รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์วิชาการศึกษา สพป.ปทุมธานี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 11 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญดีวิทยา 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ประเสริฐศรี
 
1. นางกฤษณา  ช้างน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ตรีสมุทร
 
1. นางวไลวัณย์  โพธิ์มะฮาด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายทักษิณ  นาชัยบูรณ์
 
1. นางกานต์รวี  เกิดสมศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปานมี
 
1. นางจีรภา   ยงเขตรการณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญดีวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  ปลอบโยน
 
1. นางศิริพร  พงษ์เนตร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  หงษ์ทอง
 
1. นางสุนทรี  ทองอยู่
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงชลกร  นวลละออง
 
1. นางจันทร์ยอง  ยืนยง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงรัตติยา  จันเทพา
 
1. นางอัจฉรา  รงค์ทอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงสุธามณี  เหลาคม
 
1. นางศิริพร  พรมมิ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญจำลอง
2. เด็กหญิงพรชนิด  งามเมือง
3. เด็กหญิงสิริมา  ราวุธ
 
1. นางวิระวรรณ  สุภานันท์
2. นางกุหลาบทิพย์  ปิ่นหิรัญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภา  สารพร
2. เด็กหญิงแพรไหม  น้อยเมืองเปลือย
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  โปรดปราน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กชายธนกร  จิตต์จรูญ
 
1. นายประชิด  แสนพระพล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงณภัทร  พฤกพัฒนาชัย
 
1. นางนาวารักษ์  เมืองโคตร
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  เงางาม
 
1. นางสาวสุชีรา  เลิศมณีรัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 1. เด็กหญิงธีร์สุดา  คำมะใน
2. เด็กหญิงศิริพร  ทองเสริม
3. เด็กหญิงศิริวิมล  มาศิริ
 
1. นางสาวปริศนา  ฟันเดะ
2. นางสาวลัดดา  โต๊ะหวังเนียม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  พึ่งแดง
2. เด็กหญิงณิชา  สุรพันธนากร
3. เด็กหญิงปภาวี  สักการเวช
 
1. นางสาวธนัญชนก  แสนจันทร์
2. นางสาวจิรนาถ  นาโควงศ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายกมล  เขียวศรี
2. เด็กชายชาตรี  พิเนตร
3. เด็กหญิงน้องมล  น้อยสุข
 
1. นายวงษ์เดือน  ทองคำ
2. นางนันธิดา  ปักกังเวสัง
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงศิริภรณ์  จงเจริญ
2. เด็กชายสุรเดช  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวปวีณา  ไพศาลสุขสมบูรณ์
2. นายจาตุรนต์  แก้วประพันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายณรงค์เดช  ประสงค์อมรชัย
2. เด็กชายพัฒนพงษ์  ทองสวัสดิ์
 
1. นางบัณฑิตาภรณ์  ศรีคำภา
2. นางสาวมุกดา  คำอานา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงสุนิชา  แสงสุธา
 
1. นางสาวจิรนาถ  นาโควงศ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กชายทวีทรัพย์  จันมาทูล
 
1. นางสาววิภา  จันทร์ประเสริฐ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายอลงกรณ์  ภู่กลั่น
 
1. นายกริชนรินทร์  สิงคเวหน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงชินาพา  หิรัญวงษ์
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  องอาจวาณิชย์
3. เด็กชายวิทวัส  วภักดิ์เพชร
 
1. นางพรรณภสสร  บุญปก
2. นางสาวอัจริยา  ขุนอุดทา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายประสิทธิราช  สีแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  คำเมือง
3. เด็กหญิงอรญา  เนตรมนต์
 
1. นายนิรันดร์  คุณาวัน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงพจนา  เถาโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงวรวรรณ  จันทร์เทาว์
3. เด็กหญิงสุภาพรรณ  สายเสริมผล
 
1. นายสุขุม  จูสนิท
2. นางสาวจามจุรี  หนูทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นางสาวบุษกร  ศรีสุข
2. นางสาวหริญรัญชนา  หลาบคำ
3. นางสาวเอมมิกา  พงษ์สระพัง
 
1. นางจรา  เจียมกมล
2. นางอุไร  กองนาค
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยมนต์  จันทราทิพย์
2. เด็กหญิงพลอยพิมพ์รัตน์  ทองพลาย
3. เด็กหญิงสรสิชา  สำราญถิ่น
 
1. นางสายรุ้ง  คำลาด
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นางสาวณิชกานต์  อุ่มสะเดา
2. นายพีรภัทร  เรืองศรี
3. นายอรุณรัตน์  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวพลอยชมพู  อำภรัตน์
2. นางสาวสุดาวรรณ  แป้นเมี้ยน
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  บุญชัยศรี
2. เด็กหญิงวิราสิณี  ครึ้มกลาง
3. เด็กหญิงอภิญญา  ภิญโญยิ่ง
 
1. นางภัทราพร  พงษ์โพธิ์
2. นางสาวิตรี  โชติกาญจนมณี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. นางสาวธีรดา  ไม่หลงชั่ว
2. นางสาวพรชิตา  สีหาบูราณ
3. นางสาวอริชา  สามเมือง
 
1. นางสาวพลอยชมพู  อำภรัตน์
2. นางสาวกนกพร  สังขวรรณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง 1. นายธนันวัฒน์  กุลกิตติชวโรจน์
2. เด็กชายเลิศวัฒนา  ใบเงิน
 
1. นายศิวะพร  สุนทรเกตุ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงปานตะวัน  สีแก่นจันทร์
2. เด็กหญิงเมษณี  แสนเมือง
 
1. นางสาวแพรรัตน์  ภูมิสาขา
2. นางสาวจิตรา  สว่างกมล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 1. เด็กชายวรทร  กล่ำกล่อมจิตต์
2. เด็กชายสุริยกานต์  เล้าอรุณ
 
1. นางสาวขวัญตา  โสภาคะยัง
2. นางสาวปาณัสม์  สุบงกช
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  กันธิยะ
 
