รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 22-26 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กหญิงศศิประภา  เกิดแก้ว
 
1. นางวาสนา  แย้มไพฑูรย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 1. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  พิชญศุภกิจ
 
1. นางธนาภรณ์  เนียมรอด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงธันยานี  เพ็ชรโยธิน
 
1. นางสาวสุชิรา  แสงทองอร่าม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยายหนู 1. เด็กหญิงสหฤทัย  ฤทธิ์เดช
 
1. นายสุธน  จันทร์ชูกลิ่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงจิราพร  กลั่นกันภัย
 
1. นางพัชรินทร์  ภูชนะศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทร์นาค
 
1. นางสาวสุชิรา  แสงทองอร่าม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวทอง
 
1. นางวัฒนา  มะลิโชติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเศษศึกษา 1. เด็กหญิงธัญจิรา  แจ่มสว่าง
 
1. นางสาวพนิดา  อยู่ชมบุญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กชายดวง  จุสมใจ
 
1. นางราตรี  เลือดแดง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.19 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กหญิงพรทิตา  บุบผา
2. เด็กหญิงพัชรพร  เซ่งเครือ
3. เด็กหญิงสิริขวัญ  ผาสุข
 
1. นางนารีรัตน์  สาครขำ
2. นางสาวนวรัตน์  เทศกูล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 1. เด็กหญิงทิพากร  คงช่วย
2. เด็กหญิงวิลาสินี  น้อยช่อ
 
1. นางธนัชกร  เปลี่ยนปราณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  โชติกุญชร
2. เด็กหญิงพรทิตา  บุบผา
 
1. นางนารีรัตน์  สาครขำ
2. นางสาวชลธิชา  แย้มอุทัย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายธนากร  สารธรรม
 
1. นางรุจิรดา  เวทยนุกูล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กหญิงอริยา  นาคโต
 
1. นายดำรงค์ชัย  เขียวไปรเวช
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร 1. เด็กชายธวัชชัย  เวชสว่าง
 
1. นายมะคอลา  แวฮูลู
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือน้อย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  แตงปาน
2. เด็กหญิงนภารัตน์  สารศิริ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ปั่นทรัพย์
 
1. นางสุกัญญา  บุญกอง
2. นางสาวธัญญารัตน์   เอี่ยมสะอาด
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงปนัดดา  บัวพูล
3. เด็กชายอนิวัฒน์  แตงโสภา
 
1. นางสาววัสสิกา  โสนาค
2. นายปรีดา  สามเกลียว
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงวิมลรัตน์  กรุดมินบุรี
2. เด็กหญิงศศิประภา   อินทร์จวง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แก้วเกตุ
 
1. นางเอื้อมพร  สงวนวงษ์
2. นางวาสนา  พันแสง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงปรายฟ้า  รังษีสัตยาโสภิศ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พะวงกิจ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ยังมีมา
 
1. นางบุญเรียม  จันทร์ชูกลิ่น
2. นางวาสนา  สุนทรโสภา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงวรรณษา  เล็กน้อย
2. เด็กหญิงอารยา  จวนสว่าง
 
1. นางวิไลวรรณ  ผิวนิ่ม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงพัชราพร  เยื่อใย
2. เด็กหญิงสุจิตรา  เขียวชอุ่ม
 
1. นางไพลิน  สุภาเมศ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายธนกร  หูทิพย์
 
1. นางรุจิรดา  เวทยนุกูล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กชายชาญชล  เขียวไปรเวช
 
1. นางสาววรางคณา  เหล่าซ่วน
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กชายวิชชากร  ภาษาไทย
 
1. นางรจนันท์  เผือกประคอง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวไลย 1. เด็กหญิงชนาภา  มีนาม
2. เด็กหญิงศริญญา  น่วมอ่อน
3. เด็กหญิงศริลักษณ์  ฤทธิ์บัว
 
1. นางสาวประไพ  น้อยสุวรรณ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงธันยานี  เพ็ชรโยธิน
2. เด็กชายอรุณ  แซ่ลิ้ม
3. เด็กหญิงอังคณา  กรเม
 
1. นางเกษินี  แก้วประดิษฐ์
2. นางสาวสุชิรา  แสงทองอร่าม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  บูชาจงจรัส
2. เด็กหญิงนภัสสร  มังคุด
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ดวงลายทอง
 
1. นางสาวกฤษฏิยาณี  อิ่มอุไร
2. นางนันท์นภัส  ศรีพรหมทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุน้อย 1. เด็กหญิงจิรวดี  สุดยอด
2. เด็กหญิงสุรัสวดี  จงเจริญ
3. เด็กหญิงอรพินท์  รุ่งแจ้ง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  สีงาม
2. นางสาวสุธาสินี  พรมสะอาด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เอมโอษฐ์
2. เด็กหญิงธัญสุดา  ระวังวงศ์
3. เด็กหญิงภควดี  เณรวงศ์
 
1. นางสาวณรินทร์ทิพย์  ปาลวงศ์
2. นางสาวธัญญาภรณ์  คงกะเรียน
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กหญิงณัชนันทน์  ปิ่นทอง
2. เด็กชายณัฐพล  สนสาขา
3. เด็กหญิงวิมลวัลย์  อภิชัย
 
