หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 17 17 100% 0 0% 0 0% 0 0% 17
2 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
3 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
4 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
5 โรงเรียนบรรหารวิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
6 โรงเรียนบ้านหินเทิน 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
7 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
8 โรงเรียนบ้านทับลาน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
9 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
10 โรงเรียนบ้านวังกวาง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
11 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
12 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
13 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
14 โรงเรียนบ้านบุสูง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
15 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
16 โรงเรียนบ้านวังรี 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
17 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
18 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
19 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
20 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
21 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
22 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
23 โรงเรียนวัดปากแพรก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
24 โรงเรียนวัดรัตนชมภู 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
25 โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
26 โรงเรียนบ้านหนองหอย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
27 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
28 โรงเรียนบ้านเขาด้วน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
29 โรงเรียนบ้านเขาปูน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
30 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
31 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
32 โรงเรียนบ้านขุนศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
33 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
34 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
35 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
36 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
37 โรงเรียนบ้านหนองโดน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
38 โรงเรียนบ้านเขากระแต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
39 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
40 โรงเรียนบ้านโคกสั้น 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
41 โรงเรียนบ้านโนนสูง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
42 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
43 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
44 โรงเรียนวัดเกาะแดง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
45 โรงเรียนวัดโคกอุดม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
46 โรงเรียนอนุบาลนาดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
47 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนบ้านคลองร่วม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนบ้านชำโสม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
53 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
54 โรงเรียนบ้านปราสาท 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
55 โรงเรียนบ้านพระปรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
56 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
57 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
58 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
59 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
60 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
61 โรงเรียนบ้านโคกกระจง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
62 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
63 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
64 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
65 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
66 โรงเรียนวัดสารวนาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
67 โรงเรียนวัดหาดสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
68 โรงเรียนวัดเนินสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
69 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
70 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายพิชัยยุทธ ศรีฉ่ำ 0870871362 นายสมคิด ศรีปราชญ์ 0875602924
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]