รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงณัฐนรี  อัตต์สินทอง
 
1. นางสาวนันทภัค  สุขสุภี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกชพร  ก้อนสันทัด
 
1. นายวีระวัฒน์  กงแก้ว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กหญิงเสน่ห์จันทร์   ทวีสิน
 
1. นางจำเลือง  โพธิ์งาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงนพมาศ  วงศ์เลิศ
 
1. นางวนิดา  แก้วกาสี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  เคนวงษ์
 
1. นางนิษยา  สวัสดิ์พูน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงดวงฤดี  สายสาลี
 
1. นางเสวียน  ดอนมอญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงมนัญชยา  เรณูรัตน์
 
1. นางวนิดา  แก้วกาสี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงทองประกาศิษญ์  เขียนแก้ว
 
1. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พลวาปี
2. เด็กหญิงภีรดา  ปราณีชาติ
3. เด็กหญิงอุลัยลักษณ์  นิวัชชาติ
 
1. นางนงนุช  เนื่องกำเหนิด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  สายสาลี
2. เด็กหญิงอาจรีย์  กิตติสุนทโรภาศ
 
1. นางจันทนา  พันธุ์อยู่
2. นางสาวศราวินี  กิตติวงศกร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงจิราพร  แสนบุตร
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  ธรรมพิชัย
 
1. นายบุญนา  ตรีวิเศษ
2. นางสุรีย์รัตน์   นาสมใจ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีสุข
 
1. นางรำเพย  ชมพันธุ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โทวงษ์
2. เด็กหญิงดารณี  ท่าเกษม
3. เด็กหญิงเมรินทร์  ทองเล็ก
 
1. นางสาวอาภากร  จันทร์พล
2. นางสาวพิชชาวี  วินสวรรค์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาเขตร
2. เด็กหญิงกัญญาพร  ไพเราะ
3. เด็กหญิงลักขณา  ร่ำเรียนกิจ
 
1. นายสุนทร  เกียรติสถิตกุล
2. นางสราญา  หุดาการ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงจรรยพร  ภูฆัง
2. เด็กหญิงอภิชญา  เดชสุภา
 
1. นางสาวพนิดา  มานะต่อ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงชิสากัณฐ์  ไชยกูล
3. เด็กหญิงปนัสยา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  อินตะมะ
2. นายสำราญ  ธูปเงิน
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงพิชชาภา  อินต๊ะปัญญา
2. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สดศรีสุวรรณ
3. เด็กชายอรรธพร  ศรประสิทธิ์
 
1. นางพูลพิศมัย  ทองพุ่ม
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายกมล  ม่วงน้อยเจริญ
2. เด็กหญิงกานต์มณี  แสงหา
3. เด็กชายจุติภูมิ  มะหิงสิบ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  สอนสวัสดิ์
2. นางอนงค์  วาดถนน
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินหอม 1. เด็กหญิงศศิธร  คำจันทร์รัตน์
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  คละจิตต์
3. เด็กชายสุพัฒน์  เฟื่องฟู
 
1. นางสมจิตร  วงศ์สว่างศิริ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงทอง
2. เด็กหญิงปิยะดา  แสงคง
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ถุงเงิน
 
1. นางสาวจารุวรรณ  จูกูล
2. นายสำราญ  ธูปเงิน
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  วิริยะประสงค์
2. เด็กหญิงนัชชา  อุ่นถิ่น
3. เด็กหญิงประทุมวดี  ขจรล่า
 
 
22 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กชายธนพล  พิมพงษ์
2. เด็กชายธีรภัทร  กองแก้ว
 
1. นายโสภณ  ผาสุข
2. นางบุญธรรม  ผาสุข
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหทัยชาติ 1. เด็กหญิงวรินทร  ศรีภา
2. เด็กหญิงศุกลภัทร  ภูคะสินธ์
 
1. นางสาวพูลทรัพย์  คนขยัน
2. นางสาวสุภาวดี  บุญพูล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายธนภูมิ  ประชุมชน
2. เด็กชายมินทดา  อาริยะยิ่ง
 
