประเสริฐโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
8. นางสาวนิภาวัลย์ อินทร์อ่อนโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้งกรรมการ
9. นางสาวธนพร จันทร์จิตรจริงใจโรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการ
10. นางสาวเกษราภรณ์ แต่ผลประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกากรรมการ
11. นางสาวแสงอรุณ เกลื่อนกลาดโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
12. นายมนตรี ขาวเนียมโรงเรียนบ้านหาดขามกรรมการ
13. นางสาวกฤษฎิยาณี อิ่มอุไรโรงเรียนบ้านหนองตะเภากรรมการ
14. นางนิชิรา โกษาแสงโรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางเอื้อมพร สงวนวงษ์โรงเรียนบ้านหนองตาเย็นประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิรดี มีเชื้อโรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
3. นางปิยะนันท์ เที่ยงทันโรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการ
4. นางระเบียบ ชมพูแก้วโรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการ
5. นางสินีนาฏ พราหมณ์วงศ์โรงเรียบ้านสามร้อยยอดกรรมการ
6. นางเรียม ทองรอดโรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการ
7. นางสุฑาทิพย์ ตันตินิมิตรกุลโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
8. นางสาวสุภาวดี เอียดสีโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
9. นางสาวสุพรรณี ผ่องรัศมีเพ็ญโรงเรียนบ้านหนองเหียงกรรมการ
10. นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลหัวหินกรรมการ
11. นางสาวแสงอรุณ เกลื่อนกลาดโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
12. นายศิวดล ปักษาโรงเรียนวัดกุยบุรีกรรมการ
13. นางรุจิรดา เวทยนุกูลโรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
14. นางสุกัญญา บุญกองโรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางรจนันท์ เผือกประคองโรงเรียนบ้านหนองเกดประธานกรรมการ
2. นางวาสนา สุนทรโสภาโรงเรียนบ้านตำหรุกรรมการ
3. นายสิโนทัย เพนเทศโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการ
4. นางสาววัสสิกา โสนาคโรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการ
5. นางธัญภัค สัมพันธพงศ์โรงเรียนบ้านหนองตะเภากรรมการ
6. นางอรเยาว์ อาจหาญโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
7. นางนกแก้ว นวลละอองโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวนิดา ครุฑกาศโรงเรียนบ้านหนองตะเภาประธานกรรมการ
2. นางช่อทิพย์ ทวีธนสารสมบัติโรงเรียนวัดดอนยายหนูกรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เรืองฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
4. นางสาคร สว่างแววโรงเรียนบ้านหนองซอกรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ฉิมโหมดโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
6. นางสาวปนัดดา ตะเพียนทองโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
7. นางสาววาสนา ยาวงษ์โรงเรียนบ้านหนองเหียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชิน แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธี เพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ สีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์พิชา ศรีวิลัยโรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการ
5. นางปาริษา แดงจุ้ยโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสุรินทร์ บุญทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางเรียม ทองรอดโรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการ
3. นางสาวมณีรัตน์ โค้วกาญจนนาคโรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการ
4. นางสุนันทา นิลเลิศโรงเรียนบ้านหนองพรานพุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางจริยา ฉายศรีโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล จิรนันทสุพงษ์โรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
3. นางอรชร จินาวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองพรานพุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษมโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นอารมณ์โรงเรียนบ้านห้วยมงคลกรรมการ
3. นางสาวสมลักษณ์ ปานไพศลโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ ทองสำราญโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางอุทัยวรรณ ศรีขิริยะกุลโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียวกรรมการ
3. นายประเขิญ เพลินจิตต์โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธาโรงเรียนบ้านสำโหรงประธานกรรมการ
2. นางจันทรา ทองสำราญโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
3. นางเกษณี แก้วประดิษฐ์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นางพันธ์แพง สงชาติโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
5. นางชนัดดา รวดเร็วโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุภรดา ผ่องฉวีโรงเรียนสามแยกป่าถล่มประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุธาโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
3. นางสาวสุพฤฒิ หัสสเขตต์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นางนงนุช ภูทองวันโรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการ
5. นางณัฐพจี ปัญญาชนะกูลโรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายขวัญชัย สุขอยู่โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางอรุโณทัย ช้างเพชรโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ ระโหฐานโรงเรียนบ้านเนินกรวดกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกันทิมา สายน้ำปราณโรงเรียนบ้านตำหรุประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลดา ช่วยศรีนาคโรงเรียนบ้านหนองตาเย็นกรรมการ
3. นางช่อทิพย์ ทวีธนสารสมบัติโรงเรียนวัดดอนยายหนูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายธนู ชมภูแก้วโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย วงศ์วิศาลโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นายสมชาย คล้ายเพชรโรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ รสเจริญโรงเรียนบ้านหนองตะเภากรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ ทองพร้อมโรงเรียนบ้านวังข่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสนอง อ่วมอิ่มโรงเรียนบ้านหนองซอประธานกรรมการ
2. นายคมกฤช วัฒนาพันธุ์โรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
3. นายศิลป์ชัย บุญเกิดโรงเรียนบ้านบนกรรมการ
4. นายชิน แดงโชติโรงเรียนวัดกุยบุรีกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา อาจหาญโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนุกูล ปานมัจฉาโรงเรียนอานันท์ประธานกรรมการ
2. นายณฐกร เชื้อชาติโรงเรียนสามแยกป่าถล่มกรรมการ
3. นายดิลก ยี่รงค์โรงเรียนบ้านบางปูกรรมการ
4. นายสุพิส มัธยางกูลโรงเรียนบ้านหาดขามกรรมการ
5. นายประกอบ มาตรโห้โรงเรียนบ้านวังข่อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบุญมา ลิ้มพัธยาเนตร์โรงเรียนบ้านหนองเตาปูนประธานกรรมการ
2. นายสันติ แก้วเม้าโรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการ
3. นางสาวณัชรินทร์ ศิริพากุลโรงเรียนบ้านห้วยพลับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายนุกูล ปานมัจฉาโรงเรียนอานันท์ประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ นาคเถื่อนโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายณฐกร เชื้อชาติโรงเรียนสามแยกป่าถล่มกรรมการ
4. นายประเชิญ แย้มเปลี่ยนโรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการ
5. นางวาทินี ไม่น้อยโรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัฌชาวดี ตันเจริญศึกษานิเทศก์ชำนาญการประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ จันทวงค์โรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการ
3. นางจิตรา ดิษฐเณรโรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริกร บุญเที่ยงโรงเรียนบ้านโป่งกะสังประธานกรรมการ
2. นางสาวสุธาทิพย์ เกิดศิริโรงเรียนบ้านห้วยมงคลกรรมการ
3. นางปฏิมาภรณ์ ด่านอุดมโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นางสำราญ แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
3. นางสาวบุญนำ ยิ่งศิริอำนวยโรงเรียนอนุบาลปรานบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุนทร แซ่เตียวโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญฤดี โอสทฮกโรงเรียนแย้มสอาด หัวหินกรรมการ
3. นางอลิสา ใบแย้มโรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางรุจิรดาณ์ ชัยยานุวัฒน์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณเอี่ยมโรงเรียนวังไกลกังวลกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ อ่อนทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุชิน แก้วประเสริฐโรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
2. นางจริยา ฉายศรีโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการ
3. นางรำพึง รุ่งเจริญโรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนบ้านทุ่งยาวประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ ปัตตานังโรงเรียนแย้มสอาด หัวหินกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ คีรีนิลโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวจิตติมา เทียมเทศโรงเรียนวัดเกษตรกันทรารามประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา หน่อทิมศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกรรมการ
3. นางอลิสา ใบแย้มโรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอัจราวรรณ เพ็งเกษมโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวภัทรียา ยิ้มขำโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยะนารถ สาลีโรงเรียนบ้านวังก์พงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางประภาวดี เมืองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัดประธานกรรมการ
2. นางสาวพนารัตน์ เพชรพลูมาโรงเรียนสมถวิล หัวหินกรรมการ
3. นางศิริภรณ์ ว่องไวโรงเรียนบ้านหนองตะเภากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตติมา เที่ยมเทศโรงเรียนวัดเกษตรกันทรารามประธานกรรมการ
2. นางสาวโสวดี อยู่คงโรงเรียนดรุณศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุนทรี ถาวรโรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสุจิรา เมฆนิติโรงเรียนหนองเป่าปี่ประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา นิลเลิศโรงเรียนบ้านหนองพรานพุกกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรณ รุ่งสกุลโรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
4. นางอารีย์ ถือแก้วโรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
5. นางสุรินทร์ ดวงศิริโรงเรียนบ้านพุใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญพา จันทร์มั่นโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสมจิตต์ บารมีอวยชัยโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
