หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-rbr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางวิไล พจนากรภาสโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางเฟื่องฟ้า เส็งสายโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
3. นางสมสุข ศรีโยธินโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นางสมศรี ลิ้มชื่นโรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
5. นางดวงแข ตันหลงโรงเรียนวัดบางกระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรณี สาเงินโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทธะมาพร อันทองโรงเรียนบ้านหนองสีนวลกรรมการ
3. นางพิทยา ชมดาราโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
4. นางสมศรี สังข์เขียวโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรมกรรมการ
5. นางสาวคนึง กะนีจิตรโรงเรียนบ้านยางคู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางลัคนา เลิศวนัสบดีโรงเรียนวัดเจติยารามประธานกรรมการ
2. นางมนพร สังข์กระแสร์โรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการ
3. นางฐิตาพร ขวัญเพชรโรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางศิริพร วิยาภรณ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางบังอร มณีวงศ์โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
3. นางกอบกุล เยาวลักษณ์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นางสาวฐิตารีย์ เสาร์ม่วงมีสุขโรงเรียนบ้านเขากรวดกรรมการ
5. นางอรอนงค์ มะลิขาวโรงเรียนวัดบางกระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรทัย นุตรดิษฐ์โรงเรียนวัดดอนทรายประธานกรรมการ
2. นางดวงตา โต๊ะเด็นโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการ
3. นายสุวิช ช้างเพชรโรงเรียนบ้านเขาพระเอกกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา เพชรคงโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
5. นางน้ำค้าง เพชรนิลโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางจรรยา ตัณฑพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา กาญจนสินธุ์โรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
3. นางสุทิน สิงห์พิทักษ์โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางกมลทิพย์ เพิกโสภณโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ลดารัตน์โรงเรียนวัดปากช่องกรรมการ
3. นางปาวีณา อยู่กำเนิดโรงเรียนกองทัพบกฯโยธินวิทยากรรมการ
4. นางจรวยพร เลิศสุชาตวนิชโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
5. นางศุภาวีร์ ใจหวังโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพจนา รื่นปานโรงเรียนวัดหัวป่าประธานกรรมการ
2. นายพิชญา ช่อชูศรีโรงเรียนบ้านยางคู่กรรมการ
3. นางสาคร แดงใหญ่โรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
4. นางสาวโนรี กล้าหาญโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
5. นางสาวลำจวน แสนคลังโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศุภาวีร์ ใจหวังโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นางสุมทอง ประเสริฐจิตร์โรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการ
3. นางอารีรัตน์ เกิดดีโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางชนัญญา ลักษณะวีระโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)ประธานกรรมการ
2. นางณัฐชานันท์ ภูสท้านโรงเรียนบ้านลำพระกรรมการ
3. นางวารีย์ แสงทับทิมโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางมะลิฉัตร ภู่เพชรโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางศิรินาถ กิตติยายามโรงเรียนบ้านห้วยศาลากรรมการ
3. นางสาวเบ็ญจา งามละม่อมโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นายมานะ โทสูงเนินโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
5. นางนิตยา จงเจริญโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวทษวรรณ ปิ่นทองโรงเรียนบ้านตะโกล่างประธานกรรมการ
2. นางสาวศิศ์ลัลดา จินดามณีโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์กรรมการ
3. นางวิชุตา ผึ้งทัศน์โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล)กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางดวงใจ เหลื่อมเมฆโรงเรียนวัดใหม่ราษฎรบำรุงเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นางพรทืพย์ รอดวัณโณโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงกรรมการ
3. นางสาวมญชุ์ปริยา ทองประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางประไพ ชมภูพันธ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาพร นันทวิสุทธิ์โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2กรรมการ
3. นางสมพร ยังกองแก้วโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณี ศรีมณีโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)ประธานกรรมการ
2. นางกวินณา นาขามโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการ
3. นางนริศา เทพสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางรุ่งรวี ยกสงวนโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายสมพร ตุ้มระหงษ์โรงเรียนบ้านเขาพระเอกกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ห้าวแสนโรงเรียนบ้านห้วยผากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ เพ็งผลาโรงเรียนวัดปากช่องประธานกรรมการ
2. นางราตรี พันธ์พืชโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
3. นางสาวสมพร เอี่ยมขำโรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางเกษร แสนประเสริฐโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี อนันโทโรงเรียนวัดช่องลาภกรรมการ