1. นางวรรณา  จันทร์สูรย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 1. เด็กชายชญานนท์  สวนศรี
2. เด็กชายโชคชัย  สกุลณา
 
1. นางณัฏฐ  ประกอบนา
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาธน์รังสรรค์ 1. เด็กชายนพดล  เชื้อแสง
2. เด็กชายพรชัย  แสงจิตร์
 
1. นางสาวนวภรณ์  ไชยฤกษ์
2. นางสาวอรวรรณ  พวงมาลา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  นาแพง
2. เด็กชายธงชัย  เพ็งบุปผา
 
1. นางิทิยากร  แสงทอง
2. นางอารีย์  เจริญ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายธนพนธ์  อ่อนค้อม
2. เด็กหญิงปวีณา  ภาษยะวรรณ
 
1. นางสาวประณิตา  พรหมศรี
2. นางกัลยา  กิตติรัตน์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กหญิงณัฐชยา  นวลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  น้ำทรัพย์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ยาจันทา
4. เด็กหญิงสรินญา  มัจฉา
5. เด็กหญิงเมธาวดี  นาคสุข
 
1. นายทัศน์พล  วรอิสรีย์
2. นางประภาวัลย์  วรอิสรีย์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงจณิสสตา  เรียนสี
2. เด็กหญิงพรรุ่ง  เปรมกมล
3. เด็กชายพัฒนศักดิ์  อภิมลชัย
4. เด็กหญิงศรันรัตน์  ทัดเที่ยง
5. เด็กหญิงอุมาภรณ์  บุญหาญ
 
1. นางชุติมา  ไตรมาศ
2. นางอภันตรี  กมลวิบูรณ์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงณัฐชา  กิจจะ
2. เด็กหญิงบุษยา  มณฑา
3. เด็กหญิงปรารถนา  รำมะนา
4. เด็กหญิงพฤกษาทิพย์  โชคชัย
5. เด็กหญิงเกศินี  อินสวรรค์
 
1. นางสายสมร  มาลาสิน
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงกุลสตรี  พรมประเสริฐ
2. เด็กหญิงขวัญทิวา  สว่างอารมณ์
3. เด็กชายจีรศักดิ์  บุญเรือง
4. เด็กชายธนวัฒน์  รอดสำราญ
5. เด็กหญิงอัยลดา  ทุกขนิโรธ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  สอนสวัสดิ์
2. นางสาวทิพรัตน์  ตะเภาพงศ์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กหญิงญาดา  พันธุ์บุปผา
2. เด็กหญิงวิลาสินีย์  ผังรักษ์
3. เด็กหญิงศุกร์จิรา   คนมั่น
4. เด็กหญิงเมวดี  ศรีคูณ
5. เด็กหญิงแก้วมณี  ฟ้อนฟุ้ง
 
1. นางเกษร  สุวรรณา
2. นางสุนีย์  จันทวงษ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงจิรัชฌญา  บรรเทิงใจ
 
1. นางมยุรี  กำปั่นทอง
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 1. เด็กหญิงโศภิษฐ์  ชาญเดช
 
1. นางสาวเนตรนภิศ  สนับบุญ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายพัชรพนธ์  เอี๋ยววัฒนะ
 
1. นางสาวอัมพร  นพนนท์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายชโลธร  ซื่อตรง
2. เด็กหญิงฑุลิกา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางโสภา  ปังประเสริฐ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายสันติชัย  บาดขุนทด
2. เด็กหญิงอริสรา  วิเศษ
 
1. นางโสภา  ปังประเสริฐ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงเกษสุดา  นามถึง
2. เด็กชายเกียรติภูมิ  นาวาทอง
 
1. นางนุสรา  ชูศรี
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงจรรยารักษ์  บุญสอด
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  คำจำ
3. เด็กหญิงนภาพร  ฉิมมาฉุย
4. เด็กหญิงปรารถนา  กุดสมบัติ
5. เด็กหญิงพัณณิตา  ขุนเภา
6. เด็กหญิงภัทรพร  ไพเราะ
7. เด็กหญิงภานุมาศ  ดอกกะฐิน
8. เด็กหญิงวรรณพร  อนุรัตน์
9. เด็กหญิงวรรณภรณ์  โพธิ์ลอย
10. เด็กหญิงอโณทัย  มูลแสง
 
