หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 070 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 0 0 0
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 8 23 15
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 4 7 7
4 002 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1 6 1
5 007 โรงเรียนบรรหารวิทยา 8 36 18
6 008 โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1 1 1
7 009 โรงเรียนบ้านกม.๘๐ 0 0 0
8 111 โรงเรียนบ้านกระเดียง 0 0 0
9 010 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 9 20 15
10 012 โรงเรียนบ้านขุนศรี 2 10 4
11 094 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 0 0 0
12 017 โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 5 14 10
13 018 โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 2 5 4
14 109 โรงเรียนบ้านคลองระกำ 0 0 0
15 087 โรงเรียนบ้านคลองร่วม 1 8 3
16 019 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 4 8 6
17 020 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 4 7 6
18 275020 โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 1 1 1
19 021 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1 3 2
20 093 โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง 0 0 0
21 024 โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 7 15 12
22 025 โรงเรียนบ้านชำโสม 1 2 2
23 098 โรงเรียนบ้านซ่ง 0 0 0
24 026 โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 1 6 4
25 076 โรงเรียนบ้านทด 0 0 0
26 027 โรงเรียนบ้านทับลาน 6 13 9
27 119 โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 0 0 0
28 028 โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 1 3 2
29 029 โรงเรียนบ้านท่าอุดม 0 0 0
30 095 โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 2 4 2
31 072 โรงเรียนบ้านนางเลง 0 0 0
32 033 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 6 16 7
33 117 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 0 0 0
34 034 โรงเรียนบ้านบุสูง 5 9 5
35 035 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 5 9 7
36 036 โรงเรียนบ้านปราสาท 1 2 2
37 040 โรงเรียนบ้านพระปรง 1 3 2
38 041 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 4 4 4
39 042 โรงเรียนบ้านวังกวาง 6 26 14
40 043 โรงเรียนบ้านวังดินสอ 0 0 0
41 044 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1 3 1
42 090 โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 0 0 0
43 045 โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 2 4 3
44 046 โรงเรียนบ้านวังรี 5 38 13
45 108 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 0 0 0
46 047 โรงเรียนบ้านหนองจิก 1 1 1
47 071 โรงเรียนบ้านหนองช้างลง 1 2 2
48 091 โรงเรียนบ้านหนองตลาด 0 0 0
49 112 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 0 0 0
50 105 โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1 1 1
51 079 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
52 096 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 0 0 0
53 099 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 0 0 0
54 081 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 0 0 0
55 048 โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1 6 3
56 049 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 9 19 15
57 275049 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 2 2
58 050 โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 3 6 5
59 051 โรงเรียนบ้านหนองหอย 3 5 4
60 082 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 0 0 0
61 078 โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 2 2 2
62 114 โรงเรียนบ้านหนองแหน 0 0 0
63 102 โรงเรียนบ้านหนองโดน 2 12 5
64 103 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 0 0 0
65 052 โรงเรียนบ้านหินเทิน 8 52 18
66 275052 โรงเรียนบ้านหินเทิน 1 1 1
67 053 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 3 5 5
68 275053 โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 1 2 2
69 106 โรงเรียนบ้านเขากระแต 2 2 2
70 089 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) 0 0 0
71 013 โรงเรียนบ้านเขาด้วน 3 6 5
72 014 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 6 14 11
73 015 โรงเรียนบ้านเขาปูน 3 13 7
74 016 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 4 10 7
75 107 โรงเรียนบ้านแก่ง 0 0 0
76 011 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 6 11 9
77 275011 โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1 2 2
78 113 โรงเรียนบ้านโคกกระจง 1 1 1
79 022 โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 0 0 0
80 077 โรงเรียนบ้านโคกลาน 0 0 0
81 097 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 2 2
82 023 โรงเรียนบ้านโคกสั้น 2 11 4
83 073 โรงเรียนบ้านโคกหอม 0 0 0
84 031 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1 1 1
85 116 โรงเรียนบ้านโนนสูง 2 8 4
86 101 โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง 0 0 0
87 032 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 0 0 0
88 037 โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 3 3 3
89 038 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 4 8 5
90 110 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0 0 0
91 030 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 3 3 3
92 039 โรงเรียนบ้านไผ่ 0 0 0
93 057 โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 1 2 1
94 080 โรงเรียนวัดตันทาราม 0 0 0
95 104 โรงเรียนวัดปากนำ้ 0 0 0
96 059 โรงเรียนวัดปากแพรก 4 10 6
97 100 โรงเรียนวัดย่านรี 0 0 0
98 060 โรงเรียนวัดรัตนชมภู 4 5 5
99 085 โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 0 0 0
100 061 โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 2 2 2
101 086 โรงเรียนวัดวังหวาย 0 0 0
102 062 โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 2 4 3
103 063 โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 1 3 1
104 083 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 0 0 0
105 068 โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 1 3 2
106 115 โรงเรียนวัดสารวนาราม 1 6 2
107 088 โรงเรียนวัดหาดสูง 1 1 1
108 055 โรงเรียนวัดเกาะแดง 2 2 2
109 084 โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม 0 0 0
110 058 โรงเรียนวัดเนินสูง 1 1 1
111 075 โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 0 0 0
112 056 โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 1 20 6
113 129 โรงเรียนวัดโคกอุดม 2 3 2
114 064 โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 1 2 1
115 118 โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 0 0 0
116 066 โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 0 0 0
117 067 โรงเรียนอนุบาลนาดี 2 2 2
118 006 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 17 36 28
119 275006 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 3 6 5
120 125 โรงเรียนกชนันท์อนุบาล 0 0 0
121 120 โรงเรียนกบินทร์จริยาคม 0 0 0
122 122 โรงเรียนจันทร์กระจ่างศึกษา 0 0 0
123 054 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 0 0 0
124 121 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(กบินทร์บุรี) 0 0 0
125 123 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร(นาดี) 0 0 0
126 065 โรงเรียนสายมิตรศึกษา 0 0 0
127 124 โรงเรียนสายมิตรศึกษาวังท่าช้าง 0 0 0
128 126 โรงเรียนอนุบาลจรันวิทยา 0 0 0
129 127 โรงเรียนอนุบาลอุดมวิทย์ 0 0 0
130 001 โรงเรียนเจียหมิน 0 0 0
131 005 โรงเรียนเทศบาล ๒ 0 0 0
132 128 โรงเรียนเทศบาล1(กบินทร์ราษฎร์อำรุง) 0 0 0
รวม 231 625 384
1009

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายพิชัยยุทธ ศรีฉ่ำ 0870871362 นายสมคิด ศรีปราชญ์ 0875602924
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]