3. นายอาคม เฮงจิตตระกูลโรงเรียนวัดห้วป่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสิรรัชฎ์ แจ้งใจโรงเรียนวัดเจติยารามประธานกรรมการ
2. นายนฤชา สายหมีโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการ
3. นางสาวปราณีต ธรรมโลกาโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายปรีชา แออ่วมโรงเรียนวัดแคทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิศา จรัสรักษ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นายรัตนศักดิ์ ปัญญธรรมาภรณ์โรงเรียนวัดปากท่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสุชิน เต็มพร้อมโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาววิภารัตน์ ฐากูลวงค์โรงเรียนวัดบางกระกรรมการ
3. นางสาวอรพินท์ หิรัญโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางเรณู ธัญญะรักษ์โรงเรียนวัดหนองตาหลวงประธานกรรมการ
2. นางนพวรรณ บุตรอยู่โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามกรรมการ
3. นางเจริญศรี วงศ์ตันโรงเรียนบ้านเขากรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายสำอาง บรรเทิงจิตรโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนประธานกรรมการ
2. นางอุษา ยอแซฟโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการ
3. นางสาวภคมน แสงโรจน์ศิริกุลโรงเรียนบ้านแม่ประจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางศิรินันท์ ลักษิตานนท์โรงเรียนอนุบาลปากท่อประธานกรรมการ
2. นายวรวิทย์ บุญเพ็ญโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการ
3. นางอรทัย ชาลีโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวปราณี ตันติธีระศักดิ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษรา กำลังหาญโรงเรียนบ้านห้วยผากกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ พบครุฑโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริวรรณ จันทร์ตรีโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล แจ่มจันทร์โรงเรียนวัดปากช่องกรรมการ
3. นางสาวสมพร ทำประเสริฐโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล)กรรมการ
4. นางประจวบ ประคองจำมั่นโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
5. นางเพ็ญจันทร์ พิณพงษ์โรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางกุสุมา ศิลปธารากุลโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววัชระ สวยงามโรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
3. นางเสาวภากร นิลกำแหงโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นางใยยอง พยาเครือโรงเรียนบ้านบึงกรรมการ
5. นางสาวเสาวนา จันทรศรีโรงเรียนบ้านหนองตาเนิดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวนริศรา ซุ่นทรัพย์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายฉวี ประสานคำโรงเรียนวัดบางกระกรรมการ
3. นางจิราพร ฝีมือช่างโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการ
4. นางสาวกริศรา ชะแลวรรณโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
5. นางสาวพรพรรษา ธรรมวิชิตโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายโสภณ พุ่มลำเจียกโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายสุชิน เต็มพร้อมโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสาวนงพงา สุรพิศโรงเรียนบ้านหนองโกกรรมการ
4. นางจรรยวรรธน์ ผิวเกลี้ยงโรงเรียนมหาราช 7กรรมการ
5. นางสาวนุชจิรา โพธิ์งามโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาณิศา พุกท่าไม้โรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติยาณี ขุนไชยโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
3. นายชาตรี ทองแดงโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี)กรรมการ
4. นางนวลอนงค์ เรืองศรีโรงเรียนมหาราช 7กรรมการ
5. นางสาวนวียา สืบทองโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางวิจิตรา วสุวัฒนกุลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ทองนิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาวดวงหทัย อินทนิลโรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ บุตรรัตน์โรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการ
5. นางสาวรักชนก คชชาโรงเรียนบ้านหนองปากชัฏกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริลักษณ์ อุทัยฉายโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินประธานกรรมการ
2. นางสาวแก้วตา อู่สุวรรณโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
3. นางสาวพันธุชา สืบวงค์โรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
4. นางสาวหทัยรัตน์ สุขศีลล้ำเลิศโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางปรรณพัชร์ มุกดาเกษมโรงเรียนอนุบาลจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ เกตุสวัสดิ์สมครโรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
3. นายเดชา ชิตตะขบโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์กรรมการ
4. นางสาวนิชนิภา โตประสีโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
5. นางปทุม ปุ้งโพธิ์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพวงทอง แก่นนาคำโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสิริลักษณ์ อุทัยฉายโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
3. นางสุพิชชา ตรีคามโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
4. นางอนิสสา อารมณ์สวะโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางนวลอนงค์ เรืองศรีโรงเรียนมหาราช 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายสุรนาท โพธิงามสมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายปริญญา วิลัยกรวดโรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อนกรรมการ