1. นายกงจักร  ทัพซ้าย
2. นายอภิชาติ  ลิ้มเส็ง
3. นายสุพล  จันทะนามศรี
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  หมวกสกุล
2. เด็กหญิงทักษิณา  อารี
3. เด็กหญิงทิพสุคนธิ์  มงคล
4. เด็กหญิงธีราพร  พรหมวิหาร
5. เด็กหญิงนฤภร  แต้มบัว
6. เด็กหญิงปทิตตา  พูลมา
7. เด็กหญิงพิชามญชุ์  พุทธรักษ์
8. เด็กหญิงรชนิศ  พรมบุตร
9. เด็กหญิงรัตนา  อ่อนน้อม
10. เด็กหญิงวรรษิดา  โทวงษ์
11. เด็กหญิงสิริวิรุณ  สาลีโท
12. เด็กหญิงสุชาวดี  หมวกสกุล
13. เด็กหญิงอริสา  บุญช่วย
14. เด็กหญิงเนตรชนก  สนรักษา
15. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอมพันธ์
 
1. นายอาทิตย์  จูรกรรณ์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อ่ำอินทร์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำลอย
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  อ้นจันทร์
4. เด็กหญิงชนม์ธิชา  ครูศรี
5. เด็กหญิงธนวรรณ  ผลจีน
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงเพียราช
7. เด็กหญิงนุจรีย์  ศรีสังข์
8. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สีสังข์
9. เด็กหญิงพิมลแข  สถิตย์
10. เด็กหญิงมัลลิกา  บำรุงจิตร
11. เด็กหญิงวรรณกานต์  ทีนิวงษ์
12. เด็กหญิงวรรณภา  พานทอง
13. เด็กหญิงศรัญญา  เจือจาน
14. เด็กหญิงสรัสสา  พนไพ
15. เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่โหงว
 
1. นางวจี  ยิ่งยวด
2. MissCHERIE RAOTRAOT  AYATON
3. นางกมลทิพย์  สุวรรณเพชรกุล
4. นางนิตยา  รื่นเจริญ
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองเฆ่ 1. เด็กชายกฤษฎา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ผลเจริญ
 
1. นายดำรงพล  นวลสุวรรณ์
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กชายณัฐพนธ์  ถาวร
2. เด็กหญิงแนน  ทับทั่ง
 
1. จ.ส.อ.สมหมาย  เสสสี
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  วงษ์สุวรรณ์
 
1. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายพิพิธ  ภิญโญ
 
1. นางชุติมา  มีมาก
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีเกษ
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงพิชญา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงธนพร  หงษ์บิน
 
1. นางดวงใจ  คำแก้ว
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. นายธนากร  อารีรอบ
 
1. นางสาวนารี  ชลอรักษ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1. นางสาวพัชรินทร์  ทองเล็ก
 
1. นางสาวสุกานดา  นาคพงษ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองคุ้ม 1. เด็กชายปิยวัฒน์  น้ำแข็ง
 
1. นายอดิศร  สุขปลั่ง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญเกิด
2. เด็กหญิงอรอุมา  รักษาพล
 
1. นายพชรพล  เปี่ยมเต็ม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหูช้าง 1. เด็กชายพงษ์วริษฐ์  คู้ลำพันธุ์
2. เด็กชายยงยศ  แซ่โล้
 
1. นางสาววันดี  วงษ์คำภู
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงกิมฮวย  โนโชติ
2. เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ไสลวงษ์
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. นางสาววันวิสา  พลอยกระจ่าง
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กชายชินดนัย  ยศจิ้งหรีด
2. เด็กชายศราวุธ  พรรณเรณู
3. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  บาดขุนทด
 
1. นางสุจิตรา  เชาวน์ดี
2. นางสาวอรวรรณ  บัวปล้อง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กหญิงวรรษมน  ศรีหริ่ง
2. เด็กชายสุวินชนันท์  ปานสมุทร
3. เด็กชายอัครวินท์  พลชัย
 
