สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ปราจีนบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 15 0 2 17 17 0 0 0 17
2 บ้านกุงประชาสรรค์ 7 1 0 8 9 0 0 0 9
3 บรรหารวิทยา 7 0 1 8 8 0 0 0 8
4 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 7 0 0 7 8 0 0 0 8
5 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 7 0 0 7 7 0 0 0 7
6 บ้านหนองสองห้อง 6 1 0 7 9 0 0 0 9
7 บ้านหินเทิน 6 1 0 7 8 0 0 0 8
8 บ้านแก่งดินสอ 6 0 0 6 6 0 0 0 6
9 บ้านวังกวาง 5 0 0 5 6 0 0 0 6
10 บ้านคลองตาหมื่น 5 0 0 5 5 0 0 0 5
11 บ้านวังรี 5 0 0 5 5 0 0 0 5
12 บ้านบุพราหมณ์ 4 2 0 6 6 0 0 0 6
13 บ้านเขาถ้ำ 4 0 1 5 6 0 0 0 6
14 บ้านบุสูง 4 0 0 4 5 0 0 0 5
15 บ้านราษฎร์เจริญ 4 0 0 4 4 0 0 0 4
16 วัดปากแพรก 4 0 0 4 4 0 0 0 4
17 วัดรัตนชมภู 4 0 0 4 4 0 0 0 4
18 ชุมชนบ้านสำพันตา 3 1 0 4 4 0 0 0 4
19 บ้านคลองหันแดง 3 0 1 4 4 0 0 0 4
20 บ้านบุเสี้ยว 3 0 0 3 5 0 0 0 5
21 บ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
22 บ้านอุดมบรรพต 3 0 0 3 3 0 0 0 3
23 บ้านเขาด้วน 3 0 0 3 3 0 0 0 3
24 บ้านเขาปูน 3 0 0 3 3 0 0 0 3
25 บ้านโปร่งสะเดา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
26 บ้านไทยเจริญ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
27 บ้านคลองสิบสอง 2 0 1 3 4 0 0 0 4
28 บ้านทับลาน 2 0 0 2 6 0 0 0 6
29 บ้านขุนศรี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 บ้านนาคลองกลาง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านวังมะกรูด 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 บ้านหนองอนามัย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 บ้านหนองโดน 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 บ้านเขากระแต 2 0 0 2 2 0 0 0 2
35 บ้านโคกสว่าง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
36 บ้านโคกสั้น 2 0 0 2 2 0 0 0 2
37 บ้านโนนสูง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
38 วัดราษฎร์รังษี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
39 วัดเกาะแดง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
40 วัดโคกอุดม 2 0 0 2 2 0 0 0 2
41 อนุบาลนาดี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
42 บ้านคลองมะไฟ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
43 วัดวัฒนารังษี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
44 บ้านหนองหอย 1 0 1 2 3 0 0 0 3
45 บ้านเขาไม้แก้ว 1 0 0 1 4 0 0 0 4
46 บ้านโปร่งใหญ่ 1 0 0 1 4 0 0 0 4
47 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ่อทองวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านคลองร่วม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านคลองอุดม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 บ้านชำโสม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 บ้านตรอกปลาไหล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 บ้านท่าสะตือ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 บ้านปราสาท 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านพระปรง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านวังตะเคียน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 บ้านหนองจิก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 บ้านหนองช้างลง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านหนองนาใน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านหนองศรีวิชัย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
61 บ้านโคกกระจง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
62 บ้านโนนสะอาด 1 0 0 1 1 0 0 0 1
63 วัดศรีสวัสดิ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
64 วัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 วัดสารวนาราม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
66 วัดหาดสูง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
67 วัดเนินสูง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
68 วัดโคกป่าแพง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 วัดใหม่พรหมสุวรรณ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 วัดจันทรังษีถาวร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
รวม 185 9 7 201 223 0 0 0 223