สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) โรงเรียนบรรหารวิทยา และโรงเรียนสายมิตรศึกษา................................
ระหว่าง วันที่ .....10 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กหญิงบุญสิตา  หลวงจันทร์
 
1. นางณัฐนันท์  ทนงรบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ดา  ประสงค์สอน
 
1. นางสาวละออง  ขำคง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  หนกง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คนหลัก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 1. เด็กชายธีรวัจน์  โพธิ์ภิรมณ์
 
1. นางพิสมัย  ชัยจำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยเคน
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กุมารบุตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงวราลี  แสนนิ่มนวล
 
1. นางสิริพร  แก้วพิกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 1. เด็กหญิงอรณี  เพชรสังคาตย์
 
1. นางนิตยา  ยิ้มแย้ม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนชมภู 1. เด็กหญิงนริศรา  ดวดสูง
 
1. นางปรางสินี  ช่างฉาย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เหล็กงาม
 
1. นางสาวทัศนีย์  ยศวงใจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงนนทิวา  ครูทำสวน
2. เด็กหญิงรัตนา  งามตะคุ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ฝอยสระน้อย
 
1. นางสาวปทุมมาศ  ฉิมทะเล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำโสม 1. เด็กหญิงชลิตา  เย็นชื่นใจ
2. เด็กหญิงวรันดา  ดอนผา
 
1. นางพรธนา  บุญชูงาม
2. นางฐานิธิชล  แสงทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงพรนภา  กันภัย
2. เด็กหญิงสุขาวดี  พรมจันทึก
 
1. นางสิริพร  แก้วพิกุล
2. นางสาวณหทัย  แม้นชล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  โอตุ
 
1. นางสาวน้ำฝน  บุญตา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 1. เด็กหญิงการะเกด  เผ่าแสง
 
1. นางทิพพา  มานะกิจ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงอารยา  ฟักสวัสดิ์
 
1. นางสุดาพร  เชียงเถียร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงพรวลัย  อุ้มฉิมพลี
2. เด็กหญิงอชิรญา  โชติพรมราช
3. เด็กหญิงอุ่นเรือน  จันทร์สมดี
 
1. นางสาวณัฎฐิยานุช   เหนียวบุบผา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระปรง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สั่งสอน
2. เด็กหญิงรัตนา  แก้วเมือง
3. เด็กหญิงวรรณธิดา  ยังเจริญ
 
1. นางธิดารัตน์  แดงพรม
2. นางสาวประภัสสร  ฟังช้า
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สนั่นชาติ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  พลีพูน
3. เด็กหญิงนัจชา  วงไชย
 
1. นางสาวมณี  วงค์สมบูรณ์
2. นางชุติมา  หัสถาดล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงรุจิรา  สิงห์สาย
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เกษศิรินทร์เทพ
3. เด็กหญิงโชติกา  มีสุข
 
1. นายประภาส  เพ้ยจันทึก
2. นางสุดาพร  เชียงเถียร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กหญิงประภาพร   สายงาม
2. เด็กหญิงวราภรณ์  แพงแก้ว
 
1. นางพรพิมล  ถนอมวงษ์
2. นางลำดวน  โดยคำดี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มณฑา
2. เด็กชายศิรชัช  ทัพมงคล
 
1. นายประภาส  เพ้ยจันทึก
2. นางสุดาพร  เชียงเถียร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1. เด็กชายจตุรงค์  ช่างแกะ
 
1. นางสาวน้ำฝน  บุญตา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  น้อยหนองหว้า
 
1. นางบุญวาสนา  สีดำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 1. เด็กหญิงสุพีรพร  สำเภา
 
1. นางสาววัชรินทร์  ยอดคัดเค้า
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กชายนันทพงศ์  บุญประสิทธิ์
2. เด็กหญิงศศิธร  พัชรี
3. เด็กชายอมรพัฒน์  พายสะอาด
 
1. นางสาวนงลักษณ์  บุตทศ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปณิตา  จันทรา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วงษ์ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พันทอง
 
1. นางสาวหอมหวน  แสนเวียงจันทร์
2. นางสาวประติภา  วงค์ชมภู
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  บัวพันธุ์
2. เด็กหญิงนันทิพร  หินเกิด
3. เด็กหญิงยลดา  ขุนแก้ว
 
1. นางเยาวภา   นันมา
2. นางสาวพนิตพิชชา  พูลเจริญ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงนัทชา  ตะโจ
2. เด็กหญิงลลิตา  สีสมดี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  อุตส่าห์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางวีรยา  บุญมาพิทักษ์กุล
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 1. เด็กหญิงวรรณิดา  แหทรัพย์
2. เด็กหญิงวิพาดา  เทียมพัด
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สิงห์แก้ว
 
1. นางนุชจรี  แสงพนัสธาดา
2. นางธนมณฑน์  เดชอนันทวิทยา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 1. เด็กหญิงสุนิดา  สมบัติดี
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  รุ่งสว่าง
3. นายเกียรติศักดิ์  รักศรี
 
1. นายไพบูลย์  ด่านขับต้อน
2. นางสาวศิริรัตน์  แก้วสีนวน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 1. เด็กหญิงจริยาพร  หนองบัว
2. เด็กหญิงดาวนภา  กมล
3. เด็กหญิงธนัชชา  แสนสุข
 
1. นางสาวไพลิน  ยาสุขศรี
2. นางจิตติมา  ซ้ายก่า
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มงกุฎเพชร
2. เด็กหญิงภัทรียา  กาลพงษฺ์
3. เด็กหญิงสุนันทา  อินทสุข
 
1. นางสาวภานินี  พูมดี
2. นางสาวบัวแก้ว  ดวงศรี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กชายเอก  ปัญญาอมรเดช
2. เด็กชายเอกสิทธิ์  สุขนอก
 
1. นางจินดาวรรณ  เคนกุล
2. นางสมจิตร  ถึกไทย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กชายวรากร  สร้อยพรมราช
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สิทธิเทศ
 
1. นางสาวอรอนงค์   ไพรเขียว
2. นางสาวเฉลิมศรี  สอนกระโจม
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กชายภูวนาถ  ถาวงษ์กลาง
2. เด็กชายสุริยา  พาทอน
 
1. นางศิริลักษณ์  สื่อสกุล
2. นายสุรชัย  สื่อสกุล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาท 1. เด็กชายพีรภัทธ์  จันทร์เชื้อ
2. เด็กชายภาณุพงศ์  สอนแสง
 
1. นายสุเทพ   กลีบขยาย
2. นางวรรณภา  กลีบขยาย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายณัฐวัตร  ชลเจริญ
2. เด็กชายอุดมศักดิ์  สงเคราะห์
 
1. นายอนันต์  ด่านกุญชร
2. นางสุนีย์  มณีแสน
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กชายธวัชชัย  สีดาว
2. เด็กชายมาโนช  เนียงไธสง
 
1. นายนคร  เหมนาค
2. นางศรีประภา  เหมนาค
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กหญิงฐิติพร  ภาเคน
2. เด็กหญิงแก้วมณี  แก้วอุดม
 