1. นางชุติมา  มีมาก
2. นางสาวศุภรานันทนา  กุลศรี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงจันทกานต์  วงศ์ปาน
2. เด็กชายศุภวัฒน์  โคตะโม
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  นอกสายออ
 
1. นายศุภโชค  บุญสร้าง
2. นางมนัสวาท  ไชยดารา
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แซ่เฮี๊ยบ
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายเสริมพันธ์  บุญธรรม
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงจันทมณี  โอวาทสุวรรณ
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบางแตน 1. เด็กชายศักดิ์พล  เสือนาค
 
1. นางสาวภักค์ณิจศา  จรัณนิธิวัฒน์
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ใจเย็น
 
1. นางสาวนุจรี  ใจเย็น
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังทะลุ 1. เด็กหญิงจิรพรรณ  นาเขตร
 
1. นางสาวนุจรี  ใจเย็น
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงชญาน์พัชร  สมบูรณ์พงศ์
 
1. นางสาวอภิลักฤดี  นาคะเสถียร
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายโสภณ  บัวแย้ม
 
1. นายสุเมธ  สุรินทร์
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กหญิงจันทิมา   ใจอุ่น
 
1. นางบุญสม  ใช้เจริญ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1. เด็กชายณัฐนนท์  วงษ์ภา
 
1. นายภูวนัย  วิริยะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พูลเจริญ
 
1. นางรัตนา  วัฒนใย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายอนุรัตน์  ศรีชมภู
 
1. นางสาวอภิลักฤดี  ศรีมงคล
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชะอม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พิณแพทย์
 
1. นางพรศรี  บุญเพื่อน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายธนพล  โสดาวัด
 
1. นางนุสรา  ชูศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงปภาวี  โสตะกาล
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายชัยภัทร  แตรวงษ์เภชากร
 
1. นางสาวอภิลักฤดี  ศรีมงคล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงธันยาภา  แพร่พิพัฒน์มงคล
 
1. นายวัชระ  ทาริยะวงศ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายวิษณุ  ศรีโท
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลแสง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงศิริภรณ์  เดิมดา
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลแสง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กหญิงจันทิมา  ใจอุ่น
 
1. นางบุญสม  ใช้เจริญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ศิริบุตร
 
1. นางสาวอภิลักฤดี  นาคะเสถียร
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งสบก 1. เด็กหญิงกำไร  แสะสาร
 
1. นางสาวปาริชาติ  การะวิโก
 
82 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังขอน 1. เด็กหญิงจิราพัชร  วังเย็น
2. เด็กหญิงชญาดา  คำดี
3. เด็กชายนิธิกร  ศรีทองสุข
4. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ครูศรี
5. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ปิ่นเพ็ชร
6. เด็กชายสุรเดช  ปทุมผา
7. เด็กชายอรรณพ  สำราญใจ
8. เด็กชายอัครพล  สุขโภคา
 
1. นางสาวสายฝน  กินรี
2. นางพัชรา  ชินสร้อย
3. นางสาวรุ่งประกาย  สมฤทธิ์
 
83 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่างศิลป์
2. เด็กหญิงณัฐพร  นามชารี
3. เด็กหญิงลูกน้ำ  คงกระโฮ่
4. เด็กหญิงศุจินทรา  เจริญด่าน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปิ่นงาม
 
1. นางมนัสวาท  ไชยดารา
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายกฤษดา  พุทธา
2. เด็กหญิงต้นฟาง  ฉิ่งทอง
3. เด็กหญิงทัศนีย์  สัตย์ซื่อ
4. เด็กชายธวัชชัย  แสงใส
5. เด็กหญิงปณยา  นาสืบ
6. เด็กหญิงภานุมาส  พันธ์แจ่ม
7. เด็กชายภาสกร  จันดาผล
8. เด็กชายวงศธร  สืบสวาย
9. เด็กหญิงสุนิสา  คงมีสุข
10. เด็กหญิงสุปาณี  สุดถาวร
11. เด็กหญิงสุภาพร  คำวรรณ์
12. เด็กหญิงสุภาพร  คำวรรณ์
13. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ไพรสาลี
14. เด็กหญิงเสาวดี  สุขแจ้ง
15. เด็กหญิงโสรยา  แสงสุวิมล
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลแสง
2. นางปัณณพร  ขจรภพ
3. นางจีรภา  บุญโยธา
4. นายวงศกร  วงศ์วิวัฒน์โภคิน
5. นายสมพร  เพชรสิน
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  น้ำทรัพย์
2. เด็กชายธเนศ  สุภกิจ
3. เด็กหญิงวรีรัตน์  โนรีราษฎร์
4. เด็กชายวัชรพล  โนรีราษฎร์
5. เด็กหญิงสุชาดา  ก้านบัว
 
