หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางเสวียน ดอนมอญโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสาวเบ็ญจา นาคพงษ์โรงเรียนวัดหัวไผ่กรรมการ
3. นางจุรีย์ นาคสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางจันทนา พันธ์อยู่โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางปัญญา คงเจริญโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงกรรมการ
3. นางวรรณา ศิริธรรมพิทยาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางนิฐิพร กลักทองโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงประธานกรรมการ
2. นางรัมภาภร ใจผ่องโรงเรียนวัดลำดวนกรรมการ
3. นางจีรภา บุญโยธาโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายชัยรัตน์ เมธาอุดมพรโรงเรียนวัดอินทารามประธานกรรมการ
2. นางปรีญา ชินสร้อยโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ โทวงษ์โรงเรียนบ้านโป่งไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสุริยันณ์ ชาติเชื้อโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยประธานกรรมการ
2. นางชิดชนก วงค์พันธ์เสือโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางสุภีร์ เปลื้องทุกข์โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ เครือเพ็ชรโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร พงษ์ปัญญาโรงเรียนบ้านดงกระทงยามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางเยาวณี ศรีประไพโรงเรียนวัดดงบังประธานกรรมการ
2. นางนฤมล บุญส่งโรงเรียนบ้านแหลมไผ่กรรมการ
3. นางภัทราวดี บัวหอมโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางบุญธรรม ผาสุขโรงเรียนบ้านดงกระทงยามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา สุวรรณกล่อมโรงเรียนบ้านท่าตูมกรรมการ
3. นางสาวปัทมา สกุลนครโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอภิญญา เลื่อนสูงเนินโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางชลอรัตน์ โลแพทย์โรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
3. นางวนิดา แก้วกาสีโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนุสรา ชูศรีโรงเรียนบ้านประพาสประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา กุลพงษ์โรงเรียนบ้านท่าตูมกรรมการ
3. นางสาวกัญญา สมจรรยาโรงเรียนวัดลำดวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสุจิตรา ดุลยสิทธิ์โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางสาวอำไพ ยอดอินทร์โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นางสุวภา อร่ามทองโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสุริยันณ์ ชาติเชื้อโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยประธานกรรมการ
2. นางทองคำ จุระกรรณ์โรงเรียนหัวซาวิทยากรรมการ
3. นางนงเยาว์ ฉัตรเงินโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้งกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสุกิจ ด่านยุทธศิลป์โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดานประธานกรรมการ
2. นางสำรวม ผลประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงกรรมการ
3. นางปราณี ถาวงษ์เพียโรงเรียนวัดสง่างามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประสิทธิ์ หมั่นการโรงเรียนวัดบ้านโนนประธานกรรมการ
2. นางอรพิน แย้มสุคนธ์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางบุษกร แปลกสินธุ์โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมวงษ์ ศรีทับทิมโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สิงห์ลาโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางจรรยา กล่าวสุนทรโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางรัชนีย์ แก้วกล่ำโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างประธานกรรมการ
2. นายสมภพ สุขเกษมโรงเรียนวัดลำดวนกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ยิ้มเนียมโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางขวัญตา น้อยสำเนียงโรงเรียนบ้านแหลมหินประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ แก้วลมูลโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางรัชนีย์ แก้วกล่ำโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างประธานกรรมการ
2. นายสมภพ สุขเกษมโรงเรียนวัดลำดวนกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ยิ้มเนียมโรงเรียนวัดราษฏร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางขวัญตา น้อยสำเนียงโรงเรียนบ้านแหลมหินประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ แก้วลมูลโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายดำรงค์ แก้วลมูลโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิดา มานะต่อโรงเรียนอนุบาลประจันตคามกรรมการ