1. นางสาวสุพิชญา  ตั้งธรรม
2. นางหัสณีย์  สังขศิลปชัย
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงพรรภษา  แสงล้ำ
2. เด็กหญิงสุปราณี  คล้ายทอง
3. เด็กหญิงอรอุมา  ยอดยิ่ง
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  ถือความสัตย์
2. นางนงนุช  ภูทองวัน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเกด 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ศรีทอง
2. เด็กหญิงจารุณี  สายจันยูร
3. เด็กหญิงศศิธร  สมฤทธิ์
 
1. นางสาวสุนิดา  สารวัตร
2. นางนุชจรี  ยอดยิ่ง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 1. เด็กชายสุภชา  เหมือนอ่วม
2. เด็กชายอภินันท์  สามเกลียว
 
1. นางชนัดดา  รวดเร็ว
2. นางจริยา  ฉายศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปรีชาพล
2. เด็กหญิงสุภาชา  ช้างเพชร
 
1. นางจริยา  ฉายศรี
2. นางชนัดดา  รวดเร็ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหัวหิน 1. เด็กชายภูวนัตถ์  ศรีสุจริต
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  ศรีสนิท
 
1. นางสาวจินดาภรณ์  แซ่จัง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายพงศ์พล  ยังมีมา
2. เด็กชายภาสกร  ติดพุก
 
1. นางสาวณรินทร์ทิพย์  ปาลวงศ์
2. นายดุสิทธิ์  ลีลากร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน 1. เด็กชายณัฐดนัย  หอมกลิ่น
2. เด็กชายธันวา  ละมั่งทอง
 
1. นายบุญมา  ลิ้มพัธยาเนตร์
2. นายสนอง  ผิวนิ่ม
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยายหนู 1. เด็กชายพีรพล  แซ่หลี่
2. เด็กชายโยธิน  ตรีสุคนธ์
 
1. นางช่อทิพย์  ทวีธนสารสมบัติ
2. นายวีระ  สองเมือง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กชายธนากร  บุญเกิด
2. เด็กชายอัสดร  มีผล
 
1. นางกัลยา  คงถอด
2. นางสาวบุษยมาส   ตางจงราช
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 1. เด็กหญิงนริศรา  ชูชีพ
2. เด็กหญิงพัชรา  พรหมเชื้อ
3. เด็กหญิงพิริยา  อินเปีย
4. เด็กหญิงลีเดีย  จิค๊อป
5. เด็กชายไมเคิล ดี แองเจอโล   แอลลูโก
 
1. นางศรัญญา  แก้วลมัย
2. นางสาวสายชล  เชิงชม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร 1. เด็กหญิงชนัฐดา   ทองแย้ม
2. เด็กหญิงญาณิศา  เกษตรสินสมบัติ
3. เด็กหญิงปาลิตา  มะลาทอง
4. เด็กหญิงวรกานต์  อินทร์หนู
5. เด็กหญิงสวรส   พุกเปลี่ยน
 
1. นางวิไล  ชมชื่นใจ
2. นายพงศ์พัทธ์  เจริญลาภลอย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงนิยดา  แตงอุดม
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปลั่งกลาง
3. เด็กหญิงศุภนิดา  ภู่ระย้า
4. เด็กหญิงอาทิตยา  อ่วมอ้อ
5. เด็กหญิงโชติกา  วงษ์สวรรค์
 
1. นางปฏิมาภรณ์  ด่านอุดม
2. นางสาวบูชิตา  ยุทธนาฤทธิไกร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงณัชชา  พรหมจรรย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ร่วมชาติ
3. เด็กหญิงปวันรัตน์   ชัยปลื้ม
4. เด็กหญิงอภัสนันนท์  ไม้แหลม
5. เด็กหญิงเพชรไพริน  ไม้แหลม
 
1. นางจิตติมา  ร่วมชาติ
2. นางวันดี  พูนจารุวัฒน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เสือเหลือง
2. เด็กหญิงชิดชนก  เพชรประดับ
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  โฉมยง
4. เด็กหญิงฟ้าประทาน  เสือเหลือง
5. เด็กหญิงศศิประภา  เสือเหลือง
 
1. นางจิตติมา  ร่วมชาติ
2. นางวันดี  พูนจารุวัฒน์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงนันทิตา  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  คีรีศรี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  กองวงษา
4. เด็กหญิงวิจิตรา  สุดใจ
5. เด็กหญิงสวิตตา  ทนงค์
 
1. นายวิชาญ  ชื่นเจริญ
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายกิตติธัช  โคสินธ์
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ทวีวัฒน์
3. เด็กหญิงธัญสุดา  ระวังวงศ์
4. เด็กหญิงวิชิดา  ระวังวงศ์
5. เด็กหญิงอุษา  บุญอาสา
 
1. นางสาวณรินทร์ทิพย์  ปาลวงศ์
2. นางสาวมาลินี  สร้อยดอกไม้
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรายแก้ว
2. เด็กชายชนสรณ์  แซ่จันทร์
3. เด็กหญิงชุติมา  สิงห์โต
4. เด็กชายธาดา  แสนบุญมี
5. เด็กชายนาวิน  เนียมจำเริญ
6. เด็กชายปฐมพร  พุ่มไสว
7. เด็กชายประดิษฐ์  หลวงไกร
8. เด็กหญิงปัญญาพร  ฤทธิ์บัว
9. เด็กชายพรพิพัฒน์  ศรีจันทร์
10. เด็กหญิงพัชรี  สุวรรณเกิด
11. เด็กชายพันคีรี  เปล่งปลั่ง
12. เด็กชายรัตนชัย  ม่วงใหมทอง
13. เด็กชายราเชน  ทรัพย์อุ่น
14. เด็กชายฤทธิพร  วงค์ประเสริฐ
15. เด็กชายสิรวัฒน์  บุญธาทิพย์
16. เด็กชายสุขธัช  จีรังดำรง
17. เด็กหญิงสุนิษา  พันแตง
18. เด็กชายสุรินทร์  ชาวพม่า
19. เด็กหญิงอภิญญา  ทองนาค
20. เด็กชายเอกภาพ  ไชยแสง
 