1. นางพรสวรรค์  ประยูรยวง
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา 1. เด็กชายบูรณัฏฐ์  บูรณะถาวร
2. เด็กชายปณต  ทรัพย์ประสงค์
 
1. นายแสนศักดิ์  หาคำบุตร
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ลาพงษ์
 
1. นางสาวรัตนภรณ์  ดวงกมล
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหทัยชาติ 1. เด็กหญิงอินธุอร  กลับเนียม
 
1. นางจุฑามาศ  ประสิทธิ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายภูมิรพี  ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวศุภรา  คำมี
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ดวงจรัส
 
1. นางสาวณฤดี  สาระบัว
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหทัยชาติ 1. เด็กหญิงซาร่า  ประเสริฐสุข
 
1. MissSian  Loiswatkins
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กชายยุทธการ  อำนาจประเสริฐ
 
1. นางกัลยา  กิตติรัตน์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงสิริกร  อินทรโยธา
 
1. นางสาวกรองกาญจน์  ปิ่นเกตุ
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งตะเคียน 1. เด็กหญิงสาธินี  รัตนวรรณ
2. เด็กหญิงสุนิสา  สุขเกษม
 
1. นางพรรณิภา  เชาวน์ดี
2. นางนันทิยา  ยิ้มสุข
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะมะไฟ 1. เด็กชายกฤษกร  ปัญญาสัย
2. เด็กหญิงจิระประภา  ทองสวัสดิ์
 
1. นางนุษรา  พิมพิค่อ
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งไผ่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หยุยไทสงค์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไมมา
3. เด็กชายธีรภัทร  กงรัมย์
4. เด็กชายภานุวัฒน์  คุ้มมา
5. เด็กชายรัฐภูมิ  ชูไทย
6. เด็กหญิงสุพัตรา  ณ นันวี
 
1. นางพวงทอง  มีระหันนอก
2. นางสาวจรรยา  นามชารี
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายฐานิกร  อินโพธิ์กลาง
2. เด็กชายธิติสรร  จันทร์กระจ่าง
3. เด็กชายปัถวี  พุทธจรรยา
4. เด็กชายภูเบศร  ตระกูลทุม
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เกิดศิริ
6. เด็กชายอนันต์  อ่อนอุทัย
 
1. นายวิฑูรย์  ทับทิมอ่อน
2. นายสมพล  เจริญ
3. นางสาวยุภา  จันทนิมิ
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ 1. เด็กชายประจักษ์  นามแก้ว
2. เด็กชายปรีชา  คงเสือ
3. เด็กชายพีรพล  สำอางอินทร์
4. เด็กหญิงศิริพร  เหล่าเคน
5. เด็กหญิงสันต์สุจี  บุญสันทรีย์
6. เด็กชายอาทิตย์  สับผาง
7. เด็กหญิงอำพร  หาดอน
8. เด็กหญิงเจริญวัน  เสือยุง
 
1. นายนิวัติ  พานทอง
2. นางสาวเรณู  ฤาชา
3. นายวีระยุทธ  สุทธิปรีชาพงศ์
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กหญิงกุสุมาลย์  โทอนันต์
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  พิมพ์มีลาย
3. เด็กหญิงธนพร  วงษ์ภักดี
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สร้อยจิต
5. เด็กหญิงพิมพ์เพชร  ทองมงคล
6. เด็กชายภาณุเบศ  วงศ์สุรินทร์
7. เด็กชายรภีภัทร  จันทรงาม
8. เด็กหญิงอาริดา  พรมอ่อน
 
