หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-pte2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวมยุรี คมขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวดารารักษ์ สูงสิริยศโรงเรียนวัดมูลจินดาราม กรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ เสนาโรงเรียนวัดปทุมนายกกรรมการ
4. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางอุมาภรณ์ วิเชียรรักษ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสาวดอกลักษ์ วรยศโรงเรียนวัดราษฎรบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางมาลีวรรณ มณีโชติโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญา โคตรสมบัติโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวชลิดา ภารังโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวภัททิยา เข็มสมโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ วารีโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอุบลวรรณ แสงทองสมานสินโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ สังข์วิจิตรโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
3. นางวิรวรรณ สุภานันท์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางอัจฉรา รงค์ทองโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ลดาวิพัฒน์โรงเรียนวัดพืชอุดมกรรมการ
3. นางรุ่งนภา มหาเกตุโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
4. นางพนมวัลย์ วรดลโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
5. นางสุรีพร พลเจริญโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
6. นางศรีวรรณ รอดสวัสดิ์โรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสมใจ ธัญญาโภชน์โรงเรียนวัดมูลจินดารามประธานกรรมการ
2. นางราณี พึ่งสกุลโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
3. นางสุภาพร พงษ์ปวโรภาสโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
4. นางศิริมา สุขเสดาะโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
5. นางสมจิตร สาสารโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์กรรมการ
6. นางวิไล ภิบาลจอมมีโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพัชรี วิมลศิลปินโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามประธานกรรมการ
2. นางธนัญญา บันลือโรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการ
3. นางศิริพร พงษ์เนตรโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุรีย์ มุกดอกไม้โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
2. นางศิริอาภา เจติกานนท์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวกานดารัตน์ ญาณอรรถโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์ยอง ยืนยงโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางวรุณพร รัตนโทโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
6. นางวิมลรัตน์ ทองเหลือโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางนฤมล อภิปัญญานนท์โรงเรียนวัดคลองชันประธานกรรมการ
2. นางพัทธมน บัวงามโรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางกัลยา ระดมเล็กโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
4. นางปลื้มจิตร์ ทองเล็กโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ พรมโคตรค้าโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
6. นางลัดดา ลาภหลายโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ กิจเมธีโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี ทองอยู่โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุมนา น้อยวรรณะโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสมบูรณ์ ขำบุญโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิดา เพ็ชรสว่างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
3. นางกฤษณา ช้างน้อยโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
4. นางวไลวัณย์ โพธิ์มะฮาดโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
5. นายอำนาจ จงเทพโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสาวหทัยรัตน์ โปรดปรานโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาววัลภา เดชยางกูรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางสาวศรินทร์ทิพย์ ปัญญาโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ บุญเขตต์โรงเรียนสหราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางพันธุ์ทิพย์ รัตนนิคมโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางกานต์รวี เกิดสมศรีโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเครือวัลย์ ขอจิตต์เมตต์โรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
2. นางสาวณัฐชยา อาจทวีกุลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นางสายสุณีย์ ไหวติงโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
4. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ ตรีศรโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
6. นางสาวจิรนาถ นาโควงศ์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีบุญโฮม ตรองติรัมย์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวระพีพรรณ คณาฤทธิ์โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญประธานกรรมการ
2. นายณัฐรินทร์ ศิริจรูญเรืองโรงเรียนวัดโปรยฝนกรรมการ
3. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางดวงพร ถีรสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางสาวสมร ประดับญาติโรงเรียนรวมราษฏร์สามัคคีกรรมการ
6. นางสาวทิพวรรณ อ่วมทองโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุรดา อิ่มพงษ์โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวควรพิศ โปนะทองโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางนิลุบล จันทรโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางจิตสุภา อนุรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี แก้วมณีโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
3. นายวัฒนา สายแสงจันทร์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นางกัลยาณี สุทธิสงค์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
5. นางมณี เงินยวงโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางนัยนา จันตะเสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางศุภกานต์ ชะโกทองโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางจิตสุภา อนุรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี แก้วมณีโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
3. นายวัฒนา สายแสงจันทร์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นางมณี เงินยวงโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางนัยนา จันตะเสนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางศุภกานต์ ชะโกทองโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางปราณี วิทยาภัคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางแพว เฉลิมญาติวงศ์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นางสาวมธุรส เหมโสโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
4. นางวราภรณ์ แสนเสนาะโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. นายเฉลิมพล เงินกระโทกโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสุวลี นิรมานสกุลพงศ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสมฤดี ใจมาโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวัชรศักดิ์ จิตร์แน่นโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางบุษยา การสามารถโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ เผือกเพี้ยนโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
4. นายนิพนธ์ เป้าประจำเมืองโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ขำหมื่นไวทย์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นายจาตุรนต์ แก้วประพันธ์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกมลชนก ฤทธิ์สมบัติโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายสดชื่น ตันดีโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ปานประสงค์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางจุทัย พัทสารโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นางนวลฉวี ถิรกานต์โรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา จันสุกโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
6. นางสาวทองหล่อ โพธิ์ทองโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรนลัท พลเสนาโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิตกรรมการ
8. นายวัฒนา สายแสงจันทร์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
9. นายไพรินทร์ ละครเขตโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
10. นายณภชล ฤกษ์วิรีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
11. นางมาลี เอี่ยมรัตนโยธินโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
12. นางจรรยา ณ สงขลาโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสดชื่น ตันดีโรงเรียนวัดมงคลรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี ปานประสงค์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางมาลี เอี่ยมรัตนโยธินโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
4. นางจุทัย พัทสารโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
5. นางนวลฉวี ถิรกานต์โรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
6. นางสาวสุพรรษา จันสุกโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
7. นางสาวทองหล่อ โพธิ์ทองโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
8. นางสาวพรนลัท พลเสนาโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิตกรรมการ
9. นายวัฒนา สายแสงจันทร์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
10. นายไพรินทร์ ละครเขตโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
11. นางจรรยา ณ สงขลาโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
12. นายณภชล ฤกษ์วิรีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางประณีต รัศมีโรงเรียนวัดมูลจินดารามประธานกรรมการ
