หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์วิชาการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 11 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่น ครู โรงเรียนศรีจิตรา คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
2 นายกฤษณพล อ่ำจิตร ครู โรงเรียนวัดนาบุญ คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
3 นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
4 นางสาวสุวภา รังษีภโนดร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
5 นางเจริญศรี ผาพงษา ครู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
6 นางลำเจียก ฉินนะโสต ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
7 นางศิริพร มาเดช ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
8 นางสุมิตรา คงสืบ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
9 นางจีรภา ยงเขตรการณ์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
10 นางสาววัศยา แก้วทอง ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
11 นางจรรยา พรสิงห์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
12 นางสาวอัจฉรา ปทุมวรรณ ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
13 นางสาวน้ำฝน สุขเกษม ครู โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
14 นางสุมล อาชวาคม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
15 นางสมหมาย ตรงดี ครู โรงเรียนทองพูลอุทิศ คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
16 นายวิวัฒน์ บดีรัฐ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
17 นางสาวทิพากร ฮวบเจริญ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
18 นางวรรณา เม่นแย้ม ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
19 นางสาววิลาวรรณ เครือเกาะ ครู โรงเรียนร่วมจิตประสาท คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
20 นางพยอม ภูผินผา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
21 นางเทพินทร์ ชอบบัว ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
22 นางปรีดา คุ้มภัย ครู โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
23 นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัย ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
24 นางสาววาสนา เปรมประสงค์ ครู โรงเรียนกลางคลองสิบ คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
25 นางปรธภัทร ตีระพิมลจันทร์ ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
26 นางสาวสิริกร รุสิตานนท์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
27 นายสิลัง สุพวงแก้ว อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
28 นายมานพ พุ่มเกษม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
29 นายทวี เครือจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
30 นางสาววัชราวลี เชิดชู ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
31 นางสาวกัญญาภัค ประจันทัง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
32 นางสาวหฤทัย บุญประสพ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
33 นางสาวสุปราณี เพชรช่วย ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
34 นางสาวอรุณศรี เอี่ยมสะอาด นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
35 นางสาวภาวนา เชี่ยวชูศักดิ์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
36 นางสาวยุพิน พันสาย ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
37 นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
38 นางสาวอุษา อ่อนแสง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
39 นางสสิมา ปานงาม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
40 นางสาวอุลัยรัตน์ เสียงหวาน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
41 นางสาวนาราภัทร รวมวงค์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
42 นางสาวมุกดา คำอานา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
43 นางสาวศันสนีย์ ทองคำ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
44 นางเสาวลักษณ์ เจริญใจ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
45 นางนวลพรรณ สังข์เงิน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
46 นางสาววัลภา เดชยางกูร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
47 นางสาวสายฝน สุขจิต ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
48 นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้ว ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
49 นางนงพงา ศรีปินตา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะสาระนาฎศิลป์
50 นางสาวพัชรี เที่ยงไธสง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะสาระนาฎศิลป์
51 นางสาวน้ำฝน ภูคำแสน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะสาระนาฎศิลป์
52 นางสาวนันทิดา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะสาระนาฎศิลป์
53 นางสาวประวีณา โภควณิช ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะสาระนาฎศิลป์
54 นางสาวปวีณ์ทิพย์ อ้นลำพอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะสาระนาฎศิลป์
55 นางสาวสุมนา แสงโสด ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะสาระนาฎศิลป์
56 นางสาวสุดาวรรณ แป้นเมี้ยน นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะสาระนาฎศิลป์
57 นางสาวสุภาวดี แม้นนิยม นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะสาระนาฎศิลป์
58 นางสาวพลอยชมพู อำภรัตน์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะสาระนาฎศิลป์
59 นางสาวกนกพร สังขวรรณ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะสาระนาฎศิลป์
60 นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมการแข่งขันทักษะสาระนาฎศิลป์
61 นายวรพงศ์ วรชาติอุดมพงศ์ ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
62 นายสุจินต์ เพิ่มพูล อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระทัศนศิลป์
63 นายบรรทม น่วมศิริ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
64 นายบุญสืบ เรืองนนท์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
65 นายยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็น อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
66 นายธีระ แถบสิงห์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
67 นางสมาพร กุญแจทอง อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
68 นายเอกสิทธิ์ พานิชเจริญ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
69 นางสาวสุภาสิรีร์ ปิยะพิพัฒน์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
70 นางพจณิชา ฤกษ์สมุทร อาจารย์สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา มศว. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
71 นายวันชนะ ฤกษ์สมุทร อาจารย์สถาบันวิจัยพัฒนาและสาธิตการศึกษา มศว. คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
72 นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
73 นายณัฐวุฒิ สุขประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
74 นายณรงค์วิทย์ พฤกษาศิลป์ ครู โรงเรียนเซนหลุยต์ศึกษา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
75 นางสาวสุภาภรณ์ อาหมัด นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
76 นายวงวริศ นิพิฐวิทยา อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
77 นายพิเชษฐ์ คงศรี ครู โรงเรียนกุศลวิทยา คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
78 นายไพรัช ลิ้มวิไล ครู โรงเรียยนวัดศรีสำราญ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
79 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งหลวง คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
80 ว่าที่ร้อยตรีวิไลรัตน์ ปลอดขาว ครู โรงเรียนบ้านไสขรบ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
81 นางสาวกานต์สิณี สังเวียนทอง คีตศิลปิน สำนักการสังคีตกรมศิลปากร คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
82 นายกฤษกร อินภาเพียร ศิลปินอาชีพ คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระดนตรี
83 ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระนาฏศิลป์
84 อาจารย์สุธีรา อินทโชติ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระนาฏศิลป์
85 นางริสสวัณ อรชุน อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการตัดสินผลการแข่งขันทักษะ สาระนาฏศิลป์
86 นางอุษา จริตธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และจัดป้ายประชาสัมพันธ์
87 นางสาวจันทรา แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และจัดป้ายประชาสัมพันธ์
88 นางสาวสุกัญญา ยอดวัน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และจัดป้ายประชาสัมพันธ์
89 นายตะวัน มงคลชู ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และจัดป้ายประชาสัมพันธ์
90 นายสมชาย ศิริจร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และจัดป้ายประชาสัมพันธ์
91 นางสาวณัฎฐา จันทรวิบูลย์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และจัดป้ายประชาสัมพันธ์
92 นางสาวณัฎฐา จันทรวิบูลย์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และจัดป้ายประชาสัมพันธ์
93 นางสาวนาราภัทร รวมวงค์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และจัดป้ายประชาสัมพันธ์
94 นางสาวนันทิดา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และจัดป้ายประชาสัมพันธ์
95 นายทวี เครือจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และจัดป้ายประชาสัมพันธ์
96 นายตะวัน มงคลชู ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และจัดป้ายประชาสัมพันธ์
97 นายนิรัน นิลทองหลาง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
98 นางสิทธิพล ทวีกูล นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
99 นางทิวาพร พงษ์ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนจัดทำเกียรติบัตร บันทึกภาพกิจกรรมและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
100 นางสาวสายฝน สุขจิต ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนจัดทำเกียรติบัตร บันทึกภาพกิจกรรมและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
101 นายสมชาย ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนจัดทำเกียรติบัตร บันทึกภาพกิจกรรมและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
102 นางสาวณัฏฐา จันทรวิบูลย์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนจัดทำเกียรติบัตร บันทึกภาพกิจกรรมและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
103 นางสาวสุกัญญา ยอดวัน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนจัดทำเกียรติบัตร บันทึกภาพกิจกรรมและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
104 นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนจัดทำเกียรติบัตร บันทึกภาพกิจกรรมและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
105 นางสาวนาราภัทร รวมวงค์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนจัดทำเกียรติบัตร บันทึกภาพกิจกรรมและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
106 นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้ว ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนจัดทำเกียรติบัตร บันทึกภาพกิจกรรมและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
107 นางสาวนันทิดา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนจัดทำเกียรติบัตร บันทึกภาพกิจกรรมและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
108 นางสาวจันทรา แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนจัดทำเกียรติบัตร บันทึกภาพกิจกรรมและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
109 นางสาวนิภา ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนจัดทำเกียรติบัตร บันทึกภาพกิจกรรมและจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
110 นางสาววิรมณ แม้นชัยภูมิ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลระดับเขตพื้นที่
111 นางจินตนา ติยะรังษีนุกูล อาจารย์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพฯ คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันแอโรบิค
112 นางรัชพันธ์ คุณตา วิทยากร/ผู้ตัดสิน คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันแอโรบิค
113 นางชนาภา คงสว่าง วิทยากร/ผู้ตัดสิน คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันแอโรบิค
114 นางวรรณวนัช จิตค้า วิทยากร/ผู้ตัดสิน คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันแอโรบิค
115 นางสาวอนิตยา บัวสุนทร ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันแอโรบิค
116 นายชวลิต แจ่มเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันแอโรบิค
117 นางสาวอำนวยพร จันทร์ไพศรี ครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันแอโรบิค
118 นางอิสราภรณ์ วงษ์จันทร์ ครูโรงเรียนวัดมูลจินดาราม คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันแอโรบิค
119 นายณัฐพงศ์ ทิมยองใย ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันแอโรบิค
120 นางนิทิวดี พารอด ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันแอโรบิค
121 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
122 นายวิรุฬห์ แสงงาม รอง ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
123 นายลำพอง เชียงสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
124 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
125 นายธาตรี ธารีเกษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
126 นางอุษา จริตธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
127 นางสาวกาญจนา วิริยะเจริญธรรม ศึกษานิเทศก์ชำราญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
128 นางโศภาวรรณ แจ้งพุ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
129 นางสาวไอลดา คล้ายสำริด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
130 นางปวีณ์ทิพย์ อ้นลำพอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
131 นายวิจารย์ ดานุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
132 นางทิวาพร พงษ์ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