1. นางมนัสนันท์  เดโชพัฒน์ชญานิน
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  กลิ่นพูน
3. นายธเนศร์  เจริญเนือง
4. นางพรอำไพ  ฉิ่งเล็ก
5. นายวิชาญ  ชื่นเจริญ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กหญิงภัคจิรา  จำเริญธรรม
 
1. นางสาวมาลินี  สร้อยดอกไม้
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กหญิงสุวนันท์  พึ่งพักดิ์
 
1. นางสมหมาย  บุญเทศ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1. เด็กหญิงเมธาวี  ภูลายยาว
 
1. นางสมหมาย  บุญเทศ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กหญิงกิรณา  เปี่ยมพร้อม
2. เด็กชายนาวิน  สายสกล
 
1. นางรำพึง  รุ่งเจริญ
2. นางศิริลักษณ์  จันทวงค์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) 1. เด็กชายยศธร  เติมช้อย
2. เด็กหญิงศิริฉัตร  ดวงศิริ
 
1. นางพัชรีย์  เอสตรี
2. นางสาวบุญนำ  ยิ่งศิริอำนวย
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายกฤตเมธ  โพธิสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  หวังกาย
 
1. นางสาวสมจิตต์  บารมีอวยชัย
2. นางนวลพรรณ  บัวงาม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขสง
2. เด็กหญิงจีราพรรณ  พลับใหญ่
3. เด็กหญิงชนาพร  บุญมี
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองงาม
5. เด็กหญิงธัญวรรณ  ฝุ่นเงิน
6. เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณศิลป์
7. เด็กหญิงรสริน  คงกระพันธ์
8. เด็กหญิงสุภาพร  เกิดเรียน
9. เด็กหญิงอรอมล  นาคเกษม
10. เด็กหญิงอุรชา  ถมวัฒน์
 
1. นางอัญชลี  หนูสวี
2. นางราตรี  ชุมมะ
3. นางนันทัชพร  ประกอบชาติ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายคามิน  สุดยอด
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  อิ่มเกษม
4. เด็กชายณัฐดนัย  เขียวไปรเวช
5. เด็กชายดุรงค์ฤทธิ์  ทึงคา
6. เด็กชายธนกร  คุ้มรอบ
7. เด็กหญิงปณิตา  คงเจริญ
8. เด็กหญิงปรางค์วลัย  โถแก้ว
9. เด็กชายภรินดร  ร่วมชาติ
10. เด็กชายวชิรนันท์  ร่วมชาติ
11. เด็กหญิงสายใจ  สาวะรักษ์
12. เด็กชายสุทธิพจน์  บุญประเสริฐ
13. เด็กหญิงสุวิชา  สาวะรักษ์
14. เด็กชายอภิวิชญ์  คุ้มรอบ
15. เด็กชายอัตชัย  ชืนจิต
 
1. นางสาวมลิวัลย์  พยุหกฤษ
2. นางสุรินทร์  ดวงศิริ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงกัญญวีร์  สามเกลียว
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ช้างเพชร
3. เด็กหญิงชญาณี  คล้ายสังข์
4. เด็กหญิงชนนิกานต์  เชื้อปรางค์
5. เด็กหญิงชนาภา  สามเกลียว
6. เด็กหญิงนลพรรณ  ทิมแท้
7. เด็กหญิงบัญจรัตน์  ปิติไตรย์รัตน์
8. เด็กหญิงปวีณา  อิ่มผ่อง
9. เด็กหญิงยุภาวดี  สามเกลียว
10. เด็กหญิงลูกน้ำ  ป้านแก้ว
11. เด็กหญิงสตรีรัตน์  หริ่งเพชร
12. เด็กชายสุรเดช  ห้วยหงส์ทอง
13. เด็กหญิงอภิชญา  เกิดแก้ว
14. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เกิดแก้ว
15. เด็กชายเมธัส  ก้อนเมฆ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ช้างแก้ว
2. นายชูทวีป  ทองแกมแก้ว
3. นายสิโนทัย  เพนเทศ
4. นางสาวลดาวัลย์  ไชยสุข
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปู 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ทิมทอง
2. เด็กหญิงผกาฟ้า  กล่องแก้ว
 
1. นายดิลก  ยี่รงค์
2. นายปราโมทย์  หอมชื่น
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายส. เพชระ  ศิริเวช
2. เด็กหญิงอรอุมา  พุกเทศ
 
1. นางสาวกฤษฏิยาณี  อิ่มอุไร
2. นางวนิดา  ครุฑกาศ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กหญิงพลอย  ลีลายนะ
 
1. นางสาวรสริน  แจ้งเรือง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา 1. เด็กหญิงอรสินี  ชิ้นพงศ์
 
1. นางสุพิส  สายสร้อย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงรัตน์ธิดา  พุ่มพวง
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กระแจะเจิม
 
1. นายสมเกียรติ  โคมเมือง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก 1. เด็กหญิงอ้อม  มีใจ
 