4. นายจำเริญ เพลากรณ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
5. นายพิษณู รุ่งเรืองเศรษฐโรงเรียนวัดโพธิ์ดกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ เกิดเสมอโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลูกรรมการ
3. ส.ต.อ.ไพฑูรย์ เฉลิมดิษฐ์โรงเรียนวัดหนองบัวค่ายกรรมการ
4. นายสิทธิชัย สิโนรัตน์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
5. นางสุวรรณา คนชมโรงเรียนบ้านพุแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายสุรนาท โพธิงามสมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายภาวัต กันตศรีโรงเรียนวัดบางลี่กรรมการ
4. นางสาววารุณี สงวนพงษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านคากรรมการ
5. นางสาวกรณ์ชญาสุข พิมพ์จ้อยโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายสุรนาท โพธิงามสมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
4. นายสุรพร ปัญจนนท์โรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการ
5. นายสุนทร อุ่นตาโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ บุษบงส์สมาคมกีฬาทางอากาศประธานกรรมการ
2. นายศิริชัย สิโนรัตน์สมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
3. นายสุรนาท โพธิงามสมาคมกีฬาทางอากาศกรรมการ
4. นายสุรพร ปัญจนนท์โรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการ
5. นายสุนทร อุ่นตาโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายรัชภูมิ ทองลิ่มโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นายสมภพ หงส์ทองโรงเรียนบ้านร่องเจริญกรรมการ
3. นายสุภาพ สมหวังโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางชิดชม เปลื่องชนะโรงเรียนวัดปากช่องประธานกรรมการ
2. นายวิราศ พลอยงามโรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
3. นางศุภิสร ฮวบขำโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอภิรดี อนันตโทโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ แสงดิษฐ์โรงเรียนมหาราช 7กรรมการ
3. นายเกษม ปะวะกุลโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสมจิตร บุญณรงค์โรงเรียนวัดหนามพุงดอประธานกรรมการ
2. นางลำภา หอมยกโรงเรียนกองทัพบกฯโยธินวิทยากรรมการ
3. นายไพโรจน์ เตชะสัตยาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ ณ พัทลุงโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นางรัตนา เงินเจือทองโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
3. นายอำนวย จันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านหนองลังกากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร เสือดาวโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนประธานกรรมการ
2. นางสาวผกาวดี ชุมพรโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2กรรมการ
3. นางสาวอัญชัน บุญยะวาศรีโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการ
4. นางสาวพิมลทิพย์ จาตุรประเสริฐโรงเรียนบ้านลำพระกรรมการ
5. นางสาวจิณณพัต ทัดอุบลโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายวิทยา แหวกวารีโรงเรียนวัดแคทรายประธานกรรมการ
2. นายสิริโสภณ เรืองดำโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นายสุชาย วิเศษศิลป์โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายไพรัช นวลขำนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษประธานกรรมการ
2. นายณัทรัณกรณ์ ศรีจันทร์แก้วโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
3. นายศรีชล ร้ายไพรีโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวพรนิภา รสภิรมย์โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อนประธานกรรมการ
2. นางนิมิตร พลอยงามโรงเรียนวัดสนามสุทธาวาสกรรมการ
3. นายพรหม ทองดีโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางมิชณ อิ่มอร่ามโรงเรียนวัดดอนตลุงประธานกรรมการ
2. นางพัชราภรณ์ จันทร์กมลโรงเรียนวัดห้วยตะแคงกรรมการ
3. นางจรรยา ตัณฑพงษ์โรงเรียนวัดเกาะลอยกรรมการ
4. นางนันทพร ชิ้นอินมนูโรงเรียนวัดหนองตาหลวงกรรมการ
5. นางสุภา วัฒนพรโรงเรียนวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางนวพร อึ่งทองโรงเรียนอนุบาลบ้านคาประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรา กลิ่นชมชื่นโรงเรียนสีวะรากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา บูรพาสถาพรโรงเรียนวัดไผ่ล้อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกชกร ขำทองโรงเรียนวัดไผ่ล้อมประธานกรรมการ
2. นางสาคร ยงค์อำนวยโรงเรียนวัดชัฏใหญ่กรรมการ
3. นางสาวฐิตาลีย์ หลีสุวรรณโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศุภิสร ฮวบขำโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนประธานกรรมการ
2. นางสาวเบ็ญจา งามละม่อมโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางสาวรัชดา คละเครือโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอนันต๋ กำแพงแก้วโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)ประธานกรรมการ
2. นางลัดดา เกิดบัณฑิตโรงเรียนวัดห้วยตะแคงกรรมการ
3. นายสมเกียรติ จันทร์เจิมโรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายกิติพล สาลีผลโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนประธานกรรมการ
2. นางสาวการย์กรณ์ กัลป์จิราพงศ์โรงเรียนบ้านโป่งกรรมการ
3. นายประเสริฐ เลิศวนัสบดีโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกนกพร เอี่ยมสุวรรณโรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นางผกามาศ อิ่มอุทรโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการ
3. นางสุภัทรา ภมรโรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
4. นางรัตนา พลจันทร์โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการ
5. นายอนันต์ วรรณประภาโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
6. นางสุภาพ ร้ายไพรัโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. พระมหาลภัตถ์ ติกขวีโรพระวัดเขาวังประธานกรรมการ
2. พระมหาสายัญ กตปุญโญพระวัดเขาวังกรรมการ
3. นายทองย้อย แสงสินชัยข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางนารินทร์ ทองลิ่มโรงเรียนบ้านพุแคกรรมการ
5. นางชิษณุชา อำนวยชัยโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางปัถยา วิเศษรจนาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สุรศักดิ์ แก้วคชชาโรงเรียนกองทัพบกฯโยธินวิทยากรรมการ
3. นางสาวฐิตาลีย์ หลีสุวรรณโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นายอำพล กังสุวรรณรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยกรรมการ
5. นางประเสริฐศรี ศรีสมพรโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางอนงค์ ศรีนิลโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ โลดโดดโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ คล้ายทองโรงเรียนวัดท่าโขลงกรรมการ
4. นายธงชัย ผลพิบูลย์โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการ
5. นางสุภาพ ร้ายไพรีโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สุขเกื้อโรงเรียนวัดยางงามประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติวรดา เพริดพริ้งโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
3. นายเทียนชัย เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ กีรติจำเริญโรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการ
5. นายสมเกียรติ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเสนอ จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดหนองตาหลวงกรรมการ
2. นางธัญพร คุ้มประวัติโรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบางกรรมการ
3. นางสาวสุวิมล เหลือลมัยโรงเรียนบ้านหนองนกกะเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางบุศรา มีอนันต์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายวิชิต เทพทิตย์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางกิตจาวดี แก้ววันนาโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกฤษดา ตันติธีระศักดิ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ เก่งทวีการโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางกฤษณา อิ่มเจริญโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ แสงประสาทโรงเรียนบ้านร่องเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมาน ศิลปคงโรงเรียนบ้านเขากรวดประธานกรรมการ
2. นางสุดา บุูรณศิริโรงเรียนชุมชนวัดคูบัวกรรมการ
3. นางสาวณิชาภัทร มั่งมีโรงเรียนบ้านลำพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเฉลิมพล ศรีมงคลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางนงนภัส บุญเสาโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางกานต์รวี เพิ่มพิบูลย์โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวรภัทร ประชาอาทรโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางกัลยา เสือดีโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)กรรมการ
3. นางธนพร ภูมิวงศ์วิวัฒน์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชาลี บุญโตโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)ประธานกรรมการ
2. นางพะเยาว์ เขียววงษ์จันทร์โรงเรียนวัดเจติยารามกรรมการ
3. นายปรเมนทร์ สามนครโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายอธิราช นาคศิริโรงเรียนบ้านร่องเจริญประธานกรรมการ
2. นายปฐมพงษ์ มุ่นพลายโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางสาวบังอร วรรณฤกษ์งามโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายนิวัฒน์ เทพสุคนธ์โรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. นายมานะ บำรุงชนโรงเรียนบ้านหนองนางแพรวกรรมการ
3. นางบุศราพร วิวัฒนาคมโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ บำรุงทรัพย์โรงเรียนกองทัพบกฯโยธินวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัติยา ชมภูพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางพรพิมล เวชสุวรรณโรงเรียนวัดโพธิ์ดกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางละเมียด สนธิวรชัยโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นายนิวัฒน์ เทพสุคนธ์โรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
3. นางศศิธร กฤษณคุปต์โรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายจักรกฤษ ศิริมังคโลโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงล่างประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนา ศรีวิลัยโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์กรรมการ
3. นางมยุรฉัตร์ ยิ่งทวีโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายระนอง กันเกลาโรงเรียนบ้านตลาดควายประธานกรรมการ
2. นางหฤทัย เพลากรณ์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นายวรภัทร ประชาอาทรโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวเนตรนภา มงคลทวีรักษ์โรงเรียนบ้านไทรงามประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล นักจะเข้โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณภา บุญใหญ่โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวเนตรนภา มงคลทวีรักษ์โรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