3. นางรัชรินทร์ ทุ้ยแปโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสมพร นวลอุทัยโรงเรียนอนุบาลประจันตคามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดาวรรณ เราประเสริฐโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสุภาวีร์ สิทธิภานุพงศ์โรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายชัด สมบัติทิพย์โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้วประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ เนตรวงค์โรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการ
3. นางสำเนียง วิเศษโรงเรียนวัดหนองคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางภคพร พราวศรีโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถกรรมการ
3. นางสาวสมจวน มานะก่อโรงเรียนวัดดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายมนัส สังขันธ์โรงเรียนหัวซาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสายพิน สังขันธ์โรงเรียนบ้านท่าตูมกรรมการ
3. นางขวัญตา น้อยสำเนียงโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจิดาภา ชยพัชรกุลโรงเรียนอนบุาลประจันตคามประธานกรรมการ
2. นายคำรณ กล้าหาญโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา สมิงทะยานโรงเรียนวัดหนองคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเมธาวี มาสแสงโรงเรียนอนุบาลประจันตคามประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ งามวงศ์โรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการ
3. นางลักษณา กำลังฟูโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวสมจิตร ศรีษะเกษโรงเรียนประชุมเขตศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวิภา จันทร์เกษมโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางลักษมี ตุ้มเสือโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร คงเจริญโรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นางลัดดา จันทร์ศรีโรงเรียนบ้านโคกพนมดีกรรมการ
3. นายสุกรี คำดวงโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสมจิตร คงเจริญโรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นางยลรดี มะลิทองโรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้วกรรมการ
3. นางสาวรัชพร ตะเภาพงษ์โรงเรียนบ้านดงกระทงยามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสมจิต วงศ์สว่างศฺริโรงเรียนบ้านเนินหอมประธานกรรมการ
2. นางสมพร วุฒิเสนโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1กรรมการ
3. นางสาวขวัญเรือน สินสายออโรงเรียนวัดดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ ใหม่สุวิงโรงเรียนบ้านห้วยเกษียรประธานกรรมการ
2. นายวันชัย คัมภีระธัมโรงเรียนวัดบ้านโนนกรรมการ
3. นางสาววิมล คลองมีคุณโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ทาหอมโรงเรียนหัวซาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายโสภณ ผาสุขโรงเรียนบ้านดงกระทงยามกรรมการ
3. นางสาววิมล คลองมีคุณโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายโสภณ ผาสุขโรงเรียนบ้านดงกระทงยามประธานกรรมการ
2. นายอมรศักดิ์ หวันทาโรงเรียนบ้านเนินหอมกรรมการ
3. นางอรุณลักษณ์ แม้นเทวินทร์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายไพศาล จันทร์แจ้งโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ รัตนธรรมโรงเรียนวัดดงบังกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายคมกริช ทัพกิฬาโรงเรียนวัดไผ่งามประธานกรรมการ
2. นายทัศน์พล วรอิสรีย์โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
3. นายชูชาติ เปรมจิตร์โรงเรียนวัดอินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายคมกริช ทัพกิฬาโรงเรียนวัดไผ่งามประธานกรรมการ
2. นายทัศน์พล วรอิสรีย์โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
3. นายชูชาติ เปรมจิตร์โรงเรียนวัดอินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายคมกริช ทัพกิฬาโรงเรียนวัดไผ่งามประธานกรรมการ
2. นายทัศน์พล วรอิสรีย์โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
3. นายชูชาติ เปรมจิตร์โรงเรียนวัดอินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายคมกริช ทัพกิฬาโรงเรียนวัดไผ่งามประธานกรรมการ
2. นายทัศน์พล วรอิสรีย์โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
3. นายชูชาติ เปรมจิตร์โรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
4. นายนภดล เลิศวิทยานุศิษฏ์โรงเรียนบ้านหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายคมกริช ทัพกิฬาโรงเรียนวัดไผ่งามประธานกรรมการ
2. นายนพดล เลิศวิทยานุศิษฏ์โรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
3. นายทัศน์พล วรอิสรีย์โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
4. นายชูชาติ เปรมจิตร์โรงเรียนวัดอินทารามกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายนิพล กลีบอุบลโรงเรียนวัดบางเตยประธานกรรมการ
2. นางอรณี วงภาโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการ
3. นางมยุรี กำปั่นทองโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบัณฑิฐ นวลสุวรรณ์โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุจริต พัวพานิชโรงเรียนวัดบ้านโนนกรรมการ
3. นายกงจักร ทัพซ้ายโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุกิจ ด่านยุทธศิลป์โรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดานประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ประมวลทรัพย์โรงเรียนวัดบุพพารามกรรมการ
3. นางสาวมณฑี ไชยทุ่งฉินโรงเรียนวัดสระข่อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวจิรวรรณ สอนสวัสดิ์โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ยิ่งประเสริฐโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสมาพร มีทรัพย์โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ จันทร์แย้มโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางโสภา ปังประเสริฐโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถกรรมการ
3. นางสมกมล ดีประเสริฐโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายปราชญ์ ปั้นกาโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางบังอร ดำริอนันต์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. สิบเอกประเสริฐ สินประเสริฐโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายวิทยา ทิพยานนท์โรงเรียนวัดพิกุลวนารามประธานกรรมการ
2. นางปราณี ชาวบนโรงเรียนวัดประชาวาสกรรมการ
3. นางสาวประโยชน์รัตน์ วังสวัสดิ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเตือนฤทัย งามวงษ์โรงเรียนวัดนพคุณทองประธานกรรมการ
2. นางทองคำ จุระกรรณ์โรงเรียนหัวซาวิทยากรรมการ
3. นางพัทธนันท์ เมธาอุดมพรโรงเรียนวัดอินทารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางธานี หมื่นทิศโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างประธานกรรมการ
2. นายสุทิน กันตโสภนานนท์โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกรรมการ
3. นางนวลสำอางค์ เพียรพิสัยโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางดวงตา เร่งประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงประธานกรรมการ
2. นางสาวปุณณศิริ จันทรังษีโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางมาลีวรรณ ปรากฏโรงเรียนชุมชนบ้านเกาะสมอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายจันทศิลป์ ปรางค์จันทร์โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร นิธิโภคารัตน์โรงเรียนอนุบาลศรีมหาโพธิกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางชลอ สีแสดโรงเรียนวัดสระข่อยประธานกรรมการ
2. นางธิดา ทิพยานนท์โรงเรียนบ้านโคกพนมดีกรรมการ
3. นายสุชล นาคพงษ์โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางสายสมร มาลาสินโรงเรียนบ้านแหลมหินประธานกรรมการ
2. นางสารภี พฤษาทรโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางพรรณิภา เชาวน์ดีโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายดุษฎี โชติธรรมโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ภะมะรินทร์โรงเรียนวัดพิกุลวนารามกรรมการ
3. นางสาวดวงหทัย ธนุศิลป์โรงเรียนจงหมิงกรรมการ
4. นายนิพนธ์ เอื้อการณ์โรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายดุษฎี โชติธรรมโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ภะมะรินทร์โรงเรียนวัดพิกุลวนารามกรรมการ
3. นางสาวดวงหทัย ธนุศิลป์โรงเรียนจงหมิงกรรมการ
4. นายนิพนธ์ เอื้อการณ์โรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนภดล เลิศวิทยานุศิษฏ์โรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐ์ตนรี จิตนวัฒน์โรงเรียนวัดไผ่งามกรรมการ
3. นายจรัญ พวงไสวโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย พุ่มเดชังกูลโรงเรียนบ้านประพาสประธานกรรมการ
2. นายเอนก บุญยรัตน์โรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการ
3. นายธนูศิลป์ แก้วผงโรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางเอมอร เกิดทวีโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุธินี ไชยทักษิณโรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นายอดิศร สุขปลั่งโรงเรียนวัดหนองคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางธีตรัตน์ หวายฤทธิ์โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นางศิริมา เก้าอุดมโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางเอมอร เกิดทวีโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุธินี ไชยทักษิณโรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นางศิริมา เก้าอุดมโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล สุพรรณกลางโรงเรียนวัดใหม่กวางทองกรรมการ
3. นางวิวรรณ ใสประเสริฐโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายศาศวัต ดวงวิเชียรโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางจรวยพร คล้ายเชื้อวงษ์โรงเรียนวัดอินทารามกรรมการ