1. นายนคร  เหมนาค
2. นางศรีประภา  เหมนาค
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนศรี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ฤทธิ์บรรเลิง
2. เด็กหญิงกฤติยา  นามสน
3. เด็กหญิงปวีณา  บรมสุข
4. เด็กหญิงพีรดา  มาลัย
5. เด็กหญิงวิภากมล  เปียสำโรง
 
1. นายเพชร  แสนวงศ์
2. นางณัฐกานต์  งามขำ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขุนศรี 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชัยสิทธิ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  ปรุงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงญาณัช  จุ้ยสวัสดิ์
4. เด็กหญิงภัทรธียา  ศรีสงคราม
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีบ้านเหล่า
 
1. นายเพชร  แสนวงศ์
2. นางณัฐกานต์  งามขำ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ขาวกบินทร์
2. เด็กหญิงวรัญญา   คองสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุทรียา   ทาสี
4. เด็กหญิงสุพัตรา  ไข่เงิน
5. เด็กหญิงอริสรา  แซ่ลี้
 
1. นางวันเพ็ญ  ธนูปกรณ์
2. นายวัชรพงษ์  ธนูปกรณ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูมิทอง
2. เด็กหญิงถมทอง  เกินสอน
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  กลักย้อม
4. เด็กหญิงพาขวัญ  กาบมาลี
5. เด็กหญิงวรากร  อ่อนเพ็ง
 
1. นางสุภาพ  เสมียนชัย
2. นางราตรี  รัตพันธุ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กหญิงชญาดา  เมฆสุวรรณ์
2. เด็กหญิงธัญภัทร  ชมภู
3. เด็กหญิงนันธิกรานต์  ดาเลิศ
4. เด็กชายปฏิภาณ  ทุมทอง
5. เด็กหญิงพรนภา  แจ้งกระจ่าง
 
1. นางสุพร  แพนลา
2. นางแสงอรุณ  ธรรมวิจิตร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงจุฑาพร  นนฤาชา
2. เด็กชายดลณกร  แววนำ
3. เด็กหญิงประวรรณรัตน์  เรืองสา
4. เด็กหญิงสุภาพร  ใจร้อน
5. เด็กชายเกียรติภูมิ  ผานิล
 
1. นายรติสัยน์  ธนะปาละ
2. นางฉัตรสุดา  ธนะปาละ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  ภูมิทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  ด้นดั้น
3. เด็กชายวรวุฒิ  บุญน้อย
4. เด็กหญิงสุกัญญา  อินบุญ
5. เด็กชายอนุวรรต์  โฉมสะอาด
 
1. นางโสภิญ  ถึกไทย
2. นางสาวนวรัตน์  คนเสงี่ยม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 1. เด็กหญิงกันธิชา  หมายอมกลาง
2. เด็กหญิงพัชรี  สองพล
3. เด็กชายพานเพชร  พูนสมบัติ
4. เด็กหญิงศศิกานต์  บัวแสง
5. เด็กชายสุพล  สุมลทา
 
1. นายธีรภัทร  แสงแก้ว
2. นางบุษบา  แสงแก้ว
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติพร  พืชเพียร
2. นางสาวกัลยาณี  พรรธนะแพทย์
3. นายกิตติพร  กองจันดา
4. เด็กหญิงจุฑาพร  เหนียวจันทึก
5. เด็กชายชนาธิป  ทรัพย์โสม
6. เด็กชายณัฐนันท์  ละบุญเรือง
7. เด็กหญิงณัฐพร  แก้วขาว
8. เด็กชายนันทพงศ์  ดวงกลาง
9. นายนันทิวัฒน์  สีเพชร
10. เด็กหญิงปราถนา  รักสละ
11. นางสาวพิจิตรา  คำพรมราช
12. นางสาวมุุธิตา  พูลสอาด
13. เด็กชายรุ่งอรุณ  หน่อแก้ว
14. นางสาวศศินิภา  ลีโม้
15. นางสาวสุกัญญา  ชัยสิทธิ์
16. เด็กหญิงสุธิตา  จันทรประทักษ์
17. เด็กหญิงสุนิสา  รักสละ
18. นางสาวสุวรรณา  เทพวงษ์
19. เด็กหญิงอาริสา  คงดี
20. นางสาวเดือนฉาย  อดใจ
 
1. นายเรืองฤทธิ์  พันธ์วิไล
2. นายกิตติชัย  กิตติวีราพัชร์
3. นางสุภาวดี  สุริรัมย์
4. นางดวงใจ  เจริญพร
5. นางสาววิจิตร  วงษ์มิตรแท้
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงกานติมา  จันสมดี
2. เด็กชายกิดติธัช    บัวผัน
3. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ศิลป์สูงเนิน
4. เด็กชายคงศักดิ์  กองแก้ว
5. เด็กหญิงจิราวรรณ   สุขสวัสดิ์
6. เด็กชายณัชพล   บุญดี
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  กิจดี
8. เด็กชายธนากร   จรัสพันธุ์
9. เด็กชายธีระวัฒน์  ขันเวช
10. เด็กชายธีรเดช  จันทร์เอน
11. เด็กชายพรภวิษย์   แก่นปลั่ง
12. เด็กหญิงภาลินี  รักษาพล
13. เด็กหญิงภาวินี   รักษาพล
14. เด็กหญิงวรดา  อุปเถ
15. เด็กหญิงวารินทร์  ทับสุข
16. เด็กหญิงศุภมาศ  พรมรักษ์
17. เด็กชายสุทธินันท์  ยิ้มชื่นจิตร
18. เด็กหญิงอุทุมพร  แสนบันเทิง
19. เด็กหญิงแคชเชียร์  ทับสุข
 
1. นางน้ำผึ้ง  ศิริรันดร์
2. นางสาวพัชรีย์   เทศไธสง
3. นางสาวเฉลิมศรี  สอนกระโจม
4. นางสาวพาชื่น  จันดา
5. นางสาวอรอนงค์   ไพรเขียว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สะอาดเหลือ
 
1. นางบุญเรือน  ดอนมอญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายศักดิ์ดายุทธ  สองพล
 
1. นางวารุณี  งอพา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. นายธนกฤต  จิตสอน
 
1. นางวัลนภา  วีระพงษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  กองขันธ์
2. เด็กชายสุวัฒน์  ประดับคำ
 
1. นางลำดวน  โดยคำดี
2. นางสุนันทา  นุสุข
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กหญิงเกษมณี  สมศรี
2. เด็กชายเอกภัทร  ชูดอก
 
1. นางกัลยา  สุเริงฤทธิ์
2. นางบุญนาค  วงษ์บาท
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกอุดม 1. เด็กหญิงชุติมา  ชมประสาท
2. เด็กชายณัฐวุธ  ผ่องสอาด
 