133 นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้ว ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
134 นางอรพิน มีวิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
135 นางอุษา จริตธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
136 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
137 นายวินัย ยงเขตรการณ์ รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
138 นางนฤมล โล่ห์ทองคำ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
139 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
140 นายสมเดช วรศิริ ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
141 นางวรางคณา รักตวัตร ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
142 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
143 นายธาตรี ธารีเกษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
144 นางฉวีวรรณ สุขสุนัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
145 นายปรีชา พึ่งจิตต์ตน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
146 นางรัชฎาพร ไชยรส นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
147 นายจเร ทองลักษณ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
148 นางสุนันท์ แก้วมณี ครูเชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
149 นางบุญญาภา ปานลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
150 นางสาวยุพาวรรณ คำทา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
151 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
152 นายพงษ์เพชร เพชรนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
153 นางฉวีวรรณ สุขสุนัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
154 นายบัญชา จันทร์รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
155 นายบัญชา ชำนาญคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
156 นายมนัส เอี่ยมรัตนโยธิน ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
157 นายปรีชา พึ่งจิตต์ตน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
158 นางรัชฎาพร ไชยรส นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
159 นายจเร ทองลักษณ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
160 นางสุนันท์ แก้วมณี ครูเชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
161 นางนิรมล กรมสุริยศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
162 นางสาวศิลาพร มงคล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
163 นางสาวสุธีรา ศุขเขษม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
164 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
165 นายพงษ์เพชร เพชรนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
166 นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
167 นายวิบูลย์รัตน์ มาเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
168 นางพัชรี เหลืองอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
169 นายสุรวงศ์ ทรงกลด ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ สพป.ปท.๒ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
170 นางศศิธร พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ สพป.ปท.๒ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
171 นางอรพิน มีวิชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
172 นางวราภรณ์ การโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
173 นางสาวทิพวรรณ์ อ่วมทอง ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
174 นางสาวเบญจวรรณ นุชโส ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
175 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
176 นายธาตรี ธารีเกษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
177 นายทรงวุฒิ สุขนาวี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
178 นางยุพิน น้อยพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
179 นางลออศรี โรจนดุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
180 นางจิตสุภา อนุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
181 นางนัยนา จันตะเสน ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
182 นางสาวอติพร บุญบาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
183 นางปราณี วิทยาภัค ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
184 นางวัชรินทร์ ดีที่สุด ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
185 นางจรรยา ณ สงขลา ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
186 นายเสริมปัญญา เทียมวัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษาปทุมธานีเขต2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
187 นายชนวรรชฎ์ พรมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุุุถมศึกษาปทุมธานีเขต2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
188 นายเนตร รอดประชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
189 นางสาวชาตรี บวรเวสสะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
190 นางเพลินพิศ บุญวงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
191 นางสาวบุญเตือน โคตะสิน ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
192 นางจำลองลักษณ์ ก้อนทอง ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
193 นายนิพนธ์ ดาวแจ้ง ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
194 นางโศภาวรรณ แจ้งพุ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
195 นางสุมลฑา ไชยศิริโชติ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
196 ว่าที่ ร.ต. นันทเดช โชคถาวร ศึกษานิเทศชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
197 นางสุทธิพร แก้วหนองแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
198 นายบัญชา จันทร์รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
199 นายสมพร กฤตศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
200 นายพิษณุ คนซื่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
201 นางวีรวัลย์ จิตร์เพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
202 นายวริทธิ์นันท์ มงคลภคบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
203 นางฉวีวรรณ สุขสุนัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศีกษา คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
204 นางสาวกาญจนา วิริยะเจริญธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
205 นางสายชล จั่นทองคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
206 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
207 นางศศิธร พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
208 นางวันทนา สุขษาสุณี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
209 นางจิตสุภา อนุรัุกษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการแข่งขัน
210 นางจรา เจียมกมล ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา
211 นายตะวัน มงคลชู ครูโรงรเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา
212 นายพรศิลป์ ศรีเรืองไร ครูโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา
213 นายมงคล กันเผือก ครูโรงเรียนวัดมูลจินดาราม คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา
214 นายเที่ยง เซ็งแซ่ ครูโรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา
215 นายบันเทิง ชินวงษ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา
216 นางสาวหทัยรัตน์ โปรดปราน ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการและตัดสินผลการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพละศึกษา
217 นายลำพอง เชียงสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
218 นายวงษ์อนันต์ คงศรี อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
219 นางสาวอรทัย เพชรบาลี ครู โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
220 นายวงวริศ พฤกษาศิลป์ ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์ศาลายา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
221 นายวริทธิ์นันท์ มงคลภคบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
222 นายวิชัย ภู่พรายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
223 นายจเร ทองลักษณ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
224 นางปราณี กรุณวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมนายก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
225 นายชาลี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
226 นายจตุรงค์ สโรบล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
227 นางศศิธร พรหมอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
228 นางจิตสุภา อนุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
229 นางวันทนา สุขษาสุณี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
230 นายสกล ศิริบุตร ลูกจ้างสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
231 นางนงนุช เสนา ครูโรงเรียนวัดราษฎรบำรุง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
232 นายประจันทร์ อาชวาคม ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
233 นางจรา เจียมกมล ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
234 นางสาวสิริกร รุสิตานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
235 นางจินตนา คำอาจ ครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
236 นางรุ่งฤดี ทรัพย์เพิ่ม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
237 นายนิรุตต์ สุขเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
238 นางสาวอวัตถา ค้าซุง ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
239 นายสุพัฒนา สารศรี ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
240 นายคชกฤต สาสนะสุข ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
241 นางสาวกัญสิตา ทูลประโคน ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
242 นายชวลิต แช่มเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
243 นายวรรัตน์ เทพมะที ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
244 นายวรชาติ รังษีธรรมปัญญา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
245 นางสาวนุชชาวีฐ์ โมงขุนทด ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
246 นางสาวบุปผา พละกุล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
247 นางรัศมี วงษ์เฉลิม ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
248 นางสาวโสภิดา กระต่ายนาค ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
249 นางพัชมณ กัลยาศิลปิน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
250 นางวีรวัลย์ จิตร์เพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
251 นางสาววิรมณ แม้นชัยภูมิ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
252 นายราชินทร์ ศิริผลา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
253 นายศุภสิน เจียมเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน
254 นางสาวสุกาญจน์ดา สมนาม ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมแอโรบิค
255 นางสาวอรอนงค์ เดชเสน่ห์ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมแอโรบิค
256 นางวรรณา เม่นแย้ม ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมแอโรบิค
257 นางยุพา มีหกวงศ์ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมแอโรบิค
258 นางอุษา จริตธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
259 นางสาวนิภา ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
260 นางสาวจารุวรรณ ดิษฐวงษ์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
261 นางสาวกุสุมาลย์ ชะนะสุข ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
262 นางสาวนรมน พุ่มเกษม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
263 นายสมชาย ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
264 นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้ว ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
265 นางสาวจันทรา แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
266 นางสาวณัฎฐา จันทรวิบูลย์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
267 นางปวีร์ทิพย์ อ้นลำพอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
268 นางวรางคณา รักตวัตร ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
269 นางสาวมงคล เมาลีทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
270 นายวิชัย พรหมสุรินทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
271 นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
272 นางสาวยุพาวรรณ คำทา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
273 นายรัชพล ผลพูล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
274 นางสาวปราณี ดวงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
275 นางวนิดา หวังวิวัฒนา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
276 นางสาวสุภาพร แซงโคตร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
277 นางสาวพิมพ์วิสาข์ สารประสพ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
278 นางนีรดา สินธ์สมุทร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
279 นางสาวสิริวรรณ อิ่มทอง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
280 นางสาวแพรรัตน์ ภูมิสาขา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
281 นางสุรีรัตน์ ทองลักษณ์ศิริ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
282 นางสาวพัชรินทร์ แก้วหาญ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
283 นางสาววิภารัช ลิ้มบุญเจริญ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
284 นางสาวชนม์ณกานต์ ธนัชสมวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
285 นางสาวสกาวรัตน์ สนามกลาง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
286 นายเมธี ฮานาฟี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
287 นางสาวเนตรหทัย ดีเป้า ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
288 นางสาวจิตรา สว่างกมล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