2. นายอมรพันธ์ ชูผลโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
3. นางชลิตตา สีเสือโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวชุติมา แก้วไพฑูรย์โรงเรียนวัดประยูรธรรมารามกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีบุญโฮม ตรองติรัมย์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทที่ 1 ป.1-ป.3
1. นางจิตสุภา อนุรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา สายแสงจันทร์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. นางกัลยาณี สุทธิสงค์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
4. นางสุนทรี แก้วมณีโรงเรียนวััดทศทิศกรรมการ
5. นางมณี เงินยวงโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 2 ป.1-ป.3
1. นางจิตสุภา อนุรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี แก้วมณีโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
3. นายวัฒนา สายแสงจันทร์โรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นางกัลยาณี สุทธิสงค์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
5. นางมณี เงินยวงโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันผลงานสร้างสรรค์คณิตศาสตร์โดยใช็โปรแกรม GSP ป.1-ป.3
1. นางปราณี วิทยาภัคสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางแพว เฉลิมญาติวงศ์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นางสาวมธุรส เหมโสโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
4. นางวราภรณ์ แสนเสนาะโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
5. นายเฉลิมพล เงินกระโทกโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
6. นางสุวลี นิรมานสกุลพงศ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสมฤดี ใจมาโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
คณิตศิลป์- ระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ แสงนิลโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นางปรีดา คุ้มภัยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางสาววศินี ดีที่สุดโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
คณิตศิลป์ - ระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ แสงนิลโรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นายวีรภัทร ภู่อุณฑโรโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
4. นางปรีดา คุ้มภัยโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
5. นางสาววศินี ดีที่สุดโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
คณิตศิลป์ - คิดคำนวณแล้วระบายสี ป.1-ป.3
1. นางวรรณา ภางามโรงเรียนวัดพวงแก้วประธานกรรมการ
2. นางพยุงมิตร วงษ์เพ็งโรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการ
3. นางอำนวยพร งามสวยโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ บุญสุขโรงเรียนวัดประยูรกรรมการ
คณิตศิลป์ - คิดคำนวณแล้วระบายสี ป.4-ป.6
1. นางวรรณา ภางามโรงเรียนวัดพวงแก้วประธานกรรมการ
2. นางพยุงมิตร วงษ์เพ็งโรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการ
3. นางอำนวยพร งามสวยโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการ
4. นางชุติกาญจน์ บุญสุขโรงเรียนวัดประยูรกรรมการ
คณิตศิลป์ - สร้างภาพด้วยเส้นด้าย ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ สีเหลืองโรงเรียนทองพูลอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ จิตรัตน์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางทิพวรรณ เลิศศิลโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
คณิตศิลป์ - สร้างภาพขาวดำด้วยรูปเรขาคณิต ม.1-ม.3
1. นายวิบูลย์รัตน์ มาเดชโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจำลองลักษณ์ สุระเสนโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
3. นางปาริชาติ สุวรรณทัศน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
หมากฮอส ป.1-ป.3
1. นายชาลี วัฒนเขจรโรงเรียนวัดสุวรรณประธานกรรมการ
2. นายจรัส แก้วหนองแสงโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการามกรรมการ
3. นายธนชัย จูสนิทโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
หมากฮอส ป.4-ป.6
1. นายชาลี วัฒนเขจรโรงเรียนวัดสุวรรณประธานกรรมการ
2. นายจรัส แก้วหนองแสงโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการามกรรมการ
3. นายธนชัย จูสนิทโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
หมากฮอส ม.1-ม.3
1. นางสุธาสินี ไชยกาลโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญรองประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ อาสนเสวตร์โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์กรรมการ
3. นายถาวร เก่งการโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีกรรมการ
เกม 24 ป.1-ป.3
1. นายวัชระ วงศ์ปราชญ์โรงเรียนวัดธัญญะผลประธานกรรมการ
2. นายกริชนรินทร์ สิงคเวหนโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นายเสน่ห์ พารอดโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา วังทองโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางสาวสุพิมาศ เจริญจิตร์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
6. นายวัลลภ กล่ำคุณโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการามกรรมการ
7. นางอร่าม เก่งการโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีกรรมการ
8. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
เกม 24 ป.4-ป.6
1. นายวัชระ วงศ์ปราชญ์โรงเรียนวัดธัญญะผลประธานกรรมการ
2. นายกริชนรินทร์ สิงคเวหนโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นายเสน่ห์ พารอดโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา วังทองโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นางสาวสุพิมาศ เจริญจิตร์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
6. นายวัลลภ กล่ำคุณโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการามกรรมการ
7. นางอร่าม เก่งการโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีกรรมการ
8. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
เกม 24 ม.1-ม.3
1. นายสันติ หวั่นวะดีโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ประธานกรรมการ
2. นายวงษ์เดือน ทองคำโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันดร์ ษรสกุลทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางเพลินพิศ บุญวงศ์โรงเรียนชุมชนบึงบาประธานกรรมการ
2. นางสุนันท์ จันทร์วีนุกูลโรงเรียนวัดลาดสนุ่นรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสถาพร ภูทองก้านโรงเรียนวัดพวงแก้วกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ เดชเสน่ห์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางยุพาพร แจ้งไพรโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวสิริกร รุสิตานนท์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
7. นางสาวปราณี ดวงจันทร์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ คุณาวันโรงเรียนวัดศรีสโมสรประธานกรรมการ
2. นางกีรติ ศรีสะเทือนโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิวัธนี ไตรธาตรีโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวเพชรปัญญา ศรีรัศมีโรงเรียนสมุหราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวสิริวรรณ อิ่มทองโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายภานุ ฮดคำโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวปารณีย์ เสียงล้ำโรงเรียนวัดศรีสโมสรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพิน พันสายโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวณัฐวีระนันท์ คงประเสริฐโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิตรา สว่างกมลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางอุไร กองนาคโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวีระชาติ ทองโสภาโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี นุชนวลโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบุษบา วงษ์ปลั่งโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
5. นางพิสมร คำลอยโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางวนิดา หวังวิวัฒนาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวีระวัฒน์ เงินพลับพลาโรงเรียนวัดศรีสโมสรประธานกรรมการ
2. นางนงนภัส ชีวะกลินศักดิ์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นรองประธานกรรมการ
3. นางศรีไพล เกษรโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นายวิทยา ศุภานุสรโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวเนตรหทัย ดีเป้าโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพรพรรณ บุญยงค์โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางจริยา ปฐพีดุสิตาโรงเรียนวัดลาดสนุ่นรองประธานกรรมการ
3. จ.ส.อ.สุเนตร มณฑลโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
4. นางสาวอนงค์รัตน์ ภูแช่มโชติโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
5. นางสาวชนม์ณกานต์ ธนัชสมวรรณ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางขวัญใจ วิเศษทรานนท์โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นายสรรเพชร นุ่มยองใยโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา อ่อนแสงโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางภรณุต สุวรรณคลโรงเรียนสมุหราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางภิญญดา รักษาเมืองโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
6. นางสาวสุภาพร แซงโคตรโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพยอม ภูผินผาโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา เรืองขนาบโรงเรียนวัดชัยมังคลารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ้งฟ้า มาระศรีโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