1. นางมณี  บัวเผื่อน
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสั้น 1. นางสาวจิรารัตน์  สัสดีอาจ
2. เด็กหญิงณัฐฐิตา  ทรัพย์คง
3. เด็กหญิงธนภรณ์  พืชเพียร
4. นางสาวรสรินทร์  กำลังกาศ
5. นางสาวรสิกา  ลุยกระโทก
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญประสิทธิ์
7. เด็กหญิงสัญญารัก  ผาจันทร์
8. เด็กหญิงสุชาวดี  แผ่นทอง
9. เด็กหญิงอินทิรา  ศรีรักษา
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  โพธิ์สนิท
 
1. นายชัยรัตน์  แก้วเมฆ
2. นายฤทธิไกร  เจริญผล
3. นางสุจิตรา  เจริญผล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงกนิษฐา  พืชเพียร
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สร้อยพรมราช
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชศร
4. เด็กชายธนภัทร  จันทร์เอน
5. เด็กชายนัชนันท์  ยิ้มชื่นจิตร
6. เด็กหญิงนันทิกานท์  สิงห์คำ
7. เด็กชายประสิทธิ์ชัย   ปิ่นทอง
8. เด็กชายพลพจน์   อินทร์บริสุทธิ์
9. เด็กชายพิชิตพงษ์  เหล่าวงษ์ศรี
10. เด็กชายรัฐภูมิ  คำโนนแดง
11. เด็กหญิงรัตนา   อินทร์รอด
12. เด็กชายวชิรวิชญ์  จั่วสันเทียะ
13. เด็กหญิงศิริกานดา  บัวเคน
14. เด็กหญิงสุจิรา  สอนกระโจม
15. เด็กหญิงโชติกา  สร้อยพรมราช
 
1. นางน้ำผึ้ง  ศิริรันดร์
2. นางสำเนียง  ศิลป์สูงเนิน
3. นางสาวพัชรีย์   เทศไธสง
4. นางสาวอรอนงค์   ไพรเขียว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 1. เด็กหญิงธิตินาถ  พรมมี
2. เด็กหญิงสุชาดา  ชาติกำเนิด
 
1. นางอารีย์  เฉลยอาสน์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กชายชนะ  วักจันทร์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  เพราะสำเนียง
 
1. นายวัฒสันต์  สวัสดี
2. นายเกรียงศักดิ์  กมขุนทด
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กหญิงกิตติมา  มลฑณจรัส
 
1. นางชลอ  ชาญวิเศษ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 1. เด็กหญิงสุจิรา  ศรีกอง
 
1. นางปนิตตา  ตันงาม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงนิภา  ลาดลืม
 
1. นายประดิษฐ์  ป้องเขตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงณัฐพร  กำดำ
 
1. นางสาวสุจรรยา   อินทวิเศษ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงกฤติมา  บุญมาก
 
1. นายเมธีพงษ์  พุทธจันทร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  พงษ์แผน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  กาทาสี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1. นางสาวศิริกัญญา  บุญสีสุข
 
1. นางณิชกุล  วัคจันทร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1. นางสาวรุ้งแก้ว  ม้วนนอก
 
1. นางณิชกุล  วัคจันทร์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  พันธ์หลาบขวา
2. เด็กหญิงสุพันสา  เงินฉาย
 
1. นางปัทมา  พืชสอน
2. นางสาวราณี  เครือโสม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนชมภู 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วจันดา
2. เด็กหญิงเจวริน  แตงศิริ
 
1. นางสุจีรา  ศรรัตนไพบูลย์
2. นางกันยารัตน์  บัตรมาก
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรักษณาลี  ยามขุนทด
2. เด็กหญิงแพรววาว  ปาสด
 
1. นางสาวแสงดาว  ราศรีแก้ว
2. นางสาวกัลยา  ไชยทำ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายศักดิ์ศรี  ไกรศรีทา
 
1. นางวิไลลักษณ์  พันนิทา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 1. เด็กชายอัฐพล  พื้นบาตร์
2. เด็กชายอาทิวราห์  ชัยพินิจ
3. เด็กหญิงเนตรดาว  ยังจิตร
 
1. นางสาวกิตตินันท์  เจริญพันธ์
2. นางสาวอรุณรัตน์  รัตนวิชัย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 1. เด็กหญิงจิตติมา  อิ่มอ้วน
2. เด็กหญิงนัฐฐากรณ์  กรเกต
3. เด็กหญิงศิวภรณ์  กกเปือย
 
1. นางปนิตตา  ตันงาม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 1. เด็กชายฤทธิเดช  ดาบปี
2. เด็กชายศรายุทธ  กันแก้ว
3. เด็กชายเอกภพ  อุ่นมุกดา
 
1. นายสุทิน  ปรางค์จันทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดสูง 1. เด็กชายไชยพัฒน์  พวงธนะสาร
 
1. นายดนัย  เหยี่ยวมนต์ชัย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินสูง 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ยงยิ่ง
 
1. นายธีระพล  จันทวงษ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กหญิงสุนิสา  ฤทธิ์กระจาย
 
1. นางเอมอร  คนเสงี่ยม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดน 1. เด็กหญิงภัคจีรา  นวลสาย
 
1. นางพิศมัย  ถนอมพงษ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกระจง 1. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สายคำ
 
1. นายคำหล้า  ทวีวรรณกิจ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแดง 1. เด็กหญิงนพรัตน์  สุวรรณศร
 
1. นางสมทรง  นวลสนิท
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจิก 1. เด็กชายธวัชชัย  นุ้ยสง่า
 
1. นางธนัชพร  โนนกงกาง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนชมภู 1. เด็กหญิงฐิตาพร  นามลาด
 
1. นางปรางสินี  ช่างฉาย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงกฤติญาณี  กรงเงิน
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีนาท
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดิษฐิ์วัย
4. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญจันดา
5. เด็กหญิงนริศรา  ขำอรุณ
6. เด็กหญิงบุษกร  พิมพงษ์
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  แดงบุดดา
8. เด็กหญิงศิรินาถ  มาสี
9. เด็กหญิงสิรินภา  ต้นทอง
 
1. นายพิชิตชัย  คงสวัสดิ์
2. นายรณชัย  เครือแป้น
3. นางณัฐกมล  นามจิรโชติ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดน 1. เด็กชายกฤษฎา  สุขเกษม
2. เด็กชายกิตตินันท์  แพนแลนนนท์
3. นายก้องยศ  อินทนนท์
4. เด็กชายจักริน  แซ่คู
5. เด็กหญิงจิราภรณ์  รักศรี
6. เด็กชายทักษ์ดนัย  มีทรัพย์
7. เด็กหญิงภัคจีรา  นวลสาย
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ดีอ่อง
9. เด็กหญิงสายรุ้ง  นาดี
10. เด็กหญิงสุพัตรา  เทียมคำ
11. เด็กหญิงเจนจิรา  มานุพันธุ์
 