4. นางสาวเบญจวรณ รุ่งสกุลโรงเรียนบ้านทับใต้กรรมการ
5. นางนพวรรณ จุลกะนาคโรงเรียนบ้านบางปูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยาโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางพัชรี เอสตีโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
3. นางสาวฐิตารีย์ รุ่งโรจน์ศุภกรโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
4. นางภณิดา วิศิษฏศักดิ์โรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการ
5. นางพูนทรัพย์ ดีตลอดโรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสิทธิเวท หัมพานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธศาสน์โกศลประธานกรรมการ
2. นายนิเวศ ถือแก้วโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการ
3. พระพระภิกษุ -วัดธรรมรังสีกรรมการ
4. พระพระภิกษุ -วัดธรรมรังสีกรรมการ
5. นางสาวดวงเดือน อยู่ยืนยงโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางวัลลภา ศรดีช้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ใบแย้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวมนัญญา รุ่งอยู่ทองผู้เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางวัลลภา ศรดีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ใบแย้มข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวมนัญญา รุ่งอยู่ทองผู้เชี่ยวชาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสายัณห์ นาคเถื่อนโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสุธน จันทร์ชูกลิ่นโรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการ
3. นายปรีดี ภมรสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงกรรมการ
4. นายธวัช เซี่ยงฝองโรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการ
5. นางสาวกฤษฏิยาณี อิ่มอุไรโรงเรียนบ้านหนองตะเภากรรมการ
6. นายศิลป์ชัย บุญเกิดโรงเรียนบ้านบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ นาคเถื่อนโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายสุธน จันทร์ชูกลิ่นโรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการ
3. นายปรีดี ภมรสูตรโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงกรรมการ
4. นายธวัช เซี่ยงฝองโรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการ
5. นางสาวกฤษฏิยาณี อิ่มอุไรโรงเรียนบ้านหนองตะเภากรรมการ
6. นายศิลป์ชัย บุญเกิดโรงเรียนบ้านบนกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสาวบุญตา ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ แย้มดีโรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายจรูญ สีสุกใสโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
5. นายรัตนะ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญตา ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ แย้มดีโรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายจรูญ สีสุกใสโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
5. นายรัตนะ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญตา ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ แย้มดีโรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการ
3. นายวีระยุทธ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายจรูญ สีสุกใสโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
5. นายรัตนะ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์โรงเรียนบ้านเนินกรวดประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด หินชีระนันท์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายเกษม ม่วงนาคโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นายรณรงค์ เปลี่ยนปรานโรงเรียนบ้านสามกระทายกรรมการ
5. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์โรงเรียนบ้านเนินกรวดประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด หินชีระนันท์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายเกษม ม่วงนาคโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นายรณรงค์ เปลี่ยนปรานโรงเรียนบ้านสามกระทายกรรมการ
5. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์โรงเรียนบ้านเนินกรวดประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด หินชีระนันท์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายเกษม ม่วงนาคโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นายรณรงค์ เปลี่ยนปรานโรงเรียนบ้านสามกระทายกรรมการ
5. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด หินชีระนันท์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายเกษม ม่วงนาคโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นายจรูญ สีสุกใสโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
5. นายโยธิน สันตะวาโรงเรียนแย้มสอาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายบุญเกิด หินชีระนันท์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายเกษม ม่วงนาคโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นายจรูญ สีสุกใสโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
5. นายโยธิน สันตะวาโรงเรียนแย้มสอาด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวบุญตา ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ แย้มดีโรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการ
3. นายจิตติ ตั้งเจียวลี้โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