1. นายอนุภาพ  คูเจริญไพศาล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงปาริชาต  บัวล้อม
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงทิพจันทร์  มะนีวงค์
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาลัย 1. เด็กหญิงเกตุสุดา  เล้าเจริญ
 
1. นายวีระวัฒน์  อยู่ยืด
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เทียมเทศ
2. เด็กหญิงนฤมล  อ่อนพันธ์
 
1. นายสุข  หน่อทิม
2. นางสาวก็  หน่อทิม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนก็พัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงนันณภัทร  สุขสมัย
2. เด็กหญิงอมราพร  เทศกลั่น
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สืบเนียม
2. นางสาวกชกร  สุวรรณ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กชายนพรัตน์  ปลอดโปร่ง
2. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สร้างช้าง
 
1. นางสาวใจทิพย์  มั่นคง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม 1. เด็กชายศรัณย์ภัทร  กัลยาณกิตติ
 
1. นางจรรยา  จันทร์สว่าง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นามโคตร
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  บุนนาค
3. เด็กหญิงสุประวีณ์  ทับวัล
 
1. นางสาวอาภรณ์  คำผา
2. นางจงใจ  ธรรมชาติ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุใหญ่ 1. เด็กหญิงธนาพร  โมกข์บุรุษ
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองโปร่ง
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญประเสริฐ
 
1. นางทัศนีย์  หูทิพย์
2. นางพิชญาภัค  ไตรภพ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายกรณินทร์  คำช่วย
2. เด็กชายประพงษ์  ช่อกลาง
3. เด็กชายวุฒิพร  สีแดง
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางบุษราภรณ์  พิทักษ์ชลทรัพย์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายจรัลชัย  เกิดโพชา
 
1. นายศุภชัย  อินทศร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายภูรินทร์  เอี้ยงใจดี
 
1. นายศุภชัย  อินทศร
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวไลย 1. เด็กชายนิธิกร  ผลประเสริฐ
 
1. นายพุทธบุตร  ภิญญชิต
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  แก้วหลวง
 
1. นายเอกลักษณ์  มระศิริ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวไลย 1. เด็กชายรวีโรจน์  เอี่ยมศิริ
 
1. นายพุทธบุตร  ภิญญชิต
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงอรณิชา  เกตุย้อย
 
1. นางทัศนีย์  อินทศร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ภูฆัง
 
1. นายวัชรินทร์  ปลื้มจิตต์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายอมรเทพ  เกิดโพชา
 
1. นางทัศนีย์  อินทศร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี้ยงใจดี
 
1. นางทัศนีย์  อินทศร
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายสราวุฒิ  คิดละเอียด
 
1. นางทัศนีย์  อินทศร
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไทร    
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ภูฆัง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี้ยงใจดี
3. เด็กหญิงตรีทิพย์  สร้อยสงค์
4. เด็กชายพีรณัฐ  คำยิ่งยง
5. เด็กหญิงรุจีรา   เกิดโพชา
6. เด็กชายสราวุฒิ  คิดละเอียด
7. เด็กชายอมรเทพ  เกิดโพชา
8. เด็กหญิงอรณิชา  เกตุย้อย
9. เด็กหญิงอาทิตยา  อภิรักษ์ชัยพร
 
1. นายวัชรินทร์  ปลื้มจิตต์
2. นายศุภชัย  อินทศร
3. นางทัศนีย์  อินทศร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 1. เด็กชายจรัลชัย  เกิดโพชา
2. เด็กหญิงจิดาภา  มีแก้วสุข
3. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ภูฆัง
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี้ยงใจดี
5. เด็กหญิงตรีทิพย์  สร้อยสงค์
6. เด็กชายธันยบูรณ์  อภิรักษ์ชัยพร
7. เด็กหญิงปิยะนุช  บุญปก
8. เด็กชายพีรณัฐ  คำยิ่งยง
9. เด็กชายภูรินทร์  เอี้ยงใจดี
10. เด็กหญิงรุจีรา  เกิดโพชา
11. เด็กชายสรภัส  สระสมทรัพย์
12. เด็กชายสราวุฒิ  คิดละเอียด
13. เด็กชายอมรเทพ  เกิดโพชา
14. เด็กหญิงอรณิชา  เกตุย้อย
15. เด็กหญิงอาทิตยา  อภิรักษ์ชัยพร
 
1. นายวัชรินทร์  ปลื้มจิตต์
2. นายศุภชัย  อินทศร
3. นางทัศนีย์  อินทศร
4. นางสาวอำไพ  ชื่นอารมย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กชายบัณฑิต  รูปสังข์
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงวาสนา  เข็มนาค
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายอภินันท์  วงศ์เณร
 
1. นายนิเวศ  ถือแก้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงปาริชาต  ชอบการกิจ
 
1. นางญาณภัค  แตกช่อ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ชื่นอารมณ์
 
1. นางจันทร์จิรา  พงษ์โพธิ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมงคล 1. เด็กชายธีนวา  สาลี
 
1. นายอนุชา  เกตุชุ่ม
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  สิชฌนันทน์
 
1. นางลภัสรดา  จิระพัชรวงศ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวไลย 1. เด็กหญิงดวงใจ  น่วมอ่อน
 
1. นางสาวธัญสุดา  เชื้อสนิท
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 1. เด็กหญิงนิตยา  หยาดย้อย
 
1. นางสาวสุวิชา  พูลจนะกิจ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายนมัสกร  ศรีนุกูล
 
1. นางสาวพรทิพย์  อยู่ทรัพย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอานันท์ 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  นิ่มขยัน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ศิลปสธรรม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กชายปิยะ  ปลอดรัมย์
 