1. นายสมศักดิ์  เก้าล้ิม
2. นางพิศมัย  ถนอมพงษ์
3. นางพิมพรรณ  เมืองพุทธา
4. นางสาวนุชจรินทร์  ภู่เนตร
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 1. เด็กหญิงกมลชนก  เฟื่องศิริ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ทับสมบัติ
3. เด็กหญิงกัญญาพร  พุทธสาดแสง
4. เด็กหญิงกุลณัฐ  เจริญทองดี
5. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มหารักษ์
6. เด็กหญิงชนิษฐา  บัวจำปา
7. เด็กชายชานน  นิลศรีนวล
8. เด็กชายธันวา  อนุเคราะห์
9. เด็กหญิงนภาเพ็ญ  ดีวัน
10. เด็กหญิงปวีณา  อินทร์อ่อน
11. เด็กหญิงพิมลรัตน์  เจริญศรีประเสริฐ
12. เด็กหญิงรัชนก  เศตวงษ์
13. เด็กหญิงวรรณภา  แสงคุรัง
14. เด็กหญิงสุธิมา  กลั่นสุวรรณ
15. เด็กชายสุระสีห์  สุระเสียง
16. เด็กชายอนุวัต  ไชยเคน
17. เด็กหญิงอภัสรา  พิกุลทอง
18. เด็กหญิงอรนิภา  ตานี
19. เด็กหญิงอรอนงค์  สุริยะวงษ์
20. เด็กหญิงเอมมิกา  มิ่งไธสงค์
 
1. นายมานิตย์   น้อมชอบ
2. สิบเอกสมชาย  มีแดนไผ่
3. นางเยาวลักษณ์  อินทร์พงษ์นุวัฒน์
4. นางสุวารี  กองคำ
5. นางสาวสุกัญญา  ขุนเภา
6. นายวชิระ  สมจิตต์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กหญิงกชกร  พะนอนเขต
2. เด็กหญิงกชพรรณ  พะนอนเขต
3. เด็กหญิงกนกอร  มะหอม
4. นางสาวกรรณิการ์  สำอางค์อินทร์
5. เด็กชายกรวิชญ์  ปลูกชาลี
6. เด็กหญิงกัญญาภัค  เหล็กงาม
7. เด็กหญิงกาญจนา  พรมมา
8. เด็กหญิงทิพปภา  บัวแก้ว
9. เด็กหญิงนฤมล  โพธิ์อินทร์
10. เด็กหญิงนิรชา  บัวจู
11. เด็กหญิงน้ำค้าง  พรมกลาง
12. เด็กหญิงบุญยธิดา  จิตสายชลธารา
13. เด็กชายบูรพา  มะหอม
14. เด็กหญิงประภาพรรณ  จงใจรักษ์
15. เด็กชายปริญญา  มาอ่อน
16. เด็กหญิงผกามาศ  บัวแก้ว
17. เด็กหญิงพรพิมล  มะวงค์
18. เด็กหญิงพิมลวัลย์  พุ่มบุตร
19. เด็กหญิงภัคจิรา  ชาติทำ
20. เด็กหญิงมีนา  บุญเย็น
21. เด็กชายรัชพล  คำทา
22. เด็กชายรุ่งชัย  แสงลี
23. เด็กหญิงวรรณวลี  วงษ์กาจ
24. เด็กหญิงวิกานดา  เสงี่ยม
25. เด็กหญิงวิลัดดา  แก้วประเสริฐ
26. เด็กหญิงศศิธร  ภู่อ่อน
27. เด็กหญิงสวรรยา  จรรยาวัฒน์
28. เด็กหญิงสิริลักษณ์  วงศ์สวัสดิ์
29. เด็กหญิงสุกานดา  พรมมา
30. เด็กหญิงสุนิสา  ทนงใจ
31. เด็กชายอติชาติ  สนั่นชาติ
32. เด็กชายอภิสิทธิ์  เศษฐนันท์
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  กองก่ำ
34. เด็กหญิงอรยา   กลิ่นบุตร
35. เด็กชายอรัญชัย  เทพรัตนะ
36. เด็กชายอัษฎาวุธ  ปาแดง
37. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ด่านเขตแดน
38. เด็กชายเกรียงไกร  อึ่งสุริวงษ์
39. เด็กหญิงเจนจิรา  เศษฐนันท์
40. เด็กชายเมธัส  กอเซ็ม
 
1. นายชอบ  ปิ่นทะเล
2. นายสุภกิจ  เพ็ชรรื่น
3. นางสาวกรรณิการ์  กุมารบุตร
4. นายธนพนธ์  พ่วงท้วม
5. นางสาวทัศนีย์  ยศวงใจ
6. นางสาวสุชีรา  อยุธกาศ
7. นางดารา  สีหาราช
8. นายเชิด  พลเรือง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาด้วน 1. เด็กชายพงศ์พลิน  ปราณี
 
1. นายจักรพงศ์  ยุติกิจ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เงินเรียง
 
1. นายอำนาจ  องค์ยา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายณัฐพงษ์   พัฒใส
 
1. นางสิรินาฎ  กองมงคล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  อินทร์รอด
 
1. นางสำเนียง  ศิลป์สูงเนิน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายมานะชัย  กองสุข
 
1. นางปวีณา  อินตา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดรัตนชมภู 1. เด็กหญิงนริศรา  ดวดสูง
 
1. นายธราพงษ์  อุ่นสุข
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายศรรัก  ทองบรรจง
 
1. นายไพรฑูรย์  ศรีซุย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญมาก
 
1. นายสิทธิพล  เจริญกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ศรีกระจ่าง
 
1. นางปวีณา  อินตา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 1. เด็กหญิงปวีณา  เนินบก
 
1. นางวิภา  ดำริห์ศิลป์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายเดชาธร  บุญเฮ้า
 
1. นายไพรัตน์  นาคทอง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  บุญจันดา
 
1. นายไพรัตน์  นาคทอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กชายชัพวิชญ์  รุ่งกล่อม
 
1. นางณัฎฐาณิชกาญ  เวทโรจณรัตย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เงินเรียง
 
1. นางนงลักษ์  โนนเภา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กชายศักดิธัช  ขุนเภา
 
1. นายพีรพงษ์  สุทธิกุล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  วิชามาก
 
1. นายอำนาจ  องค์ยา
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองร่วม 1. เด็กหญิงกชพร  อาทร
2. เด็กหญิงฐานิดา  นาคอ่อน
3. เด็กชายนที  ล้ำประเสริฐ
4. เด็กชายนราวิชญ์  เรืองโภชน์
5. เด็กชายพีระพัฒน์  ชวา
6. เด็กชายวรชัย  มีเชาว์
7. เด็กหญิงวรรณวิภา  สกุลดี
8. เด็กหญิงสุธาศินี  ชวา
 
1. นางดาเราะ  คนเสงี่ยม
2. นางธัญวรัตม์  เอี่ยมศิริกุล
3. นายบุญเชิด  ขันโท
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขเลิศ
2. เด็กหญิงธัญรดา  เฉลิมศรี
3. เด็กหญิงผกา  ประภา
4. เด็กหญิงพิชชาพร  รังวัดสา
5. เด็กหญิงพิมพิลา  บุญพรมอ่อน
6. เด็กหญิงวรัญญา   ย้อยขาว
 