4. นายวีระยุทธ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายรณรงค์ เปลี่ยนปรานโรงเรียนบ้านสามกระทายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวบุญตา ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ แย้มดีโรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการ
3. นายจิตติ ตั้งเจียวลี้โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
4. นายวีระยุทธ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายรณรงค์ เปลี่ยนปรานโรงเรียนบ้านสามกระทายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวบุญตา ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองตาแต้มประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ แย้มดีโรงเรียนบ้านปรือน้อยกรรมการ
3. นายจิตติ ตั้งเจียวลี้โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
4. นายวีระยุทธ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
5. นายรณรงค์ เปลี่ยนปรานโรงเรียนบ้านสามกระทายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นายบุญเกิด หินชีระนันท์โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นายเกษม ม่วงนาคโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นายจรูญ สีสุกใสโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
5. นายโยธิน สันตะวาโรงเรียนแย้มสอาด กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์โรงเรียนบ้านเนินกรวดกรรมการ
3. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการ
4. นายจิตติ ตั้งเจียวลี้โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
5. นางสาวรสริน แจ้งเรืองโรงเรียนแย้มสอาด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์โรงเรียนบ้านเนินกรวดกรรมการ
3. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการ
4. นายจิตติ ตั้งเจียวลี้โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
5. นางสาวรสริน แจ้งเรืองโรงเรียนแย้มสอาด กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายพนม พันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์โรงเรียนบ้านเนินกรวดกรรมการ
3. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการ
4. นายจิตติ ตั้งเจียวลี้โรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
5. นางสาวรสริน แจ้งเรืองโรงเรียนแย้มสอาด หัวหินกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายสมสกุล สีสันต์โรงเรียนอนุบาลกุยบุรีประธานกรรมการ
2. นายสมปอง บุญเกิดโรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่มกรรมการ
3. นายพรมมินทร์ อยู่ยั่งยืนวิทยากรท้องถิ่นกรรมการ
4. นางปัญรัสม์ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นายชินวัฒน์ ปานมั่งมีโรงเรียนอนุบาลกุยบุรีกรรมการ
6. นายสามารถ อยู่ยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นางสาวบุญนำ ยิ่งอำนวยโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
8. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นางสาวบุญนำ ยิ่งอำนวยโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
8. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นางสาวบุญนำ ยิ่งอำนวยโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
8. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นางสาวบุญนำ ยิ่งอำนวยโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
8. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นางสาวบุญนำ ยิ่งอำนวยโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
8. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นางสาวบุญนำ ยิ่งอำนวยโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
8. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้า่นวังวนกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นางสาวบุญนำ ยิ่งอำนวยโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
8. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นางสาวบุญนำ ยิ่งอำนวยโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
8. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวไลยกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายสามารถ เหิมขุนทดโรงเรียนกุยบุรีวิยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวไลยกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายสามารถ เหิมขุนทดโรงเรียนกุยบุรีวิยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวไลยกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายสามารถ เหิมขุนทดโรงเรียนกุยบุรีวิยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวไลยกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายสามารถ เหิมขุนทดโรงเรียนกุยบุรีวิยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวไลยกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายสามารถ เหิมขุนทดโรงเรียนกุยบุรีวิยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวไลยกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายสามารถ เหิมขุนทดโรงเรียนกุยบุรีวิยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. ว่าที่พันตรีกิตติธัช แสนภูวาโรงเรียนยางชุมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ยะโสธรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
3. นายพุทธบุตร ภิญญชิตโรงเรียนวไลยกรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ มระศิริโรงเรียนบ้านห้วยไคร้กรรมการ
5. นายสามารถ เหิมขุนทดโรงเรียนกุยบุรีวิยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายศาล เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านวังก์พงประธานกรรมการ
2. นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุลโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นายณรงค์ชัย สังขลาโพธิ์โรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ เถื่อนทองโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
5. นางสาวบุญนำ ยิ่งอำนวยโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการ
6. นายสุบิน โกษาแสงโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
7. นายระยอง เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
8. นายอิศรา เอมกมลโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นางสาลี เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
4. นางสาวนัยย์ปพร บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
5. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
6. นางสาวณิชานันท์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นางสาลี เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
4. นางสาวนัยย์ปพร บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
5. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
6. นางสาวณิชานันท์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นางสาลี เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
4. นางสาวนัยย์ปพร บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
5. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
6. นางสาวณิชานันท์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นางสาลี เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
4. นางสาวนัยย์ปพร บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
5. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
6. นางสาวณิชานันท์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นางสาลี เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
4. นางสาวนัยย์ปพร บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
5. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
6. นางสาวณิชานันท์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นางสาลี เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
4. นางสาวนัยย์ปพร บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
5. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
6. นางสาวณิชานันท์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นางสาลี เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
4. นางสาวนัยย์ปพร บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
5. นายพิทยา บุญมีโรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
6. นางสาวณิชานันท์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกกรรมการ
3. นางสาลี เดชานุวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
4. นางสาวนัยย์ปพร บุญมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
5. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุลกรรมการ
6. นางสาวณิชานันท์ นครพัฒน์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายบุญทวี บุญให้รักษาการโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินประธานกรรมการ
2. Mr.Christopher Hancockโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอารียา ฉลองขวัญโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายบุุญทวี บุุญให้รักษาการโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินประธานกรรมการ
2. Mr.Christopher Hancockโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอารียา ฉลองขวัญโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายบุญทวี บุญให้รักษาการโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินกรรมการ
2. นางอารียา ฉลองขวัญโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. Mr.Christopher Hancockโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวสุกัญญา รังสีวิจิตรประภาข้าราชการบำนาญครูประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ บุญอยู่ฮงโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นางสาวยุวรี คำสีทาโรงเรียนบ้านห้วยไทรงามกรรมการ
4. นางสาวลดาวัลย์ ไชยสุขโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการ
5. Mr.Karim clarkeโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาววิชุดา ปัญญาเหลือโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา รังสีวิจิตรประภาข้าราชการบำนาญครูประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ บุญอยู่ฮงโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นางสาวยุวรี คำสีทาโรงเรียนบ้านห้วยไทรงามกรรมการ
4. นางสาวลดาวัลย์ ไชยสุขโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการ
5. Mr.Karim clarkeโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาววิชุดา ปัญญาเหลือโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา รังสีวิจิตรประภาข้าราชการบำนาญครูประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ บุญอยู่ฮงโรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นางสาวยุวรี คำสีทาโรงเรียนบ้านห้วยไทรงามกรรมการ
4. นางสาวลดาวัลย์ ไชยสุขโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการ
5. Mr.Karim Cloukeโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาววิชุดา ปัญญาเหลือโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธาโรงเรียนบ้านสำโหรงประธานกรรมการ
