หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 22-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ร.ต.หญิงศกุนตลา แหวนทองคำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ปข.2 ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและลงคะแนนระดับเขตพื้นที่
2 นายเชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ารศึกษาประถมศึกาาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายสุรินทร์ บัวงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายวิรัตน์ เกษสุริยงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายปรีชา บุปผาฃาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายทวีป คงศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
8 ว่าที่ร้อยตรีธีระฃัย ไพฑูรย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสมสันต์ ลือกำลัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสริษา แสงอุทัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสิทธิศักดิ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายมานิตย์ สีสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
13 นางนุสรา ชื่นประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
14 ว่าที่ร้อยตรีหญิงศกุนตลา แหวนทองคำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางนภาพร พลหิรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
16 นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
17 นางสาวสุณี พู่พวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
18 นางจงกลนี วรรณพิรุณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
19 นางสาวปราณี จงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
20 นางธนพร อรชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
21 นางนิตยา เกษสุริยงค์ เจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
22 นางวราพร ทับซ้อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
23 นางสาวปภัสสร มากดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
24 นายปัญจพล ศุภมิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
25 นางสาวอภิชญา ไทยถนอม เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
26 นางสาวสุทธิดา คงรอด เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
27 นายสมสันต์ ลือกำลัง รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
28 นายมานัต เสียงใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
29 นายมานิตย์ สีสง่า ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามวัดผลและประเมินผล สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
30 นางนุสรา่ ชื่นประสงค์ ผอกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
31 ว่าที่ร.ต.หญิงศกุนตลา แหวนทองคำ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
32 นายปัญจพล ศุภมิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
33 นางอารีย์พร อรรถวุฒิกุล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
34 นางนิยม ตั้งธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
35 นางเสาวนีย์ ขวงพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
36 นางสาวสุรี ขวัญอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
37 นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
38 นายพารวีย์ เลือดแดง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
39 นางกัลยรัตน์ สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
40 นางสาวบุปผา มากแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
41 นางสาวยุพิน สว่างศรี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
42 นางอรณิชา บุปผาชาติ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
43 นางพรวิภา ไชยตะมาตย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
44 นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
45 นางสาววาทินี ครุฑธา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
46 นางสาวจันทร์อำไพ คำผา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
47 นายทวีป คงศิริ รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
48 นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
49 นางสาวอุทุมพร เดชคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
50 นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
51 นางเกศรินทร์ กวางทอง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
52 นายจำลอง พึ่งโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
53 นางสาวสุภัทรา ชุมผาง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
54 นางสริษา แสงอุทัย รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
55 นางสริษา แสงอุทัย รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่
56 นางจิราภรณ์ คำทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่
57 นางสาวถนอม กาญจนจิตติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่
58 นายศุภพงษ์ ครุฑกาศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่
59 นายธนพล แซ่แต้ เจ้าหน้าที่ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ (ลูกจ้างชั่วคราว) คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่
60 นายรุ่งอรุณ สุวณิช ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่
61 นายสาย อุ่นใจ พนักงานบริการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่
62 นายอนุพล คูหาพูนสุข เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่
63 นายทองใบ ไทยถนอม ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่
64 นางปัญจรัตน์ ยอดแฉล้ม ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่
65 นางสรรสุนีย์ สุขศรี ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่
66 นายจำลอง พึ่งโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคาร สถานที่
67 นายปรีชา บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและตกแต่งเวทีประกอบพิธีเปิด
68 นายสมสันต์ ลือกำลัง รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและตกแต่งเวทีประกอบพิธีเปิด
69 นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและตกแต่งเวทีประกอบพิธีเปิด
70 นางนภาพร พลหิรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและตกแต่งเวทีประกอบพิธีเปิด
71 นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและตกแต่งเวทีประกอบพิธีเปิด
72 นางสาวสุณี พู่พวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและตกแต่งเวทีประกอบพิธีเปิด
73 นางนุสรา่ ชื่นประสงค์ ผอกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและตกแต่งเวทีประกอบพิธีเปิด
74 นายอำนวย คงถอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่วัดธรรมรังสี
75 นายประสาน ปะติเพนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่วัดธรรมรังสี
76 นางสาวสิริกร บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่วัดธรรมรังสี
77 นางสมจิตร์ เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่วัดธรรมรังสี
78 นางกาญจนารัตน์ ทวีศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่วัดธรรมรังสี
79 นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่วัดธรรมรังสี
80 นางสาวสุทธิดา คงรอด เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่วัดธรรมรังสี
81 นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่วัดหนองตาแต้ม