1. นายอนุชา  ภาผล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายคมสันต์  แฝกโคกสูง
2. เด็กชายณัฐภัทร  โปรยบำรุง
 
1. นางพรสวรรค์  จันทกลิ่น
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายฐากร  ภูคำสิงห์
2. เด็กชายพงศธร  จอมผา
 
1. นางอุไร  กองนาค
2. นางสาวอาริษา  บุญประจักษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายพงศธร  ภาวัน
2. เด็กชายเฉลิมพรรษา  แตงปุเจริญ
 
1. นายอนุชา  ภาผล
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกันติชา  รอดฤทธิ์
2. เด็กหญิงภนิตา  จิตตคาม
3. เด็กหญิงราชวราภรณ์  ใสกระจ่าง
4. เด็กหญิงรินรดา  สิทธิเลิศ
5. เด็กหญิงเพลงธิตา  รูปสี
 
1. นางสาวสุพัตรา  กลับวงษ์
2. นางสาววัลภา  เดชยางกูร
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงกฤตพร  ศิริวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงพันนา
3. เด็กหญิงภัครดา  สุภาสูรย์
4. เด็กหญิงมุทิตา  แก้วใหญ่
5. เด็กหญิงสุพิชญา  ชาติชำนิ
 
1. นางวรรดี  กลั้งเนียม
2. นางวรรณดี  ศรีบัวบาน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กหญิงจีระนันท์  จำแนกหมาย
2. เด็กชายธีรนันท์  กลิ่นประทุม
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  คำเมือง
4. เด็กชายสุชาติ  บัวตูม
5. เด็กหญิงอรญา  เนตรมนต์
 
1. นางกรองกาญจน์  ศรีโนนยาง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเทศน์ 1. เด็กหญิงชุลีพร  อิ่มไพร
2. เด็กหญิงรุจีรัตน์  ชมโพธิ์
3. เด็กหญิงสายธาร  อักษรพิมพ์
4. เด็กชายอนุภัทร  ลอยแก้ว
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เสาคลัง
 
1. นางปัณวรรธน์  เดชกล้า
2. นางอำนวยพร  งามสวย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีชะนะ
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เตชะ
3. เด็กหญิงพันธิสา  ศรีพงษ์
4. เด็กหญิงอำภาวรรณ  วิจิตรวงษ์
5. เด็กหญิงแพรว  ห้อยกรุด
 
1. นางสาววรัญญา  สมัยมาก
2. นางภัทราพร  พงษ์โพธิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิตา  แก้วเซือง
2. เด็กหญิงชุติมณฑณ์   มีมาก
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  จันทร์หอม
4. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  คงสุวรรณ
5. เด็กหญิงสุวรรณา  ดิษฐเกษร
 
1. นางรัตนาภรณ์  มีแสงเพชร
2. นายสรรเพชร  นุ่มยองใย
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา   บุญชัยศรี
2. เด็กหญิงธัญญภรณ์  มังษะชาติ
3. เด็กหญิงล้อมพลอย  สุวรรณสิงห์
4. เด็กหญิงวิชชุดา  ดวงวงษา
5. เด็กหญิงวิราสิณี  ครึ้มกลาง
 
1. นายสิทธิชัย  อาสา
2. นางสาววรัญญา  สมัยมาก
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงวราลี  ครุปิยรัฐสกุล
 
1. นางสาวหัสนี  อโณทัยเรืองรอง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายธนภัทร  รัตนกระจ่าง
 
1. นางวรรณดี  ศรีบัวบาน
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นางสาวฐิติรัตน์  เฉลยภพ
 
1. นางสาวสุนันทา  จิตตะเสนีย์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  โพธิ์ประเสริฐ
2. เด็กชายธเนศ  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางเกษจันทร์  วงษ์แหยม
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระเบียบวิทยา 1. เด็กชายทินกร  ศรีดำ
2. เด็กหญิงธัญชนก  ทะรินทร์
 
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีวิชา
2. เด็กชายธีรพงษ์  ฤทธิประสงค์
 
1. นางสาวสุภศรี  ชุมแก้ว
2. นายภาษิต  แฉ่งคร้าม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ช่างการ
2. เด็กหญิงชลิตา  ขุนจำนงค์
3. เด็กหญิงณัฐกมล  จันทร์อำรุง
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  บุญฤทธิ์
5. เด็กหญิงปริชญา  เดชศิริ
6. เด็กหญิงพรรณนิภา  ภู่เทศ
7. เด็กหญิงวิกานดา  สดาพงษ์
8. เด็กหญิงศุภักษร  อาลัยสุข
9. เด็กหญิงสาวิกา  อาลัยสุข
10. เด็กหญิงอดิศา  ว่องถิ่นภู
 
1. นายสิทธิชัย  อาสา
2. นางสาววรัญญา  สมัยมาก
3. นางวิมล  ไพศาลจิตร
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงกรกวี  ศิริบุตร
2. เด็กหญิงกรภัทร์  เปล่งรัศมี
3. เด็กหญิงกรวีร์  กลิ่นยี่สุ่น
4. เด็กหญิงกานต์รวี  ช่วยด้วง
5. เด็กหญิงชัชฌา  สายมั่น
6. เด็กหญิงธนารีย์  รักธรรม
7. เด็กหญิงปัญญดา  ตันสกุล
8. เด็กหญิงปารณีย์  วรรณชาติ
9. เด็กหญิงปุณิกา  เวชรังษีกุล
10. เด็กหญิงมณฑกานต์  สุขนิล
11. เด็กหญิงรุจิรา  วงศ์พิมล
12. เด็กหญิงวิลาสินี  มณฑาทอง
13. เด็กหญิงสุภชา  เริ่มสันติกุล
14. เด็กหญิงสุวิชญา  ผิวงาม
15. เด็กหญิงอริสา  โอะชิไอ
 