1. นางญาณภัค  แตกท่อ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน 1. เด็กหญิงพัณณิตา  โก้สันเทียะ
 
1. นางอัญชลี  กองมาก
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามกระทาย 1. เด็กชายจารุเดช  โชคคีรีกร
2. เด็กชายจิรกฤต  วรพิน
3. เด็กชายจิรพัฒน์  พงศ์เพ็ชร
4. เด็กหญิงจิราพัชร  หนองมีทรัพย์
5. เด็กหญิงฐิตาภา   เอมโอษฐ
6. เด็กชายดนุนันท์  ยิ้มใหญ่
7. เด็กชายธนภัทร  หอมกลิ่น
8. เด็กชายธนาธร  หอมกลิ่น
9. เด็กหญิงธันย์ชนก  กลิ่นหอม
10. เด็กหญิงนภสร  ลักยิ้ม
11. เด็กหญิงนันทกา  พวงเพ็ชร
12. เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  ทองรอด
13. เด็กหญิงพรทิพย์  บุญเหลือ
14. เด็กหญิงพิมพิกา  ทองย้อย
15. เด็กชายยอดยิ่ง  รวดเร็ว
16. เด็กหญิงลัลนา  พวงเพ็ชร
17. เด็กชายวีรพงศ์  ชูวงค์วาลย์
18. เด็กชายสรวิชญ์  เชื้อปรางค์
19. เด็กชายสิปปกร  นิลประดับ
20. เด็กหญิงสิริกาญจน์  พงศ์เพชร
21. เด็กหญิงสุทธินันท์  เรืองสว่าง
22. เด็กชายอดาวรรณ  ยิ้มใหญ่
23. เด็กชายอัครชัย  หุ่นงาม
24. เด็กหญิงอัญชิษฐา  เกษร
25. เด็กชายอุเทน  นิลประดับ
26. เด็กชายเดชาวัตร  รวมทอง
 
1. นางถนอม  เปลี่ยนปราณ
2. นายรณรงค์  เปลี่ยนปราณ
3. นางปภากร  จำเนียรกุล
4. นายชนินทร์  มูลหล้า
5. นางอำพร  เกลี้ยงกลม
6. นางสาวจิราภรณ์   คีรีนิล
7. นางสาวอำพร  หนองมีทรัพย์
8. นายธิปัตย์  ปรีดิ์เปรม
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กชายธนกฤต  คล้ายทอง
2. เด็กชายบุรินทร์  ชูจิต
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ทรศัพท์
4. เด็กชายภานุวัฒน์  ชูจิต
5. เด็กชายมันนี่  ชมพูพุฒิไชย
6. เด็กชายวรัญชิต  นาคคล้ำ
7. เด็กหญิงศศิวิมล  ชูแก้ว
8. เด็กหญิงศุภมาศ   วิเศษชาติ
9. เด็กหญิงอารยา  ทิพย์เกิด
10. เด็กหญิงอำภา  ทองแผ่น
 
1. นางสาวฌานิกา  คูเจริญทรัพย์
2. นางสาวสินีนาถ  ชื่นจิตต์
3. นายชินวัฒน์  ปานมั่งมี
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ดาเรียน
2. เด็กชายดนุสรณ์  เค็มบิง
3. เด็กชายปีรติ  ทับทิมแดง
4. เด็กชายพงศกร  แซ่เตีย
5. เด็กหญิงพิมพ์ฉัตร  ปรวิศาสรา
6. เด็กหญิงพิมลวรรณ  พลอยระยับ
7. เด็กหญิงวณิชชา  มูลมงคล
8. เด็กชายวัชรพงษ์  จรเขตน์
9. เด็กชายอรุณ  รุ่งเรือง
10. เด็กหญิงอาจารีย์  เจริญพร
 
1. นางกัลยาภัสร์  ไกรกฤติราษฎร์
2. นางสาววารินทร์  ทองแผ่น
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นาคดี
2. เด็กหญิงจิดาพร  สุขสวน
3. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชีพรม
5. เด็กหญิงศุภวรรณ  สุวรรณพัฒน์
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  อินทร์พรหมณ์
 
1. นางศิริภรณ์  ว่องไว
2. นางสาวศศิกร  นามสงวน
3. นางสาวจินตนา   แป้นด้วง
4. นางจิราพร  ยิ้มน้อย
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงชลธิดา  รวยแสน
2. เด็กหญิงฐานิสา  คงกระเรียน
3. เด็กหญิงฐิติพร  สมประสงค์
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไทรน้อย
5. เด็กหญิงสุธีมา  เอี่ยมสำอางค์
6. เด็กหญิงสุภาวดี  ไทยอุดมทรัพย์
 
1. นางสาววันวิษา  โรจน์ทนง
2. นางสุวรรณา  สุขเจริญ
3. นางอารี  ดานุเสถียรพงศ์
4. นายวิทยา  บุญละดี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองขาม 1. เด็กหญิงกนกกร  พึ่งสุ
2. เด็กหญิงถวัลพร  บุษบา
3. เด็กหญิงปารวีย์  สวัสดิ์เอื้อ
4. เด็กหญิงปิยนุช  แตงอ่อน
5. เด็กหญิงลักษมีวรรณ  เอี่ยมเทศ
6. เด็กหญิงเอมิตรา  พานแพน
 