82 นางสาวพิไรพร แช่มช้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่วัดหนองตาแต้ม
83 นางสาวบุญตา ยิ้มน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่วัดหนองตาแต้ม
84 นางสุกัญญา หน่อทิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่วัดหนองตาแต้ม
85 นายสมชาย ทองจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำหรุ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านตำหรุ
86 นางสุนทร แซ่เเตียว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านตำหรุ
87 นายนุกูล ปานมัจฉา ผู้อำนวยการโรงเรียนอานันท์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านตำหรุ
88 นางนิทธิรา คล่องแคล่ว ครูโรงเรียนบ้านตำหรุ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านตำหรุ
89 นายบุญยืน นาคเงิน ช่างไม้ 3 ร.ร.บ้านตำหรุ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านตำหรุ
90 นางสุชัญญา ชิวปรีชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำหรุ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านตำหรุ
91 นางประยูร เอี่ยมอำนวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดวิถี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านลาดวิถี
92 นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านลาดวิถี
93 นายชุมพร นาคประสบสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านลาดวิถี
94 นายสุบิน โกษาแสง ครูโรงเรียนบ้านลาดวิถี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านลาดวิถี
95 นายณรงค์ ปานประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านลาดวิถี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านลาดวิถี
96 นายสืบศักดิ์ ใบแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านปลายน้ำ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเทศบาลบ้านปลายน้ำ
97 นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลับ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเทศบาลบ้านปลายน้ำ
98 นายชาญชัย เสียงกล่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเทศบาลบ้านปลายน้ำ
99 นายประทิน สืบสุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะขาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเทศบาลบ้านปลายน้ำ
100 นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยายหนู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเทศบาลบ้านปลายน้ำ
101 นางฐิติพร เด็กหลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเทศบาลบ้านปลายน้ำ
102 นางรสมาลิน พุทธาคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนเทศบาลบ้านปลายน้ำ
103 นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
104 นางพัชรี จิตแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
105 นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
106 นางวรรณพร สินประมาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
107 นางสาวพนิตา เมธาวิกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
108 นางชลพันธุ์ วิจิตร ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
109 นางสาวพิมพ์พิชา ศรีวิลัย ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
110 นางสาวสิริมาส เขียวไปรเวช ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
111 นายธวัช เซี่ยงฝอง ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
112 นายสมคิด สดสะอาด ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
113 นายมัด จอสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
114 นายอำพร ทองบาง พนักงานราชการครู ร.ร.บ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
115 ว่าที่ร.ต.ภาณุพงษ์ สร้อยประเสริญ ครูอัตราจ้าง ร.ร.บ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
116 นางปิยะนันท์ เที่ยงทัน ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
117 นางวิไลวรรณ ใกล้ชิด ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
118 นางอรวรรณ คำมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
119 นางอุไรวรรณ อยู่คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
120 นางเอื้องพร สงวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
121 นางวาสนา พันแสง ครูโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
122 นายณรงค์วิทย์ พึ่งพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
123 นายมานิตย์ สีสง่า ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามวัดผลและประเมินผล สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
124 นายพงษ์พินิจ แสงรุ้งจันทรฉาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านพุใหญ่
125 นางมลิวัลย์ พยุหกฤษ ครูโรงเรียนบ้านพุใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านพุใหญ่
126 นางทัศนีย์ หูทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านพุใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านพุใหญ่
127 นางสุรินทร์ ดวงศิริ ครูโรงเรียนบ้านพุใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านพุใหญ่
128 นางพิชญาพัค ไตรภพ ครูโรงเรียนบ้านพุใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านพุใหญ่
129 นายสนิท เอมโอษฐ์ ช่างไม้ 3 ร.ร.บ้านพุใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านพุใหญ่
130 นายมานิตย์ สีสง่า ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามวัดผลและประเมินผล สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนบ้านพุใหญ่
131 นางสริษา แสงอุทัย รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
132 นางจิราภรณ์ คำทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
133 นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
134 นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
135 นางสุพัตรา สุนทร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
136 นางสาวปภัสสร มากดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
137 นางสาวสภัทธา ชุมผาง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
138 นางวราพร ทับซ้อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
139 นายเอกบวร ไวยเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
140 นายสาย อุ่นใจ ช่างไม้ 3 สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
141 นายบุญยืน นาคเงิน ช่างไม้ 3 ร.ร.บ้านตำหรุ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
142 นายสนิท เอมโอษฐ์ ช่างไม้ 3 ร.ร.บ้านพุใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
143 นายอำพันธ์ รัตนโพธิ์ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
144 นางสุคนธรส ขวัญอ่อน นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
145 นายชาติ เหลือวงศ์ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
146 นายธนพล แซ่แต้ เจ้าหน้าที่ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ (ลูกจ้างชั่วคราว) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
147 นางสาวนัชชนันท์ กายเพชร เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
148 นางสาวสมฤดี สีนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
149 นางสาวศรัญญา ขำปรางค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างชั่วคราว) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
150 นางสาวพัสนันท์ ลับเหลี่ยม นักวิชาการการเงินและบัญชี(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