1. นางสาวนภชา  จั่นจุ้ย
2. นางชญาดา  ถิระรณรงค์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สอนประดิษฐ์
2. เด็กชายธนพล  ศรีคำดอกแคร์
3. นางสาวธันยากร  อินทวงค์
4. เด็กหญิงนราลัย  พฤกษชาติ
5. นางสาวปวีณนุช  คลังแสง
6. นางสาวพรชิตา  แก้วทองศรี
7. เด็กหญิงภัทรวดี  เทียมวัน
8. นางสาวภัทร์พิราพร  โพติยะ
9. นางสาวลัดดาวัลย์  สาสังข์
10. เด็กหญิงวรลักษณ์  บุญเอื้อ
11. เด็กหญิงศุภัทรา  มารอด
12. เด็กหญิงเกตนิภา  ฝึกความคิด
13. นางสาวเจนนิสา  เชื้อสวัสดิ์
14. เด็กชายเมธา  มุ่งเงิน
15. เด็กหญิงโชติกา  เอี่ยมละออง
 
1. นางนิทิวดี  พารอด
2. นางสาวอนิตยา  บัวสุนทร
3. นางสาวพิมพ์รัก  ทองอ่อน
4. นางจรา  เจียมกมล
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญดีวิทยา 1. เด็กหญิงนภาพร  ปลอบโยน
2. เด็กหญิงลักขณา  ศรีจันทร์
 
1. นางศิริพร  พงษ์เนตร
2. นางสาวนุชนาถ  ผลไม้
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. นางสาวขวัญจิรา  เพิ่มพิพัฒน์
2. เด็กชายตุลากัณฑ์  สิงห์ทาศร
 
1. นางจรา  เจียมกมล
2. นางสาวอนิตยา  บัวสุนทร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงสุจินันท์  นบน้อยเสรีวงค์
 
1. นางสุวัจนี  แม้นมินทร์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กหญิงรมย์ธีรา  โสวัตร
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายวรรณลพ  ภู่แสนสอาด
 
1. นางวรรณา  เม่นแย้ม
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปัญญาทิพย์
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายธีรพงษ์  อ่ำคำ
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงณัฐยา  อัดดม
 
1. นางปรีดา  คุ้มภัย
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายอธิวัฒน์  ฐานโอภาส
 
1. นางเทพินทร์  ชอบบัว
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. นางสาวศิราณี  พานำมา
 
1. นางเทพินทร์  ชอบบัว
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงพาขวัญ  รุ่งหลำ
2. เด็กหญิงแก้วมุกดา  บุญมาศ
 
1. นางสุวัจนี  แม้นมินทร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายทศพล  สินแก้ว
2. เด็กชายธีระเทพ  พูลบุญธรรม
 
1. นางสาววรภร  ธนสมสกุล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณ 1. เด็กชายกิตติวรรณ  แซ่เจี่ย
2. เด็กชายภานุ  มะนิ
 
1. นางสาววิระนุช  สมทอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายทักษะพร  คะสะธรรม
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงวริศรา  ศีรีรัตน์
2. เด็กชายสมเกียรติ  พรมมา
3. เด็กหญิงเกศเกล้า  เรื่อศรีจันทร์
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
2. นางสาวสุวภา  รังสีภโนดร
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญดีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลพร  ศิวิลัย
2. เด็กหญิงนงนภัส  ประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงปนัดดา  น้อยนงเยาว์
 
1. นางสาวศรีทอง  ทองเจริญ
2. นางจิตรา  เทศประสิทธิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงรจนันท์  คำพิทักษ์
2. เด็กหญิงวีรยา  นามกร
3. เด็กหญิงอรทัย  อ่อนโพธา
 
1. นางวรรณา  เม่นแย้ม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายธเนศ  บุญศรี
 
1. นางสาววฤษาย์  เลิศศิริ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงชลลดา  แก้วคำลา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายพุฒิสรรค์  คำดี
 
1. นางสาววฤษาย์  เลิศศิริ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกิรัณ  ศักดิ์สิทธิสกุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ยอดวัน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายทัศน์พล  ก้านพร้าว
 
1. นางสาววฤษาย์  เลิศศิริ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกิรัณ  ศักดิ์สิทธิ์สกุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  ยอดวัน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มาสภา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายปานชัย  มุ้งทอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  ยอดวัน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงไอริณ  พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงกันตา  กอวรกุล
 
1. นายธรรมรัตน์  เฉยเจริญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  คงดี
 
1. นายสุรสิทธื์  อุ่นยนต์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  กาพุฒทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพรวัลย์  รอดทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงนาฏศิลป์  แสงหงษา
 
1. นางสาววฤษาย์  เลิศศิริ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  กาญกำจร
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญรอด
3. เด็กหญิงชลลดา  แก้วคำลา
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลแสน
5. เด็กชายณัฐพงษ์  มาสภา
6. เด็กหญิงภัคจิรา  สังค์ดิษฐ์
7. เด็กชายโยธิน  พงเกตุกรณ์
8. เด็กหญิงไอริณ  พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
2. นางสาวอำพร  คุ้มนุช
3. นางสาวศิริกาญจน์  ศรีปาน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกัญพัชร  สังคดิษฐ์
2. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  หาญกำจร
3. เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญรอด
4. เด็กหญิงชนิกานต์  กุลมา
5. เด็กหญิงชลลดา  แก้วคำลา
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  พลแสน
7. เด็กชายณัฐพงษ์  มาสภาา
8. เด็กหญิงนภัสสร  ภู่หลักแก้ว
9. เด็กหญิงพิไลวรรณ  โพธิ์น้อย
10. เด็กหญิงภัคจิรา  สังค์ดิษฐ์
11. เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์จิตร
12. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเงิน
13. เด็กชายสุรภัสร์  ปานผา
14. เด็กชายโยธิน  พงเกตุกรณ์
15. เด็กหญิงไอริณ  พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  กล่อมสุริวงค์
2. นางสาวอุมาพร  หวังแนบกลาง
3. นางอุทัยวรรณ  เล่ห์วิสุทธิ์
4. นางศรัญญา  สตานิคม
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 90.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีสโมสร 1. เด็กชายคุณากร  ขำบางพูน
2. เด็กชายณัฐนนท์  พรมมินทร์
3. เด็กชายธนาวุฒิ  บุญม่วง
4. เด็กชายปฏิภาณ  เนตรนพ
5. เด็กชายศุภกฤต  สเก็บวา
6. เด็กชายศุภวิชญ์  มีศิลป์
7. เด็กชายสมภพ  สำอางค์
8. เด็กชายสรวิชญ์  สุขใส
9. เด็กชายสิงหราช  ปิ่นภู่
10. เด็กชายสุทธิพงศ์  สระบัว
11. เด็กชายอัฐพล  สนองชาลี
12. เด็กชายแสงเพชร  แสงเหลา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขวัญอยู่
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  แจ่มโฉม
3. เด็กหญิงนิตยา  ใจทิพย์
4. เด็กหญิงนุชนารถ  อาตม์ประสิทธิ์
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  บุญเลิศ
6. เด็กหญิงปาริชาติ  เอมชะอุ่ม
7. เด็กหญิงพรศิริ  ดีนวนพะเนา
8. เด็กชายพีระพงศ์  แสนโสม
9. เด็กชายภครินทร์  บุญมี
10. เด็กชายวรัญญู  สมพริ้ง
11. เด็กหญิงวราการ  บุญมา
12. นายวรายุทธ  ช้างเชื้อวงษ์
13. เด็กหญิงศศิธร  เนียมหอม
14. เด็กหญิงศศิธร  สุขเกษม
15. เด็กหญิงศิริกัลยา  ปั้นทองสุข
16. เด็กหญิงสุทัตตา  ดีประเสริฐ
17. เด็กหญิงสุธารัตน์  วงค์ค่ำ
18. เด็กหญิงอรนุช  คำล้าน
19. นายเฉลิมชัย  หลิมสกุล
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  มัชมลฑล
 