1. นางสาวณิชาภัทร  เผือกชาวนา
2. นางศิริลักษณ์  คงวัฒน์
3. นางพรรณนิภา  หิรัญวงษ์
4. นางสาวนฤมล  ฆ้องเสรี
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เพ็งอิ้ว
2. เด็กหญิงนิษาพร  ซุยเจริญ
3. เด็กหญิงรุ้งติษ์มากรณ์  ศรีกอง
4. เด็กหญิงลลิตา  แววพิลา
5. เด็กหญิงวิภา  เจรการ
6. เด็กหญิงสุพรรณิกา   โหลแก้ว
 
1. นางสุกัญญา  แก้วศรีบุตร
2. นางภคมณ  วักจันทร์
3. นางณัฐญา  ยืนยง
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 1. เด็กหญิงสุวิมล  เหลื่อมประเทศ
 
1. นางธัญธร  ฤาประสิทธิ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากระแต 1. เด็กชายศุภวิชญ์  จวงสอน
 
1. นางสาวภัทธิรา  มาดิษฐ์
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงวีนัส  ช่างไม้
 
1. นางสาวกรรณิการ์  อ่อนพันธุ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงอภิสรา  หมื่นไกร
 
1. นางนลินญา  ภาโนชิต
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะแดง 1. เด็กหญิงอรกานต์  ผลาหาญ
 
1. นางมาลินี  เกิดสมบูรณ์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกอุดม 1. เด็กหญิงเมธิตา  ปั้นศิริ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  โคกเครือ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 1. เด็กหญิงเริงฤดี  สมเสนาะ
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  รัตนวิชัย
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  หงษ์มัง
 
1. นางฌาณิศา  กระแสโสม
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสั้น 1. เด็กหญิงดารินทร์  แหนลำใย
 
1. นางอรอุมา  กสิผล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  เนื่องอ้น
 
1. นางศุภลักษณ์  บุญญาลัย
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กหญิงจิริยาพร  พรประทุม
2. นายณัฐพงษ์  เดชสุภา
3. เด็กชายปุณยวัจน์  เกตุสุวรรณ
4. นางสาวอภิสรา  เข็มทอง
5. นายเอกพล  สุพงศ์
 
1. นางสาวพรรณมา  ดวงบุตร
2. นางภิรมย์  ลากุล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองนาใน 1. สามเณรพัชรพล  หลิน
 
1. นางระเบียบ  ทิพโกมล
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กหญิงธัญชนก  เหล็กผา
2. เด็กหญิงสุชาดา  อินอาส
 
1. นางสุพรรณี  เจียมรัตนศรี
2. นางลลิตา  สมศรี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 1. เด็กชายภรดร  เข็มเพ็ชร
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  นมัสการ
 
1. นางธัญธร  ฤาประสิทธิ์
2. นางสาวจิราภรณ์  เชื้ออู่ทรัพย์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายกุนซื่อ  พรมเทา
2. เด็กชายธนพัฒ  กระบินโรท
3. เด็กชายบัญญวัต  ภาชาติ
4. เด็กชายวันเฉลิม  พงษ์ดี
5. เด็กชายศรายุทธ  ล้อมฤทธิ์
6. เด็กชายเมฆา  กระบินโรท
 
1. นายสังวาลย์  กำดำ
2. นางสาวสุจรรยา  อินทวิเศษ
3. นางสาวอโณทัย  เสาวรส
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงดารินทร์  เภาคำ
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ด่านเขตร์แดน
3. เด็กชายนันทกร  สายรัมย์
4. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  จงพิมาย
5. เด็กชายศรัณย์  สองพล
6. เด็กชายอดิเทพ  เจริญผล
 
1. นายวิทยา  วิทยวงศาโรจน์
2. นายสุรเชษฐ  จันทร์เซ็ง
3. นางสาวอนุธิดา  ใจอารี
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กชายกฤตยชณ์  อ่อนน้อม
2. เด็กชายกิตติพงศ์  สมอนา
3. เด็กชายจีรวัฒน์  คีรีทวีป
4. เด็กชายชลสิทธิ์  นามบ้านผือ
5. เด็กชายณัฐพงษ์  คำแพทย์
6. เด็กชายนัตติพงษ์  จันทา
7. เด็กชายศรายุทธ  แทนสา
8. เด็กชายสมบัติ  คอนใจช้า
 
1. นายอนิรุทธิ์  เหมนาค
2. นายธิติพงศ์  เหมนาค
3. นางสาวแสนสุข  สรรเสริญ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กหญิงกาญจนา  เหล็กผา
2. เด็กชายกิติพงษ์  คำแพทย์
3. เด็กหญิงฐิติพร  ภาเคน
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  เครืออนันต์
5. เด็กหญิงวิภา  สั่งลา
6. เด็กหญิงสุภัสสรา  คำภาบุตร
7. เด็กหญิงสุรนาถ  หว่างแสง
8. เด็กชายอธิวัฒน์  สีดาว
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตันฮ้อ
10. เด็กหญิงแก้วมณี  แก้วอุดม
 
1. นายนคร  เหมนาค
2. นางสาวดรณี  วงศ์สว่าง
3. นางสาวลัดดาวรรณ  โพธิ์งาม
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงนิพาดา  ทศนักข์
2. เด็กหญิงบุญศิญา  นาเสาร์
3. เด็กหญิงบุตรศยารัตน์  บุญนำ
4. เด็กหญิงสกลสุภา  คงเหม็ง
5. เด็กหญิงอารีรัตน์  โพธิ์สิงห์
 
1. นางวีรยา  บุญมาพิทักษ์กุล
2. นางสาวสุรีรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยเคน
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ผุยภูเวียง
3. เด็กหญิงภัคจิรา  ชาติทำ
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กุมารบุตร
2. นางสาวสุชีรา  อยุธกาศ
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กหญิงกชพรรณ  พะนอนเขต
2. เด็กหญิงทิพปภา   บัวแก้ว
3. เด็กหญิงสาวิณี  สุขแสวง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  กุมารบุตร
2. นางสาวทัศนีย์  ยศวงใจ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1. เด็กหญิงดวงกมล  น้ำนวน
2. เด็กหญิงศศิธร  พงษ์ไสว
3. เด็กหญิงสมฤทัย  พูลจวง
 
1. นางสาวฉันทนา  คำน้อย
2. นางสาวสลิลรัตน์  โนนหัวรอ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กหญิงปวีณา  สุมานัด
2. เด็กหญิงสรัลรัตน์  การีรัตน์
3. เด็กหญิงอรณี  ทาชมภู
 
1. นางณัฎฐาณิชกาญ  เวทโรจณรัตย์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สายแจ่ม
2. เด็กหญิงวันวิสา  ดวงเนตร
 
1. นายอนันต์  ด่านกุญชร
2. นางกัลยา  จีนะวัฒน์
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงสุฑามาศ   อาจหาญ
2. เด็กหญิงไพลิน  เจริญภูมี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  อ่อนพันธุ์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีระศักดิด์  เหมพิมพ์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  น้อยบล
 
1. นางภคมณ  วักจันทร์
2. นางสาวศิริวิมล  โพธิ์ไข่
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 1. เด็กหญิงวรนิษฐา  สอจันทึก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญจันทร์
 