4. นางนีรดา สินธ์สมุทรโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางเสาวณีย์ เกิดด้วงโรงเรียนวัดจุฬาจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา มนตรีโรงเรียนวัดราษฎรบำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิมลมาศ พงษ์ชนะโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวหฤทัย บุญประสพโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวพัชรินทร์ แก้วหาญโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายองอาจ แสนมาโนชโรงเรียนวัดจุฬาจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสาววัลภา พรมชาติโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางสาววิภาดา วาปีสาโรงเรียนวัดราษฎรบำรุงกรรมการ
4. นางสาวแพรรัตน์ ภูมิสาขาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางเยาวเรศ สุวรรณโทโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณธิพา เรืองอักษรโรงเรียนวัดชัยมังคลารามรองประธานกรรมการ
3. นางดวงสมร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาววีระนันท์ มนตรีโรงเรียนวัดราษฎรบำรุงกรรมการ
5. นางสาวพิมพ์วิสาข์ สารประสพโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริพัชญ์ อนันทนุพงศ์โรงเรียนวัดลานนาประธานกรรมการ
2. นายประจันทร์ อาชวาคมโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวลภัสวีณ์ จันทร์คนึงโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
4. นายวรวุฒิ จุทานุตโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นายรัชพล ผลพูลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสุรางค์ รุจาคมโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราพร รุกขเจริญโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามรองประธานกรรมการ
3. นายวรวุฒิ จุทานุตโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นายบรรเทิง ชินวงศ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นายอนันต์ พาหาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสนองวรรณ ช้างเชื้อโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐวิทย์ ดาราศรโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
3. นางสาววิภารัช ลิ้มบุญเจริญโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสนองวรรณ ช้างเชื้อโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐวิทย์ ดาราศรโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
3. นางสาววิภารัช ลิ้มบุญเจริญโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางบังอร ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ระดมเล็กโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
3. นางสาวนุชจรินทร์ ยีรัมย์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุทธิกาญจน์ ดิษฐ์ระหาญโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นายกำพล โพธิ์คำโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นางสาวมงคล เมาลีทองโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางประมวล ศิริวรรณโรงเรียนวัดธัญญะผลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา จิตตะเสนีย์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา เลิศฤทธิ์เรืองสินโรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางรุ้งดาว บุนนาคโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกัญนิภา อินทรอักษรโรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายสมชาย พึ่งสุขโรงเรียนวัดเกตุประภากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางภัทราพร พงษ์โพธิ์โรงเรียนวัดดอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ สุวรรโณโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการ
3. นางภิรมย์พร เมืองเกษมโรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมนึก สร้อยระย้าโรงเรียนราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางศศิกานต์ ค้อสกุลโรงเรียนสหราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางทรรศน์มน สุขประเสริฐโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวพัชรี องค์เพลาเพลิดวัดทศทิศประธานกรรมการ
2. นายศิวพร สุนทรเกตุโรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายวีระวัฒน์ เงินพลับพลาโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวพัชรี องค์เพลาเพลิดโรงเรียนวัดทศทิศประธานกรรมการ
2. นายศิวพร สุนทรเกตุโรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายวีระวัฒน์ เงินพลับพลาโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ เจียมทองโรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริกร จันทะวงษ์โรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
3. นายชัยพล พุ่มแย้มโรงเรียนคลองสิบสาม"ผิวศรีราษฎร์บำรุง"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายกสิณ ปี่ทองโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวอำนวยพร จันทร์ไพศรีโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
3. นายวิวัฒน์ อู่ผลเจริญโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุรัตนา แตงอ่อนโรงเรียนกลางคลองสิบประธานกรรมการ
2. นางภรณุต สุวรรณคลโรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีทอง ทองเจริญโรงเรียนเจริญดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพินิษฐา บุญจริงโรงเรียนทองพูลอุทิศประธานกรรมการ
3. นางสาวบังอร ทรัพย์เภาโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
4. นางสาวอำนวยพร จันทร์ไพศรีโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
5. นางสาวสิริพัชญ์ อนันทนุพงศ์โรงเรียนวัดลานนากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวณฐพร ชำนิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีเวียง เต่าสุวรรณโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ป้อมคำโรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวรัชดาพร สังข์รัมย์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวศิริวรรณ เสนาโรงเรียนปทุมนายกประธานกรรมการ
2. นางจารุณี ภู่พรายงามโรงเรียนเจริญดีวิทยาประธานกรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตน์ อุทโทโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
4. นางสาวศยานิศษ์ เอหิตานันท์โรงเรียนกลางคลองสิบกรรมการ
5. นางสายสุณีย์ ไหวติงโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการและเลขานุการ
6. นางมัลลิกา ฟูตระกูลโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางพยุงมิตร วงษ์เพ็งโรงเรียนวัดโสภณารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภาภรณ์ แก้วพลงามโรงเรียนกลางคลองสิบประธานกรรมการ
3. นายอังศุธร จุ้ยเจริญโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
4. นางสุนิสา อินทองโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
5. นางมะลิ มีสนโรงเรียนวัดพืชอุดมกรรมการและเลขานุการ
6. นางกรองกาญจน์ ศรีโนนยางโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศรียา แก้วมณีโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติพันธ์ มากนกโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางสาวเบญจภา งามเลิศรักษ์กุลโรงเรียนวัดอดิศรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางสาวอวัตถา ค้าซุงโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัชรีภรณ์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นายสมชาย ไตรสโมสรโรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายสิลัง สุพวงแก้วอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายสุจินต์ เพิ่มพูลอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการ
3. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูดอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวิไลรัตน์ ปลอดขาวโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูดอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวิไลรัตน์ ปลอดขาวโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูดอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวิไลรัตน์ ปลอดขาวโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูดอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวิไลรัตน์ ปลอดขาวโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางสาวสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูดอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีวิไลรัตน์ ปลอดขาวโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์สิณี สังเวียนทองอดีตศิลปินชำนาญงานสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสมาพร กุญแจทองอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นางสาวพจณิชา ฤกษ์สมุทรอาจารย์สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา มศว.ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา กรวยสูงเนินอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายธีระ แถบสิงห์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นางพจณิชา ฤกษ์สมุทรอาจารย์สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา มศว.ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา กรวยสูงเนินอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการ
3. นายธีระ แถบสิงห์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายบรรทม น่วมศิริอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายบุญสืบ เรืองนนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรีกรรมการ
3. นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็นอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายเจษฎา กรวยสูงเนินอาจารย์สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา มศว.ประธานกรรมการ
2. นางสาวพจณิชา ฤกษ์สมุทรอาจารย์สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา มศว.กรรมการ
3. นายธีระ แถบสิงห์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายณัวุฒิ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ คงศรีครู โรงเรียนกุศลวิทยา สพม.10กรรมการ
3. นายไพรัช ลิ้มวิไลครู โรงเรียนศรีสำราญ (แช่มประชาอุทิศ) สพป.สมุทรสาครกรรมการ
4. นายกฤษกร อินภาเพียรศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์ครู โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ คงศรีครู โรงเรียนกุศลวิทยา สพม.10กรรมการ
