หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์วิชาการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 11 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   11 พ.ย. 2557   12 พ.ย. 2557   13 พ.ย. 2557   14 พ.ย. 2557   17 พ.ย. 2557   18 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.3/1, ป.3/3 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2, 3 ห้อง ป.4/1, ป.4/3 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 และ ป.1/2 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 2 ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.1/3 และ ป.1/4 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น ชั้น 2 ห้อง ป.6/1, ป.6/3 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น 3 ห้อง ม.1/1, ม.1/3 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น 4 ห้อง ม.2/2 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ห้องประชุมนิลปัทม์ 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น 4 ห้อง ม.3/1, ม.3/2 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น อาคารมิตะนิ ชั้น 4 ห้อง ม.3/3 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
13 742 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทที่ 1 ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
14 743 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 2 ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
15 744 การแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช็โปรแกรม GSP ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
16 745 คณิตศิลป์- ระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
17 746 คณิตศิลป์ - ระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
18 747 คณิตศิลป์ - คิดคำนวณแล้วระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
19 748 คณิตศิลป์ - คิดคำนวณแล้วระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
20 749 คณิตศิลป์ - สร้างภาพด้วยเส้นด้าย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
21 750 คณิตศิลป์ - สร้างภาพขาวดำด้วยรูปเรขาคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
22 751 หมากฮอส ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
23 752 หมากฮอส ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
24 753 หมากฮอส ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
25 754 เกม 24 ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
26 755 เกม 24 ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557
27 756 เกม 24 ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 14 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบึงบา อาคาร4 ชั้น 2 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบึงบา อาคาร 4 ชั้น 3 14 พ.ย. 2557 09.00-11.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบึงบา อาคาร 3 ชั้น 1 14 พ.ย. 2557 09.00-16.30
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบึงบา อาคาร 2 ชั้น 1 14 พ.ย. 2557 09.00-14.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบึงบา อาคาร 3 ชั้น 2 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบึงบา อาคาร 3 ชั้น 2 14 พ.ย. 2557 09.00-14.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบึงบา อาคาร 3 ชั้น 1 14 พ.ย. 2557 09.00-14.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบึงบา อาคาร 2 ชั้น 2 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบึงบา อาคาร 2 ชั้น 1 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบึงบา อาคาร 1 ชั้น 2 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบึงบา อาคาร 1 ชั้น 1 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบึงบา อาคาร 4 ชั้น 2 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ วิรมณ แม้นชัยภูมิ Tel.092-7942645
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]