2. นางสาวรัทรินทร์ โฮมแพนโรงเรียนบ้างวังวนกรรมการ
3. Mr.Julius C. Pachacoโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิณีนารถ นวไพบูลย์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธาโรงเรียนบ้านสำโหรงประธานกรรมการ
2. นางศิณีนารถ นวไพบูลย์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการ
3. Mr.Julius C. Pachacoโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัทรินทร์ โฮมแพนโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายพานุพันธ์ เนตรรุ่งโรงเรียนโรตารีกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางธัญกร จังพานิชโรงเรียนบ้านปากน้ำปรานกรรมการ
3. นางเสาวรส แสงสุรจันทรกุลโรงเรียนบ้านห้วยมงคลกรรมการ
4. MissEmily M irembeโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐวราพร เปลี่ยนปราณโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายพานุพันธ์ เนตรรุ่งโรงเรียนโรตารีกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางธัญกร จังพานิชโรงเรียนบ้านปากน้ำปรานกรรมการ
3. นางเสาวรส แสงสุรจันทรกุลโรงเรียนบ้านห้วยมงคลกรรมการ
4. MissEmily M irembeโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐวราพร เปลี่ยนปราณโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธาโรงเรียนบ้านสำโหร่งประธานกรรมการ
2. นางสาวรัทรินทร์ โฮมแพนโรงเรียนบ้านวังวนกรรมการ
3. Mr.Julius C. Pachacoโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิณีนารถ นวไพบูลย์โรงเรียนเมืองปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายบุญทวี บุญให้รักษาการโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินประธานกรรมการ
2. นางอารียา ฉลองขวัญโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายบุญทวี บุญให้รักษาการโรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหินประธานกรรมการ
2. นางอารียา ฉลองขวัญโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางอารยา ช่ออังชัญศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. Mr.Richard Paul Wildeโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชนิดา ยอดสาลีโรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางอารยา ช่ออังชัญศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. Mr.Richard Paul Wildeโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวชนิดา ยอดสาลีโรงเรียนบ้านศาลาลัยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอุดมเดช หนูสวีโรงเรียนบ้านหัวตาลแถวประธานกรรมการ
2. นายสมควร รัชตวิมลโรงเรียนบ้านเขาแดงกรรมการ
3. นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
4. นายชำนาญ ศรีนิลโรงเรียนบ้านป่าถล่มกรรมการ
5. นางสาวมะลิวัลย์ พยุหกฤษโรงเรียนบ้านพุใหญ่กรรมการ
6. นายดิเรก มีบำรุงโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอดกรรมการ
7. นายดิลก ยี่รงค์โรงเรียนบ้านบางปูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอำนวย คงถอดโรงเรียนบ้านหาดขามประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พินิจ แสงรุ้งจันทรฉายโรงเรียนบ้านพุใหญ่กรรมการ
3. นายธนดล พัฒน์ทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายดุสิทธิ์ ลีลากรโรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
5. นายสนอง อ่วมอิ่มโรงเรียนบ้านหนองซอกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีธนสาร แกมไทยโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้งกรรมการ
7. นายสมชาย คล้ายเพชรโรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
8. นางอัญชลี หนูสวีโรงเรียนบ้านปากน้ำปรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ บุญทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ จิตรดำรงค์โรงเรียนอานันท์กรรมการ
3. นางสุภรดา ผ่องฉวีโรงเรียนสามแยกป่าถล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปข.2กรรมการ
3. นางนภาพร พลหิรัญนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ วิเชียรโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
3. นางนภาพร พลหิรัญนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายวีรยุทธ์ หอมหวลโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเกษม ม่วงนาคโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
3. นางสาวสมควร เพ็ชรประดับโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
4. นายจรูญ สีสุกใสโรงเรียนบ้านวังโบสถ์กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ สุขประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการ
6. นางแหวนพลอย ยิ้มน้อยโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประสาน ปะติเพนังโรงเรียนบ้านยางชุมประธานกรรมการ
2. นางณัฐพจี ปัญญาชนะกุลโรงเรียนบ้านปากน้ำปรานกรรมการ
3. นางวรลักษณ์ ทองเปาด์โรงเรียนบ้านหนองพรานพุกกรรมการ
4. นายพเนิน ศรีงามโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสุนิสา กิตติยายามโรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวประเทือง บัวเผื่อนโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการ
3. นางอรุโณทัย ช้างเพชรโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร พินิจภารการณ์โรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุนิสา กิตติยายามโรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวประเทือง บัวเผื่อนโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการ
3. นางสาวอรุโณทัย ช้างเพชรโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร พินิจภารการณ์โรงเรียนอนุบาลปราณบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชษา ทาระชัยโรงเรียนบ้านสำโหรงกรรมการ
3. นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบและพัฒนาโปรแกรมกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสุพัตรา ศรีเที่ยงตรงโรงเรียนอนุบาลปรานบุรี (บ้านเมืองเก่า)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ ข้อออโรงเรียนบ้านปากน้ำปรานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร คิ้วยมโรงเรียนบ้านบนกรรมการ
4. นางสุพัตรา รักจำรูญโรงเรียนบ้านหนองเตาปูนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชุมพร นาคประสบสุขโรงเรียนบ้านทุ่งยาวประธานกรรมการ
2. นายอำนวย คงถอดโรงเรียนบ้านหาดขามกรรมการ
3. นางสาวณรินทร์ทิพย์ ปาลวงศ์โรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตนา แป้นด้วงโรงเรียนบ้านหนองตะเภาประธานกรรมการ
2. นายสมคิด รุ่งมณีโรงเรียนบ้านพุน้อยกรรมการ
3. นายชำนาญ แก้วกำเนิดโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางภัทรจิตร แซ่จิวโรงเรียนบ้านหนองคร้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ผลสนองโรงเรียนละเมาะกรรมการ
3. นางสาวจิรัตน์ สัตย์ประกอบโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปัญญา แจ่มฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองพรานพุกประธานกรรมการ
2. นางบุษบา มณีวงศ์โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยกรรมการ
3. นางสาววริษฎา เลือดแดงโรงเรียนบ้านเนินกรวดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมาณพ เชิดชำนาญโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ทองเปาด์โรงเรียนบ้านหนองพรานพุกกรรมการ
3. นางพชกร เด่นจารุกูลโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวศิราภรณ์ สีดอกบวบโรงเรียนบ้านหนองซอประธานกรรมการ
2. นางสาวยดาพร บุญทินโรงเรียนอานันท์กรรมการ
3. นางสาวศิรินันท์ จีนพกโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่กรรมการ
4. นายอธิวัชร์ กิตติเจริญสินชัยโรงเรียนบ้านตำหรุกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลพันธ์ ไวยคูนาโรงเรียนบ้านศาลาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวยุภาวรรณ หลายชั้นโรงเรียนบ้านห้วยมงคลกรรมการ
3. นางสาวพัชราภา ภักดีเจริญโรงเรียนชลประทานปรานบุรีกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางธนีญา พลายงามโรงเรียนบ้านหนองหอยประธานกรรมการ
2. นายพาสกร พรหมวิหารโรงเรียนบ้านหนองคร้ากรรมการ
3. นางสาววิชุดา เซี่ยงฉินโรงเรียนโรตารีกรุงเทพกรรมการ
4. นายพารวีร์ เลือดแดงเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ชษา ทาระชัยโรงเรียนบ้านสำโหร่งกรรมการ
3. นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบและพัฒนาโปรแกรมกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลหัวหินประธานกรรมการ
2. นายพิมพ์ชษา ทาระชัยโรงเรียนบ้านสำโหรงกรรมการ
3. นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพยเจ้าหน้าที่ดูแลระบบและพัฒนาโปรแกรมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายศิริชัย ช่วยรอดโรงเรียนบ้านหนองขามประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชกานต์ พราหมณืวงศ์โรงเรียนบ้านหัวตาลแถวกรรมการ
3. นายโชคอนันต์ อุตสียาโรงเรียนบ้านยางชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายบรรจบ ศิริกุลวิวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาโป่งประธานกรรมการ
2. นายปรีดา สามเกลียวโรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชรโรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายบรรจบ ศิริกุลวิวัฒน์โรงเรียนบ้านเขาโป่งประธานกรรมการ
2. นายปรีดา สามเกลียวโรงเรียนบ้านหนองคางกรรมการ
3. นายกิตติพจน์ ชมชื่นใจโรงเรียนบ้านไร่เก่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายประสาน ปะติเพนังโรงเรียนบ้านยางชุมประธานกรรมการ
2. นายดุสิทธิ์ ลีลากรโรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
3. นายประชา วัดโลกโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประสาน ปะติเพนังโรงเรียนบ้านยางชุมประธานกรรมการ
2. นายดุสิทธิ์ ลีลากรโรงเรียนวัดนาห้วยกรรมการ
3. นายประชา วัดโลกโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอาซีซ๊ะ มรรคาเขตวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพล เผ่าสำราญวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ศิริสวัสดิ์วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีกรรมการ
4. นางประยูร เอี่ยมอำนวยโรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการ
5. นางมาริษา ชื่นสุราษฏร์โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางวิลาวัลย์ วิเชียรโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนรัตน์ ทวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชรโรงเรียนบ้านหนองยิงหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวีรพล มหาวีรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายรัฐวรณ์ ยอดเกตุโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางสาวสาคร เกิดศรีโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางวิลาวัลย์ วิเชียรโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางกาญจนรัตน์ ทวีศักดิ์โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์กรรมการ