2. นายไพรัช ลิ้มวิไลครู โรงเรียนศรีสำราญ (แช่มประชาอุทิศ) สพป.สมุทรสาครกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์ครู โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์สิณี สังเวียนทองอดีตศิลปินชำนาญงานสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสมาพร กุญแจทองอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์สิณี สังเวียนทองอดีตศิลปินชำนาญงานสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสมาพร กุญแจทองอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์สิณี สังเวียนทองอดีตศิลปินชำนาญงานสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสมาพร กุญแจทองอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์สิณี สังเวียนทองอดีตศิลปินชำนาญงานสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสมาพร กุญแจทองอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายณัวุฒิ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์ครู โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์กรรมการ
3. นายวงวริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายณัวุฒิ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์ครู โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์กรรมการ
3. นายวงวริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณัวุฒิ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์ครู โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์กรรมการ
3. นายวงวริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัวุฒิ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์ครู โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์กรรมการ
3. นายวงวริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายณัวุฒิ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์ครู โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์กรรมการ
3. นายวงวริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายณัวุฒิ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์ครู โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์กรรมการ
3. นายวงวริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณัวุฒิ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์ครู โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์กรรมการ
3. นายวงวริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณัวุฒิ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์ครู โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์กรรมการ
3. นายวงวริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ คงศรีครู โรงเรียนกุศลวิทยา สพม.10ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ลิ้มวิไลครู โรงเรียนศรีสำราญ (แช่มประชาอุทิศ) สพป.สมุทรสาครกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์ครู โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ คงศรีครู โรงเรียนกุศลวิทยา สพม.10ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ลิ้มวิไลครู โรงเรียนศรีสำราญ (แช่มประชาอุทิศ) สพป.สมุทรสาครกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์ครู โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ คงศรีครู โรงเรียนกุศลวิทยา สพม.10ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ลิ้มวิไลครู โรงเรียนศรีสำราญ (แช่มประชาอุทิศ) สพป.สมุทรสาครกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์ครู โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ คงศรีครู โรงเรียนกุศลวิทยา สพม.10ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ลิ้มวิไลครู โรงเรียนศรีสำราญ (แช่มประชาอุทิศ) สพป.สมุทรสาครกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์ครู โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณประธานกรรมการ
2. นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์ครู โรงเรียนสตรีอัปสรสวรรค์กรรมการ
3. นายวงวริศ นิพิฐวิทยาอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา อินทโชติ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวริสสวัณ อรชุน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา อินทโชติ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวริสสวัณ อรชุน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา อินทโชติ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวริสสวัณ อรชุน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา อินทโชติอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวริสสวัณ อรชุน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา อินทโชติ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวริสสวัณ อรชุน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา อินทโชติ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวริสสวัณ อรชุน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา อินทโชติ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวริสสวัณ อรชุนอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา อินทโชติ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวริสสวัณ อรชุน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา อินทโชติ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวริสสวัณ อรชุน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุชีรา อินทโชติ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางสาวริสสวัณ อรชุนอาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางรมัยาภรณ์ สุขเกษมครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น ประธานกรรมการ
2. นางสาววิไลพรรณ ใจเพียรครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวรัติญา ปั้นทองสุขครูโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการ
4. Mr.John Flynn Tutor ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. MissJuliet T. Gayamoครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางนงนุช ทองรอดครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางบุญเกื้อ พินิจกลางครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางรุ่งนภา มหาเกตุครูโรงเรียนวัดมมูลจินดารามกรรมการ
4. นางสาวนงนุช สุทธิครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. Mr.Jason Alaviผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. Mr.Angelica Monterolaครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
7. นางอังคณารักษ์ จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางบุญญาภา ปานลักษณ์โรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางวริษฐ์ฐาวรรณ กลั่นบิดาโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
3. นางสาวจิรัชญา อุ่นเรือนโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
4. นางรมัยาภรณ์ สุขเกษมโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
5. Mr.Ray Edward Reinertโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. Mr.Bahtiyor Karimovโรงเรียนประถมธรรมศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. MissMercedes M. Ordoniaครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวปภาวรินทร์ ใจกระเสน ครูโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายถวัลย์ ประวันเณครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุภัชชา ศิริวรรณครูโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการ
3. Mr.Eric de Guzmanครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์รัก ทองอ่อนครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนงนุช แก้วเก้าครูโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวมาเรียม แสงสีนิลโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสประธานกรรมการ
2. นางมนทิพ ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
3. นายกิตติ นุชเทียนโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
4. MissNarisa Imprasertโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. MissMarilou Labalanโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางมนทิพ ณ กาฬสินธิ์ครูโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ ประธานกรรมการ
2. นางคนึง พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
3. นางสาวศิริมาส แสงรักษ์ ครูโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
4. นางประณยา เอกญาติครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นางมัลลิกา ฟูตระกูล ครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
6. Mr.Ed Reinertผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นางนภัสวรรณ์ ศรีเล็กโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเสาวภา สุรเวชโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางประไพพรรณ เพ็ญโรจน์โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสกรรมการ
3. Mr.Stefan Larsenโรงเรียนประถมธรรมศาสตร์กรรมการ
4. นางสาวธัญธิดา โชคคณาพิทักษ์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. Mr.Andre Garantโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางบังอร สาลีครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุตา บุณยะตุลานนท์ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร กรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ สิงหราครูโรงเรียนวัดพวงแก้วกรรมการ
4. Mr.Mark Williamsครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
5. นางวริษฐ์ นนทชิตครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางณภัค สุขพินิจโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นายถวัลย์ ประวันเณโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวมัทนา นิถานานนท์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. Mr.Gareth Bairdโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. Mr.Jason Alaviผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางบุศรา โขมพัตรโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางคนึง พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสุดาพร สิงห์สุขโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