1. นางสาววันวิษา  โรจน์ทนง
2. นางสุวรรณา  สุขเจริญ
3. นางอารี  ดานุเสถียรพงศ์
4. นายวิทยา  บุญละดี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยพลับ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงชนันภรณ์  วงษ์สุทา
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  เกิดประดับ
4. เด็กหญิงทัพเพชร  แก้วทอง
5. เด็กหญิงธนัญญา  ประดับศรี
6. เด็กหญิงธนิดา  มีทรัพย์
7. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงนันทิพร  นวลผ่อง
9. เด็กหญิงประกายแก้ว  น้อยภาษี
10. เด็กหญิงปาริชาติ  จิตแจ่ม
11. เด็กหญิงสุกัญญา  ชูศรี
12. เด็กหญิงสุธิตา  กลิ่นทิพย์
13. เด็กชายอดิศักดิ์  สอฮอง
14. เด็กหญิงเมธาพร  แซ่เอี๊ยว
 
1. นางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ
2. นางอุษา  บัวด้วง
3. นางสาววรรณภา  เอราวรรณ์
4. นางสาวณัชรินทร์  ศิริพากุล
5. นางสาววริญญา  ขลุ่ยนาค
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายนาราวินท์  โปรดเมธี
 
1. นางสาวจรูญลักษณ์  ปิ่นรารัยนนท์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 1. เด็กชายธีรภัทร  ชัยศรี
 
1. นางสาวอุบล  สุดแสง
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 1. เด็กหญิงนภสร  ล้านคำ
 
1. นางปิ่นประภา  เมย์รี่
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กหญิงอชิรญา  คมนียวนิช
 
1. MissฺBree  Usher
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษา ห้วยมงคล 1. เด็กหญิงขวัญกมล  มีสมบูรณ์
 
1. Mr.Stephen  John Lynch
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 1. เด็กชายลักษมณ์  นภัสกรวงศ์
 
1. นางสาวละออง  มีทรัพย์
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงนันทวัน  เปี่ยมพอดี
 
1. นางปัญจมาพร  ดาราวงษ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงฐิติมา  สีเมฆ
 
1. นางจัน่ทร์เพ็ญ  รักศรี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดหัวหิน 1. เด็กชายนาธาน เจมส์  มาเล็ต
 
1. MissHannah Jade  Almojuela
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 84.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงภัทรายุ  พันปี
 
1. นางสาวปุณิชา  คุ้มสอาด
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มะลิเลื้อย
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  แซ่โก
3. เด็กชายศตวรรษ  วัฒนะ
4. เด็กหญิงสุณิสา  สุดรอด
5. เด็กหญิงอารยา  บุญญาเกิด
 
1. นางสาวเกษฎาพร  วิเศษชาติ
2. นางศิริกาญจน์  กล่อมสกุล
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภัทธิพร  ตระกูล
 
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 1. เด็กหญิงปณิดา  หลำร่ำไป
2. เด็กหญิงวรวรรณ  เรียนเมฆ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรหมเชื้อ
2. นางปิ่นประภา  เมย์รี่
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กชายธนวัฒน์  วารี
2. เด็กชายสุชาติ  น้อยประเสริฐ
 
1. นางอัญชลี  ประทานทรัพย์
2. นางมณทิพย์  สุวรรณทิพย์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปู 1. เด็กชายจีรวัฒน์  พันธ์ดี
2. เด็กชายธนโชติ  บนเย็น
3. เด็กชายภัคพล  แจ่มประจัก
4. เด็กชายรามิล  แสงจันทร์
5. เด็กชายสถาพร  ทรศัพย์
6. เด็กชายโสภณ  ใยบำรุง
 
1. นายอภิลักษณ์  ร่วมชาติ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ 1. เด็กชายนนทกร  อิ่มทั่ว
2. เด็กชายพรรวินท์  แพเจริญ
3. เด็กชายพีรณัฐ  เวรุวนารักษ์
4. เด็กชายสานิตย์  อินขลิบ
5. เด็กชายสุธี  เหมือนมิตร
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  อนันต์
 
1. นางอัญชลี  หนูสวี
2. นายจตุรวิทย์  พิพัฒน์เพิ่มพูน
3. นางมลธิรา  สวนเข้ม
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ก่ำพุฒธา
2. เด็กชายดิเรก  ชูช่วย
3. เด็กชายทักษิณ  ชูช่วย
4. เด็กชายธเนศ  ลาภโพธิ์ทอง
5. เด็กชายนที  นุชนารถ
6. เด็กชายวุฒิชัย  พุ่มจันทร์
7. เด็กชายศุภกิตติ์  คาขำ
8. เด็กชายอาทิตย์  สีนากสุก
 
1. นายมัด  จอสูงเนิน
2. ว่าที่ร้อยตรีภานุพงษ์  สร้อยประเสริฐ
3. นายธวัช  เซี่ยงฝอง
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงชลลดา  แย้มจ่าเมือง
2. เด็กหญิงตติญากรณ์  พุ่มปรีชา
3. เด็กหญิงทิพเนตร  เดชรอด
4. เด็กหญิงปภาวี  ขำสุวรรณ
5. เด็กชายรุฐธาวัช  คนสวย
6. เด็กชายสิรวิชญ์  ทองประเสริฐ
7. เด็กชายสุทธิพงศ์  แห้งสอาด
8. เด็กหญิงสุธารัตน์  ด้วงพิมพ์
9. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อรชร
10. เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญเกิด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุอรรัตน์  พรายแก้ว
2. นางปาริษา  แตงจุ้ย
3. นายสมเกียรติ  โคมเมือง
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง 1. เด็กหญิงชญาณิศ  สุขวัฒนา
2. เด็กชายอภิมุข  นาคโต
3. เด็กหญิงอริสรา  ด้วงทวี
 