1. นายอุทัย  พลสันศรี
2. นางศรีประไพ  พลสันศรี
3. นางสาวอภิญา  อึ๊งบำรุงพันธุ์
4. นางสาวเกศรา  สิทธิแก้ว
5. นางสาววนิดา  เรืองขนาบ
6. นางสาวพรรณธิพา  เรืองอักษร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงกรณ์กวี  นามตะ
2. เด็กหญิงกรรณิกา  อิศรางกูล ณ อยุธยา
3. เด็กหญิงกฤติมา  มาเสนาะ
4. เด็กหญิงจีรภัทร์  วสีดำรัสพงศ์
5. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กองมูล
6. เด็กหญิงณัฐนิชา  แย้มเจริญ
7. เด็กหญิงณัฐสุดา  พูลกาญจน์
8. เด็กหญิงดวงฤทัย  อุดมสาลี
9. เด็กชายธงชัย  พิสมัยมงคล
10. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สีหะ
11. เด็กหญิงปรารถนา  รอดไพ
12. เด็กหญิงปาริชาติ  ปุงปอพาน
13. เด็กหญิงพรรพษา  ฑันกาจิตร์
14. เด็กชายพุฒิพงศ์  หมั่นจำรูญ
15. เด็กชายภานุวัฒน์  ทรงประเสริฐ
16. เด็กหญิงมนทกานติ  วงศ์พิมล
17. เด็กหญิงมินทร์รดา  อาษากิจ
18. เด็กหญิงรสา  รอดไพ
19. เด็กชายรามิล  พูลกาญจน์
20. เด็กชายรุ่งเรือง  อาษาสุข
21. เด็กชายวชิระ  ผูกพันธ์
22. เด็กหญิงวรรณวิสา  สุขประเสริฐ
23. เด็กชายวิรัตน์  ทิมอุบล
24. เด็กชายศราวุฒิ  ยอดคำ
25. เด็กหญิงศรีพิมพ์  นามแสง
26. เด็กหญิงศิมาพร  ณรงค์ไชย
27. เด็กชายศุภกรณ์  อินทรฤทธิ์
28. เด็กหญิงสวริทร์  พรมทิง
29. เด็กหญิงสิริยากร  บุญจันทร์
30. เด็กหญิงสุณี  วรวรรณ
31. เด็กหญิงสุพัตรา  ผูกพันธ์
32. เด็กชายสุรชัย  วงศ์ดียิ่ง
33. เด็กชายองค์การ  จันทะสุด
34. เด็กชายอธิชา  อยู่คงดี
35. เด็กชายอนุพงษ์  อนุวัฒนวงค์
36. เด็กหญิงอัยลดา  ยุระไชย์
37. เด็กหญิงเกตุวรินร์  โทนเพรช
38. เด็กหญิงเกศินี  เรืองชัย
39. เด็กหญิงเยาวพา  กุลีสูงเนิน
40. เด็กหญิงแสง  หน่อยคำ
 
1. นายศราวุธ  มีสัตย์
2. นางปรารถนา  มีสัตย์
3. นางกุหลาบทิพย์  ปิ่นหิรัน
4. นายเฉลิมวงศ์  สังข์สุวรรณ
5. นายสุวิทย์  สุวรรณชาติ
6. นางสาวอุมาพร  หวังเเนบกลาง
7. นางอักษร  ทนคง
8. นางสาวนพวรรณ  ตุงคะศรี
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันประดับ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  เจียมสันต์
3. นายธเนษฐ  ธรรมจักรี
4. นายนนทนันท์  สิงห์ยัง
5. นายวีรพงศ์  ไปวันเสาร์
6. เด็กชายศิริวัฒน์  สมรคะบุตร
 
1. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แขนโคกกรวด
 
1. นายปรัชญา  อาธขันธุ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายธนบดี  ร้อยดาพันธ์
 
1. นางสาววฤษาย์  เลิศศิริ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมราษฎร์ 1. เด็กหญิงชลลดา  พาชอบ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  บรรลือทรัพย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายธนบดี  ร้อยดาพันธ์
 
1. นางสาววฤษาย์  เลิศศิริ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงมุทิตา  ถนอมกุลบุตร
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โคกสูง
 
1. นางมัลลิกา  ฟูตระกูล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโชคชัยรังสิต 1. เด็กชายปฏิภาณ  นิ่มไพบูลย์
 
1. นายพุฒวัตต์  นิรมล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายปรมินทร์  ฉิมพลี
 