1. นางสาวสุกัลยา  กุระธรรม
2. นางกาญจนา  สืบพิลา
3. นางสาวจันทร์ศิริ  มากะเต
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงวรรณา  โพธิชู
2. เด็กหญิงวาสนา  ไพรดี
3. เด็กหญิงอริสา  วังเย็น
 
1. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
2. นางราตรี  โพธิ์กุล
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงมาริย่า  สมตา
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  ใหม่สิงห์
3. เด็กหญิงอารยา  จันทเลขา
 
1. นางจีรภา  บุญโยธา
2. นางวรกมล  ชิ้นอ่อน
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พรมเพ็ชร
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์  แสวงแก้ว
3. เด็กหญิงอัญชัน  บุญพราน
 
1. นางนาถนรินทร์  ซื่อสัตย์
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. นายจักรพันธ์  คำอิน
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีสังวาลย์
3. เด็กหญิงพิชญ์กัญ  วงศ์ธนะเชษฐ
 
1. นางนาถนรินทร์  ซื่อสัตย์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เปียรักใคร่
2. เด็กหญิงปวีณา  ใจคง
 
1. นายอรรถ  พลายระหาร
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายกมลภู  ฤทธิเดช
2. เด็กหญิงปวีณอร  อักษร
 
1. นางสาวขนิษฐา  ประดิษฐ์ผล
2. นางสุนทราภรณ์  ปานะโปย
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทวรักษ์ 1. เด็กหญิงฐิติพัชร  กระษาปณ์การ
2. เด็กชายวิจักษณ์พล  กระษาปณ์การ
 
1. นางสมพิศ  ประดิษฐ์นวกุล
2. นางสายฝน  กระษาปณ์การ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงธาวินี  ว่องไว
2. เด็กหญิงสันต์ฤทัย  คำแก้ว
 
1. นางวนิดา  แก้วกาสี
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  กองแก้ว
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำดวน 1. เด็กชายนพนันท์   เปียกกระโทก
 
1. นายสมภพ  สุขเกษม
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  สิงห์แหลม
 
1. นางสาวศิริวรรณ  คนดี
 
110 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายปรีย์ดี  โตสริ
2. เด็กชายพันธกานต์  ชั้นขจรกุล
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
 
111 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีโรจน์
2. เด็กหญิงพัฒรพิมล  เจริญนพกิจ
 
1. สิบเอกประเสริฐ  สินประเสริฐ
2. สิบเอกบัญชา  มีเคน
 
112 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. เด็กชายวัชรพล  แสงงาม
2. เด็กชายสุทธิศักดิ์  ปิ่นวณิชย์กิจ
 
1. นายวรายุทธ์  นวลงาม
2. นายสิริกานต์  สีลาแสง
 
113 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าตูม 1. นายพิชัยยุทธ  พึ่งพา
2. นายอรรถธนพล  กิจสุธา
 
1. นายวรายุทธ์  นวลงาม
2. นายวิชชากร  ยงไธสง
 
114 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กชายปัญญา  วงษ์สุริยันต์
2. เด็กชายสุวัฒน์  พานศิล
 
1. นางมณีนุช  เข็มลาย
 
115 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายพีรพล  ปั้นนาค
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ทักษิณ
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
 
116 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อมสะอาด
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ปิวฉัตรโรจน์
 
1. นายวีรวิทย์  สิทธิภาณุพงษ์
2. นายสมบัติ  โค้วตระกูล
 
117 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  คชสีห์
2. เด็กหญิงธัญพร  บุญส่ง
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
 
118 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม 1. เด็กชายนาวา  นวนดี
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กองหา
 
1. นายประสพ  มณีไสย
 
119 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมหิน 1. เด็กชายธนพล  พรมพันธุ์
2. เด็กชายพัฒธนพงษ์   แก้วประสงค์
 
1. นายศุภโชค  ศรีสมพร
 
120 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายชญานนท์  เอื้อการณ์
2. เด็กชายชัชชัย  ไชโย
 
