สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 14 0 2 16 16 0 0 0 16
2 บรรหารวิทยา 7 0 1 8 8 0 0 0 8
3 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 7 0 0 7 8 0 0 0 8
4 บ้านกุงประชาสรรค์ 6 1 0 7 8 0 0 0 8
5 บ้านหินเทิน 6 1 0 7 8 0 0 0 8
6 บ้านแก่งดินสอ 6 0 0 6 6 0 0 0 6
7 บ้านหนองสองห้อง 5 1 0 6 8 0 0 0 8
8 บ้านวังกวาง 5 0 0 5 6 0 0 0 6
9 บ้านคลองตาหมื่น 5 0 0 5 5 0 0 0 5
10 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 5 0 0 5 5 0 0 0 5
11 บ้านบุพราหมณ์ 4 2 0 6 6 0 0 0 6
12 บ้านเขาถ้ำ 4 0 1 5 6 0 0 0 6
13 บ้านบุสูง 4 0 0 4 5 0 0 0 5
14 บ้านราษฎร์เจริญ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
15 บ้านวังรี 4 0 0 4 4 0 0 0 4
16 วัดรัตนชมภู 4 0 0 4 4 0 0 0 4
17 ชุมชนบ้านสำพันตา 3 1 0 4 4 0 0 0 4
18 บ้านคลองหันแดง 3 0 1 4 4 0 0 0 4
19 บ้านบุเสี้ยว 3 0 0 3 5 0 0 0 5
20 บ้านอุดมบรรพต 3 0 0 3 3 0 0 0 3
21 บ้านเขาด้วน 3 0 0 3 3 0 0 0 3
22 บ้านเขาปูน 3 0 0 3 3 0 0 0 3
23 บ้านโปร่งสะเดา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
24 บ้านไทยเจริญ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
25 บ้านคลองสิบสอง 2 0 1 3 4 0 0 0 4
26 บ้านทับลาน 2 0 0 2 6 0 0 0 6
27 บ้านขุนศรี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
28 บ้านนาคลองกลาง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
29 บ้านวังมะกรูด 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านหนองอนามัย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านหนองโดน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 บ้านเขากระแต 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 บ้านโคกสั้น 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 วัดปากแพรก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 วัดเกาะแดง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
37 วัดโคกอุดม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 อนุบาลนาดี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
39 บ้านคลองมะไฟ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
40 วัดวัฒนารังษี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านหนองหอย 1 0 1 2 3 0 0 0 3
42 บ้านเขาไม้แก้ว 1 0 0 1 4 0 0 0 4
43 บ้านโปร่งใหญ่ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
44 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านคลองร่วม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านคลองอุดม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านชำโสม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านตรอกปลาไหล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านท่าสะตือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านปราสาท 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านพระปรง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านหนองจิก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านหนองนาใน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านโคกกระจง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านโนนสะอาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านโนนสูง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 วัดราษฎร์รังษี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 วัดศรีสวัสดิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 วัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 วัดสารวนาราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 วัดหาดสูง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดเนินสูง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 วัดโคกป่าแพง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 วัดใหม่พรหมสุวรรณ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 วัดจันทรังษีถาวร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
รวม 169 9 7 185 207 0 0 0 207