สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) โรงเรียนบรรหารวิทยา และโรงเรียนสายมิตรศึกษา................................
ระหว่าง วันที่ .....10 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 1. เด็กชายธีระศักดิด์  เหมพิมพ์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  น้อยบล
 
1. นางภคมณ  วักจันทร์
2. นางสาวศิริวิมล  โพธิ์ไข่
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงสุฑามาศ   อาจหาญ
2. เด็กหญิงไพลิน  เจริญภูมี
 
1. นางสาวกรรณิการ์  อ่อนพันธุ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 1. เด็กหญิงกลองทอง  ช่างกล
2. เด็กหญิงเฉิดนภา  มานะเสน
 
1. นางลำดวน  โดยคำดี
2. นายไพโรจน์  โดยคำดี
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1. เด็กชายธนวันต์  ทาประสงค์
2. เด็กชายนาวิน  เม่นขำ
 
1. นางสาวอรทัย  วงศ์เพ็ชร
2. นายทิวา  หงษ์ทอง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 1. เด็กชายกฤษฎา  ลำดับศรี
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สืบวงค์
 
1. นางสาวสายสุนีย์  เจริญทรัพย์
2. นายสายวสันต์  วิเศษสัตย์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฉัตรพรมราช
2. เด็กหญิงสุติมา  ชาติโนนสูง
 
1. นางสาวปทุมมาศ  ฉิมทะเล
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 1. เด็กชายอนุกูล  ศรีเสน
2. เด็กหญิงอริษา  แก้วอุดร
 
1. นายเกรียงไกร   เรือนน้อย
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 1. เด็กชายนพคุณ  ชาเทศ
 
1. นางสำรวย  บุญสุทธิ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหินเทิน 1. เด็กชายนฤทธิ์  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวสุชีรา  อยุธกาศ