1. นางสาวเยาวภา  ศิลาภรพรรณ
 
121 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่งาม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อินชื่น
2. เด็กชายธีรภัทธ์  จินจู
3. เด็กชายอิทธิพล  สร้อยจำปา
 
1. นายคมกริช  ทัพกิฬา
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีภิรมย์ 1. เด็กชายชายวารุวุฒิ  เพชรประดับ
2. เด็กชายพีรพงศ์  ประเทือง
3. เด็กชายศรวิชญ์  ใจเอื้อ
 
1. นายธนูศิลป์  แก้วผง
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงดุสิตา  แสวงดี
2. เด็กชายธนกร  วงษ์สิน
3. เด็กหญิงสุนันนทา  กาพุ่ม
 
1. นางพูนทรัพย์  ลาฉิม
2. นางเพ็ญพักตร์  นาคสมบูรณ์
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกระทงยาม 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ป้องพาล
2. เด็กหญิงพรไพลิน  พัฒนพานนท์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  รูปงาม
 
1. นายกิตติชัย  คมคาย
2. นางสาวรัชพร  ตะเภาพงษ์
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 1. เด็กชายกฤตยชญ์  หาดอน
2. เด็กชายคฑายุทธ์  สุวรรณวงษ์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  น้อยเสน
4. เด็กชายปัณฑ์ธร  ปัตสะ
5. เด็กชายวริศ  แอนโก
6. เด็กหญิงวริษฐา  สมาทาน
 
1. นายนพเก้า  ต้นแพง
2. นางปรีญา  ชินสร้อย
3. นายสุริยันณ์  ชาติเชื้อ
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มนตรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  ยูปานนท์
3. เด็กหญิงณฐิดา  ผาแก้ว
4. เด็กหญิงสิริกัญญา  ยุปานนท์
5. เด็กหญิงสุพัตรา   บุญญศรี
6. เด็กหญิงอภิญญา  วงษ์พันเสือ
 
1. นางสมจิต  วรชุน
2. นางสมบูรณ์  อุดมทรัพย์
3. นางญาติชฎา  ดุษฎี
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินสูง (เมืองปราจีนบุรี) 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ผ่องศรี
2. เด็กชายภูเบศร  สีเขียว
3. เด็กหญิงสมใจ  บุญชู
 
1. นายบรรจบ  เนตรวงค์
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กชายภาคิน  จิตตรง
2. เด็กชายภานุภัทร์  ทารัตน์
3. เด็กชายอัครพงษ์  กองทอง
 
1. นายบุญสงค์  เจริญวงค์
2. จ.ส.อ.สมหมาย  เสสสี
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านบ้านด่าน 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ชำนาญปืน
2. เด็กหญิงพิตตินันท์  พรหมเมศร์
3. เด็กหญิงรินรดา  บุญเกิด
 
1. จ.ส.อ.สมหมาย  เสสสี
2. นายบุญสงค์  เจริญวงค์
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กันภัย
2. เด็กหญิงรัตนา  ฉัตรทันท์
3. เด็กหญิงอารียา  สร้อยสน
 
1. นายสุทิน  กันตโสภณานนท์
2. นางสุรีรัตน์  อินธิรัตน์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงปพิชญา  วันทุมมา
2. เด็กหญิงปวีณา  แซ่เป๊
3. เด็กหญิงสุวรรณี  มะโนภัย
 
1. นางอนงค์  วาดถนน
2. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กหญิงพัชรา  กวยสกุนนีย์
2. เด็กหญิงวนัชพร  สุธรรม
3. เด็กชายวันชนะ  น้อยเจริญ
 
1. นางธิดา  ทิพยานนท์
2. นางมณีนุช  เข็มลาย
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  ค้าคุ้ม
2. เด็กหญิงธิรายุ  แนวเกตุ
3. เด็กหญิงพัชรี  เธียรสิริพรชัย
 
1. นางอนงค์  วาดถนน
2. นางสาวพยอม  เรืองณรงค์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วพิมพ์
2. เด็กหญิงจีรดา  ทองอุดม
3. เด็กหญิงพิชญา  ปราณีชาติ
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ทองมงคล
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายศุภฤกษ์  ประสาทเขตกร
2. เด็กชายสุวพัชร  ท่าข้าม
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีชื่น
 