2. นางสาวดวงกมล นักจะเข้โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางอัญชลี พุทธวิบูลย์โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นางสาวอิศรา จันมาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นางสาวอิศรา จันมาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวอิศรา จันมาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นางสาวอิศรา จันมาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวอิศรา จันมาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นางสาวอิศรา จันมาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวอิศรา จันมาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นางสาวอิศรา จันมาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวอิศรา จันมาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นางสาวอิศรา จันมาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวอิศรา จันมาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นางสาวอิศรา จันมาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคีคุณูปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุปัน แพงบุปผา วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฉลองรัตน์ ทัศนจำรูญกอรมน.จังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุปัน แพงบุปผา วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฉลองรัตน์ ทัศนจำรูญ กอรมน.จังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริม โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางชนิกา เที่ยงแท้ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง ศิริเดชโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
3. นางประเทือง ชัยนราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางชนิกา เที่ยงแท้ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง ศิริเดชโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
3. นางประเทือง ชัยนราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางชนิกา เที่ยงแท้ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง ศิริเดชโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
3. นางประเทือง ชัยนราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางชนิกา เที่ยงแท้ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง ศิริเดชโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
3. นางประเทือง ชัยนราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุปัน แพงบุปผาวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฉลองรัตน์ ทัศนจำรูญ กอรมน.จังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุปัน แพงบุปผา วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฉลองรัตน์ ทัศนจำรูญ กอรมน.จังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางชนิกา เที่ยงแท้ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง ศิริเดชโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
3. นางประเทือง ชัยนราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางชนิกา เที่ยงแท้ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง ศิริเดชโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
3. นางประเทือง ชัยนราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุปัน แพงบุปผา วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฉลองรัตน์ ทัศนจำรูญ กอรมน.จังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริม โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุปัน แพงบุปผา วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฉลองรัตน์ ทัศนจำรูญ กน.รมน.จังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริม โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุปัน แพงบุปผา วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฉลองรัตน์ ทัศนจำรูญ กอรมน.จังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริม โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุปัน แพงบุปผาวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.ฉลองรัตน์ ทัศนจำรูญ กอรมน.จังหวัดราชบุรีกรรมการ
3. นายพินิจ ทองเสริมโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางชนิกา เที่ยงแท้ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง ศิริเดชโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
3. นางประเทือง ชัยนราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางชนิกา เที่ยงแท้ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง ศิริเดชโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
3. นางประเทือง ชัยนราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางชนิกา เที่ยงแท้ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง ศิริเดชโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
3. นางประเทือง ชัยนราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบังเอิญ อินทรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา พรมสันโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวบังอร ช่วยชูข้าราชการบำนาญ/คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวศรัญญา พรมสันโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