1. นายประยูร  ซ้ายก่า
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ภูมี
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  แพนลา
 
1. นางสาวพัทธวรรณ  ปะนัดตัง
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สายแจ่ม
2. เด็กหญิงวันวิสา  ดวงเนตร
 
1. นายอนันต์  ด่านกุญชร
2. นางกัลยา  จีนะวัฒน์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 1. เด็กชายนพกร  นรเศรษฐ์ศรี
2. เด็กชายภรดร  เข็มเพ็ชร
 
1. นางธัญธร  ฤาประสิทธิ์
2. นางรุ่งนภา  เพ็ชรรื่น
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กหญิงกลองทอง  ช่างกล
2. เด็กหญิงเฉิดนภา  มานะเสน
 
1. นางลำดวน  โดยคำดี
2. นายไพโรจน์  โดยคำดี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไทยทองหลาง
2. เด็กหญิงอรัญญา  ชะเมรัมย์
 
1. นางสาวพัทธวรรณ  ปะนัดตัง
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 1. เด็กหญิงกิตติกร  วิวัฒน์เรืองชัย
2. เด็กหญิงศศิชา  จงภูเขียว
 
1. นางสาวธนพร  วิริยโกศล
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วงษ์ราช
2. เด็กชายอัษฎา  พวงภู่
 
1. นางสาวโพธิ์ศรี  ปะวะเส
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายธีระภัทธ์  แสงเนตร
2. เด็กชายเกริกเกียรติ  พลอยเพชรมณี
 
1. นางสาววาสนา  สังข์ศิริ
2. นางสาวศิริรัตน์  นครชู
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 92 ทอง 6 โรงเรียนบ้านทับลาน 1. เด็กชายทรรศนพล  ทองจันทรา
2. เด็กชายบูรพา  สงสาร
 
1. นางอนงนุช  ปังดำรงค์
2. นายปัญญา  เนียมฉิมพลี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงวันฤดี  เบ้าโชติ
 
1. นางภิญนภา  มาตา
2. นายชยิน  ศรีแดง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 1. เด็กชายนพกร  นรเศรษฐ์ศรี
2. เด็กชายภรดร  เข็มเพ็ชร
 
1. นางธัญธร  ฤาประสิทธิ์
2. นางรุ่งนภา  เพ็ชรรื่น
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์บาย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดิษฐิ์อั้ง
 
1. นายประภาส  เพ้ยจันทึก
2. นายดุษฎี  แพนลา
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายธนวันต์  ทาประสงค์
2. เด็กชายนาวิน  เม่นขำ
 
1. นางสาวอรทัย  วงศ์เพ็ชร
2. นายทิวา  หงษ์ทอง
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  จันสมดี
2. นางสาวกวินนา  เคนกุล
 
1. นางอุดมพร  เชื้อรักษ์
2. นายกิตติชัย  กิตติวีราพัชร์
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายอนุพงษ์  นาคเกลือ
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีอชูรส
 
1. ว่าที่ร้อยโทไชยากฤษฎ์  กำลังดี
2. นางสุรีย์พร  หรัญรัตน์
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กหญิงกชกร  พะนอนเขต
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายเชิด  พลเรือง
2. นายสุภกิจ  เพ็ชรรื่น
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายณัฐพล  โพธิ์บาย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดิษฐิ์อั้ง
 
1. นายประภาส  เพ้ยจันทึก
2. นายดุษฎี  แพนลา
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายกิตติพร  พรหมสุริยากร
2. เด็กชายวรวุฒิ  คำมั่น
 
1. นายภูวไนย  สุขธัญญาวัฒน์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 1. เด็กชายกฤษฎา  ลำดับศรี
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สืบวงค์
 
1. นางสาวสายสุนีย์  เจริญทรัพย์
2. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายณัฐพล  ผาสีดา
2. เด็กชายพงศพัศ  ทาสิน
 
1. นายชยิน  ศรีแดง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงณัฎฐา  ชัยสาน
2. เด็กหญิงรจนา  ประสันสอย
 
1. นางสาวอรทัย  วงศ์เพ็ชร
2. นายทิวา  หงษ์ทอง
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 1. เด็กหญิงยุพา  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงสุพิชชา  ขันตี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  งอยกุดจิก
2. นายปิยะ  จันทร์ซ้าย
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงณัฐวรา  บุญอุ่นใจ
2. เด็กหญิงพิณลดา  ห้อยลา
 
1. นางสุรีย์พร  หรัญรัตน์
2. ว่าที่ร้อยโทไชยากฤษฎ์  กำลังดี
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 92 ทอง 7 โรงเรียนบ้านวังกวาง 1. เด็กหญิงพรนภา  สีดาว
2. เด็กชายเตชิน  ศรีสมวงค์
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  โพธิ์งาม
2. นายนคร  เหมนาค
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 91 ทอง 8 โรงเรียนบ้านทับลาน 1. เด็กหญิงทักษอร  อินทรศรี
2. เด็กหญิงสุรางค์รัตน์  ไชยะนาน
 
1. นางอนงนุช  ปังดำรงค์
2. นายปัญญา  เนียมฉิมพลี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายกิตติพร  พรหมสุริยากร
2. เด็กชายวรวุฒิ  คำมั่น
 
1. นายภูวไนย  สุขธัญญาวัฒน์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงทวีทรัพย์  คงเหม็ง
2. เด็กหญิงสุดา  ประมูลสุข
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คนหลัก
2. นางนิดนภา  บุญเพ็ง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฉัตรพรมราช
2. เด็กหญิงสุติมา  ชาติโนนสูง
 
1. นางสาวปทุมมาศ  ฉิมทะเล
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - - โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงทวีทรัพย์  คงเหม็ง
2. เด็กหญิงสุดา  ประมูลสุข
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คนหลัก
2. นางนิดนภา  บุญเพ็ง
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ดา  ประสงค์สอน
2. เด็กหญิงสมฤทัย  พูลจวง
 
1. นางสาวละออง  ขำคง
2. นางสาวฉันทนา  คำน้อย
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 1. เด็กชายอนุกูล  ศรีเสน
2. เด็กหญิงอริษา  แก้วอุดร
 
1. นายเกรียงไกร   เรือนน้อย
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เทียนกุล
2. เด็กชายอนุชิต  ชำนาญ
 
1. นางสาวโนรีย์  อินทรสวน
2. นางสาวภัทรพร  อะพรรัมย์
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กหญิงณัชชา  จิมะ
2. เด็กชายศิขรินทร์  สิงหวิบูลย์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คนหลัก
2. นางนิดนภา  บุญเพ็ง
 
166 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบ้านทับลาน 1. เด็กหญิงสุธินี  ยาตะคุ
2. เด็กหญิงแทตติยา  ป้องกัน
 
1. นางอนงนุช  ปังดำรงค์
2. นายปัญญา  เนียมฉิมพลี
 
167 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ดา  ประสงค์สอน
2. เด็กหญิงสมฤทัย  พูลจวง
 
