หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางคลองสิบ 37 65 43
2 006 โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ(เที้ยมอุปถัมภ์) 0 0 0
3 007 โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฎร์บำรุง" 15 26 23
4 011 โรงเรียนชุมชนบึงบา 32 71 47
5 012 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 44 89 44
6 013 โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 13 31 20
7 015 โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1 1 1
8 016 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 63 98 82
9 014 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 93 182 144
10 021 โรงเรียนทองพูลอุทิศ 35 81 47
11 023 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 67 141 87
12 027 โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ 0 0 0
13 028 โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ 6 6 6
14 045 โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 35 60 43
15 049 โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 3 7 4
16 043 โรงเรียนร่วมจิตประสาท 17 28 18
17 044 โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 0 0 0
18 052 โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 33 50 45
19 054 โรงเรียนวัดขุมแก้ว 28 41 38
20 056 โรงเรียนวัดคลองชัน 87 213 136
21 057 โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 22 34 25
22 058 โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 8 19 12
23 061 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 35 76 47
24 271061 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 3 5 5
25 062 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 21 49 34
26 063 โรงเรียนวัดทศทิศ 10 19 14
27 064 โรงเรียนวัดธรรมราชเจริญผล 0 0 0
28 065 โรงเรียนวัดธัญญะผล 14 25 13
29 066 โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 0 0 0
30 067 โรงเรียนวัดนาบุญ 33 62 50
31 068 โรงเรียนวัดนิเทศน์ 29 56 43
32 069 โรงเรียนวัดปทุมนายก 21 39 32
33 070 โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ 25 35 33
34 071 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 34 59 37
35 072 โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 36 84 54
36 074 โรงเรียนวัดพวงแก้ว 23 33 24
37 075 โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 53 101 73
38 076 โรงเรียนวัดพืชอุดม 12 24 12
39 078 โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 19 34 20
40 079 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 49 94 66
41 080 โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง 32 52 50
42 082 โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 112 226 140
43 083 โรงเรียนวัดลานนา 0 0 0
44 084 โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 3 5 3
45 085 โรงเรียนวัดศรีสโมสร 44 87 46
46 086 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง 14 21 17
47 087 โรงเรียนวัดสระบัว 21 38 21
48 088 โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 22 59 36
49 089 โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 10 18 13
50 090 โรงเรียนวัดสุวรรณ 16 47 28
51 093 โรงเรียนวัดอดิศร 4 25 10
52 094 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 97 208 145
53 053 โรงเรียนวัดเกตุประภา 13 18 17
54 055 โรงเรียนวัดเขียนเขต 70 158 106
55 059 โรงเรียนวัดเจริญบุญ 0 0 0
56 060 โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน 15 40 18
57 091 โรงเรียนวัดแสงมณี 0 0 0
58 092 โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 97 185 125
59 073 โรงเรียนวัดโปรยฝน 7 8 8
60 077 โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 47 80 66
61 104 โรงเรียนวัดโสภณาราม 4 6 6
62 096 โรงเรียนศาลาลอย 14 22 20
63 098 โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 39 58 49
64 105 โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 4 13 6
65 117 โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 19 34 29
66 010 โรงเรียนเจริญดีวิทยา 42 94 65
67 102 โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา 14 24 23
68 103 โรงเรียนแสนชื่นปานนุกุล 0 0 0
69 008 โรงเรียนคอมมูนิต้าอินคอนโทร 0 0 0
70 009 โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 26 43 26
71 018 โรงเรียนตวงพรวิทยา 0 0 0
72 022 โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ 2 3 1
73 025 โรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) 1 10 3
74 024 โรงเรียนธัญวิทย์ 0 0 0
75 026 โรงเรียนนานาชาติสยาม 0 0 0
76 029 โรงเรียนบรรจบรักษ์ 5 10 5
77 030 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต 0 0 0
78 031 โรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา 9 21 15
79 032 โรงเรียนประสานมิตร 0 0 0
80 033 โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์ 0 0 0
81 035 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา 0 0 0
82 036 โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 32 51 45
83 037 โรงเรียนพัฒนาวิทยา 0 0 0
84 038 โรงเรียนพุทธารักษ์ 0 0 0
85 040 โรงเรียนมูลนิธิภูมิตะวันวิทยา 27 36 21
86 041 โรงเรียนยุวบัฒฑิต 0 0 0
87 046 โรงเรียนระเบียบวิทยา 37 67 38
88 271046 โรงเรียนระเบียบวิทยา 1 2 2
89 047 โรงเรียนรังสฤษฎ์สองภาษา 27 36 25
90 048 โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต 0 0 0
91 050 โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา 2 2 2
92 051 โรงเรียนวนิษา 0 0 0
93 095 โรงเรียนศรีจิตรา 47 104 62
94 097 โรงเรียนสวนอักษร 16 18 18
95 100 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 12 47 17
96 101 โรงเรียนสีวลี 25 43 29
97 107 โรงเรียนอนุบาลทีปกร 0 0 0
98 108 โรงเรียนอนุบาลธราดล 0 0 0
99 109 โรงเรียนอนุบาลบ้านวังทอง 0 0 0
100 110 โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์ 0 0 0
101 111 โรงเรียนอนุบาลฟ้าใส 0 0 0
102 112 โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ 0 0 0
103 113 โรงเรียนอนุบาลรังสิต 0 0 0
104 114 โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ 0 0 0
105 115 โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา 0 0 0
106 116 โรงเรียนอนุบาลศุภสร 0 0 0
107 106 โรงเรียนอนุบาลเด่นปทุม 0 0 0
108 118 โรงเรียนอุดมวิทยา 39 69 49
109 019 โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา) 24 62 41
110 034 โรงเรียนเปรมฤทัย 34 62 46
111 039 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 58 123 73
112 271039 โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 2 4 2
113 003 โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา 0 0 0
114 042 โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 58 154 82
115 017 โรงเรียนโชคชัยรังสิต 19 34 26
116 004 โรงเรียนไกรลาศศึกษา 0 0 0
117 020 โรงเรียนไตรพัฒน์ 0 0 0
118 005 โรงเรียนขจรเนติยุทธ 0 0 0
119 081 โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 32 61 41
120 099 โรงเรียนสาธิต-นวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 7 9 8
121 119 โรงเรียนดวงกมล 0 0 0
รวม 2358 4635 3146
7781

ติดต่อผู้ดูแลระบบ วิรมณ แม้นชัยภูมิ Tel.092-7942645
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]