1. นายแผน  ผาสุก
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหว้าเอน 1. เด็กชายพันพล  น้อมธรรม
2. เด็กชายศักดิ์ทิวา  สุวรรณศร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  องอาจ
 
1. นายแผน  ผาสุข
 
137 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  เชาวนะพานิช
 
1. นางสาวทรรศนีย์  ณัฏฐาทัศน์
 
138 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงช่อผกา   วิสาสะ
2. เด็กหญิงปพัชญา  บุรีงาม
3. เด็กชายรัฐนันท์  โศภิตธนาพิศุทธ์
 
1. นางสุทิน  พงษ์แผน
2. นางสายพิณ  พันธุ์เจริญ
 
139 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ที่พัก
2. เด็กหญิงบุณยวีร์   สจิรวัฒนากุล
3. เด็กหญิงบุรินทรรัตน์   เลิศศักดิ์วิมาณ
 
1. นางวรรณรัตน์  เพ็งศรี
2. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีประเสริฐ
 
140 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงสุภัชชา  ดอนทอง
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  คำเงิน
 
141 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายสัญญา  ดีจันทร์หอม
 
1. นางชมนาด  โคมทอง
 
142 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  กล้าหาญ
 
1. นางสุทัศนี  ถึงลาภ
 
143 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ขุนเทพ
 
1. นางสัญญลักษณ์  แสงนุภาพ
 
144 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายภูวไนย  สีลาพรหม
 
1. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
 
145 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กชายคมสัน  โกมาสถิตย์
2. เด็กชายนัดถพล  ชาญกิจ
3. เด็กชายพงศธร  ผายเงิน
 
1. นางลัดดา  จันทร์ศรี
2. นายอาจณรงค์  เกิดสุขผล
 
146 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 1. เด็กชายธนาพร  คำไท้
2. เด็กชายธีรพล  วงษ์เลิศ
 
1. นางสาววราภรณ์  ยืนทน
2. นายศิริชัย  ทวีชาติ
 
147 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กชายปิยังกูร  พรหมทัต
2. เด็กหญิงยุพาพร  ลีลด
 
1. นางสุรีย์พร  ศรีกะชา
2. นายทิพย์  ศรีกะชา
 
148 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายศรัญย์  โสดาวิชิต
 
1. นางพุทธชาด  พรหมศรี
 
149 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 1. เด็กชายยุทธศักดิ์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางนุกูล  บุญพิทักษ์
 
150 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวกรด 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กัญหาชาลี
2. เด็กชายทัชชัย  ศรีไพร
3. เด็กชายธนพัฒน์  แก้วเจริญ
4. เด็กชายธีรภัทร์  สิงจอน
5. เด็กชายประสิทธิ์  อุ่นถิ่น
6. เด็กชายภิรวัฒน์  ปัจจุสมัย
7. เด็กชายรัชชานนท์  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาวสุกัญญา  จากศรี
 
151 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  วงษ์เสนา
 
1. นางจีรภา  บุญโยธา
 
152 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 1. เด็กหญิงสุวรรณา  มลิวัลย์
 
1. นางปิยวรรณ  แสดง
 
153 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี 1. เด็กชายณัฐนนท์  หอมมาลา
 
1. นางสาวจุฑามาศ  แสงดาว
 
154 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพนมดี 1. เด็กชายชยพล  หอระตะ
2. เด็กชายบูรพา  คงเล็ก
3. เด็กชายเมฆพระภา  รอดภัย
 
1. นางมณีนุช  เข็มลาย
2. นางธิดา  ทิพยานนท์
 
155 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ 1. เด็กชายกีรติ  ศรีทอง
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  อ่อนยิ้ม
3. เด็กชายวันเฉลิม  เกิดลาภ
 
1. นางสุทัศนี  ถึงลาภ
2. นางสาวสุภาพร  พิสิฎฐ์พัฒนะ
 
156 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประพาส 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  พิมพ์หงษ์
2. เด็กชายเฉลิมพล  ช่างประดับ
 
1. นางสายทอง  มณีเชษฐา