289 นางสาวสุธีรา ศุขเขษม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
290 นางบุญญาภา ปานลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
291 นางสาวศิลาพร มงคล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
292 นางสาวเบญจวรรณ นุชโส ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
293 นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิ์ดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
294 นางสาววรรณพร ภูมูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
295 นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
296 นางจิตสุภา อนุรักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
297 ว่าที่ร.ต.บุญโฮม ตรองติรัมย์ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
298 นายนิรุตต์ สุขเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
299 นางนิลุบล จันทร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
300 นางมณี เงินยวง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
301 นางศุภกานต์ ชะโกทอง ครูโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
302 นางสมฤดี ใจมา ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
303 นางสาวกมลชนก ฤทธิ์สมบัติ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
304 นางจรรยา ณ สงขลา ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
305 นายณภชล ฤกษ์วิรี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
306 ว่าที่ร.ต.บุญโฮม ตรองติรัมย์ ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
307 นางสาววศินี ดีที่สุด ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
308 นายประจันทร์ อาชวาคม ครูโรงเรียนธัญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
309 นางทิพวรรณ เลิศศิล ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
310 นางปาริชาติ สุวรรณทัศน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
311 นายธนชัย จูสนิท ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
312 นายมานิจ ไกยสุทธิ ครูโรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
313 นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภา ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
314 นายนิรันดร์ ษรสกุลทรัพย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
315 นายนิธิพงศ์ โรจนดุล ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
316 นายไตรภพ นาคำ ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
317 นางกีรติ ศรีสะเทือน ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
318 นางนันธิดา สายสงเคราะห์ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
319 นางสาวสาริณี บัวราช ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
320 นางสาวอัญชลี นุชนวล ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
321 นางสาวเพชรมณีวรรณ กอบขุนทด ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
322 นางฐานิตา เลพล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
323 นางสาวจิรภิญญา ช่างประดิษฐ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
324 นางสาวรุ้งนภา ชื่นวิทยา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
325 นางสาวจันทิมา ชารีธรรม ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
326 นางสาวอรุณศรี เทวโรทร ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
327 นางสาววรัญญา สมัครเขตวิทย์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
328 นางธานทิพย์ วิชาคุณ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
329 นางสุภาพ แสงเงิน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
330 นางสาวอุไรวรรณ น้อยมาลา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินการแข่งขัน
331 นางลัดดา ลาภหลาย ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมตอบปัญหา
332 นางสาวสุริยา อุทิศผล ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมตอบปัญหา
333 นางสาวพิมพ์รัก ทองอ่อน ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมตอบปัญหา
334 นางทิพวรรณ เลิศศิล ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการรับรายงานตัวกิจกรรมตอบปัญหา
335 นางสาวนิภา ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
336 นางสาวจันทรา แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
337 นางสาวนาราภัทร รวมวงค์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
338 นางสาวณัฏฐา จันทรวิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
339 นายสมชาย ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
340 นางสาวนันทิดา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
341 นางสาวสายฝน สุขจิต ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
342 นางสาวประวีณา โภควานิช ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
343 นางสาวอุษา อ่อนแสง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
344 นางสาวพัชรี เที่ยงไธสง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
345 นางปวีณ์ทิพย์ อ้นลำพอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
346 นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
347 นางวรางคณา รักตวัตร ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
348 นางสาวอนงค์ คงวรรณะ ครู ค.ศ.1 โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
349 นางดวงเนตร เรืองสระ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
350 นางสาวบังอร สวนพลู ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
351 นางสาวอรพินทร์ เชื้อนาค ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
352 นางสาวฐิติมา กาบแก้ว ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
353 นางณิชชาภัทร ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
354 นางศิวาพร พลโคกก่อง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
355 นางสาวพอฤทัย เกล็ดเงิน ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
356 นางสาวนันทวรรณ จิตตะนันท์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
357 นางสาวเจนจิรา ปัญญาคำ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
358 นางสาวสุพรรณรัตน์ แสนบุตรดี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
359 นางสาวกัลยา หงษ์พรม ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
360 นางสาวนาตยา ปาลพันธุ์ ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
361 นางสาวสุภาพร ศรีษะเนตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
362 นางสาวธิดารัตน์ พันธ์ศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
363 นางสาวเกศนีย์ ผะอบสวรรค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
364 นางยุพิน น้อยพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
365 นางวิลาวัณย์ พ้นภัย ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
366 นางสาวนฤมล ขุมเพ็ชร ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
367 นางสาวทรรศนวรรณ แจ้งเหตุผล ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
368 นายไตรภพ นาคำ ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
369 นางสาวอัจฉราพร รุกขเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
370 นางสาวกัญสิตา ทูลประโคน ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
371 นายคชกฤต สาสนะสุข ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
372 นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชะ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
373 นางสาวนริศรา บัวบุตร ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
374 นางสาวสาริณี บัวราช ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
375 นางสาวเพชรมณีวรรณ กอบขุนทด ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
376 นางสาวกนกวรรณ อยู่สุข ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
377 นายอานุภาพ มาลัยวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
378 นางสาววิรมณ แม้นชัยภูมิ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
379 นายดนัยพงศ์ อุดมยิ่งเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
380 นายวรชาติ รังสีธรรมปัญญา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
381 นางสาวฐานิตา เลพล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
382 นางสาวฤดี เชยเดช ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
383 นางสาวอนุสรา สำเร็จทรัพย์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
384 นายวรรัตน์ เทพมะที ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
385 นางวีณา ชำนิสูงเนิน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
386 นายสมชาติ มุกดอกไม้ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
387 นางสาวนภาลัย ชัยวงษา ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
388 นางสาวเขมจิรา สีลา ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
389 นางสาวภัททิยา เข็มสม ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร
390 นางสุรีย์ มุกดอกไม้ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
391 นางนุชนาฏ โพธินำแสง ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
392 นางสาวชนัญชิตา จันทร์ศิริ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
393 นางพูลสุข คันธอุลิส ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
394 นางสาววนัชญา ศิริธร ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
395 นางสาวณัทภิญญา พงษ์ชินชญา ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
396 ว่าที่ร้อยตรีหญิงยุวดี เกตแก้ว ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
397 นางอุมาภรณ์ วิเชียรรักษ์ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
398 นางนงนุช จุลประสิทธิ์พงษ์ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
399 นางทิวาพร อภิสิฎฐาภรณ์ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
400 นางดำรงค์ เจียระนันท์ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
401 นางดารา เกิดสุข ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
402 นางสาวทองสุข วรรณกุล ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
403 นางศิริพร พรมมิ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ อาหารและเครื่องดื่ม
404 นางทิวาพร พงษ์ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
405 นางสาวนิภา ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
406 นางนวลพรรณ สังข์เงิน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
407 นางสาวสายฝน สุขจิต ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
408 นางสาวจันทรา แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
409 นายทวี เครือจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
410 นางสาวนาราภัทร รวมวงค์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
411 นางสุมิตรา คงสืบ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
412 นางสาวมุกดา คำอานา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
413 นางสาวสุปราณี เพ็ชรช่วย ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
414 นางสาวนันทิดา แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
415 นางสาวณัฎฐา จันทรวิบูลย์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
416 นางสาวจารุวรรณ ดิษฐวงษ์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
417 นางสาวกุสุมาลย์ ชะนะสุข ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
418 นางสาวนรมน พุ่มเกษม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
419 นางสาวกัญญาภัค ประจังทัง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
420 นางสาวัชราวลี เชิดชู ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
421 นางสาวสุธามาส อ่วมจ่า ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
422 นางปวีร์ทิพย์ อ้นลำพอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการรับรายงานตัว
423 นางสุนทรี แก้วมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการรับรายงานตัว
424 นางพัชรี องค์เพลาเพลิด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการรับรายงานตัว
425 นางสาวอนงค์ คงวรรณะ ครู ค.ศ.1 โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการรับรายงานตัว
426 นางสาวชมบุญ แย้มนาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการรับรายงานตัว
427 นางนิรมล กรมสุริยศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
428 นางสาวเบญจมาศ ขำหมื่นไวย์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
429 นางสาวณัฐชยา อาจทวีกุล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
430 นางวงศ์สิริ เทพหนู ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
431 นางมณี เงินยวง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
432 นายภาคภูมิ ร่มพะยอม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
433 นางพัชรวีร์ ครุรัฐปิยสกุล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
434 นางสาววรลักษณ์ สุธาเนตร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
435 นางสาวสุกัญญา วังทอง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
436 นางสาวนาตยา บุญส่ง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
437 นางสาวกาญจนา ปาคำสี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
438 นางสาวศุภกานดา จรดล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
439 นางสาววรรณภา เที่ยงแท้ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
440 นางสาวสิริพร เอี่ยมสำลี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
441 นางสาวจิราพร ตุ้ยกาศ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
442 นางชลิตตา สีเสือ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
443 นางเสาวณิต เสาร์สมยา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
444 นางสุชีรา ไพสาระ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
445 นางสังวาล ศรีสุข ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
