สรุปเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 16 0 0 0 16
2 บรรหารวิทยา 8 0 0 0 8
3 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 8 0 0 0 8
4 บ้านกุงประชาสรรค์ 8 0 0 0 8
5 บ้านหินเทิน 8 0 0 0 8
6 บ้านหนองสองห้อง 8 0 0 0 8
7 บ้านแก่งดินสอ 6 0 0 0 6
8 บ้านวังกวาง 6 0 0 0 6
9 บ้านบุพราหมณ์ 6 0 0 0 6
10 บ้านเขาถ้ำ 6 0 0 0 6
11 บ้านทับลาน 6 0 0 0 6
12 บ้านคลองตาหมื่น 5 0 0 0 5
13 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 5 0 0 0 5
14 บ้านบุสูง 5 0 0 0 5
15 บ้านบุเสี้ยว 5 0 0 0 5
16 บ้านราษฎร์เจริญ 4 0 0 0 4
17 บ้านวังรี 4 0 0 0 4
18 วัดรัตนชมภู 4 0 0 0 4
19 ชุมชนบ้านสำพันตา 4 0 0 0 4
20 บ้านคลองหันแดง 4 0 0 0 4
21 บ้านคลองสิบสอง 4 0 0 0 4
22 บ้านเขาไม้แก้ว 4 0 0 0 4
23 บ้านโปร่งใหญ่ 4 0 0 0 4
24 บ้านอุดมบรรพต 3 0 0 0 3
25 บ้านเขาด้วน 3 0 0 0 3
26 บ้านเขาปูน 3 0 0 0 3
27 บ้านโปร่งสะเดา 3 0 0 0 3
28 บ้านไทยเจริญ 3 0 0 0 3
29 บ้านหนองหอย 3 0 0 0 3
30 บ้านขุนศรี 2 0 0 0 2
31 บ้านนาคลองกลาง 2 0 0 0 2
32 บ้านวังมะกรูด 2 0 0 0 2
33 บ้านหนองอนามัย 2 0 0 0 2
34 บ้านหนองโดน 2 0 0 0 2
35 บ้านเขากระแต 2 0 0 0 2
36 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 0 2
37 บ้านโคกสั้น 2 0 0 0 2
38 วัดปากแพรก 2 0 0 0 2
39 วัดเกาะแดง 2 0 0 0 2
40 วัดโคกอุดม 2 0 0 0 2
41 อนุบาลนาดี 2 0 0 0 2
42 บ้านคลองมะไฟ 2 0 0 0 2
43 วัดวัฒนารังษี 2 0 0 0 2
44 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1 0 0 0 1
45 บ้านคลองร่วม 1 0 0 0 1
46 บ้านคลองอุดม 1 0 0 0 1
47 บ้านชำโสม 1 0 0 0 1
48 บ้านตรอกปลาไหล 1 0 0 0 1
49 บ้านท่าสะตือ 1 0 0 0 1
50 บ้านปราสาท 1 0 0 0 1
51 บ้านพระปรง 1 0 0 0 1
52 บ้านหนองจิก 1 0 0 0 1
53 บ้านหนองนาใน 1 0 0 0 1
54 บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 1 0 0 0 1
55 บ้านโคกกระจง 1 0 0 0 1
56 บ้านโนนสะอาด 1 0 0 0 1
57 บ้านโนนสูง 1 0 0 0 1
58 วัดราษฎร์รังษี 1 0 0 0 1
59 วัดศรีสวัสดิ์ 1 0 0 0 1
60 วัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 1 0 0 0 1
61 วัดสารวนาราม 1 0 0 0 1
62 วัดหาดสูง 1 0 0 0 1
63 วัดเนินสูง 1 0 0 0 1
64 วัดโคกป่าแพง 1 0 0 0 1
65 วัดใหม่พรหมสุวรรณ 1 0 0 0 1
66 วัดจันทรังษีถาวร 1 0 0 0 1
รวม 207 0 0 0 207