1. นางสาวสายฝน  สุขจิต
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายจักรินทร์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขแน่
 
1. นางสาวพัชรี  ลาวิลัย
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ไทยบุญราศรี
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงกมลชนก  เต็งการณ์กิจ
2. เด็กหญิงกัญภร  ประเวศชโยดม
3. เด็กชายคณุตช์  ณิชาโชติสฤษฎ์
4. เด็กชายจักราวุธ  มยุโรวาท
5. เด็กหญิงจันทัปปภา  ตะคามจันทร์
6. เด็กหญิงจิรภิญญา  มณีวงศ์
7. เด็กหญิงชนกานต์  อิ่มสำราญ
8. เด็กหญิงชนากานต์  พงษ์แก้ว
9. เด็กหญิงชนิกานต์  จตุรานนท์
10. เด็กหญิงณัชชา  สิงห์ทอง
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไลยรัตน์
12. เด็กหญิงณิชาพัชร  หน่องพงษ์
13. เด็กชายตะวัน  นาทมพล
14. เด็กหญิงธนนันท์  อุณหัง
15. เด็กหญิงธมลวรรณ  สงวนทรัพย์
16. เด็กหญิงนันท์นภัส  เกราะแก้ว
17. เด็กชายพิชาพันธ์  ธาดาพิทักษ์พร
18. เด็กชายฟรานซิส  วินซ์ เดอร์ล่า
19. เด็กหญิงภัทรลภา  พรหมภมร
20. เด็กหญิงภัทราวดี  จันโทริ
21. เด็กหญิงรัสรินทร์  นิธิพงศ์วโรดม
22. เด็กหญิงวรดา  เหมทานนท์
23. เด็กหญิงวรมน  เหมทานนท์
24. เด็กหญิงวริษา  เทียมทอง
25. เด็กหญิงวิชญาดา  บิณฑวิหค
26. เด็กชายศตคุณ  ธรรมหลาย
27. เด็กหญิงสุธินี  ปัญญาบุตร
28. เด็กหญิงไอรัก  หิรัญสิริลักษณ์
 
1. MissMadeline  Venture
2. นายสุเมธ  วุฒิบัญชร
3. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
4. นายเอกพงษ์  ประเสริฐสังข์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา) 1. เด็กชายชลเทพ  โมราวรรณ
2. เด็กชายฌอนจอห์น  ฮอยเยอ
3. เด็กหญิงฐิติพร  กล่อมยงค์
4. เด็กชายณธีพัฒน์  นพเจริญพงศ์
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  คนแรง
6. เด็กหญิงพัชรวลัย  ขาวงาม
7. เด็กหญิงภิรดี  ศรีโรธ
8. เด็กชายยศกรณ์  สถานพงษ์
9. เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงจันทร์
10. เด็กหญิงอรัญญา  อุทธา
 
1. นางสาวสุภาวดี  โชติธรรม
2. นางสาวจุรีรัตน์  ทองขาว
3. นางสาววารุณี  บุญเพ่ิมพูล
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โตบัว
2. เด็กหญิงกรวิภา  เชื้อสาวะถี
3. เด็กหญิงกัญญาภัค  เบี้ยทอง
4. เด็กหญิงณัฐชา  ใจเอื้อ
5. เด็กหญิงศิริวรรณ  ฉิมยาม
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งมณี
 
1. นางสาวณัฐวิภา  ปัญญาวัฒนวันชัย
2. นางสาวสุกัญญารัตน์  ราชวัตร
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทับเฉย
2. เด็กหญิงจินดารัตน์  พุกเปี่ยม
3. เด็กหญิงชญาภา  กาญจนจูฑะ
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  จันทร์สว่าง
5. เด็กหญิงพัทธมน  ฝึกความคิด
6. เด็กหญิงสิริพิมพ์  เพ็ญดารา
 
1. นางสาววนัชญา  ศิริธร
2. นายสุรสิทธื์  อุ่นยนต์
3. นายวิวัฒน์  บดีรัฐ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงณัชรีภรณ์  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายพงศ์นพัตธร  อรรถศุภผล
 
1. นางวริษฐ์  นนทชิต
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงรุ่งกมล  ปัจเวก
 
1. นางสาวเปรมจิต  จอมคำสิงค์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา 1. เด็กชายเปรมินทร์  โอลิเวส แสนเมือง
 
1. Mrs.Rowena  M.Palattao
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงทิมพิกา  ประทุมมา
 
1. นางนิศากร  เอี่ยมสาย
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  อริยะสุนทร
 
1. นางสาวณัฎฐา  รุ่งเรืองศรี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายกมลพัฒน์  ปรีญาโชติอนันต์
 
1. นางณัฐยาภรณ์  อิ่มตระกูล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงสุรัญชนา  สาริโส
 
1. นางสาวจิรัชญา  อุ่นเรือน
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กชายริชชี่ เซน  วอล์ช
 
1. MissRoleza  Magno
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงอภิญญา  ถือซื่อ
 
1. นางสุดาพร  สิงห์สุข
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงมนปริยา  แซ่กัม
 
1. นางวริษฐ์  นนทชิต
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายวีรภัทร  ธงอินทร์เนตร
 
1. นางสุดาพร  สิงห์สุข
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายชาคริต  คณะเพชร
2. เด็กหญิงดาราณี  ยันประเวช
3. เด็กหญิงบัวชมพู  แสนคำ
4. เด็กชายลักษวิทย์  กิจธีระภิญโญ
5. เด็กชายวิกรม  แฝกโคกสูง
 
1. นางสุดาพร  สิงห์สุข
2. นางรมัยาภรณ์  สุขเกษม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงสุรางค์  แซ่หลิน
 
1. นางนงพงา  ศรีปินตา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนอักษร 1. เด็กหญิงกฤติมา  พาณิชย์สมบูรณ์
 
1. นายเสกสรร  โชคเชี่ยวชาญ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุพงษ์
2. เด็กหญิงภาณิศา  ศิริสนธิ์
 