446 นางจรินทิพย์ ไวยสูงเนิน ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
447 นางสุทธิกาญจน์ ดิษฐระหาญ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
448 นางธิติกานต์ กอแก้ว ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
449 นางทรรศน์มน สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
450 นางชุติมา เดชจรัสศรี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
451 นางปิยาภรณ์ ธรรมรักษา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
452 นางวราภาชรณ์ การโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
453 นางวิไล ภิบาลจอมมี ครูชำนาญการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
454 นางดุษฎีบัณฑิต อินทร์หอม ครูชำนาการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
455 นางปราณีต อาจศิริ ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
456 นางสาวเบญจวรรณ นุชโส ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
457 นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิ์ดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
458 นางสาวน้ำฝน สุขเกษม ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
459 นางสาวจิรนาถ นาโควงศ์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
460 นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
461 นางสาววรรณพร ภูมูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
462 นางสาวเกศนีย์ ผะอบสวรรค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
463 นางวัชรินทร์ ดีที่สุด ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
464 นางเรณู ฉั่วชื่นสุข ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
465 นางปรีดา คุ้มภัย ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
466 นางนิภา พื้นผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
467 นางสาวเสาวนีย์ นามดี ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
468 นางสาวจินตนา โครตดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
469 นางจรัสกร พ่วงจินดา ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
470 นางรุ้งทิพย์ ษรสกุลทรัพย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
471 นางนัยนา จรุงกันต์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
472 นางสาวสุนันทา คุ้มภัย ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
473 นางสาวปัณณวิชญ์ คุ้มภัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
474 นางรจนา เทียมยศ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
475 นางสาวจีรณัทย์ ดีที่สุด ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
476 นางนงนุช เจริญจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
477 นางสาวอุรัสยา ภู่เทศ นศ.ฝึกประสบการณ์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
478 นางสาวปิยนุช บุญมา นศ.ฝึกประสบการณ์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
479 นางสาวธวัลรัตน์ บุรานนท์ นศ.ฝึกประสบการณ์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
480 นางสาวนริศรา กิจประเสริฐ นศ.ฝึกประสบการณ์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
481 นางสาวศิรินภา แสนรัตน์ ครูการศึกษาพิเศษโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
482 นายยุทธพงษ์ เพ็ชสีงาม นศ.ฝึกประสบการณ์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
483 นายรณภูมิ วรรณวิจิตร นศ.ฝึกประสบการณ์ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
484 ว่าที่ร้อยตรีพัฒนพล โรจนดุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
485 นางสาวกาญจนา บริรักษ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
486 นางศรีไพล เกษร ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
487 นางวนิดา แสงสว่าง ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
488 นางจรรยา ณ สงขลา ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการรับรายงานตัว
489 นางอนงค์ จิตจรูญ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการรับรายงานตัว
490 นางสาวธิดารัตน์ ผิวดำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
491 นางสาวภัทราวดี ดิษยวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
492 นางสาวอรทัย ศรีประชุม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการรับรายงานตัว
493 นางสุนทรี ทองอยู่ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
494 นางณณัท ไทยประคอง ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
495 นางลักขณา ทุมเชื้อ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
496 นางสาวสุพิมาศ เจริญจิตต์ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
497 นางสาวถนอมขวัญ อนะมาน ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
498 นางสาวพึ่งบุญ เจรุวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
499 นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชะ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
500 นางสาวสุภรัตน์ รักษาธรรม ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
501 นางวิมลมาศ พงศ์ชนะ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
502 นางสาวมณีรัตน์ ตระก่ารโกวิท ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
503 นางรสรินทร์ ชาประเสริฐ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
504 นางชุติมา ใจใหญ่ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
505 นางสาวณัฐวีระนันท์ คงประเสริฐ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการรับรายงานตัว
506 นางสุภาพ แสงเงิน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
507 นางสาวทองคำ หาญชัยทวีกิจ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
508 นางสาวปวีณา ไพศาลสุขสมบูรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
509 นางสาวประภาพร คำภูเวียง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
510 นางบุณยนุช อ่อนหวาน ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
511 นางสาวอุไรวรรณ น้อยมาลา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
512 นางสาวอรุณศรี เทวโรทร ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
513 นางสาวจันทิมา ชารีธรรม ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
514 นางสาวจันทิมา ชารีธรรม ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
515 นางสาววรัญญา สมัครเขตวิทย์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
516 นางธานทิพย์ วิชาคุณ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
517 นางอุไรวรรณ กิจเมธี ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
518 นางอุไรวรรณ แก้วบาง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
519 นางพัชราภรณ์ ระว้า ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
520 นางสาวสุรีย์พร รุ่งวิทยานุวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
521 นางสาวสุรีย์พร รุ่งวิทยานุวัฒน์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
522 นางสุภาภรณ์ บุญยะแสงสวัสดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
523 นางสาวกัญญา โคตรสมบัติ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
524 นางสาวนันทนา วรรณรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
525 นางรัตนา พันธุ์ชัย ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
526 นางโสภา สังวาลย์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
527 นางสาวรัชดาพร สังข์รัมย์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
528 นางสาวนฤมล ธนสีลังกูร ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
529 นางสุภากรณ์ เสียงเพราะ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
530 นางสาวนงนุช สูญยี่ขันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
531 นางสาวณัฎฐนิช โชติณิชกุล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
532 นางสาวแคทธียา ตั้งพัฒนธนา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
533 นางสาวกานจนา ไชยสะอาด ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
534 นางสาวจันทนี อาดำ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
535 นางสาวณัฐกุล ศิรินันท์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
536 นางสาววรัญญา กลิ่นจู ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
537 นางสาวนพภิวันท์ ปันทา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
538 นางประภา พันธุ์บัวหลวง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการรับรายงานตัว
539 นางคนึง พูลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพและบันทึกภาพ
540 นางดวงพร ถีรสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพและบันทึกภาพ
541 นางอุไร กองนาค ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพและบันทึกภาพ
542 นางปรธภัทร ตีระพิมลจันทร์ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพและบันทึกภาพ
543 นายภาษิต แฉ่งคร้าม ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพและบันทึกภาพ
544 นายทวี เครือจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
545 นายตะวัน มงคลชู ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
546 นายนิรัน นิลทองหลาง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
547 นายไพฑูรย์ คำเนียม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
548 นายมานพ พุ่มเกษม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
549 นายปราโมทย์ แก้วมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
550 นายสมเดช วรศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
551 นายวิชัย พรหมสุรินทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
552 นายชด อยู่สมบูรณ์ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
553 นายวิบูลย์รัตน์ มาเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
554 นายสมยศ ขันธสะอาด ครูชำนาญการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
555 นายประจันทร์ อาชวาคม ครูชำนาญการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
556 นายประเสริฐ อ่อนน้อม ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
557 นายประทีป รอดสวัสดิ์ ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
558 นายจิรวุฒิ โพธิ์สุตตา ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
559 นางอารมณ์ ศรีทับทิม พนักงานราชการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
560 นายเรณุวัฒน์ ศรีพอ ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
561 นายโกศล เศษสุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
562 นายอนุสิทธิ์ สุทธิสงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
563 นางสาวโสรญา พงษ์สุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
564 นางสาวธิดารัตน์ พันธ์ศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
565 นางยุพิน น้อยพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
566 นายยงยศ ศรีภิรมย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
567 นายสมใจ โพธิ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
568 นายณัฐพงศ์ ทิมยองใย ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
569 นายนิรันดร์ ษรสกุลทรัพย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
570 นายสุนทร พูลประเสริฐ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
571 นางวัชรินทร์ ดีที่สุด ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
572 นางศรีรัตน์ อรรถพรพิมล ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
573 นางวันทนา ไชยพร ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
574 นางสาวเสาวณีย์ พงษ์ทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
575 นางปาริชาติ สุวรรณทัศน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
576 นายอดิศักดิ์ บัวเลี้ยง พนักงานบริการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
577 นางสมฤดี ใจมา ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
578 นางสุกัญญา เอกรัตนกิตติ ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
579 นางสุนันทา โคตะสิน ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
580 นายสมทรง งามใจ ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
581 นางสาวประไพ บุญเพ็ง พนักงานทำความสะอาดโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
582 นายนิรุตติ์ สุขเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
583 นายอลงกรณ์ ชนะชัย พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
584 นายคมสัน พิมพ์วาปี ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
585 นายวิชัย ภู่พรายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
586 นายวิเชียร เย็นทรวง ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
587 นายสรายุทธ ทุมเชื้อ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
588 นางสาวรณกร พานิชย์ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
589 นางสาวอวัตถา ค้าซุง ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
590 นายวงษ์เดือน ทองคำ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
591 นางทิพยา เอี่ยมอ่ำ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
592 นางสาวโสภิน อารมคง ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
593 นายกำธร โพธิ์คำ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
594 นายนวภัทร สุภาดี ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
595 นายสุพัฒนา สารศรี ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
596 นายสำราญ มาเจริญ ช่างปูน ระดับ3 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
597 นายสำนวน พุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
598 นางสุภาวดี ปานสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
599 นายเสน่ห์ พารอด ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
600 นายสุรสิทธิ์ อุ่นยนต์ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
601 นายเฉลิมพล เงินกระโทก ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