3. นางดวงใจ คำแก้วโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายศาศวัต ดวงวิเชียรโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ คำแก้วโรงเรียนบ้านดงบังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางธีตรัตน์ หวายฤทธิ์โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประธานกรรมการ
2. นางสาววิมล สุพรรณกลางโรงเรียนวัดใหม่กวางทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ ทาวิลาศโรงเรียนอนุบาลประจันตคามประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ งามดีโรงเรียนวัดบ้านพระกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กุมมารักษ์โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจำเรือง โพธิ์งามโรงเรียนวัดหนองคุ้มประธานกรรมการ
2. นางซ่อนกลิ่น เติมลาภโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายวิมล พิมุโรงเรียนบ้านบางขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางระเบียบ ทาวิลาศโรงเรียนอนุบาลประจันตคามประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ เสาะด้นโรงเรียนวัดศรีมงคลกรรมการ
3. นางดาวรุ่ง กุมมารักษ์โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางระเบียบ ทาวิลาศโรงเรียนอนุบาลประจันตคามประธานกรรมการ
2. นางจำเลือง โพธิ์งามโรงเรียนวัดหนองคุ้มกรรมการ
3. นางวิวรรณ ใสประเสริฐโรงเรียนวัดตะเคียนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมมาตย์ กมลวิบูรณ์โรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำประธานกรรมการ
2. นายวิมล พิมุโรงเรียนบ้านบางขามกรรมการ
3. นายอดิศร สุขปลั่งโรงเรียนวัดหนองคุ้มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายปราโมทย์ ทาวิลาศโรงเรียนอนุบาลประจันตคามประธานกรรมการ
2. นายดำรงพล นวลสุวรรณ์โรงเรียนวัดคลองเฆ่กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา สวรรค์โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางธารินี ผึ่งผายโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายพิชญ์ภพ ชำนิจโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางชุติมา มีมากโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางธารินี ผึ่งผายโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นายพิชญ์ภพ ชำนิจโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางชุติมา มีมากโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค บุญสร้างโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค บุญสร้างโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค บุญสร้างโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค บุญสร้างโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค บุญสร้างโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค บุญสร้างโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค บุญสร้างโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค บุญสร้างโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค บุญสร้างโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุรินทร์โรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค บุญสร้างโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเนาวรัตน์ จันทมิฬโรงเรียนวัดเกาะมะไฟกรรมการ
2. นายประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเนาวรัตน์ จันทมิฬโรงเรียนวัดเกาะมะไฟกรรมการ
2. นายประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายเนาวรัตน์ จันทมิฬโรงเรียนวัดเกาะมะไฟกรรมการ
2. นายประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายเนาวรัตน์ จันทมิฬโรงเรียนวัดเกาะมะไฟกรรมการ
2. นายประยุทธศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอ่อนศรี ทิพกนกโรงเรียนบ้านย่านนางวิ่งประธานกรรมการ
2. นางมยุรี โจทย์กิ่งโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางมนัสวาท ไชยดาราโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนุจรี ใจเย็นโรงเรียนบ้านวังทะลุประธานกรรมการ
2. นางมยุรี โจทย์กิ่งโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุรีพรรณ คูศรีโรงเรียนบ้านท่าตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางนุจรี ใจเย็นโรงเรียนบ้านวังทะลุประธานกรรมการ
2. นางมยุรี โจทย์กิ่งโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุรีพรรณ คูศรีโรงเรียนบ้านท่าตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรีพรรณ คูศรีโรงเรียนบ้านท่าตูมประธานกรรมการ
2. นางนุจรี ใจเย็นโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา สกุลแสงโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุรีพรรณ คูศรีโรงเรียนบ้านท่าตูมประธานกรรมการ
2. นางนุจรี ใจเย็นโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการ
3. นางสาวกิตติยา สกุลแสงโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ ประยูรยวงโรงเรียนอนุบาลประจันตคามประธานกรรมการ
2. นางรัตนา วัฒนะใยโรงเรียนอนุบาลประจันตคามกรรมการ