1. นางรมัยาภรณ์  สุขเกษม
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มสอาดรังสิต 1. เด็กหญิงกิรณา  เมธสาตร์
2. เด็กชายอติกานต์  วงศ์เกียรติขจร
 
1. Mr.Leo  Alianza
2. MissKharren  Vinluan
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญญา  กลั่นงาม
2. เด็กชายธีรภัทร  ทับเหมือน
3. เด็กชายนที  บูชา
4. เด็กหญิงนวิยา  สันตระกูล
5. เด็กชายปรพล  พูลสิน
6. เด็กหญิงพรกนก  ราศรีสวัสดิ์
 
1. นายคชกฤต  สาสนะสุข
2. นายสุำนวน  พุ่มจันทร์
3. นายนวภัทร  สุภาดี
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา) 1. เด็กชายชยธร  เศรษฐสถาพร
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  กุลชัยธนาวัฒน์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สอนนอก
4. เด็กชายพุฒิพงศ์  กร่ิงกรับ
5. เด็กชายศุภณัฐ  พรอุไร
6. เด็กชายสิทธิพร  สันต์เสริมสุข
 
1. นางสาวอุบล  จันคุ้ม
2. นายสัญชัย  รักชาติ
3. นายอนุโลม  คำลาด
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ปั้นลำพอง
2. เด็กชายณัฏฐพล  นาคครุฑ
3. เด็กชายวรรธนะ  นาคงาม
4. เด็กชายวิรัตน์  ไพเราะห์
5. เด็กชายวิวัฒน์  ไพเราะห์
6. เด็กชายอรรถพล  สุขเหลือ
7. นายอรรพงษ์  จิ๋วขุนทด
8. เด็กชายอริญชย์  ยิ้มละมัย
 
1. นางพรพรรณ  บุญยงค์
2. นางสาวอำนวยพร  จันทร์ไพศรี
3. นางมัลลิกา  ฟูตระกูล
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 1. นางสาวขวัญจิรา  นิลนามะ
2. นางสาวชลธิชา  กะดีแดง
3. เด็กหญิงดวงหทัย  สัมพันธ์สามัคคี
4. นางสาวทิพยา  คงไทย
5. นางสาวธันยพร  อุเทนสุทธ
6. นางสาวน้ำฝน  จันทร์ไพศรี
7. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุวรรณ
8. นางสาวสาวิตรี  ลม้ายกุล
9. นางสาวสุฤทัย  ห้อยดี
 
1. นางมัลลิกา  ฟูตระกูล
2. นางสาวอำนวยพร  จันทร์ไพศรี
3. นางพรพรรณ  บุญยงค์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงกัญญา  ตู้จำนงค์
2. เด็กหญิงกีรนันท์  ทองจัด
3. เด็กหญิงจิราพร  พลับพลี
4. เด็กหญิงชนกานต์  ครูแพ
5. เด็กหญิงชนิกา  คุ้มทรัพย์
6. เด็กหญิงณัฐกมล  กำแพงแก้ว
7. เด็กหญิงณิชนันทน์  แถมมั่น
8. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ศรีฤทธิ์
9. เด็กหญิงภัทราวดี  นิลงาม
10. เด็กหญิงสุกัญญา  เพ็ชรสมร
 
1. นางสาวเกศินี  ยอดแก้ว
2. นายนิรุตติ์  สุขเจริญ
3. นายอลงกรณ์  ชนะชัย
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  คอนเย
2. เด็กหญิงณิชากร  คำมาวงษ์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตน์รอย
4. เด็กหญิงวรรณวิภา  วายุครุช
5. เด็กหญิงวิภาวี  บุตรโสม
 
1. นายเอกภพ  ชาวบ้านเกาะ
2. นางสาวศรัญญา  น้อยพิมาย
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกติยา  บุตรเพชร
2. เด็กหญิงภัทรภร  อวดร่าง
3. เด็กหญิงสุนีย์  อินแสง
 
1. นางสาววนิดา  วิสารทวิศิษฏ์
2. นางสาวกัญสิตา  ทูลประโคน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงนภัทร  ทองศรี
2. เด็กหญิงนัฐลดา  ปัญญาดี
3. เด็กชายอธิวัฒน์  ฐานโอภาส
 
1. นางกานต์รวี  เกิดสมศรี
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุุุฑารัตน์  รวีรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงธารีรัชต์  โอฬารเวช
3. เด็กหญิงบุษกร  โพธิ์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวศรีเวียง  เต่าสุวรรณ
2. นางสาวสาริณ๊  บัวราช
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายธนกฤต   ปริญบวรธนา
2. เด็กชายธราเทพ  ภูผาลี
3. เด็กหญิงเกวลี  วงพา
 
1. นางสุนทรี  ทองอยู่
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เดชะ
 
134 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงณิชากร   ครุฑทอง
2. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  วารินทร
 
1. นางสาวนิภา  ศิริจร
2. นายสมชาย  ศิริจร
 
135 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กชายฐิติ  จรูญรัตน์
2. เด็กชายพีรศิษฐิ์  ศรีบุระ
 
1. นางสาวจรรยา  ปิ่นเกตุ
2. นางสาวชิโนรส  กวางแก้ว.
 
136 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญมี
2. เด็กชายเอกราช  รูปงาม
 
1. นายศรัณย์  สิทธิ์น้อย
2. นางสาวนารินทร์  มีอนันต์
 
137 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  วระชินา
2. เด็กชายณัฐพล  สารบรรณ์
 
1. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กชายกัลยกฤษณ์  บุญจูบุตร
2. เด็กหญิงพริมา  ปลายละออง
 
1. นางสาวนารินทร์  มีอนันต์
2. นางสาวรุ่งนภา  จันทรเสนา
 
139 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กลิ่นเมธี
2. เด็กชายพฤทธิ์  คมคายเลิศ
 
1. นางอุดมศรี  ตรีทิพศิริศีล
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกรกช  พูลประดิษฐ์
2. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  จันทนเสวี
 
1. นางสาวจิตตานันท์  คดวารี
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  โพพันธ์
2. เด็กหญิงอักษราภัค  ทัดดี
 