4. Mrs.Aloha Pagaduanโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. Mr.Mark Williamsโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวบุศรา โขมพัตรโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
2. Missyang xue ru -โรงเรียนอัยยิการามกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวสิริรัตน์ สังสุทธิครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางจารุรัตน์ เข็มลายข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายปฎิจักร ประขันครูโรงเรียนธัญบุรี กรรมการ
4. นายปกรณ์พัฒน์ เอื้อเทพตระกูลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางสาวเปรมจิต จอมคำสิงห์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางอราตี สุนทโรทกโรงเรียนมูลจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. Mr.Gary Joseโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี สีบุดศรีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. Mr.Rommel Legasโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวชญาณิศา แสงเจริญครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางมัณฑณา สุภาวงศ์ครูโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางสาวสุวรรณา พงษ์ผ่องพูลครูโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวสุพิมาศ เจริญจิตร์ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑาภรณ์ สลับเพชรครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณผู้บริหารโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑูร สายสงเคราะห์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นายอิศรา สีสันครูโรงเรียนวัดปทุมนายกกรรมการ
4. นางรุ่งฤดี ทรัพย์เพิ่มครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
5. นายเถลิงศักดิ์ มานุชานนท์ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธารามกรรมการ
6. นางสาวอวัตถา ค้าซุงครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
7. นายสำนวน พุ่มจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายปริญญา แช่มชมดาวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถั่วทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพูลสุข เลิศไกรครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรรมการ
3. นายมานพ พุ่มเกษมครูโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นายศราวุธ จินดาสุขครูโรงเรียนเทศบาลท่าโขลงกรรมการ
5. นายกำพล ซอสูงเนินครูโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานีกรรมการ
6. นายโยธิน ลายแสงสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯกรรมการ
7. นายสกล ศิริบุตรสพป.ปทุมธานีเขต 2กรรมการ
8. นายคชกฤต สาสนะสุขครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ กรีถาวรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมูลจินดารามประธานกรรมการ
2. นายสันติ หวั่นวะดีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นายสมยศ วงษ์รักสันติครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกรรมการ
4. นายประจันทร์ อาชวาคมครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
5. นางวันทนา สุขสาสุณีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สพป.ปท.2กรรมการ
6. นายสุพัฒนา สารศรีครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายวงษ์เดือน ทองคำครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี ยอดแก้วครูโรงเรียนชุมชนบึงบา กรรมการ
3. นางศรีวรรณ รอดสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
4. นายสรายุทธ ทุมเชื้อครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวรณกร พานิชย์ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศินี ยอดแก้วครูโรงเรียนชุมชนบึงบา กรรมการ
3. นางศรีวรรณ รอดสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
4. นายสรายุทธ ทุมเชื้อครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวรณกร พานิชย์ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางจรา เจียมกมลครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายยงยศ ศรีภิรมย์ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
3. นางสาวอำนวยพร จันทร์ไพศรีครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
4. นางวรรณา จันทร์ไพศรีครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางสาวพัชรี ลาวิลัยครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวกมลชนก ฤทธิ์สมบัติครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางพนมวัน วรดลย์ครูโรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางกัลยา ระดมเล็กครูโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
3. นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ ครูโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
4. นางสาววนิดา วิสารทวิศิษฏ์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ้งดาว บุนนาคครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุพิมาศ เจริญจิตร์ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งทิวา เคยอาษาครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางวัชรีภรณ์ จันทร์กระจ่างครูโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นางสุนทรี ทองอยู่ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวสุพิมาศ เจริญจิตร์ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางนภสร ข้าวปลื้มครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวทศนวรรณ แจ้งเหตุผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
3. นางสาวนิศานาถ วงศ์ศรีชาครูโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวศรีเวียง เต่าสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสาริณี บัวราช ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางนภสร ข้าวปลื้มครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวทศนวรรณ แจ้งเหตุผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม กรรมการ
3. นางสาวศรีเวียง เต่าสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวสาริณี บัวราช ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางมนทิพ ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญประธานกรรมการ
2. นางสารภี เพ็ญประพัทฒ์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรสรินทร์ ชาประเสริฐโรงเรียนกรรมการ
4. นางสาวกัญสิตา ทูลประโคนโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวถนอมขวัญ อนะมานโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางมนทิพ ณ กาฬสินธุ์โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญประธานกรรมการ
2. นางสารภี เพ็ญประพัทฒ์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรสรินทร์ ชาประเสริฐโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัญสิตา ทูลประโคนโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวถนอมขวัญ อนะมานโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายวงษ์เดือน ทองคำโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันธิดา ปักกังเวสังโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคชกฤต สาสนะสุขโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญโฮม ตรองติรัมย์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางสาวพัชรี ลาวิลัยโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายวงษ์เดือน ทองคำโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันธิดา ปักกังเวสังโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายคชกฤต สาสนะสุขโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญโฮม ตรองติรัมย์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางสาวพัชรี ลาวิลัยโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางพันธุ์ทิพย์ รัตนนิคมโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ทุมเชื้อโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ ทุมเชื้อโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นายสำนวน พุ่มจันทร์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางพันธุ์ทิพย์ รัตนนิคมโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลักขณา ทุมเชื้อโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสรายุทธ ทุมเชื้อโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นายสำนวน พุ่มจันทร์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสาวกมลชนก ฤทธิ์สมบัติโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวีระนันท์ คงประเสริฐโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิมลมาศ พงศ์ชนะโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพิมาศ เจริญจิตร์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลชนก ฤทธิ์สมบัติโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวีระนันท์ คงประเสริฐโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวิมลมาศ พงศ์ชนะโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุพิมาศ เจริญจิตร์โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสุขฤทัย รุจิวิทยากุลครูโรงเรียนวัดนาบุญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณรัตน์ แสนบุตรดีครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นางสาวฐิติพร คันศรเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพวงแก้วกรรมการ
4. นางสาวณัฎฐิพร วงษ์ไทยครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์กรรมการ
5. นายอนุชา ภาผลครูโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธนกฤษ พรมทองข้าราชการบำนาญสพป.ปทุมธานีเขต2ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ดาวแจ้งครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
3. นางสาวสิริกร จันทะวงษ์ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดดอนใหญ่กรรมการ
4. นางสาววรรณวิมล ชูวงษ์ครูโรงเรียนวัดจุฬาจินดารามกรรมการ