602 นายวิวัฒน์ บดีรัฐ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
603 นางสาวปิยวรรณ คงคะจันทร์ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
604 นางลัดดาวัลย์ จีนสอาด ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
605 นางสาววิภาลัย ทองดี ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
606 นางอุไร กองนาค ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
607 นางสาวนงนุช สุทธิ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
608 นางเยาวเรศ สุวรรณโท ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
609 นางสาวสุนิสา บุญชัยยัง ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
610 ว่าที่ร้อยตรีบุญโฮม ตรองติรัมย์ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
611 นางนิทิวดี พารอด ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
612 นายวิวัฒน์ บดีรัฐ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
613 นางสาวปิยวรรณ คงคะจันทร์ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
614 นางสุมามาลย์ ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
615 นางศิริพร มาเดช ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
616 นางนงพงา ศรีปินตา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
617 นางสาวน้ำฝน คำภูแสน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
618 นางสาวนาราภัทร รวมวงค์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
619 นางสาวภาวิณี ยิ่งศรีสุข ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
620 นางสาวประวีณา โภควานิช ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
621 นางสาวอุษา อ่อนแสง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
622 นางสาวพัชรี เที่ยงไธสง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
623 นางสาวศันสนีย์ ทองคำ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
624 นางพยอม ภูผินผา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
625 นางสาวมุกดา คำอานา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
626 นายสมชาย ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
627 นางสาวนิภา ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
628 นางสาวนิภา ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
629 นายนิรัน นิลทองหลาง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
630 นายตะวัน มงคลชู ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
631 นายมานพ พุ่มเกษม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
632 นายสมชาย ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
633 นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้ว ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
634 นางสาวนฤมล ชีเจ็ดริ้ว ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
635 นายไพฑูรย์ คำเนียม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
636 นางทิวาพร พงษ์ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายบริการ
637 นางวัฒนา วรศิริ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการ
638 นางพัชรี องค์เพลาเพลิด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการ
639 นางสาวมงคล เมาลีทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการ
640 นางสาวสิณีนาฏ เทศชู ครูผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก คณะกรรมการฝ่ายบริการ
641 นางสาวณฐพร ชำนิ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการ
642 นางสาวชมบุญ แย้มนาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายบริการ
643 นางจีรภา ยงเขตรการณ์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
644 นางสาวมยุรี คำขำ ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
645 นางประเทือง บุญมั่น ครู โรงเรียนวัดทำเลทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
646 นางสุรีย์ มุกดอกไม้ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
647 นางสาวศิรินภา แสนรัตน์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
648 นางจรรยา พรสิงห์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
649 นางเสาวณิต เสาร์สมยา ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
650 นางทิวาพร พงษ์ศรีทอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
651 นางนาตยา บุญประสงค์ ครู โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
652 นางจรรยา ณ สงขลา ครู โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
653 นางสาวอุลัยรัตน์ เสียงหวาน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
654 นางบัณฑิตาภรณ์ ศรีคำภา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
655 นางณัฐนรี แตงอ่อน ครู โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
656 นางสาวมุกดา คำอานา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
657 นางดวงพร ถีรสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
658 นางสาวเบญจมาศ ขำหมื่นไวย์ ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
659 นายธาตรี ธารีเกษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
660 นายจเร ทองลักษณ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
661 นางเกศรินทร จิตรสิงห์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
662 นายปรีชา พึ่งจิตต์ตน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
663 นางสุนันท์ แก้วมณี ครูเชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
664 นางสาวยุพาวรรณ คำทา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
665 นางพยอม ภูผินผา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
666 นางวิไล บุญยัง ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
667 นางสาวทิพากร ฮวบเจริญ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
668 นางสาวสุวภา รังษีภโนดร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
669 นางสาวนุชจรินทร์ ยีรัมย์ ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
670 นางสุมาลี คำภา ครู โรงเรียนวัดธัญญะผล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
671 นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์ ครู โรงเรียนวัดศรีคัดณางค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
672 นายสมเดช วรศิริ ครูชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
673 นางมารศรี เหล่าบุญชัย ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
674 นางนฤมล โล่ห์ทองคำ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
675 นางสุนทรี แก้วมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
676 นายปราโมทย์ แก้วมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
677 นางพัชรี องค์เพลาเพลิด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
678 นางวัฒนา วรศิริ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
679 นางวรางคณา รักตวัตร ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
680 นางสาวอนงค์ คงวรรณะ ครู ค.ศ.1 โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
681 นางสาวชมบุญ แย้มนาม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
682 นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
683 นายวิชัย พรหมสุรินทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
684 นางสาวมงคล เมาลีทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
685 นางสาวณฐพร ชำนิ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
686 นายชด อยู่สมบูรณ์ นักการภารโรง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ
687 นางวัชราวัลย์ วัชรบูรพาชัย ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
688 นางสาวสุนิสา สาสุข ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
689 นางดวงสมร กลิ่นกระจาย ครู โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
690 นางสาวสุพัตรา กลับวงษ์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
691 นางจริยา วัชโรบล ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
692 นางฐิตาภรณ์ จันทร์แสง ครู โรงเรียนวัดธัญญะผล คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
693 นางวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่น ครู โรงเรียนศรีจิตรา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
694 นายมานพ พุ่มเกษม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
695 นางอารีย์ หอมทอง ครู โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
696 นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลา ครู โรงเรียนโพสพผลเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
697 นางสาวสุมนา แสงโสด ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
698 นางวงศ์สิริ เทพหนู ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
699 นางเพ็ญจันทร์ ก้อนทอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
700 นายนิรัน นิลทองหลาง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
701 นางสาวหัทยา รัตนประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
702 นางสาวสุกัญญา ยอดวัน ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
703 นายวิวัฒน์ บดีรัฐ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
704 นางสุมิตรา คงสืบ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
705 นางดวงพร ถิรสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
706 นางสาววิไล บุญยัง ครู โรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
707 นางสาวยุพิน พันสาย ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
708 นางสาวหฤทัย บุญประสพ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
709 นางสาวเสาวลักษณ์ เจริญใจ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
710 นางดวงเนตร เรืองสระ ครู โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
711 นางสาวนิภา ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
712 นางสาวนิศานาถ วงศ์ศรีชา ครู โรงเรียนวัดทำเลทอง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
713 นางสาวศุภกาญน์ บัวเรือง ครู โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
714 นางสาวสายฝน สุขจิต ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
715 นางสาวจันทรา แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
716 นางดวงเดือน ภิรมย์ทอง ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
717 นางเจริญศรี ผาพงษา ครู โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ฯ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
718 นางนัยนา จรุงกัณฑ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
719 นางจรรยา พรสิงห์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
720 นางสุมล อาชาวคม ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
721 นางสาวจุฑามาศ ค้าคุ้ม ครู โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
722 นางจารุรัตน์ เข็มลาย ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
723 ว่าที่ ร.ต.นันทเดช โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
724 นางสาวบัวผัน เนียมสวรรค์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
725 นางสาวฤดี เชยเดช ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
726 ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์ ครู โรงเรียนวัดทุ่งหลวง คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
727 ว่าที่ร้อยตรีวิไลรัตน์ ปลอดขาว ครู โรงเรียนวัดบ้านไสขรบ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฯ
728 นายจเร ทองลักษณ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
729 นายปรีชา พึ่งจิตต์ตน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
730 นางสุนันท์ แก้วมณี ครูเชี่ยวชาญปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
731 นางสาวศิลาพร มงคล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
732 นางสาวสุธีรา ศุขเขษม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
733 นางมนทิพ ณ กาฬสินธุ์ ครูโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
734 นางสีนวล เนตรเขมา ครูโรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
735 นางบังอร สาลี ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
736 นางสาววิชุตา บุญยะตุลานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
737 นางประณยา เอกญาติ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
738 นางอังคณารักษ์ จันทร์ทอง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
739 นางสาววิไลพรรณ ใจเพียร ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
740 นางสาวชญานิศา แสงเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
741 นางสาวสิริรัตน์ สังสุทธิ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
742 นางสาวจุฑาภรณ์ สลับเพชร ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
743 นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
744 นายถวัลย์ ประวันเณ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
745 นายสมเดช วรศิริ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
746 นายปราโมทย์ แก้วมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
747 นางสุนทรี แก้วมณี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดทศทิศ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
748 นายเวททรง พงษ์ปวโรภาส ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
749 นางนงนุช ทองรอด ครูชำนาญการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
750 นางสาวเบญจวรรณ นุชโส ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
751 นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
752 นางลออศรี โรจนดุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
753 นางสาวอุษา น้อยสนิท ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
754 นายปรัชญา อาธขันธุ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
755 นายนิพนธ์ ดาวแจ้ง ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
756 นายนิรุตติ์ สุขเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