1. นางสาวนฤมล  ขุมเพ็ชร
2. นายนิธิพงศ์  โรจนดุล
 
142 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาบุญ 1. เด็กหญิงนภา  ดีพูน
2. เด็กหญิงสุรารักษ์  สุมใหม่
 
1. นางสุขฤทัย  รุจิวิทยากุล
2. นางสาวเกษฎาภรณ์  ทองทิพย์
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงทิชากร  สุริยะวงค์
2. เด็กหญิงสุธิดา  สุพัฒน์
 
1. นายสมชาย  ศิริจร
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกฤษฎา  นาครินทร์
2. เด็กชายวิภาวนี  เตี๋ยพานิช
 
1. นายสมชาย  ศิริจร
2. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบึงบา 1. เด็กหญิงพรรษา  พูนหนองแวง
2. เด็กหญิงพัชรมัย  เอี่ยมเหรียญ
3. เด็กชายวสินธ์ุ  สุเวก
 
1. นางสาวบุญเตือน  โคตะสิน
2. นางสาวสุมามาล  อุ่นขำ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคลองชัน 1. เด็กหญิงปรารถนา  รอดไพ
2. เด็กชายวชิระ  ผูกพันธ์
3. เด็กหญิงอารียา  พิดานปัน
 
1. นางกุหลาบทิพย์  ปิ่นหิรัญ
2. นางสาวบุษยรัตน์  เเพทย์รัตน์
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจีรเดช  วัจนชีวะกุล
2. เด็กหญิงวราลี  แวงวรรณ
3. เด็กชายสุทธิกานต์  พุ่มชัยพฤกษ์
 
1. นางศศิกานต์  ค้อสกุล
2. นางประภา  สิทธานนท์
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงณัฐชา  หมั่นจิตร์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงใส
3. เด็กหญิงมณีรินทร์  เอี่ยมประเสริฐ
4. เด็กหญิงรุจรดา  ภู่ระย้า
5. เด็กหญิงอัญธิกานต์  บุตรไชย์
6. เด็กชายเสธวุฒิ  ช่างน้อย
 
1. นางสาวนัฐการณ์  เสนาะคำ
2. นางอารมย์  ศรีทับทิม
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงภาวิณี  แสนปลื้ม
2. เด็กหญิงวรรษา  แสงจัด
3. เด็กชายวิชานนท์  วงสา
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็งมณี
5. เด็กหญิงเนตรนภา  เหมมูล
6. เด็กหญิงโสวิรัตน์  ใยดี
 
1. นางสาวพวงทอง  พุทธลา
2. นางกรองทิพย์  เศรษโฐ
3. นางสาวกรรณิการ์  นันบุญมา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิเทศน์ 1. เด็กหญิงดาริณี  แหสมุทร
2. เด็กหญิงมนธิตา  แหสมุทร
3. เด็กหญิงสาวิตรี  กิจสมัคร
 
1. นายธงไชย  สันติถาวรยิ่ง
2. นางอำนวยพร  งามสวย
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายนพรัตน์  พวงมาลัย
2. เด็กหญิงเปมิกา  มีแสงแก้ว
3. เด็กหญิงเมธาวี  สามงามแสน
 
1. นายสุขุม  จูสนิท
2. นางอารมย์  ศรีทับทิม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ 1. เด็กหญิงนันทวัน  ทิพมณีย์
2. เด็กหญิงวรรวิษา  แสงจัด
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  เอี่ยมอนงค์
 
1. นางกรองทิพย์  เศรษโฐ
2. นางสาวพวงทอง  พุทธลา
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โยธาสุข
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  คำแก้ว
3. เด็กหญิงศศิธร  เกษแก้ว
 
1. นางสาวัมัทนา  ทรงกลิ่น
2. นางพวงทอง  พุ่มระย้า
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  พัวพันธ์
2. เด็กหญิงสุภาพร  นนท์แก้ว
3. เด็กหญิงเมธินี  วงศ์ขวัญ
 
1. นางสาวทินนภา  วัฒนะเหลา
2. นางเทพนารี  จุลประสิทธิ์พงษ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมทรัพย์
2. เด็กหญิงวรนุช  ชัยบุตร
3. เด็กหญิงศุภิสรา  แหลมหลัก
 
1. นางสาวบัวผัน  เนียมสวรรค์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาราม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชุ่มวิเชียร
2. เด็กหญิงชาลินี  เชียงวานิช
3. เด็กหญิงพรลภัส  หวานดี
 
1. นางสาวนันทนา  พัวพันธ์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 1. เด็กหญิงกาญติญาภา  บริเพ็ง
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตน์รอย
3. เด็กหญิงเอมิกา  มาเที่ยง
 
1. นางเทพนารี  จุลประสิทธิ์พงษ์
2. นางสาวทินนภา  วัฒนะเหลา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลปศึกษา) 1. เด็กหญิงญาณภา  โกกะพันธ์
2. เด็กหญิงธญาดา  มณีโชติ
3. เด็กหญิงภัทราวดี  ธารีจิตร
 
1. นางสาวอุมาพร  ไกรกิจราษฎร์
2. นางพีร์นุช  รัตนิน
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  กาพุฒทา
2. เด็กหญิงสมัชญา  กุตนนท์
3. เด็กหญิงอภัสสร  พวงดำ
 
1. นางจริยา  ปฐพีดุสิตา
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กหญิงนภารัตน์  พวงมาลัย
2. เด็กชายวรัท  จำปาหวาย
3. เด็กหญิงสุรารักษ์  แย้มยิ้ม
 
1. นางอารมย์  ศรีทับทิม
2. นางมาลีวรรณ  กิ่งก้าน
 
161 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1. เด็กชายธนโชติ  อุ่นเมือง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ไชยมงคล
 
162 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  ขันธรูจี
2. เด็กชายณภัทร  สุวรรณราช
3. เด็กหญิงพรธิพา  เพิกอินทร์
 
1. นางสุวรรณา  ปราบพินาจ
 
163 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงลลิตา  อินทร์ช่วย
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองมนต์
3. เด็กหญิงแพรวา  อินทรีวงค์
 