5. นางสาวทินนภา วัฒนเหลาครูโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสกรรมการ
6. นางสาวอาภารักษ์ แพรเพ็ชรครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสระบัวกรรมการ
7. นายคชกฤต สาสนะสุขครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววิลาวรรณ เครือเกาะเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนร่วมจิตประสาทกรรมการ
9. นางสาวขนิษฐา จันทร์เกาะครูโรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสายสุณีย์ ไหวติงครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบึงบาประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริน ฮกซุ่นเฮงครูโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาววนิดา เทศขวัญเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกุมารี ช้างเชื้อวงศ์ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการ
5. นางสาวนาตยา ปาลพันธุ์ครูโรงเรียนธัญสิทธิศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววิรมณ แม้นชัยภูมิครูโรงเรียนุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายพันศักดิ์ เสริฐศิริกุลครูโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
3. นางภรณุต สุวรรณคลครูโรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวณัฐิดา สีชานิลครูโรงเรียนวัดสุขบุญฑริการามกรรมการ
5. นางสาวเพชรมณีวรรณ กอบขุนทศครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอุไร กองนาคครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสาริณี บัวราชครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวศิริกาญจน์ เย็นเสมอครูผู้ช่วยโรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวนฤมล ขุมเพ็ชรครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายพงษ์พันธ์ สินผดุงผู้ทรงคุณวุฒิด้านคอมพิวเตอร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล คุ่ยต่วนครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการ
3. นางศุภางค์ แก้วมณีครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
4. นางสาวชลันดา เรืองวุฒิครูโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
5. นางสาวสิริลักษณ์ ชูเมืองครูโรงเรียนวัดแสงมณีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเพลินพิศ บุญวงศ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบึงบาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา โฉมสมพนักงานราชการโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นางสาวมัทนา ทรงกลิ่นครูโรงเรียนวัดสุวรรณกรรมการ
4. นางพัชรี องค์เพลาเพลิดครูโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
5. นางสาวนิภา ศิริจรครูโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวภาวินี เกตุมอญครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรัช แพฟื้นเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดประชุมราษฎร์กรรมการ
3. นางสาวสุมามาล อุ่นขำครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
4. นายรุจิภาส คำแก้วครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
5. นายพุฒิพัฒน์ ปกัมพลครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดจตุรพิธวราวาสกรรมการ
6. นายครองสิทธิ์ กิ่งตระการสิทธ์ครูโรงเรียนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
7. นายสันติชัย เกษมสุขครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางคนึง พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวถาวร จินดาครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ อินทริงครูโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวอัฉราภรณ์ น้อยฉวีครูอัตราจ้างโรงเรียนคลอง๑๑กรรมการ
5. นางกิ่งกนก ฉัตรแก้วมณีครูโรงเรียนวัดเริญบุญกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธีรศักดิ์ เสือจุ้ยครูโรงเรียนวัดพืชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาววันดี คุ้มนุชครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดลานนากรรมการ
3. นางสาวอิศรา วันหมัดครูอัตราจ้างโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวนันทรัตน์ ก้านบัวครูโรงเรียนกลางคลองสิบกรรมการ
5. นายศักดา ยาสาผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
6. นางสาวยุพา เห็มรัตน์ครูโรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง"กรรมการ
7. นางสาวศิริวรรณ เสนาครูโรงเรียนวัดปทุมนายกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธนาธิป ดำทิพย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ CCDKMประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา รื่นสุขครูโรงเรียนวัดมงคลรัตน์กรรมการ
3. นางสาวมนพร สถาพรพงศ์ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโปรยฝนกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ปิริยะครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดอดิศรกรรมการ
5. นายสมชาย ศิริจรเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวนุชนาถ ผลไม้ครูโรงเรียนเจริญดีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธงชัย สันติถาวรยิ่งครูโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการ
3. นางสาวศยานิศษ์ เอหิตานันท์ครูโรงเรียนกลางคลองสิบกรรมการ
4. นางสาวเขมจิรา สีลาครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเกษร โพธิ์ชัยครูธุรการโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายนิมิต ภูมิทองครูโรงเรียนนิกรราฎ์บำรุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายเศกสันต์ รุ่งกระทึกครูโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
3. นางสาววัชโรบล โลชาครูโรงเรียนวัดแจ้งลำหินกรรมการ
4. นายรุจิภาส คำแก้วครูโรงเรียนวัดขุมแก้วกรรมการ
5. นางสาวเดือนเพ็ญ ศรีกฤษฎารมณ์ครูผู้ช่วยโรงเรียนคลองสิบสามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสายสุณีย์ ไหวติงครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนบึงบาประธานกรรมการ
2. นางสาวดาริน ฮกซุ่นเฮงครูโรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาววนิดา เทศขวัญเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยากรรมการ
4. นางสาวกุมารี ช้างเชื้อวงศ์ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการ
5. นางสาวนาตยา ปาลพันธุ์ครูโรงเรียนธัญสิทธิศิลป์กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรณี แสวงสายครูโรงเรียนวัดเกตุประภา กรรมการ
2. นางมาลีวรรณ กิ่งก้านครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางปลื้มจิตร์ ทองเล็กครูโรงเรียนวัดประยูรธรรมารามประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ จีนสอาด ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญประภา ชัชมนมาศครูโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญประธานกรรมการ
2. นางพรพรรณ บุญยงค์ครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวสุรีพร กงเพชรครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง พุ่มระย้าครูโรงเรียนวัดสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ สุวรรโณครูโรงเรียนวัดชัยมังคลารามกรรมการ
3. นางยุพา มีหกวงศ์ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางกิตติวรรณ เฉลิมชวลิต ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางศิรินทร์ สุดคนึงครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางเทพนารี จุลประสิทธิพงษ์ครูโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาสกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกุหลาบทิพย์ ปิ่นหิรัญครูโรงเรียนวัดคลองชันประธานกรรมการ
2. นางสาวอวัตถา ค้าซุงครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางละออง กลิ่นเกษรข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางประพิน เวฬุวนารักษ์ครูโรงเรียนวัดมูลจินดารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณรัตน์ แสนบุตรดีครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นางวรงค์พร ทองในธรรมข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมเดช วรศิริครูโรงเรียนวัดทศทิศประธานกรรมการ
2. นางพัชรวีร์ ครุรัฐปิยสกุลครูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
3. นางสาวนพรัตน์ เดชมณีครูโรงเรียนวัดมูลจินดารามกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางรัศมี วงษ์เฉลิมครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวนารินทร์ มีอนันต์ครูโรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
3. นางสาวสุมามาล อุ่นขำครูโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายถาวร เก่งการครูโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางดวงกมล บุตรแก้ว ครูโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
3. นางรจนา ชมภูทองครูโรงเรียนทองพูลอุทิศกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ทองคำเปลวครูโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญณรัตน์ สุขใสครูโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ ไพเราะครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางธัญทิพย์ คงมีธนาเศรษฐ์ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวบุญเตือน โคตะสินครูโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญสุข คนซื่อครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ สารทอสีข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางสาวกุลสุดา วิบูลย์สินครูโรงเรียนวัดนิเทศน์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา วรศิริครูโรงเรียนวัดทศทิศประธานกรรมการ
2. นางจันทรา ปิ่นแก้วครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสุมิตรา คงสืบครูโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสิริรุ่งโรจน์ รักษายศกุลครูโรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางสาวบัวผัน เนียมสวรรค์ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางทัศนีย์ แสงแก้วสุขข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอารมย์ ศรีทับทิมครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุปผา พละกุลครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางจริยา ปฐพีดุสิตาครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวโสภิดา กระต่ายนาคครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา อ่อนคล้ายครูโรงเรียนวัดลานนากรรมการ