1. นางสาวทิพย์ณิชชากร  แสงน้อย
2. นางรพีพร  ยอดล้ำ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใต้ 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  หลิววิเศษ
2. เด็กหญิงปิยะดา  หนองน้อย
3. เด็กหญิงวริศรา   โพธิปฐม
 
1. นางสำราญ   แก้วประเสริฐ
2. นายสุชิน  แก้วประเสริฐ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  โครตแสง
2. เด็กชายออ  ชาวพม่า
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  หลำวรรณะ
 
1. นายสมพร  พิบูลย์
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ดับสันเทียะ
 
128 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมถวิล หัวหิน 1. เด็กชายพงศกร  พูลนิล
2. เด็กชายศศิศักดิ์  ยศสังข์
 
1. นายศราวุธ  แสนสำราญ
2. นางพรสุรีย์  รอดสิน
 
129 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ตามวัน
2. เด็กหญิงอโรชา  แสงทอง
 
1. นายมาณพ  เชิดชำนาญ
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงกนกพร  คำสีแก้ว
2. เด็กหญิงกานดา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีจูเป้า
 
1. นางธนีญา  พลายงาม
2. นางสาวสมจิตต์  บารมีอวยชัย
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีคำภา
2. เด็กชายอรุณ  แซ่ลิ้ม
 
1. นางธนีญา  พลายงาม
 
132 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายสมพงศ์  แย้มพราย
2. เด็กชายอนิรุธ  กลิ่นปาน
 
1. นายสมบูรณ์  ปรางงาม
2. นางหัสณีย์  สังขศิลปชัย
 
133 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 1. เด็กชายพิพัฒน์  แพใหญ่
2. เด็กชายวรสิทธิ์  แพใหญ่
 
1. นางสาวสุคลทิพย์  หุ่นเก่า
2. นางรัชณี  เสือเหลือง
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงวริศรา  สาริกา
2. เด็กหญิงอังคณา  กรเม
 
1. นางธนีญา  พลายงาม
2. นายศักดิ์ชาย  วงศ์วิศาล
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กหญิงธนภรณ์  จันต๊ะรังษี
2. เด็กหญิงพรนภา  วรธาน
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล
 
136 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ไพรรัตน์
2. เด็กหญิงเกวลิน  ภู่ระย้า
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล
2. นางสุพัชรา  อุดมเกษตรรัตน์
 
137 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายพงศกร  สมเสนาะ
2. เด็กชายพรเทพ  ฉิมสะอาด
 
1. นางสาวรพีภรณ์  สร้อยดอกไม้
2. นางสาวสุฑามาศ  นิ่มวาด
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคาง 1. เด็กชายสินธร  บุญทน
2. เด็กชายอาทิตย์  จิรมิตรมงคล
 
1. นายพาสกร  พรหมวิหาร
2. นางศิริลักษณ์  จันทวงค์
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายพิทยุตม์  ศรีบุญเรือน
2. เด็กชายสันติ  แก้วเกตุ
 
1. นายเสรี  สงวนวงษ์
2. นางสาวรพีภรณ์  สร้อยดอกไม้
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 1. เด็กชายนพรัตน์  แพทย์ไชโย
2. เด็กชายวรินทร  ท้าวโกษา
3. เด็กชายวัชรพล  จวบนก
 
1. นายนพเชรษฐ์  สิริสุริยกมลชัย
2. นายมนูญ  รุ่งเรือง
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กชายธีรภัทร์  บุญมา
2. เด็กชายศรายุทธ  ตาไธยสง
3. เด็กชายสุกัลย์  งามดี
 
1. นายเทียนชัย  ธรรมเที่ยงธรรม
2. นางสาวเสาวณีย์  แสงนิล
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เกตุย้อย
2. เด็กหญิงลัดดา  สุขขำ
3. เด็กหญิงโยซิตา  เขียวกะแล
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางนิภาภรณ์  มุ่งผล
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โชคสุขอนันต์
2. เด็กหญิงขวัญชนก  เฮงนางยิ้ม
3. เด็กหญิงแว๋ว  -
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางสาววีระยา  มิชสิน
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กชายพีรพล  จิ๋วโต
2. เด็กชายภาราดร  นามแสง
3. เด็กชายสิทธินนท์  สมบุญ
 
1. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
2. นางนิภาภรณ์  มุ่งผล
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 1. เด็กหญิงกรณิศ  นิลประดับ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  มูลทองชุน
3. เด็กชายณัฐดนัย  ตั้งขยัน
4. เด็กหญิงธันยพร  เกศโกมล
5. เด็กหญิงวรัชยา  มาประกอบ
6. เด็กหญิงอภิชญา  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางอารีย์  ถือแก้ว
2. นายดำรงค์ชัย  เขียวไปรเวช
3. นายปฐม  หิรัญ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ 1. เด็กหญิงพัชรพร  ช้างเพชร
2. เด็กหญิงภัทรวดี  มนฑาพันธ์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  แก้วอ่วม
 
1. นางสาวทัศนีย์  จงปรีชา
2. นางกนกวรรณ  อุทิศธรรมศักดิ์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเหมือง 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  ทรศัพท์
2. เด็กชายพลพล  เกิดพร้อม
3. เด็กชายสว่างพงษ์  พรมน้อย
 