3. นางมุกดา ขำดีโรงเรียนวัดท้าวอู่ทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางพรสวรรค์ ประยูรยวงโรงเรียนอนุบาลประจันตคามประธานกรรมการ
2. นางรัตนา วัฒนะใยโรงเรียนอนุบาลประจันตคามกรรมการ
3. นางมุกดา ขำดีโรงเรียนวัดท้าวอู่ทองกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางรมวดี พิลาศจิตต์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ รอยสุวรรณโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางพยอม รุณดิษฐ์โรงเรียนบ้านแหลมหินประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา คำมีโรงเรียนวัดสระข่อยกรรมการ
3. นางสาวขวัญฤดี สุดชื่นโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายอรรถ พลายระหารโรงเรียนวัดอินทารามประธานกรรมการ
2. นายธีรเชษฐพัชญ์ ปราณีโรงเรียนบ้านหนองคุ้มกรรมการ
3. นางสาวณัชปภา ธีรเกียรติโรงเรียนบ้านวังทะลุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสุนทราภรณ์ ปานะโปยโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ธิมา เทียนเงินโรงเรียนอนุบาลประจันตคามกรรมการ
3. นางกัลยา ทวีการโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางบังอร ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านประพาสประธานกรรมการ
2. นางกัลยา กิตติรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงกรรมการ
3. นางนันทิยา ยิ้มสุขโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางบังอร ไชยฤทธิ์โรงเรียนบ้านประพาสประธานกรรมการ
2. นางสาวเสมอใจ เฮงประเสริฐโรงเรียนวัดบ้านโนนกรรมการ
3. นางสุปราณี ไตรพิษม์โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวรำพึง สุทธิโรงเรียนวัดคู้ลำพันประธานกรรมการ
2. นางสาวเรณู ฤาชาโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่กรรมการ
3. นางพณาวรรณ พูลเจริญโรงเรียนบ้านว่านบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางจิรวรรณ ธนังคเวชวิบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างประธานกรรมการ
2. นางปิติยา ร่วมคำโรงเรียนวัดดงบังกรรมการ
3. นางกัลยา กิตติรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางวรรณวรางค์ เรืองบุรพโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างประธานกรรมการ
2. นางสายฝน กระษาปณ์การโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถกรรมการ
3. นางพรอนงค์ แก้วศรีครามโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ธิมา เทียนเงินโรงเรียนอนุบาลประจันตคามประธานกรรมการ
2. นางวิมาน อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านดงกระทงยามกรรมการ
3. นายสุพจน์ จาตุรนต์โรงเรียนบ้านโปร่งตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. MissWang .โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจินดา ทรัพย์สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นายธุวนนท์ บัวจันทร์โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1กรรมการ
3. นางสาวหัทยา ดวงจันทร์โรงเรียนวัดหัวกรดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายเชษฐา ชาบางโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคามประธานกรรมการ
2. นายปราณีรัตน์ มาสุวัตร์โรงเรียนบ้านหนองชะอมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายมุจลินท์ ปานสวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมประธานกรรมการ
2. นายกฤต เจนการโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่กรรมการ
3. นายธานี จันทาโทโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายชุมพรรค จันทราพัฒนะข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย แปลกสินธุ์โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1กรรมการ
3. นายไพบูลย์ ทองเฟื่องโรงเรียนวัดสัมพันธ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชุมพรรค จันทราพัฒนะข้าราชารบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวีระชัย แปลกสินธุ์โรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายพงษ์เทพ สืบพิลาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมประธานกรรมการ
2. นายบุญมา สุทธโสโรงเรียนนิคมพัฒนากรรมการ
3. นางสาวสุณี เกตุดีโรงเรียนบ้านหนองงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสมใจ บุญสวัสดิ์โรงเรียนบ้านท่าตูมประธานกรรมการ
2. นายคณิศร ศรีประไพโรงเรียนวัดดงบังกรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา เจริญสุขโรงเรียนบ้านหว้าเอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุภาส จันทร์บัวโรงเรียนบ้านประเถทประธานกรรมการ
2. นางเสวียน ดอนมอญโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนกรรมการ
3. นางอรุณ คงภักดีโรงเรียนบ้านว่านบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางทองเจือ ทองลีโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการ
2. นางญาติชฎา ดุษฎีโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวจี ยิ่งยวดโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางทองเจือ ทองลีโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการ
3. นางญาติชฎา ดุษฎีโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางพรอนงค์ แก้วศรีครามโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคามประธานกรรมการ
2. นางจิรวรรณ ธนังคเวชวิบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางสาวบรรจบพร ปักษีโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางพรอนงค์ แก้วศรีครามโรงเรียนชุมชนวัดศรีประจันตคามประธานกรรมการ
2. นางจิรวรรณ ธนังคเวชวิบูลย์โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางสาวบรรจบพร ปักษีโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางจรรยา กล่าวสุนทรโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ แก้วลมุลโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางรัชรินทร์ ทุ้ยแปโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางจรรยา กล่าวสุนทรโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายดำรงค์ แก้วลมุลโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางรัชรินทร์ ทุ้ยแปโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางรัมภาพร ใจผ่องโรงเรียนวัดลำดวนประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ เครือเพ็ชรโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสุวภา อร่ามทองโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางรัมภาพร ใจผ่องโรงเรียนวัดลำดวนประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ เครือเพ็ชรโรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสุวภา อร่ามทองโรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางขวัญตา น้อยสำเนียงโรงเรียนบ้านแหลมหินประธานกรรมการ
2. นายมนัส สังข์ขันธ์โรงเรียนหัวซาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุดาวรรณ เราประเสริฐโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางขวัญตา น้อยสำเนียงโรงเรียนบ้านแหลมหินประธานกรรมการ
2. นายมนัส สังข์ขันธ์โรงเรียนหัวซาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุดาวรรณ เราประเสริฐโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ อารีรอบโรงเรียนวัดแสงสว่างประธานกรรมการ
2. นายโสภณ จุ้ยรักษาโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายทวีศักดิ์ กิตติรัตน์โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ สังวรกิจโรงเรียนวัดบ้านโนนกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์วลัญช์ เกตุแก้วมณีโรงเรียนวัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศุภโชค ศรีสมพรโรงเรียนบ้านแหลมหินประธานกรรมการ
2. นายพงศธร ฉัตรเงินโรงเรียนวัดหนองคุ้มกรรมการ
3. นางวราภรณ์ พรมวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้งกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายรัฐพงษ์ สุวรรณาโรงเรียนวัดมูลเหล็กประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ วีระสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเนินหอมกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกัมพล แช่มสาโรงเรียนบ้านปากคลองบางกระดานประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ วีระสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเนินหอมกรรมการ
3. สิบเอกบัญชา มีเคนโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรชัย จันทร์เกิดทรัพย์โรงเรียนบ้านห้วยเกษียรประธานกรรมการ
2. นายภูวนาท มุสิกดิลกโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายภูวนาท มุสิกดิลกโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
2. สิบเอกกฤษดากร วสนาทโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ กิตติรัตน์โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสายสมร หงษ์ทองโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายจำรอง กำลังฟูโรงเรียนบ่อแร่-ธารเลาประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ รอดเพชรโรงเรียนวัดหัวกรดกรรมการ
3. นางเปรมใจ อิฐอมรชัยโรงเรียนวัดสระข่อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวีระวิทย์ สิทธิภานุพงศ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ อารีรอบโรงเรียนวัดแสงสว่างประธานกรรมการ
2. นายโสภณ จุ้ยรักษาโรงเรียนบ้านหอยกรรมการ
3. นางสาวสิรดา อู่ทองโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายปิยะวุฒิ สมจรรยาโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างประธานกรรมการ
2. นางภิรมย์ สุขใจโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ พิลาแพงโรงเรียนหัวซาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางประภาวัลย์ วรอิสรีย์โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนุษรา พิมพิค่อโรงเรียนวัดเกาะมะไฟประธานกรรมการ
