สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) โรงเรียนบรรหารวิทยา และโรงเรียนสายมิตรศึกษา................................
ระหว่าง วันที่ .....10 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไทยทองหลาง
2. เด็กหญิงอรัญญา  ชะเมรัมย์
 
1. นางสาวพัทธวรรณ  ปะนัดตัง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 1. เด็กหญิงกิตติกร  วิวัฒน์เรืองชัย
2. เด็กหญิงศศิชา  จงภูเขียว
 
1. นางสาวธนพร  วิริยโกศล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  จันสมดี
2. นางสาวกวินนา  เคนกุล
 
1. นางอุดมพร  เชื้อรักษ์
2. นายกิตติชัย  กิตติวีราพัชร์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายณัฐพล  ผาสีดา
2. เด็กชายพงศพัศ  ทาสิน
 
1. นายชยิน  ศรีแดง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  เทียนกุล
2. เด็กชายอนุชิต  ชำนาญ
 
1. นางสาวโนรีย์  อินทรสวน
2. นางสาวภัทรพร  อะพรรัมย์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายเดชาธร  บุญเฮ้า
 
1. นายดุษฎี  แพนลา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน) 1. เด็กชายอานนท์  มั่งทอง
 
1. นายภูวไนย  สุขธัญญาวัฒน์