1. นางสาวละออง  ขำคง
2. นางสาวฉันทนา  คำน้อย
 
168 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. นางสาวกรรณิการ์  สำอางค์อินทร์
 
1. นายเชิด  พลเรือง
 
169 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 1. เด็กชายนพคุณ  ชาเทศ
 
1. นางสำรวย  บุญสุทธิ์
 
170 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายเดชาธร  บุญเฮ้า
 
1. นายดุษฎี  แพนลา
 
171 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายนาวิน  อุตสาห์
 
1. นางสุรีย์พร  หรัญรัตน์
 
172 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 1. เด็กหญิงอรุญณี  หนูนาม
 
1. นางสาวไพรวรรณ  สังวัง
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบุสูง 1. เด็กชายวรชิต  กาบมาลี
 
1. นายสุทัศน์  นารถแนว
 
174 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - - โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. นางสาวกรรณิการ์  สำอางค์อินทร์
 
1. นายเชิด  พลเรือง
 
175 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 1. เด็กชายแสนสุข  ขุมเงิน
 
1. นางสาวหฤทัย  แพทย์ฤทธิ์
 
176 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กชายนฤทธิ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสุชีรา  อยุธกาศ
 
177 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายอานนท์  มั่งทอง
 
1. นายภูวไนย  สุขธัญญาวัฒน์
 
178 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง 4 โรงเรียนบ้านทับลาน 1. เด็กหญิงจุฬาวรรณ  ธนูปกรณ์
 
1. นางอนงนุช  ปังดำรงค์
 
179 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง 5 โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 1. เด็กหญิงบุษกร  ศรีวงษ์จันทร์
 
1. นายสมศักดิ์  ทรัพย์มั่น
 
180 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 1. เด็กชายไวทยา  โสมา
 
1. นางสาวไพรวรรณ  สังวัง
 
181 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 93 ทอง 7 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนศิลป์  ปรีทุ่ง
 
1. นางภคมณ  วักจันทร์
 
182 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 -1 - - โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 1. เด็กชายแสนสุข  ขุมเงิน
 
1. นางสาวหฤทัย  แพทย์ฤทธิ์
 
183 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายวราวุฒิ  สง่างาม
2. เด็กชายเสถียรพงษ์  พรหมสุริยากร
 
1. นายภูวไนย  สุขธัญญาวัฒน์
2. นางสุปราณี  สุขธัญญาวัฒน์
 
184 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 1. เด็กหญิงสุภัสสรา   สะแล๊ะวงษ์
2. เด็กหญิงอภิญญา  มั่งเติม
 
1. นางสาวตุ๊กตา  บัวชัย
2. นายคทาวุธ  บุดดี
 
185 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กหญิงอนุชบา  ปัทมพรม
2. เด็กหญิงอุมาพร  ตั้งมั่งเจริญกุล
3. เด็กหญิงเก็จมณี  รามนู
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวรุ่งนภา  มีชาวนา
 
186 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาด้วน 1. เด็กหญิงกัลยานี  เดชพิทยานันท์
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีภา
 
1. นายสกล  พันธมาศ
2. นางสาวมธุรส  ลาโคตร
 
187 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายชวนัน  โสภักดี
2. เด็กชายทวีศักดิ์  หอมทรง
 
1. นายรัฐศาสตร์  เชียรเถียร
2. นางสุปราณี  สุขธัญญาวัฒน์
 
188 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 1. เด็กหญิงกันธิชา  หมายอมกลาง
2. เด็กหญิงสุปราณี  มีเชาวน์
 
1. นายธีรภัทร  แสงแก้ว
2. นางบุษบา  แสงแก้ว
 
189 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. เด็กหญิงกิตติมา  เดชสุภา
2. เด็กหญิงสุนิษา  พันธรรม
 
1. นายสุรินทร์  รักสละ
2. นางอุดมพร  เชื้อรักษ์
 
190 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 1. เด็กหญิงธนพร  โยธานันท์
2. เด็กหญิงภิชญาณัช  สังข์ทอง
 
1. นายปิยะ  จันทร์ซ้าย
2. นางสาวพัชรินทร์  งอยกุดจิก
 
191 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 1. เด็กหญิงพิมฉวี  หลงหนองบัว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  หาสุข
 
1. นางสาวตุ๊กตา  บัวชัย
2. นายคทาวุธ  บุดดี
 
192 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 1. เด็กหญิงกมรัตน์  หอมกลิ่น
2. เด็กหญิงศิรินภา  บุญชู
 
1. นายปิยะ  จันทร์ซ้าย
2. นางสาวพัชรินทร์  งอยกุดจิก
 
193 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 1. เด็กชายพานเพชร  พูนสมบัติ
2. เด็กหญิงศศิกานต์  บัวแสง
 
1. นายธีรภัทร  แสงแก้ว
2. นางบุษบา  แสงแก้ว
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1. เด็กชายธนา  ธนาภรณ์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เบ็ญจรูญ
3. เด็กชายภราดร  วันทระมาตร์
 
1. นายประสงค์  วชิรดุสิต
2. นางฉลวย  วชิรดุสิต
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติพงษ์  กงไกร
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สร้อยพรมราช
3. เด็กชายศรรัก  ทองบรรจง
 
1. นางสาวกัลยา  ไชยทำ
2. นางสาวแสงดาว  ราศรีแก้ว
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับลาน 1. เด็กหญิงกฤตพร  จันทร์ดา
2. เด็กหญิงวรินทร  บุตรดีวงษ์
3. เด็กหญิงศศินิภา  สัตยากุล
 
1. นางสาวจรุญ  อดทน
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาด้วน 1. เด็กชายนพเก้า  สิงห์พรม
2. เด็กชายรัตนพล  ซุยเจริญ
3. เด็กชายอดิศร  พุ่มเจาะ
 
1. นางวาสนา  ลิตตา
2. นางวิลาวรรณ  นงค์พรมมา
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารวนาราม 1. เด็กหญิงณัฐยมล  เรืองสา
2. เด็กหญิงดวงกมล  ศรีชมพู
3. เด็กชายธนวัฒน์  นามวงษ์
4. เด็กหญิงวรรณิสา  บุญเจริญ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ตามครบุรี
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  เรืองสา
 
1. นางเจนจิรา  สมแสง
2. นางกัณฐิกา  กล่อมวาจา
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พินิจงาม
2. เด็กหญิงกุลงา  บุญเตือน
3. เด็กหญิงปิยะพร  แก่นทองแดง
4. เด็กหญิงรุ่งระวิน  แก่นทองแดง
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  วิชัยศรี
6. เด็กหญิงอารยา  หมวดผา
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 1. เด็กชายภาคภูมิ  หะขุนทด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  โททำ
3. เด็กหญิงสุชาดา  ลือชา
 
1. นางสาวฉันทนา  คำน้อย
2. นางสาวจุฑามาศ  ท่าวิลัย
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับลาน 1. เด็กหญิงจันทนิภา  ลุนผง
2. เด็กหญิงพรธิตา  บุญสำเร็จ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ภิญโญ
 