2. นางบังเอิญ อินทรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวบังอร ช่วยชูข้าราชการบำนาญ/คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางบังเอิญ อินทรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา พรมสันโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวบังอร ช่วยชูข้าราชการบำนาญโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางบังเอิญ อินทรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา พรมสันโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวบังอร ช่วยชูข้าราชการบำนาญ/คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางบังเอิญ อินทรักษ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา พรมสันโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางบังอร ช่วยชูข้าราชการบำนาญโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางบังเอิญ อินทรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา พรมสันโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวบังอร ช่วยชูข้าราชการบำนาญ/คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางบังเอิญ อินทรักษ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา พรมสันโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางสาวบังอร ช่วยชูข้าราชการบำนาญ/คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางเรณู คงยิ่งโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ นิยมศาสตร์โรงเรียนวัดปากช่องกรรมการ
3. นายเขมภูมิ ประพันธ์พจน์โรงเรียนบ้านแม่ประจันกรรมการ
4. นางกันตินันท์ นกงามโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64กรรมการ
5. Mr.Doel L.Espanolโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
6. นางนจลักษณ์ วิระนะโรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ เกิดผลโรงเรียนอนุบาลจอมบึงประธานกรรมการ
2. MissNieves F. Salamatโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสาววรีภรณ์ ภู่เจริญโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
4. นางรสสุคนธ์ ไตรภูมิโรงเรียนวัดพิบูลวนารามกรรมการ
5. นางสาวชาลิณี ขาวสุวรรณโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการ
6. นางณัฐมณฑน์ โคตรพัฒน์โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางดวงดาว มะยุราโรงเรียนวัดห้วยไผ่ประธานกรรมการ
2. Mr.Sander Van Lankveltโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสมพิศ แก้วคชชาโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
4. นางชมชนก ปิ่นเกตุโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
5. นางสาวเฉลิมขวัญ สว่างจิตรโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการ
6. นางสาวมนิสา จันทร์มากโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวภาวินี แก้วแววนามโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. Mrs.Marilyn Autentico Lumahangโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางสาววรรณี ตัณฑกุลนินาทโรงเรียนวัดหนองบัวค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางพรรณี นาคสาทาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. Mr.Georce Maddenโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางสาวณัชชา มะลิสุวรรณโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอาจารีย์ งามสุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดเจติยารามประธานกรรมการ
2. Mr.Scott Wadeโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวชลิดา ลิ้มตระกูลโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เฮนะเกษตรโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
5. นางสาวภัคศุภร วิธูชุลีโรงเรียนนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางบัวระพัน สำราญรัตน์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. MissRhey Ann Patong Maghanoyโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ มุ่งงามโรงเรียนวัดช่องลาภกรรมการ
4. นางเบญจรัตน์ คมขำโรงเรียนบ้านท่ายางกรรมการ
5. นางภาวนา โค้วถาวรโรงเรียนวัดศาลเจ้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี นิตยาโรงเรียนบ้านหนองจอกประธานกรรมการ
2. MissChrista Petersonโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางปราณี ใยบัวโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางดารณ๊ ตันติวิญญูพงศ์โรงเรียนอนุบาลปากท่อประธานกรรมการ
2. นางกันย์สินี ปิจวงค์โรงเรียนบ้านลำพระกรรมการ
3. นางอริศรา หงษ์ทองโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์กรรมการ
4. MissMaria Suzette T. Carabanesโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นางสราญรัตน์ เกตุกุญชรโรงเรียนวัดห้วยตะแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางเอมมิกา อ่วมประเสริฐโรงเรียนวัดเจติยารามประธานกรรมการ
2. Mr.Michaet Andrew Pronkโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางวารุณี ยะปานโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
4. นางนิรมล ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดยางงามกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางพนิดา ทำเสร็จโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. Mr.Michaet John P.Ibanezโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นายวุฒิพันธ์ จะนะจินาโรงเรียนวัดบางลี่กรรมการ
4. นางสาวนุชจารี ชูฝาโรงเรียนน้ำตกห้วยสวนพลูกรรมการ
5. นางสาวอนงค์ จันทร์หอมโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาววิกานดา จำปาทองโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. MissLi Jingmiaoโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. MissHua Xue Yanโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นายนิสัน เสภาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. MissWang Linโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. MissBao Manโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