2. นางประภาวัลย์ วรอิสรีย์โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสมลักษณ์ จันทหารโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำประธานกรรมการ
2. นางเจียง ขันอาสาโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคามกรรมการ
3. นายอัสนีย์ ชมดีโรงเรียนบ้านดงกระทงยามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสมลักษณ์ จันทหารโรงเรียนบ้านคลองแก้มช้ำประธานกรรมการ
2. นางเจียง ขันอาสาโรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยาประจันตคามกรรมการ
3. นายอัสนีย์ ชมดีโรงเรียนบ้านดงกระทงยามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางขวัญเรือน จำเรืองโรงเรียนวัดประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นางสาวพยอม เรืองณรงค์โรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ สกุณีโรงเรียนบ้านหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางขวัญเรือน จำเรืองโรงเรียนวัดประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นางสาวพยอม เรืองณรงค์โรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการ
3. นางสาวสุธาทิพย์ สกุณีโรงเรียนบ้านหอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์เพ็ญ ช่างสีโรงเรียนอนุบาลประจันตคามประธานกรรมการ
2. นางทิวา โดยอาษาโรงเรียนบ้านแหลมไผ่กรรมการ
3. นางฉันทนา ทองงามโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางชาลินี สวนเสริมโรงเรียนวัดประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นายสมัย ทองงามโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นายบุญสงค์ เจริญวงศ์โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางชาลินี สวนเสริมโรงเรียนวัดประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นายสมัย ทองงามโรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรมกรรมการ
3. นายบุญสงค์ เจริญวงศ์โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจินตนา พิทักษ์ผลโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสมจิต วรชุนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงกรรมการ
3. นางอนงค์ วาดถนนโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจินตนา พิทักษ์ผลโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางอัสมา ธนารักษ์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางอนงค์ วาดถนนโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนงนิตย์ สังขภิญโญโรงเรียนวัดสระมะเขือประธานกรรมการ
2. นางทองชุบ นิกรวงษ์โรงเรียนบ้านเนินหอมกรรมการ
3. นางสมจิต วรชุนโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา เชาวน์ดีโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางทองชุบ นิกรวงษ์โรงเรียนบ้านเนินหอมกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสุมาลี แสงอรุณโรงเรียนบ้านห้วยเกษียรประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ ทองมงคลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุธาทิพย์ สกุณีโรงเรียนวัดบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิพย์ ทองมงคลโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ประยูรวงศ์โรงเรียนบ้านแหลมหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยภูวนาถ กวยกูลโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกำไล จันทนิมิโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยภูวนาถ กวยกูลโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ พนมเชื้อโรงเรียนเทวรักษ์กรรมการ
3. นางสาวกำไล จันทนิมิโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางประทวน ทองหล่อโรงเรียนวัดหัวไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ สีนิลโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการ
3. นางสาวนิธินาฎ ลือคำงามโรงเรียนชุมชนวัดบ้านโง้งกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนิตยา สิงห์ธรรมโรงเรียนวัดเกาะลอยประธานกรรมการ
2. นางภัทรา พัดขุนทดโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการ
3. นางจิราวรรณ เกิดเสนาะโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสายพิณ พันธุ์เจริญโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางชลอพร ช่งกลึงโรงเรียนอนุบาลประจันตคามกรรมการ
3. นางกนกวรรณ พิทักษ์นราธรรมโรงเรียนเมืองปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางเนาวรัตน์ จุ้ยรักษาโรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นางวิจิตตรา จันทร์ศิริโรงเรียนวัดระเบาะไผ่กรรมการ
3. นางหทัยรัตน์ ศรีประเสริฐโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เหลืองบงกชโรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นางชมนาด โคมทองโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการ
3. นางวรรณวิไล โพธิ์เดชโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เหลืองบงกชโรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นางชมนาด โคมทองโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการ
3. นางวรรณวิไล โพธิ์เดชโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา เหลืองบงกชโรงเรียนบ้านหอยประธานกรรมการ
2. นางชมนาด โคมทองโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการ
3. นางวรรณวิไล โพธิ์เดชโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวิลาวรรณ ปุยฝ้ายโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างประธานกรรมการ
2. นางสุดลักษณ์ เอี่ยมแสงโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดหนองหูช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิลาวรรณ ปุยฝ้ายโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างประธานกรรมการ
2. นางสุดลักษณ์ เอี่ยมแสงโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดหนองหูช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวิลาวรรณ ปุยฝ้ายโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างประธานกรรมการ
2. นางสุดลักษณ์ เอี่ยมแสงโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการ
3. นางศิริวรรณ ล้ำเลิศโรงเรียนวัดหนองหูช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพุทธชาด พรหมศรีโรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ยืนทนโรงเรียนวัดมูลเหล็กกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทัศนีย์ พิลาแพงโรงเรียนหัวซาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนุกูล บุญพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางสุภีร์ เปลื้องทุกข์โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปุณณศิริ จันทรังษีโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางจันทนา พันธุ์อยู่โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมพล เจริญโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร สาระยินโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร พิสิฏฐ์พัฒนะโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์กรรมการ
4. นางนันทิยา ยิ้มสุขโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสมพล เจริญโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร สาระยินโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร พิสิฎฐ์พัฒนะโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์กรรมการ
4. นางนันทิยา ยิ้มสุขโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกนกวรรณ ชาวประทุมโรงเรียนวัดหนองโพรงประธานกรรมการ
2. นางสาคร แนวคำโรงเรียนวัดเนินผาสุกกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ทองเสรีโรงเรียนบ้านประพาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมพล เจริญโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุดาพร สาระยินโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้างกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร พิสิฎฐ์พัฒนะโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์กรรมการ
4. นางนันทิยา ยิ้มสุขโรงเรียนบ้านโป่งตะเคียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอริยา เรืองศิลป์ประเสริฐโรงเรียนวัดหัวกรดประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัฎ หัสดินโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
3. นายจงกล จันทร์ศิริโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอริยา เรืองศิลป์ประเสริฐโรงเรียนวัดหัวกรดประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัฎ หัสดินโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
3. นายจงกล จันทร์ศิริโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอริยา เรืองศิลป์ประเสริฐโรงเรียนวัดหัวกรดประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัฏ หัสดินโรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการ
3. นายจงกล จันทร์ศิริโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ทุมดีโรงเรียนวัดเนินไม้หอมประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ บุญใช้โรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรุณลักษณ์ แม้นเทวินทร์โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางธานี หมื่นทิศโรงเรียนชุมชนบ้านขอนขว้างกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางภิรมย์ สุขใจโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ศิริธรรมพิทยาโรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา สวรรค์โรงเรียนชุมชนวัดบางแตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนิวัติ พานทองโรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา มีเคนโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายบรรจบ เนตรวงค์โรงเรียนวัดเนินสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โทร 037 212006
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]