757 นางสาววิยดา เดชไทย ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
758 นางบังอร รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
759 นางสาวจรัสศรี เพ็งรัศมี ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
760 นางจันทร์ยอง ยืนยง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
761 นางสุรีรัตน์ ทองลักษณ์ศิริ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
762 นายณรงค์วิทย์ นากสุข ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
763 นายบุญเรือน สีลาสม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
764 นายณัฐนันท์ แพ่งนุเคราะห์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
765 นายวรเทพ สุภาสืบ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
766 นางจริยา วัชโรบล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
767 นางสาวศศิวิมล โตบัว ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
768 นายวิรุฬห์ เหลืองทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
769 นายสัจชน สียางนอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
770 นายชายชัย แสงอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
771 นายไพบูลย์ จอมมี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
772 นายณัฐชยา กุลกุศล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
773 นายกิตติศักดิ์ ธระปราบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
774 นายบุญมา ฤกษ์ชัย ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
775 นางจันทร์ยอง ยืนยง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
776 นางสุรีรัตน์ ทองลักษณ์ศิริ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
777 นายบันเทิง ชินวงษ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
778 นายอำนาจ จงเทพ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
779 นายณรงค์วิทย์ นากสุก ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
780 นายบุญเรือน สีลาสม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
781 นายนภชล ฤกษ์วิรี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
782 นายณัฐนันท์ แพ่งนุเคราะห์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
783 นายวรเทพ สุภาสืบ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
784 นางจริยา วัชโรบล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
785 นางสาวศศิวิมล โตบัว ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
786 นายวิรุฬ เหลืองทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
787 นายสัจชน ศรียางนอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
788 นายชาญชัย แสงอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
789 นายกิตติศักดิ์ ธนะปราบ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
790 นายบุญมา ฤกษ์ชัย ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
791 นางพัชรวีร์ ครุรัฐปิยสกุล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
792 นายพงษ์เทพ ตามเมืองปัก ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
793 นางสาวกนกมาศ บัวชุม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
794 นางสาวสกาวรัตน์ สนามกลาง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
795 นายธัชยพงศ์ ปาละหงษา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
796 นายราชินทร์ ศิริผลา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
797 นายคึกฤทธิ์ สิทธิฤทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
798 นายวรวุฒิ จุทานุต ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
799 นายชวลิต แช่มเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
800 นายไพรินทร์ ละครเขต ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
801 นายจาตุรนต์ แก้วประพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
802 นายนิสิต สารเนต ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
803 นายปัญญา เปี่ยมสินธ์ นักการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
804 นายกำพล แสงจันทร์ นักการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
805 นายธนัทภัทร อรรถกฤษณ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
806 นายวิชัย สุขเกษม นักการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการสถานที่และจัดการจราจร
807 นางบุญญาภา ปานลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
808 นางสาวจิตรา สว่างกมล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
809 นางสาวศิริลักษณ์ พางาม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
810 นางสาวภัทริดา ค้ำชู นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
811 นางสาวปิยะมาศ ป้อมปิ่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
812 นางสาวเพ็ญศรี แสงโคตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
813 นางสาวแพรวพรรณ ด่านกำจัด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
814 นางสาวนันทมาศ ชื่นฉ่ำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
815 นางสาวกมลพรรณ พูลทวี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
816 นางสาวแคทลีน แก้วสีสด นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
817 นางสาวปัทมา มหันพลามัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
818 นางสาวสุภัตรา วรรณโกษิตย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
819 นางสาวปภัสมณ ทรัพย์มูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
820 นางสาวสุพรรษา เทียมประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
821 นางบุญญาภา ปานลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
822 นางสาวศิริพรรณ จันแรม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
823 นางสุวรรณี แดงน้อย ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
824 นางสาวธัญพร แสงเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
825 นางสาวทิพวรรณ ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
826 นางศุภรา มีสามเสน ครูชำนาญการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
827 นางสาวธนัญชนก แสนจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
828 นางสาวณัฐกานต์ ทองสุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
829 นางสาวดารัตน์ กุลแจง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
830 นางลออศรี โรจนดุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
831 นางสาวกมลรัตน์ ระโหฐาน ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
832 นางสาวนนทลี โมลิสกุลมงคล ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
833 นางนราพร จูสนิท ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
834 นางศรีรัตน์ อรรถพรพิมล ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
835 นางสมพร รอดประชา ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
836 นางสาวนิภา ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
837 นายสมชาย ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
838 นางสาวสายฝน สุขจิต ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
839 นางสาวณัฎฐา จันทรวิบูลย์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
840 นางสาวจันทรา แก่นจันทร์ ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
841 นางดวงเนตร เรืองสระ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
842 นางสาวบังอร สวนพลู ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
843 นางสาวฐิติมา กาบแก้ว ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
844 นางาาวอรพินทร์ เชื้อนาค ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
845 นางณิชชาภัทร ชัชวาลย์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
846 นางศิวาพร พลโคกก่อง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
847 นางสาวพอฤทัย เกล็ดเงิน ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
848 นายชิษณุพงศ์ แย้มนุ่น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
849 นางสาวทิพย์สุดา ฉวีวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
850 นายอัษฎาวุธ มาสวนิช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
851 นางสาวนันทวรรณ จิตตะนันทน์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
852 นางสาวเจนจิรา ปัญญาคำ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
853 นางสาวสุพรรณรัตน์ แสนบุตรดี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
854 นายถวัลย์ ประวันเณ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
855 นางสาววิไลพรรณ ใจเพียร ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
856 นางอังคณารักษ์ จันทร์ทอง ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
857 นางสาวชญานิศา แสงเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
858 นางสาวจุฑาภรณ์ สลับเพชร ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
859 นางสาววรรณา วรรณธบูรณ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
860 นายสมชาย ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
861 นางพยอม ภูผินผา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
862 นางสาวมุกดา คำอานา ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
863 นางสาวนิภา ศิริจร ครู โรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
864 นางชุติมา เดชจรัสศรี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
865 นางศรีสุรางค์ บุญชู ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
866 นางวนิดา หวังวิวัฒนา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
867 นางสาวดวงกมลพรรณ เผือกโภชน์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
868 นางสาวยุพาวรรณ คำทา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
869 นางชุติมา เดชจรัสศรี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
870 นางศรีสุรางค์ บุญชู ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
871 นางสาวกมลพรรณ เผือกโภชน์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
872 นางอัจฉรา รงค์ทอง ครูชำนาญการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
873 นางกมลทิพย์ เชียงสิน ครูชำนาญการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
874 นางรัชนีย์ ยังวิวัฒน์ ครูชำนาญการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
875 นางสาวเบญจวรรณ นุชโส ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
876 นายชนวรรชฎ์ พรหมประสาธน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
877 นางนพวรรณ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
878 นางนันทรัช เทียนศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
879 นางสาวบุญส่ง ทองระย้า นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
880 นางพัชรี เรืองรุ่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
881 นางหัทยา ทองสุข เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
882 นางสาวประไพ รุจิฉาย เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
883 นางสมถวิล ทูลเกษม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
884 นางสาวชาตรี บวรเวสสะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
885 นางสาวสงกรานต์ ถาวรรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
886 นางสาวบุศรา สุภาภัทรานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
887 นางสาวบุญเรียม จันทวรนันทวิช ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
888 นางสิริรุ่งโรจน์ รักษายศสกุล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
889 นางสาวขนิษฐา บังจิต ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
890 นางสาวหัสนี อโนทัยเรืองรอง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
891 นางสาวอรรจนา มาริพงษ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
892 นางสาวทิพวรรณ ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
893 นายพงษ์เทพ ตามเมืองปัก ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
894 นางสุนัญ วัฒถากูล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
895 นายเกรียงศักดิ์ ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
896 นางสุวรรณี แดงน้อย ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
897 นางสาวอรัญญา นามมุข ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
898 นางสาวหนึ่งฤทัย สัญญเดช ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
899 นางนิภาภรณ์ นากสุข ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
900 นายณภชล ฤกษ์วิรี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
901 นายกรรวี ผมหอม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
902 นางสาวสุรีพร กงเพชร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
903 นางสาวศศิวิมล โตบัว ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
904 นางสาววาสนา ผิวบาง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
905 นางจริยา วัชโรบล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
906 นางสาวสุภาพร พร้อมเพรียง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
907 นางสาวกนกมาศ บัวชุม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
908 นางสาวนิภารัตน์ แก้ววิศาสตร์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
909 นายประสิทธิ์ มะลิลำ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
910 นางสาวกาญจนา ระกำสิน ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
911 นายเมธี แปนเมือง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนไกล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
912 นางสาวอุมาพร รูปเศษ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนไกล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
913 นายธนัทรัชย์ มูลเมืองแสน ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
914 นางวันเพ็ญ เหรียญสุข ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