3. นางสาวศยานิศษ์ เอหิตานันท์ ครูโรงเรียนวัดกลางคลองสิบกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุมิตรา คงสืบครูโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
2. นางพัชมณ กัลยาศิลปินครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางนิรมล กรมสุริยศักดิ์โรงเรียนวัดเขียนเขตประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์จุฑา ชุณหะโสภณโรงเรียนทองพลูอุทิศกรรมการ
3. นางสาวกัญญาพัชร จุลสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสาวจริญ อยู่สมศรีโรงเรียนวัดนาบุญกรรมการ
5. นางจำลองลักษณ์ ก้อนทองโรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนุชนาฏ โพธินำแสงโรงเรียนวัดแสงสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร บัวเที่ยงโรงเรียนวัดศรีสโมสรกรรมการ
3. นางเกศินี ซันเลโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางปิยมณฑ์ สาสุนทราโรงเรียนเจริญดีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัมพวัน ศรีหรั่งไพโรจน์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางจิราพร เลี้ยงพันธ์ุโรงเรียนวัดลาดสนุ่นประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ดำรงเกียรติชัยโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ศรีหรั่งไพโรจน์โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวอลิสรา เจาะจงโรงเรียนวัดสุขบุณฑริการามกรรมการ
5. นางณณัท ไทยประคองโรงเรียนชุชนเลิศพินิจกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์โรงเรียนวัดปทุมนายกประธานกรรมการ
2. นางกิตติมา ศรีพรหมมาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ สิมศิริวัฒน์โรงเรียนร่วมจิตประสาทกรรมการ
4. นางสาวจรินทร์ทิพย์ ศิริเมืองจันทร์โรงเรียนวัดคลองชันกรรมการ
5. นางสุมล อาชวาคมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางจริยา วัชโรบลโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
7. นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิ์ดีโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่น โรงเรียนวัดทำเลทอง กรรมการ
4. นางสุรีย์ มุกดอกไม้ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นายประเทือง บุญมั่นโรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสุรีย์ มุกดอกไม้ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางจรรยา พรสิงห์ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสุรีย์ มุกดอกไม้โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางจรรยา พรสิงห์ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวนางสมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
3. นายประเทือง บุญมั่นโรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสุรีย์ มุกดอกไม้ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำ โรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสุรีย์ มุกดอกไม้ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสุรีย์ มุกดอกไม้โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำ โรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสุรีย์ มุกดอกไม้โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางจรรยา พรสิงห์ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางงสุรีย์ มุกดอกไม้ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางจรรยา พรสิงห์ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนวัดทำเลทอง กรรมการ
4. นางสุรีย์ มุกดอกไม้ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางจรรยา พรสิงห์ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำ โรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสุรีย์ มุกดอกไม้ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสุรีย์ มุกดอกไม้ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางจรรยา พรสิงห์ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสุรีย์ มุกดอกไม้ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางจรรยา พรสิงห์ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
4. นางสุรีย์ มุกดอกไม้ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำ โรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนวัดทำเลทอง กรรมการ
4. นางสุรีย์ มุกดอกไม้ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางจรรยา พรสิงห์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี คำขำโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางประเทือง บุญมั่นโรงเรียนทำเลทอง กรรมการ
4. นางสุรีย์ มุกดอกไม้โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวศิรินภา แสนรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
6. นางจรรยา พรสิงห์ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางเสาวณิต เสาร์สมยาโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์ กรรมการ
3. นางจรรยา ณ สงขลา โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวอุลัยรัตน์ เสียงหวาน โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางณัฐนรี แตงอ่อน โรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
7. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางดวงพร ถีรสวัสดิ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
9. นางสาวเบญจมาศ ขำหมื่นไวย์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิวาพร พงษ์ศรีทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางนาตยา บุญประสงค์โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์ กรรมการ
3. นางจรรยา ณ สงขลา โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวอุลัยรัตน์ เสียงหวานโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภา โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางณัฐนรี แตงอ่อนโรงเรียนวัดกลางคลองสี่กรรมการ
7. นางสาวมุกดา คำอานาโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางดวงพร ถีรสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
9. นางสาวเบญจมาศ ขำหมื่นไวย์ โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพยอม ภูผินผา โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
3. นางสาวทิพากร ฮวบเจริญโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสุวภา รังษีภโนดรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวนุชจรินทร์ ยีรัมย์โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางสุมาลี คำภาโรงเรียนวัดธัญญะผลกรรมการ
7. นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์ โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพยอม ภูผินผาโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางสาวทิพากร ฮวบเจริญโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสุวภา รังษีภโนดรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวนุชจรินทร์ ยีรัมย์โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางสุมาลี คำภาโรงเรียนวัดธัญญะผล กรรมการ
7. นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพยอม ภูผินผาโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางวิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
3. นางสาวทิพากร ฮวบเจริญโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาวสุวภา รังษีภโนดรโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวนุชจรินทร์ ยีรัมย์โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางสุมาลี คำภาโรงเรียนวัดธัญญะผล กรรมการ
7. นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัย โรงเรียนวัดอัยยิการาม ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สาสุข โรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
3. นางดวงสมร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางจริยา วัชโรบลโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผล กรรมการ
7. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สาสุขโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางดวงสมร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางจริยา วัชโรบลโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผล กรรมการ
7. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สาสุขโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางดวงสมร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางจริยา วัชโรบล โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผล กรรมการ
7. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัย โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สาสุขโรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
3. นางดวงสมร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางจริยา วัชโรบลโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผล กรรมการ
7. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สาสุขโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางดวงสมร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางจริยา วัชโรบลโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผล กรรมการ
7. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนศรีจิตรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาครูโรงเรียนโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดครู โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางวงศิริ เทพหนูครู โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองครู โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางครู โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐครู โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันครู โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
10. นายวิวัฒน์ บดีรัฐครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สาสุขโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