1. นางถาวร  วีระกุล
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  บุญเคลี้ม
2. เด็กหญิงภิพาพันธ์  โนนหัวรอ
3. เด็กชายสราวุฒิ  เลิศศิริ
 
1. นางละมูล  สิงหลสาย
2. นางเยาวภา   นันมา
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชัยสงคราม
2. เด็กชายพศวัต  จิตต์อัมพร
3. เด็กชายภูมินทร์  ใสสว่าง
 
1. นางวารินทร์  บุญเกิด
2. นางสายฝน  สุวรรณรินทร์
 
204 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กหญิงจารุปกรณ์  มะโนทิพย์
2. เด็กหญิงปณิดา  เฮ้าสูงเนิน
3. เด็กหญิงรัตนพร  แดงมะณี
 
1. นางละมูล  สิงหลสาย
2. นางสาวศีริรัตน์  นครชู
 
205 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 1. เด็กชายชลปพัฒน์  สมบัวรม
2. เด็กหญิงภิชญาณัช  สังข์ทอง
3. เด็กหญิงยุพา  ชัยชนะ
 
1. นายนุกูล  บัวหอม
2. นางสาวสมพิศ  จิตต์เจียรนัย
 
206 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 1. เด็กชายกิตติธัช  เข็มจรูญ
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  สังประพล
3. เด็กหญิงฉันท์สิมา  คุ้มหอม
 
1. นางสาวไพบูรณ์  โนนหัวรอ
2. นางพวงเพ็ญ  ใครวงษ์
 
207 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายทักษิณ  แตรวงษ์
2. เด็กหญิงปลายฟ้า  คงมั่น
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  มาดหมาย
 
1. นางละมูล  สิงหลสาย
2. นางจิดาภา  ภูมิพัฒนพันธุ์
 
208 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  อ่องสร้อย
2. เด็กหญิงทิพานัน  สอนอ่อน
3. เด็กชายปริญญา  บุญญา
 
1. นางสาวสมพิศ  จิตต์เจียรนัย
2. นางสุชิน  รู้กิจนา
 
209 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 1. นางสาวชลลดา  วงศ์ดวงผา
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เสกทัก
3. เด็กชายไพฑูรย์  สมบัติดี
 
1. นางจินตนา  ด่านขับต้อน
2. นายกัลป์ศักด์  รอดพฤกษ์ภูมิ
 
210 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เหล่าคุณ
2. เด็กหญิงบวรรัตน์  สันทอง
3. เด็กหญิงอรวรรณ  สืบวงค์
 
1. นางสาวสายสุนีย์  เจริญทรัพย์
2. นางวราพร  ธงชัย
 
211 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แพนชัยสงค์
2. เด็กหญิงนริศรา  ผุดผ่อง
3. เด็กหญิงวรรณิกา  สมอน
 
1. นางสาวอภิญญา  เปี่ยมประเสริฐ
2. นางสำรวย  บุญสุทธิ์
 
212 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขากระแต 1. เด็กหญิงลลิดา  ไร่ลือคำ
 
1. นางสาวสกาวรัชต์  ยุติธรรม
 
213 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 1. เด็กหญิงผกาวรรณ  หอมหวาน
2. เด็กหญิงพิชญาภา  เครือขัน
3. เด็กหญิงสุชานาถ  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางนภาพร  หมวดอินทร์
2. นางสาวนฤทัย  ตาทิพย์
 
214 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระดู่ (บู่บำรุงวิทย์) 1. เด็กชายกฤษกร   ฉิมพาลี
2. เด็กชายธนเทพ   เนตรนัตตา
3. เด็กหญิงปริยาภา   งาเครือ
 
1. นางนงลักษณ์   โคตะนันท์
2. นางนุสรา  บุญพรหมอ่อน
 
215 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สัสดีอาจ
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  กันสุมาโส
 
216 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 1. เด็กชายทวีพงศ์  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  มณีวรรณ
 
217 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กชายศราวุธ  ทรายสา
 
1. นางสุพร  แพนลา
 
218 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กชายปุญิกา  ประชานันท์
2. เด็กหญิงภมรรัตน์  กองชุน
3. เด็กชายสุริยา  รวดเร็ว
 
1. นางอร่ามภรณ์  จันทร์เซ็ง
2. นางสาวชนางลักษณ์  ใจกระจ่าง
 
219 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 1. เด็กชายวรากร  แก้วพิกุล
2. เด็กชายวัชรพล  บุญพูล
3. เด็กชายวีรชน  จิวกาหลง
 
1. นางปริยรัตน์  วิชาผา
 
220 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายธนวัฒน์  เนตรรักษ์
2. เด็กชายปรเนตร  ขันตี
 
1. นางสาวณหทัย  แม้นชล
2. นางรับขวัญ  บุญเกิด
 
221 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองช้างลง 1. เด็กชายชายมงคล  สำโรง
2. เด็กชายสิทธิชัย  แสวงคุณ
 
1. นางวันดี  พวงมาลีประดับ
2. นางสินาภรณ์  แก้วโสนด
 
222 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  แปลงกาย
2. เด็กหญิงวรัญญา  แก้วเนตร
 
1. นางเอี่ยมศุภร   ศรีอุดร
2. นางวารินทร์   ยิ้มวงค์
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสัง (ไลอุทิศ) 1. เด็กชายเมธา  โพธิ์นอก
 
1. นางวารินทร์   ยิ้มวงค์
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายวิทวัส  พะนาน
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีประเสริฐ
 
225 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกวินธิดา  บัวเคน
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บริบูรณ์
3. เด็กหญิงธนนันท์  ทาเจริญ
4. เด็กหญิงสาวิตรี  กันดก
5. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  สมหมาย
6. เด็กหญิงเมธิสา  สมมิตต์
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  แสนบุญศิริ
2. นางสาวชิดชนก  ศุภพรโอฬาร
3. นางสาวดุจฤดี  วังคำ
 
226 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อทองวิทยา 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  คำมุก
 
1. นายฉัตรชัย  มานะกิจ
 
227 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังรี 1. เด็กหญิงพรประภา  บัวพรรษา
 
1. นางสำเนียง  ศิลป์สูงเนิน
 
228 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายทัตพงศ์  ทำมา
 
1. นายกุลศิริ  อะโน
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสูง 1. เด็กชายเกรียงศักดิ์  จันทภูมิ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นันมา
3. เด็กชายเอกราช  เมืองเงิน
 
1. นางราตรี  รัตพันธุ์
2. นางสุภาพ  เสมียนชัย
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณะ  เศรษฐะนันท์
2. เด็กชายพิเชษฐ์  จันทร์ทรง
 
1. นางสาวนิภาพร  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวกัลยา  ไชยทำ
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากแพรก 1. เด็กชายชนากานต์  ปลื้มจิตร
2. เด็กหญิงวรนุช  พิมสารดุก
3. เด็กชายศราวุธ  ทรายสา
 
1. นางแสงอรุณ  ธรรมวิจิตร
2. นางณัฐนันท์  ทนงรบ