915 นางสาววัศยา แก้วทอง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
916 นางสาวภาราดา กรงด่านกลาง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
917 นางพัทยา อินพันทัง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
918 นางสาวศิริพรรณ จันแรม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
919 นางสาวนภัสวรรณ์ ศรีเล็ก ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
920 นางสาวนุชจรินทร์ ยีรัมย์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
921 นางวรรณา พรกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
922 นางสาวณัฐการ อโศกวัฒนา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
923 นางรุ่งฤดี ทรัพย์เพิ่ม โรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromtu Speech) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
924 นางสาวชนิดาภา เฉลิมแสน ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
925 นางสาวพรโสพิศ อวยชัย ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
926 นางวันเพ็ญ เหรียญสุข ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
927 นางสาววาสนา ผิวบาง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
928 นางสาวนิตยา วงษ์กันยา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
929 นางพรรณศิริ อุปละวงษ์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
930 นางสาวสุภาพร พร้อมเพียง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
931 นางสาวสมฤทัย หารไชย ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
932 นางสาวชลิดา ภารัง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
933 นางสาววิไลวรรณ เอี่ยมศิริ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
934 นางสาวอุ่นเรือน ภูมิดา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
935 นางสาวลัดดาวัลย์ กลิ่นเจริญ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
936 นายทวีศักดิ์ จำปาทอง ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
937 นางสาวอัจฉริยา อะนันต์ ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
938 นางสาวสุรินทร์ ไชยมงคล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
939 นางสาวสิริพร เอี่ยมสำลี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการประกวดละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
940 นางสาวดุจดาว วรแสน ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ASEAN QUIZE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
941 นางสาวปัทมา คำสุกดี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ASEAN QUIZE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
942 นางสาวฐิติรัตน์ อามาตรมนตรี ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ASEAN QUIZE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
943 นางสาวสุรีพร กงเพชร ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน ASEAN QUIZE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
944 นางสาวมณีวรรณ นรินยา ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการบันทึกภาพ
945 นางสาวสุธีรา ศุขเขษม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการบันทึกภาพ
946 นางสาวศิลาพร มงคล ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการบันทึกภาพ
947 นางสาวกัลยา หงษ์พรม ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการบันทึกภาพ
948 นางสาวนาตยา ปาลพันธุ์ ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการบันทึกภาพ
949 นางสาวสุภาพร ศรีษะเนตร ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการบันทึกภาพ
950 นางสาวธิดารัตน์ พันธ์ศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการบันทึกภาพ
951 นางนิรมล กรมสุริยศักดิ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทาง
952 นางพิมพ์จุฑา ชุณหะโสภณ ครูชำนาญการโรงเรียนทองพูลอุทิศ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทาง
953 นางสาวกัญญาภัทร จุลสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทาง
954 นางสาวจริณ อยู่สมศรี ครูโรงเรียนวัดนาบุญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทาง
955 นางจำลองลักษณ์ ก้อนทอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการเล่านิทานประกอบท่าทาง
956 นางจิราพร เลี้ยงพันธุ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
957 นางรัตนา ดำรงเกียรติชัย ครูโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
958 นางสาวอัมพร ศรีหรั่งไพโรจน์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
959 นางสาวอลิสรา เจาะจง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดสุขบุณฑริการาม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
960 นางณณัท ไทยประคอง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจฯ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ
961 นางนุชนาฏ โพธินำแสง ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
962 นางนิภาพร บัวเที่ยง ครูชำนาญการโรงเรียนวัดศรีสโมสร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
963 นางเกศินี ซันเล ครูผู้ช่วยโรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
964 นางปิยมณฑ์ สาสุนทรา ครูชำนาญการโรงเรียนเจริญดีวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
965 นางสาวอัมพวัน ศรีหรั่งไพโรจน์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดคลองชัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน
966 นางสาวกัญชลี กองวิเศษพงศ์ ครูชำนาญการโรงเรียนวัดปทุมนายก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
967 นางกิตติมา ศรีพรหมมา ครูชำนาญการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
968 นางสาวจารุวรรณ สิมศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนร่วมจิตประสาท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
969 นางสาวจรินทร์ทิพย์ ศิริเมืองจันทร์ ครูโรงเรียนวัดคลองชัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
970 นางจริยา วัชโรบล ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
971 นางสุมล อาชวาคม ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
972 นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิ์ดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
973 นายประจันทร์ อาชวาคม ครูชำนาญการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
974 นายเวททรง พงษ์ปวโรภาส ครูชำนาญการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
975 นางสาวกกัลยา หงษ์พรม ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
976 นายเรณุวัฒน์ ศรีพอ ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
977 นายโกศล เศษสุวรรณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
978 นางวราภรณ์ การโรจน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
979 นางสาวเบญจวรรณ นุชโส ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
980 นางสาวทิพวรรณ์ อ่วมทอง ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
981 นางสวธนัญชนก แสนจันทร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
982 นางปราณีต อาจศิริ ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
983 นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิ์ดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
984 นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
985 นางสาววรรณพร ภูมูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
986 นางสาวเกศนีย์ ผะอบสวรรค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
987 นางจันทร์เพ็ญ ไชยมงคล ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายควบคุม ดูแล นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
988 นางสาวเกศนีย์ ผะอบสวรรค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายควบคุม ดูแล นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
989 นางสาววรรณพร ภูมูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายควบคุม ดูแล นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
990 นางปราณีต อาจศิริ ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายควบคุม ดูแล นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน
991 นางรสริน พันธุ์วิชาติกุล ครูชำนาญการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
992 นางวไลวัณย์ โพิ์มะฮาด ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
993 นางสาวกิริยา ปี่ทอง ครูชำนาญการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
994 นางฉวีวรรณ สุขหงษ์ทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
995 นางสาวปานิตา แก้วมา พี่เลี้ยงปฐมวัยปีที่ ๒ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
996 นางสาวปุญญิศา เพ็ชรแย้ม พี่เลี้ยงปฐมวัยปีที่ ๑ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
997 นางปรีญาพันธ์ อารียาพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
998 นางกุสุมา อาพรรัมย์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
999 นางฉวีวรรณ สุขหงษ์ทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบ และห้องสุขา
1000 นางสุนีย์ ใหม่เจริญนุกูล แม่บ้านโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบ และห้องสุขา
1001 นางสาวชลิตตา กอยลามภู แม่บ้านโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบ และห้องสุขา
1002 นางสาวเบญจวรรณ นุชโส ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1003 นางสาวทิพวรรณ์ อ่วมทอง ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1004 นางสาวหทัยรัตน์ ศักดิ์ดี ครูผู้ช่วยโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1005 นางสาววรรณพร ภูมูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1006 นางสาวเกศนีย์ ผะอบสวรรค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1007 นายณัฐนันท์ วิริยาธนาโชติ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1008 นางสาวสุภาวิตา เกิดสมบุญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1009 นางสาวสุภาพร เมืองโสภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1010 นางสาวบุญนิสา มะสังข์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1011 นางสาวชนกพร อาจเวทย์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1012 นางสาวอชิรญาณ์ อ่ำสาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1013 นางสุทธิพร แก้วหนองแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1014 นางสาวเกศินี ยอดแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1015 นางสาวเสาวณีย์ อ่วมเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
1016 นางยุพิน น้อยพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการประจำอาคารการแข่งขัน
1017 นายสมพงษ์ พิพัตน์สัตยานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการประจำอาคารการแข่งขัน
1018 นางอุบลวรรณ แสงทองสมานสิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการประจำอาคารการแข่งขัน
1019 นางสนองวรรณ ช้างเชื้อ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการประจำอาคารการแข่งขัน
1020 นายสุนทร พูลประเสริฐ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการประจำอาคารการแข่งขัน
1021 นางเรณู ฉั่วชื่นสุข ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการประจำอาคารการแข่งขัน
1022 นายยงยศ ศรีภิรมย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการประจำอาคารการแข่งขัน
1023 นางดวงสมร กลิ่นกระจาย ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการประจำอาคารการแข่งขัน
1024 นายธนชัย จูสนิท ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการอัดสำเนาข้อสอบ
1025 นางจรรยา ณ สงขลา ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการอัดสำเนาข้อสอบ
1026 นางจิรารัตน์ จันทร์หอม ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการอัดสำเนาข้อสอบ
1027 นางปาริชาติ สุวรรณทัศน์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการอัดสำเนาข้อสอบ
1028 นายนิรันดร์ ษรสกุลทรัพย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการอัดสำเนาข้อสอบ
1029 นายยงยศ ศรีภิรมย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1030 นายสมใจ โพธิ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1031 นายปรัชญา อาธขันธุ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1032 นายครองสิทธิ์ กิ่งตระการสิทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1033 นายณัฐพงศ์ ทิมยองใย ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายจราจร
1034 นางลออศรี โรจนดุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดเก็บข้อมูล
1035 นางสาวสิริกร รุสิตานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดเก็บข้อมูล
1036 นายนิธิพงศ์ โรจนดุล ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดเก็บข้อมูล
1037 นายไตรภพ นาคำ ครูธุรการ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดเก็บข้อมูล
1038 นายปรัชญา อาธขันธุ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดเก็บข้อมูล
1039 นายสุนทร พูลประเสริฐ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดเก็บข้อมูล
1040 นายณัฐพงศ์ ทิมยองใย ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดเก็บข้อมูล
1041 นายไพรินทร์ ละครเขต ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดเก็บข้อมูล
1042 นายดนัยพงศ์ อุดมยิ่งเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดเก็บข้อมูล
1043 นางสาวจันทิมา ชารีธรรม ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดเก็บข้อมูล
1044 นางสาวฤดี เชยเดช ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพจัดเก็บข้อมูล
1045 นางปราณี ล้ำประเสริฐ พนักงานบริการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายดูแลด้านสาธารณสุข
1046 นางนิยม เนียมสวัสดิ์ พนักงานบริการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายดูแลด้านสาธารณสุข
1047 นายไพโรจน์ จันเต็บ พนักงานบริการโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะกรรมการฝ่ายดูแลด้านสาธารณสุข
1048 นายไพโรจน์ ก้อนทอง ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