3. นายประเชิญ เพลินจิตต์โรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวีรพล มหาวีรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายณัฐวร ยอดเกตุโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางสาวสาคร เกิดศรีโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สองสีโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษมโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ สุพรรณโรจน์โรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา สองสีโรงเรียนอนุบาลปราณบุรีประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษมโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อยกรรมการ
3. นางจุรีรัตน์ สุพรรณโรจน์โรงเรียนบ้านลาดวิถีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายาโรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางประภาวดี เมืองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัดกรรมการ
3. นางสาวสิริกร บุญเที่ยงโรงเรียนบ้านโป่งกะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายาโรงเรียนบ้านทับใต้ประธานกรรมการ
2. นางประภาวดี เมืองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัดกรรมการ
3. นางสาวสิริกร บุญเที่ยงโรงเรียนบ้านโป่งกะสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสิรินดา กรรมาชีพโรงเรียนบ้านไร่บนประธานกรรมการ
2. นางสุภรดา ผ่องฉวีโรงเรียนสามแยกป่าถล่มกรรมการ
3. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธาโรงเรียนบ้านสำโหร่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสิรินดา กรรมาชีพโรงเรียนบ้านไร่บนประธานกรรมการ
2. นางสุภรดา ผ่องฉวีโรงเรียนสามแยกป่าถล่มกรรมการ
3. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธาโรงเรียนบ้านสำโหร่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางมณี คนชมโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการ
3. นายกิตติพจน์ ชมชื่นใจโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนก เทียนสมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางมณี คนชมโรงเรียนบ้านสามร้อยยอดกรรมการ
3. นายกิตติพจน์ ชมชื่นใจโรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอดกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิวิไล รักษนาเวศโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ดีตลอดโรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการ
3. นางจินตนาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิวิไล รักษนาเวศโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางจริยา ภู่พันธ์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นายมนตรี กลิ่นนิรัญโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธนพร สารมีโรงเรียนบ้านทุ่งยาวประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ชูแก้วโรงเรียนบ้านเนินพยอมกรรมการ
3. นางจินตนาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี หนูฉวีโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณประธานกรรมการ
2. นายมนตรี กลิ่นนิรัญโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณกรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ ดีตลอดโรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศิวิไล รักษนาเวศโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ดีตลอดโรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการ
3. นางจินตนาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศิวิไล รักษนาเวศโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ดีตลอดโรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการ
3. นางจินตนาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางศิวิไล รักษนาเวศโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ดีตลอดโรงเรียนบ้านไร่บนกรรมการ
3. นางจินตนาพร ปรีเปรมโรงเรียนบ้านดอนกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี หนูฉวีโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณประธานกรรมการ
2. นางจริยา ภู่พันธ์โรงเรียนบ้านหนองหอยกรรมการ
3. นางภาวนา พรมสะอาดโรงเรียนบ้านดอนมะขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุนีย์ ชิวปรีชาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงประธานกรรมการ
2. นายมานพ เชิดชำนาญโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายธนพร สารมีโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุนีย์ ชิวปรีชาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงประธานกรรมการ
2. นายมานพ เชิดชำนาญโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายธนพร สารมีโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุนีย์ ชิวปรีชาโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียงประธานกรรมการ
2. นายมานพ เชิดชำนาญโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายธนพร สารมีโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีรพล มหาวีรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายณัฐวร ยอดเกตุโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นางสาวสาคร เกิดศรีโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวีรพล มหาวีรรัตน์โรงเรียนบ้านหนองจิกประธานกรรมการ
2. นายณัฐวร ยอดเกตุโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องกรรมการ
3. นายสาคร เกิดศรีโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้งกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศกุนตลา แหวนทองคำ 082-6894695
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]