1. นางณณัท  ไทยประคอง
2. นางรสรินทร์  ชาประเสิรฐ
 
164 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภัชชา  งอกศรี
 
1. นางกิตติมา  ศรีพรหมมา
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงสุพรรษา  สุวรรณเนตร์
 
1. นางปวีณ์ทิพย์  อ้นลำพอง
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงอธิตยา  แก้วมูล
 
1. นางนุชนาฎ  โพธินำแสง
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายปัญญารัตน์  สุ่มหิรัญ
 
1. นางสาวอารีย์  หอมทอง
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยา  กมลเดช
 
1. นางสาวศรีเวียง  เต่าสุวรรณ
 
169 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา 1. เด็กหญิงสัณห์สิรี  สินธุ์นอง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  นกอยู่
 
170 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายทรรศนกร  ฤทธิโชค
2. เด็กชายฤทธา  ปางคำ
 
1. นางบัณฑิตาภรณ์  ศรีคำภา
2. นางสาวมุกดา  คำอานา
 
171 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายฐิติกานต์  มหาเวก
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เอมลา
 
1. นางบัณฑิตาภรณ์  ศรีคำภา
2. นางสาวมุกดา  คำอานา
 
172 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เต่าขาว
2. เด็กชายชินมิษ  มหาเวก
 
1. นางสุมามาลย์  ศิริจร
2. นางพยอม  ภูผินผา
 
173 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายพันธดนย์  บุญสวัสดิรักษ์
2. เด็กหญิงวรารัตน์  พิริยะอำรุง
 
1. นางสุมามาลย์  ศิริจร
2. นางพยอม  ภูผินผา
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายดุษฎี  อินทรพานิชย์
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายสมพงษ์  กิ่งบัวหลวง
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจิตรา 1. เด็กชายศักรินทร์  มาลาศรี
 
1. นายวรวุฒิ  จันทร์ขอนแก่น
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  อุ่มวงษ์
 
1. นางวรรณา  เม่นแย้ม
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงญาณาภรณ์  ตั้งจิตพิทักษ์กุล
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  น้อยมาลา
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงจันทร์สอน  จูกลิ่น
2. เด็กหญิงจิตลัดดา  เขียวลี
3. เด็กหญิงชัชนันท์  จันทร์พูน
4. เด็กชายนฤเบศร์  จันประดับ
5. เด็กหญิงพุทธสุดา  จันทร์อุดม
6. เด็กชายวรวัฒน์  คลังแสง
7. เด็กชายเสกสรร  การสอน
 
1. นางปรธภัทร  ตีระพิมลจันทร์
2. นายสุรสิทธิ์  อุ่นยนต์
3. นางสาวณัทภิญญา  พงษ์ชินชญา
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายสามารถ  คำแปงตัน
 
1. นางวัชราวัลย์  วัชรบูรพาชัย
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง 1. เด็กชายภูริช  เฟื่องกลาง
 
1. นางประเทือง  บุญมั่น
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สร้อยทอง
 
1. นางสาวอารีย์  หอมทอง
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญสิตา  เจริญสุข
 
1. นางสาวโสภิณ  อารมคง
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กชายปวริศร  บุญโชติอนันต์
 
1. นางสาวมยุรี  คมขำ
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายปานชัย  มุ้งทอง
 
1. นางสาวนฤมล  ชีเจ็ดริ้ว
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  เอนกกุลรัตนะ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีกันทรานนท์
3. เด็กชายวรรณชัย  ม่วงงาม
 
1. นางสสิมา  ปานงาม
2. นางสาวสุรีพร  ไชยสถาน
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายชยางกูร  สมศรี
2. เด็กชายชัยยุทธ  เทียมแสง
3. เด็กหญิงสุมันตา  ภูถนอม
 
1. นางสาวสุนิศา  บุญชัยยัง
2. นางลัดดาวัลย์  จีนสอาด
 
188 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  วงเวียน
2. เด็กชายทัศนัย  วุ้นก้อน
3. เด็กชายธนกฤต  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวสุนิศา  พุ่มน้อย
2. นางปรธภัทร  ตีระพิมลจันทร์
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายชนะชัย  เพชรทรายแก้ว
2. เด็กชายพันธกิจ  พุ่มงาม
3. เด็กชายพีรวัส   สุพรรณ์
 
1. นางสาวนันทิดา  แสงจันทร์
2. นางสาวนาราภัทร  รวมวงค์
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายธนยศ  อนุ
2. เด็กชายพงษ์ศร  บุราชสง
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีเจริญ
 
1. นางสุมิตรา  คงสืบ
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1. เด็กหญิงณัทกาญจน์  ฉลอง
2. เด็กหญิงเกวลี  ณะลาโต
3. เด็กหญิงโรเชล  ญาณพันธ์
 
1. นางสาวสุนิสา  สาสุข
2. นางสาววิไล  บุญยัง
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กหญิงนัฐมล   สุวรรณมาลี
2. เด็กชายนิพนธ์    ทองอินทร์
 
1. นางสาวนภาลัย   ชัยวงษา
2. นางสาวเขมจิรา    สีลา
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายกฤษฎา  นาครินทร์
2. เด็กชายดนุพัศ  อ่อนละมุล
 
1. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายพงศกรณ์  ธันยาภัทรชัยสกุล
2. เด็กชายวิศรุต  อินต๊ะวัน
 
1. นางสาวจันทรา  แก่นจันทร์
2. นางสาวนิภา  ศิริจร
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1. เด็กชายจิรพงษ์  พลหาร
2. เด็กชายธนพนธ์  ตันเจริญ
3. เด็กชายนฤเบศร์  ตามสมัย
 
1. นางสาวสายฝน  สุขจิต
2. นางสุมามาลย์  ศิริจร
 
196 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 1. เด็กชายธราเทพ  คำใจ
2. เด็กชายสิทธิโชค  แสงเทียน
3. เด็กชายอนุชา  คำมุงคุณ
 
1. นางดวงพร  ถีรสวัสดิ์
2. นางรุ้งดาว  บุนนาค