1049 นางสาวเสาวณีย์ อ่วมเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
1050 นายอลงกรณ์ ชนะชัย ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
1051 นายคมสัน พิมพ์วาปี ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
1052 นางสาวหทัยชนก เงินบำรุง ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
1053 นางสาวบุญเตือน โคตะสิน ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1054 นางสาวพรรษชล ฉลาดเขียว ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1055 นางรัตนา เข็มนาค ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1056 นางสาวพรพรรณ พบสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1057 นางละเมียด หอมจิตร์ แม่ครัวโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1058 นางละเมียด ทับคัด แม่ครัวโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1059 นางองุ่น สืบสกุลวรรณ แม่ครัวโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1060 นางสายสมร ศรีคัชชะ แม่ครัวโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1061 นางสมจินตนา วิชาวงษ์ แม่ครัวโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1062 นางวาสนา แสวงหา แม่ครัวโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1063 นางดวงรัตน์ ชูณรงค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์เด็ก ๓ ขวบ ท.ต.หนองเสือ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1064 นางสาวสงกรานต์ ถาวรรัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1065 นางสาวสุทิสา เมืองทองหลวง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1066 นางสาวรัชดาพร สังข์รัมย์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1067 นางมะปราง พวงจันทร์ นักการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1068 นางละออ ผิวผ่อง นักการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1069 นางวีณา อินทร์คำ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1070 นางปรีญาพันธ์ อารียาพันธุ์ ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1071 นางกิตติมา ศรีพรหมมา ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1072 นางสาววรรณวิสา พรรณจันทร์แม้น ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1073 นางศิวพร น้อมระวี ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1074 นางจุฑาพร แย้มผล ครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1075 นางสาวพรพิมล ประดิษฐ์พัฒนชาญ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1076 นางสาวชนนิกานต์ ธัญเจริญ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1077 นางสาวสุทิสา ทองเมืองหลวง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1078 นางกุสุมา อาพรรัมย์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1079 นางสาวนภัสสร บูรณัน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1080 นางสาวปาริชาติ แซ่เตียว โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1081 นางสาวศิริวรรณ แก่นกระโทก โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1082 นางวันดี สิงห์แจ่ม โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1083 นางสาวโสภา ศรีวงษ์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1084 นางสาววรรษมล เหล่าลิ้ม โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1085 นางสาวสุรีย์พร จันทรส โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1086 นายไตรสิน กวีวัฒนา โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1087 นางสาวนันทิชา อรรถกฤษณ์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1088 นางสาวปณตพร แพเสือ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1089 นางสาวปรารถนา พิจารณา โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1090 นางสุนิสา เนื่องโอสถ นักการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1091 นางมะปราง พวงจันทร์ นักการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1092 นางละออ ผิวผ่อง นักการโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1093 นางสาวสุภาณี สิมสวัสดิ์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
1094 นายฉัตรชัย ผ่องสุวรรณ ผู้บริหารโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
1095 นายบัณฑูร สายสงเคราะห์ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดทำเลทอง คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
1096 นายพินิษฐา บุญจริง ครูโรงเรียนทองพูลอุทิศ คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
1097 นายอิศรา สีสัน ครูโรงเรียนวัดปทุมนายก คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
1098 นางรุ่งฤดี ทรัพย์เพิ่ม ครูโรงเรียนวัดเขียนเขต คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
1099 นายเถลิงศักดิ์ มานุชชานนท์ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
1100 นางสาวอวัตถา ค้าซุง ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
1101 นายสำนวน พุ่มจันทร์ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล
1102 นายปริญญา แช่มชมดาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถั่วทอง คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย
1103 นางสาวพูลสุข เลิศไกร ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย
1104 นายมานพ พุ่มเกษม ครูโรงเรียนวัดอัยยิการาม คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย
1105 นายศราวุธ จินดาสุข ครูโรงเรียนเทศบาลท่าโขลง คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย
1106 นายกำพล ซอสูงเนิน ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสามปทุมธานี คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย
1107 นายคชกฤต สาสนะสุข ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและการสะกดรอย
1108 นายวิโรจน์ กรีถาวร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมูลจินดาราม คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม
1109 นายสันติ หวั่นวะดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม
1110 นายสมยศ วงษ์รักสันติ ครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม
1111 นายประจันทร์ อาชวาคม ครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม
1112 นางวันทนี สุขสาสุณี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สพป.ปท.2 คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม
1113 นายสุพัฒนา สารศรี ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม
1114 นางภัค เชี่ยวชูศักดิ์ ครูโรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
1115 นางสาวเกศินี ยอดแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
1116 นางศรีวรรณ รอดสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดกลางคลองสี่ คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
1117 นายสรายุทธ ทุมเชื้อ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
1118 นางจรา เจียมกมล ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
1119 นายนิรันต์ คุณาวัน ครูโรงเรียนวัดศรีสโมสร คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
1120 นายยงยศ ศรีภิรมย์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
1121 นางสาวอำนวยพร จันทร์ไพศรี ครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
1122 นางวรรณา เม่นแย้ม ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
1123 นางสาวพัชรี ลาวิลัย ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
1124 นางนภสร ข้าวปลื้ม ครูโรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมรักการอ่าน
1125 นางสาวทศนวรรณ แจ้งเหตุผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมรักการอ่าน
1126 นางสาวนิศานาถ วงศ์ศรีชา ครูโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมรักการอ่าน
1127 นางสาวศรีเวียง เต่าสุวรรณ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ ส่งเสริมรักการอ่าน
1128 นางพนมวัน วรดลย์ ครูโรงเรียนวัดนาบุญ คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (หนังสือเล่มเล็ก) ระดับประถมศึกษา
1129 นางกัลยา ระดมเล็ก ครูโรงเรียนวัดสุวรรณ คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (หนังสือเล่มเล็ก) ระดับประถมศึกษา
1130 นางสาวชลันดา เรืองวุฒิ ครูโรงเรียนวัดทศทิศ คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (หนังสือเล่มเล็ก) ระดับประถมศึกษา
1131 นางสาวปัทมา ดงน้อย ครูโรงเรียนชุมชนบึงบา คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (หนังสือเล่มเล็ก) ระดับประถมศึกษา
1132 นางสาวรุ้งดาว บุนนาค ครูโรงเรียนวัดแสงสรรค์ คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (หนังสือเล่มเล็ก) ระดับประถมศึกษา
1133 นางสาวรุ่งทิวา เคยอาษา ครูโรงเรียนวัดลาดสนุ่น คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (หนังสือเล่มเล็ก) ระดับมัธยมศึกษา
1134 นางวัชรีภรณ์ จันทร์กระจ่าง ครูโรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (หนังสือเล่มเล็ก) ระดับมัธยมศึกษา
1135 นางสุนทรี ทองอยู่ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะดำเนินการและตัดสินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (หนังสือเล่มเล็ก) ระดับมัธยมศึกษา
1136 นายวงษ์เดือน ทองคำ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน
1137 นางสาวรณกร พานิชย์ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน
1138 นางสาวกมลชนก ฤทธิ์สมบัติ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน
1139 นางสาวสาริณี บัวราช ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน
1140 นางสาวสุพิมาศ เจริญจิตร์ ครูโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน
1141 นางสาวอมรรัชญา ชินศรี โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ วิทยากรการตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1142 นางสาลี่ รัตนมงคล โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า วิทยากรการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1143 นายเชาวพงษ์ ทีวะรัตน์ โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ วิทยากรการตัดสินการแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
1144 นายสนอง รามัญจิต โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ วิทยากรการตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
1145 นายพงศ์ภรณ์ คำแสน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1146 นางสาวทิพย์สุคนธ์ แพขุนทด โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1147 นายรักเกียรติ แก้วศรี โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1148 นายศรทอง แสงผึ้ง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1149 นางสาวสุทธิดา พลเสน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1150 นายวสุ เหรียญเขียว โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1151 นายภัทรกานต์ กลิ่นเกษร โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1152 นางสาวสุนทราพร ลังโคตร โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1153 นางสาวอลิษา เทศทอง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1154 นางสาวพิชญาภา สาขาว โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1155 นางสาวศศิธร ดินแดง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1156 นางสาวอภิญญา ใจดี โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1157 นางสาวอนุสรา น้อยเอี่ยม โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1158 นางสาวอรอุมา ศรีสุธรรม โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1159 นางสาวจุฑาภรณ์ แสงเพ็ชร โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1160 นางสาวพรรณฑริกา เสมา โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1161 นายเศรษฐศักดิ์ นุสอนรัมย์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1162 นางสาววันวิสา เลิบไธสง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1163 นางสาวสุดารัตน์ ปฎิทานโต โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1164 นางสาวณัฐริกา พลอัน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1165 นางสาวภาริดา ลาภพลพูนทวี โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1166 นายพีรพล ภักดีมาก โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1167 นายสาวหทัยกานต์ โตแฉ่ง โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1168 นางสาวปาริชาติ จันทร์อบ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1169 นายณัฐสรณ์ น้อยการนา โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1170 นางสาววรรณวิไล กิ่งโพธิ์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1171 นายทัฬห์ สารจุม โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1172 นางสาวกัญญาลักษณ์ ชื่นจัตุรัส โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1173 นางสาวสุทธิดา สายละดาห์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1174 นายอธิวัฒน์ กาจกระโทก โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1175 นายชัยพร พรแจ่มใส โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1176 นายสาวสุจิรัตน์ สาสีมา โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1177 นาวสาวจันทกานต์ หัดสิม โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1178 นางสาวจรินทิพย์ ประคำนอก โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1179 นางสาวสายสุนีย์ น้อยคงดี โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1180 นางสาวลลิตา ปันทะสืบ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1181 นางสาวเรณุมาศ คำทองสุข โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1182 นายคทายุทธ์ คัดเจริญ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1183 นางสาวช่อฟ้า แสนขันธ์ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน
1184 นายธนพล บุญประดับ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จิตอาสา ช่วยดำเนินการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ วิรมณ แม้นชัยภูมิ Tel.092-7942645
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]