1. นางปวีณา  เสือกลิ่น
2. นางสรีรัตน์  เครือแตง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาดวิถี 1. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญสม
2. เด็กหญิงมาริษา  พูลทวี
3. เด็กชายรังสรรค์  รูปทอง
 
1. นางจุรีรัตน์  สุพรรณโรจน์
2. นางสาวนฤมล  ทรงแสง
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พลายแจ้ง
2. เด็กหญิงเนตรชนก  ดีเบา
3. เด็กหญิงโชติกา  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวบุษบา  รักดี
2. นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กชายกรกวรรต   เปี่ยมพอดี
2. เด็กชายพรชัย  จำศีล
3. เด็กชายวรายุทธ  แจ่มกระจ่าง
 
1. นายเชษฐา  เพลินจิตต์
2. นายชำนาญ  แก้วกำเนิด
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งน้อย 1. เด็กหญิงชโลทร  แพใหญ่
2. เด็กหญิงพรไพลิน  นาคชำนาญ
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เพชรอยู่
 
1. นางรัชณี  เสือเหลือง
2. นางสาวสุคลทิพย์  หุ่นเก่า
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพลับ 1. เด็กหญิงมยุรี  อมัยภักดี
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ถาวร
3. เด็กหญิงสุพรรษา  อดุลยรัมย์
 
1. นางอุไร  บุญทรัพย์
2. นางสาวมนทิรา  เจริญเนือง
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กหญิงกริษฐา  ตาละลักษณ์
2. เด็กหญิงปวีณา  เชื้อปรางค์
3. เด็กหญิงอรณี  ปั้นก้อง
 
1. นางอารียา  ฉลองขวัญ
2. นายวีระพล  มหาวีระรัตน์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแดง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญชู
2. เด็กหญิงรุจิรา  หนูภูเขา
3. เด็กหญิงสุรัตนา  ชื่นอารมณ์
 
1. นางชนาพร  ชำนาญศิริ
2. นางนีรชา  ตรีสุคนธ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีสำอางค์
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  ไกรพัฒร์
3. เด็กหญิงสุทธิดา  พูลนิน
 
1. นางสมจิต  ศรประดิษฐ์
2. นางสุนีย์  เกิดแย้ม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกัลยาณัฐ  พงษ์สานิล
2. เด็กหญิงวนัชพร  สมจิต
3. เด็กหญิงสิริยากร  อิทสุวรรณ
 
1. นางสาววาสนา  เกษโกศล
2. นางสายใจ  ฉิมจินดา
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 1. เด็กหญิงฐาปณี  หนูพ่วง
2. เด็กหญิงวรรณวนัช  สีม่วง
3. เด็กหญิงอรอุมา   พุกเทศ
 
1. นางสาวจินตนา   แป้นด้วง
2. นางสาวประทุมพร  เสาวรส
 
158 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) 1. เด็กหญิงบุษบา  ไชยสัตย์
 
1. นางสาวอัมพรรณี  สาลีวรรณ์
 
159 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์รัชตวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  มีบำรุง
2. เด็กหญิงลลิตา  เกตุรัตน์
3. เด็กชายวรชัย  มหาชัย
 
1. นางปัทมา  ลาขุนทด
2. นางคันธรส  วงษา
 
160 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองโปร่ง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชุมรักษา
3. เด็กหญิงนิภาธร  นิ่มนวล
 
1. นางสมคิด  โคมเมือง
2. นางศิริลักค์  ลาดนาเลา
 
161 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 1. เด็กหญิงจิดาภา  โสนาค
 
1. นางสาวอภิญญา  เข็มปัญญา
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายอำพล  พึ่งโพธิ์
 
1. นางศิรัชญา  เปลี่ยนปราณ
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด 1. เด็กชายอภิชัจจ์  ชาโรจน์
 
1. นางชนากานต์  ฮึกหาญ
 
164 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายจิรายุ  เอมโอษฐ์
2. เด็กชายทรงพล  จันทร์ชูกลิ่น
 
1. นางชุตินันท์  คีรีนิล
2. นางสาวประไพภรณ์  คุ้มมัน
 
165 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายธงชัย  พราหมณ์น้อย
2. เด็กหญิงสุธิดา  แป้นทอง
 
1. นางชุตินันท์  คีรีนิล
2. นางสาวประไพภรณ์  คุ้มมัน
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีจันทา
 
1. นางชัญญา  ฟักเถื่อน
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 1. เด็กชายพีรภัทร  ตุ้มตาเต็ง
 
1. นางสาวดุจเดือน  ยิ้มใย
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 1. เด็กชายวรากร  แก้วเผือก
 
1. นายสมเกียรติ  โคมเมือง
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายสุรเชษฐ์  พรายแก้ว
 
1. นายวีรยุทธิ์  หอมหวล
 
170 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาห้วย 1. เด็กชายจิราวุฒิ  คงฉิมสินธุ์
2. เด็กชายทตพร  ลิสวัสดิ์
 
1. นางสาวรพีภรณ์  สร้อยดอกไม้
2. นางวาทินี  ไม่น้อย
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 1. เด็กหญิงวรัชญา  เลี้ยงอำนวย
 
1. นายธนพร  สารมี
2. นางชัญญา  ฟักเถื่อน
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนมะขาม 1. เด็กชายณัฏฐกร  หุ่นงาม
2. เด็กหญิงนฤมล  วันเพ็ญ
 
1. นางภาวนา  พรมสะอาด
2. นางอรุโณทัย  ช้างเพชร