3. นางดวงสมร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางจริยา วัชโรบลโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผล กรรมการ
7. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สาสุขโรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
3. นางดวงสมร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางจริยา วัชโรบลโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผล กรรมการ
7. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สาสุขโรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
3. นางดวงสมร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการาม กรรมการ
5. นางจริยา วัชโรบลโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผล กรรมการ
7. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สาสุข โรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
3. นางดวงสมร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางจริยา วัชโรบลโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผล กรรมการ
7. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัยโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนิสา สาสุข โรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
3. นางดวงสมร กลิ่นกระจายโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางจริยา วัชโรบล โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสงโรงเรียนวัดธัญญะผล กรรมการ
7. นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายมานพ พุ่มเกษม โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนู โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
10. นายวิวัฒน์ บดีรัฐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมานพ พุ่มเกษม โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการาม กรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
10. นายวิวัฒน์ บดีรัฐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายมานพ พุ่มเกษม โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลา โรงเรียนโพสพผลเจริญ กรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนู โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
10. นายวิวัฒน์ บดีรัฐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมานพ พุ่มเกษม โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
10. นายวิวัฒน์ บดีรัฐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนู โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
10. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายมานพ พุ่มเกษม โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทอง โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวัน โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
10. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทอง โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนู โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
10. นายวิวัฒน์ บดีรัฐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมานพ พุ่มเกษม โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทอง โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนอัยยิการามกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนู โรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
10. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมานพ พุ่มเกษมโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนู โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
10. นายวิวัฒน์ บดีรัฐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายมานพ พุ่มเกษม โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ หอมทอง โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนโพสพผลเจริญกรรมการ
4. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางวงศ์สิริ เทพหนูโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการ
6. นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวสุกัญญา ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
10. นายวิวัฒน์ บดีรัฐ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบ โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ถิรสวัสดิ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
4. นางสาวยุพิน พันสาย โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย บุญประสพโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญใจโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ถิรสวัสดิ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
3. นางสาววิไล บุญยัง โรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
4. นางสาวยุพิน พันสาย โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย บุญประสพโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญใจ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ถิรสวัสดิ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
3. นางสาววิไล บุญยัง โรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
4. นางสาวยุพิน พันสาย โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย บุญประสพโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญใจโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ถิรสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
3. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
4. นางสาวยุพิน พันสายโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย บุญประสพโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญใจโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ถิรสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่นกรรมการ
4. นางสาวยุพิน พันสาย โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย บุญประสพโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญใจ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ถิรสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิไล บุญยัง โรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
4. นางสาวยุพิน พันสาย โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย บุญประสพโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญใจโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ถิรสวัสดิ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
3. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
4. นางสาวยุพิน พันสาย โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย บุญประสพโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญใจโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ถิรสวัสดิ์โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
3. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
4. นางสาวยุพิน พันสาย โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย บุญประสพโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญใจโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ถิรสวัสดิ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
4. นางสาวยุพิน พันสาย โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวหฤทัย บุญประสพโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญใจโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมิตรา คงสืบโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางดวงพร ถิรสวัสดิ์ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ กรรมการ
3. นางสาววิไล บุญยังโรงเรียนวัดลาดสนุ่น กรรมการ
4. นางสาวยุพิน พันสาย โรงเรียนวัดอัยยิการาม กรรมการ
5. นางสาวหฤทัย บุญประสพโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญใจ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางดวงเนตร เรืองสระโรงเรียนวัดเขียนเขต กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศานาถ วงศ์ศรีชาโรงเรียนวัดทำเลทอง กรรมการ
3. นางสาวศุภกาญน์ บัวเรืองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯกรรมการ
4. นางสาวสายฝน สุขจิตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีวิไลรัตน์ ปลอดขาวโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
7. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศานาถ วงศ์ศรีชา โรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นางสาวศุภกาญน์ บัวเรือง โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ กรรมการ
4. นางสาวสายฝน สุขจิตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวิไลรัตน์ ปลอดขาวโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
7. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวนิศานาถ วงศ์ศรีชาโรงเรียนวัดทำเลทองกรรมการ
3. นางสาวศุภกาญน์ บัวเรืองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ กรรมการ
4. นางสาวสายฝน สุขจิตโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีวิไลรัตน์ ปลอดขาวโรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
7. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงเดือน ภิรมย์ทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ผาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ฯกรรมการ
3. นางนัยนา จรุงกัณฑ์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางจรรยา พรสิงห์ โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสุมล อาชาวคมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางดวงเดือน ภิรมย์ทองโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ผาพงษาโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ฯกรรมการ
3. นางนัยนา จรุงกัณฑ์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามกรรมการ
4. นางจรรยา พรสิงห์ โรงเรียนวัดอัยยิการาม กรรมการ
5. นางสุมล อาชาวคม โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้มโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ วิรมณ แม้นชัยภูมิ Tel.092-7942645
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]