151 นายอนุพล คูหาพูนสุข เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
152 นายปัญจพล ศุภมิตร เจ้าหน้าที่ธุรการ(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
153 นายรุ่งอรุณ สุวณิช ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
154 นางสาวอภิชญา ไทยถนอม เจ้าหน้าที่ลูกเสือ(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
155 นางสาวเพ็ญนภา ปู่แตงอ่อน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างชั่วคราว) คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
156 นางสาวสุทธิดา คงรอด เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
157 นางณัทสรณ์ รบแคล้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
158 นางศิรกานต์ ศรลัมภ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
159 นายภักดี แก้วทองสุข พนักงานบริการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
160 นายมานพ พลายมีสี พนักงานบริการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
161 นายสุวรรณ จันทร์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
162 นางสาวไพลิน เกตุธิโภค นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
163 นางสมสวย เจียรนัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
164 นางสาวอมรดา พรหมวิหาร นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
165 นายศุภพงษ์ ครุฑกาศ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
166 นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
167 นายวิรุตติ์ ราศี นิติกรปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
168 นายเอกบวร ไวยเจริญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
169 นางอุษา ยี่รงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
170 นายธนพล แซ่แต้ เจ้าหน้าที่ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ (ลูกจ้างชั่วคราว) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
171 นางสาวนัชชนันท์ กายเพชร เจ้าหน้าที่คุรุสภาเขตพื้นที่(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
172 นางสาวสมฤดี สีนาค เจ้าหน้าที่ธุรการ(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
173 นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
174 นายปรีชา บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
175 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
176 นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
177 นางสาวอุทุมพร เดชคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
178 นางสาวปราณี จงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
179 นางรสมาลิน พุทธาคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
180 นางสาวสุณี พู่พวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
181 นางสาวปภัสสร มากดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
182 นางศิรกานต์ ศรลัมภ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
183 นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายวัดผลและประเมินผล
184 นายทวีป คงศิริ รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
185 นายวัชรพงษ์ สรรพพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
186 นางศรีสำอางค์ แฉ่งฉายา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใต้ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
187 นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์(ลูกจ้างชั่วคราว) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
188 นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
189 นางสาวอุทุมพร เดชคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
190 นางสาวปราณี จงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
191 นายปรีชา บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
192 นางกาญจนา สองสี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปราณบุรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
193 นายชัยชนะ ทองเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือน้อย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
194 นายอำนาจ ไตรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนชลประทานปราณบุรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
195 นางสาวสุนทร แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
196 นางธนพร อรชร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
197 นางสาวรัตนา เกียรติเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
198 นายพารวีย์ เลือดแดง เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์(ลูกจ้างชั่วคราว) คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
199 นางอุไรวรรณ อยู่คง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
200 นางสาวรัตนา เกียรติเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
201 นางเอื้อมพร สงวนวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
202 นายทองใบ ไทยถนอม ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
203 นายกฤษณฤกษ์ กลิ่นเพย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์(ลูกจ้างชั่วคราว) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
204 นายอนุพล คูหาพูนสุข เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
205 นายปรีชา บุปผาชาติ รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
206 นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลับ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
207 นายชาญชัย เสียงกล่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
208 นายสุรินทร์ บุญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
209 นายประทิน สืบสุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนมะขาม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
210 นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยายหนู คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
211 นางฐิติพร เด็กหลี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
212 นางรสมาลิน พุทธาคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
213 นายสมัชชา สุกใส เจ้าหน้าที่ดูแลระบบและพัฒนาโปรแกรม(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
214 ว่าที่ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย์ รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
215 นายอำนวย คงถอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดขาม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
216 นายประสาน ปะติเพนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
217 นางสาวสิริกร บุญเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งกะสัง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
218 นางสมจิตร์ เลิศอาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
219 นางกาญจนารัตน์ ทวีศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
220 นางทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
221 นางกัลยรัสน์ สุขประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
222 นางสริษา แสงอุทัย รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
223 นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนยายหนู คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
224 นายจิรพันธ์ ลายสร้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใต้ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
225 นายสายัณห์ นาคเถื่อน ครูโรงเรียนบ้านใหม่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
226 นางสาวสุรี ขวัญอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
227 นายมานัต เสียงใหญ่ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
228 นางสริษา แสงอุทัย รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
229 นายวัชรินทร์ ปลื้มจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินกรวด คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
230 นางสาวพิไรพร แช่มช้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
231 นางสาวบุญตา ยิ้มน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
232 นางสุกัญญา หน่อทิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
233 นางเสาวนีย์ ขวงพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
234 นายสิทธิศักดิ์๋ ทองคำ รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
235 นายยม อยู่ชมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
236 นางพัชรี จิตแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
237 นางสุภาภรณ์ ปทุมเพชร ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
238 นางวรรณพร สินประมาญ ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
239 นางพนิตา เมธาวิกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
240 นางชลพันธุ์ วิจิตร ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
241 นางพิมพ์พิชชา ศรีวิลัย ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
242 นางสาวสิริมาส เขียวไปรเวช ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
243 นายธวัช เซี่ยงฝอง ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
244 นายสมคิด สดสะอาด ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
245 นายมัด จอสูงเนิน ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
246 นายอำพร ทองบาง ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
247 ว่าที่ร.ต.ภาณุพงษ์ สร้อยประเสริญ ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
248 นางปิยะนันท์ เที่ยงทัน ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
249 นางวิไลวรรณ ใกล้ชิด ครูโรงเรียนบ้านหนองยิงหมี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
250 นางอรวรรณ คำมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
251 นายวัฒชัย วรรณพิรุณ รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
252 นายสมสกุล สีสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
253 นายศาล เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังก์พง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
254 นายณัฐชานนท์ ประเสริฐสิทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคร้า คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
255 นายประสาน ปะติเพนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางชุม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
256 นายเอกวรา วัฒนจิตต์ ผู้จัดการโรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
257 นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
258 ว่าที่ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
259 นางจงกลนี วรรณพิรุณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
260 นายอนุพล คูหาพูนสุข เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
261 นายวิรัตน์ เกษสุริยงค์ รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
262 นางอัจฉราวรรณ เพ็งเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
263 นายชุมพร นาคประสบสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
264 นายจักรวาล วิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะไผ่ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
265 นางสมทรง ภิรมย์รส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
266 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
267 นางสาวพัชรา เกตุธิโภค เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานและเทคโนโลยี
268 นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
269 นายเฉลิมเกียรติ สมัครรบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
270 นายพานุพันธ์ เนตรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
271 นายสุรินทร์ บุญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
272 นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโหรง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
273 นางอารยา ช่ออังชัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
274 นางสาวนงนุช สีสันต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
275 นางสาวสุณี พู่พวง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
276 นางนิตยา เกษสุริยงค์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
277 นางสาวอภิชญา ไทยถนอม เจ้าหน้าที่ลูกเสือ(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
278 นางสาวสุทธิดา คงรอด เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์(ลูกจ้างชั่วคราว) สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
279 นายสุรินทร์ บัวงาม รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
280 นายอุดมเดช หนูสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวตาลแถว คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
281 ว่าที่ร.ต.ธนสาร แกมไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
282 นางนภาพร พลหิรัญ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
283 นายมานิตย์ สีสง่า ผอ.กลุ่มนิเทศก์ติดตามวัดผลและประเมินผล สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
284 นายสมสันต์ ลือกำลัง รอง ผอ.สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
285 นายสมชาย ทองจำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำหรุ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
286 นางนิยม ตั้งธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
287 นางสาวสุนทร แซ่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
288 นายนุกูล ปานมัจฉา ผู้อำนวยการโรงเรียนอานันท์ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
289 นายทรงศักดิ์ จันทร์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
290 นายเสรี สงวนวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาห้วย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
291 นายบรรจง หูทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุน้อย คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
292 นายชาญชัย เสียงกล่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
293 นายสมัคร ปัญญาพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคาง คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
294 นางนิตยา ฤทธิ์อินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพลับ คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ
295 นางวราพร ทับซ้อน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.ปข.2 คณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกลุ่มการศึกษาพิเศษ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศกุนตลา แหวนทองคำ 082-6894695
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]