4. นางสาวกรณ์ทิพย์ มณีพรายพรรณโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
5. นางสาววศินี หนุนภักดีโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางลัดดา พุฒิเอกโรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา)ประธานกรรมการ
2. Mr.Xyrus Ray Alejandroโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ศรีสังเวทย์โรงเรียนบ้านหนองน้ำใสกรรมการ
4. นายชาติณรงค์ สุขนาโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางมาลีวรรณ บุญสร้างสมโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประธานกรรมการ
2. Mr.Khemik Maharjanโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นายไกรสร วิเศษชาติโรงเรียนบ้านทุ่งกระถินกรรมการ
4. นางศรีสมร ภมรโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ปัญญาชัยรักษาโรงเรียนมหาราช 7กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุรศักดิ์ สุขเกื้อโรงเรียนวัดยางงามประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติวรดา เพริดพริ้งโรงเรียนบ้านห้วยยางโทนกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ กีรติจำเริญโรงเรียนวัดพเนินพลูกรรมการ
4. นางสาวกิ่งรัก จบศรีโรงเรียนสีวะรากรรมการ
5. นายอภิชาติ ธนันทาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ พจนประทุมโรงเรียนวัดท้ายเมืองประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ แก้วสุจริตโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชรกรรมการ
3. นายสมเกียรติ กลิ่นวลโรงเรียนบ้เานห้วยยางโทนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลียว เถื่อนเภาโรงเรียนบ้านตะโกล่างประธานกรรมการ
2. นายสกลสิทธิ เฮงสินโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการ
3. นายสมชาย ตั่นทรัพย์สินโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์กรรมการ
4. นางญาณิศา นามวิชัยโรงเรียนวัดเขาไก่แจ้กรรมการ
5. นายสรากรณ์ เพ็ชรนิลโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายปัญญา คณาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางปัถยา วิเศษรจนาโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางอุษา ยอแซฟโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการ
4. นายนิเวช รอดบำเรอโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามกรรมการ
5. นายจรุงจิต ชูพงศ์โรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายนิรุจน์ นำพาโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นายศิรยุทธ ธำรงโชติโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการ
3. นายจรัญ แดงประดับโรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกุล)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางกัลณิกา ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นางจริยา อะละมาลาโรงเรียนวัดเขางูสันติธรรมกรรมการ
3. นางสาววาสนา อุ่นแก้วโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ อนุกูลวงศ์สกุลโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสุพัฒน์ คุ้มสินโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการ
3. นางรานี พันธุ์วนิชกุลโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวิริยะพันธฺ์ บุตรน้ำเพชรโรงเรียนอนุบาลจอมบึงประธานกรรมการ
2. นายภาณุ สุวรรณสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายนิเวช รอดบำเรอโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามกรรมการ
4. นางชนัญญา ลักษณะวีระโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาคร โรจนสาครบุตรโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางจุตพร มณีจันทร์โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)กรรมการ
3. นางสาวดวงใจ บริรักษ์โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายคงเดช ศรีอุทารวงศ์โรงเรียนวัดดอนตลุงประธานกรรมการ
2. นายคมกฤต สมบูรณ์โรงเรียนอนุบาลบ้านคากรรมการ
3. นางดวงพร เกลี้ยงปราณีตโรงเรียนวัดบางกระกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางรุ้งนภา ปรีชาโชติโรงเรียนอนุบาลราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ ศรีดอนไผ่โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการกรรมการ
3. นางสาวศลิษา ภูมิวศิริวัฒน์โรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ ดำนิลโรงเรียนอนุบาลบ่้านคาประธานกรรมการ
2. นางบงกช ศิริคำโรงเรียนวัดศาลเจ้ากรรมการ
3. นางสาวกุลยารัตน์ บุญยังโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ เหวันต์โรงเรียนวัดเขาปิ่นทองประธานกรรมการ
2. นายภาวัต กันตศรีโรงเรียนวัดบางลี่กรรมการ
3. นางสาวกรกนก มะลิทองโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุรินทร์ รัตนศักดิ์ชัยชาญโรงเรียนมหาราช 7ประธานกรรมการ
2. นางสาววรพรรณ จำปาเทศโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ตรีสาทรโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล ห้วยกรุดโรงเรียนบ้านพุตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ศิริอนุสรณ์ศักดิ์โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นางสาววาลิกา รักยินดีโรงเรียนบ้านตะโกล่างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสหัส พรหมเกษโรงเรียนบ้านลำพระประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา โซเซ็งโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นายภานุวัฒน์ โวหารกล้าโรงเรียนรุจิรพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายภูริวงศ์ คุ้มญาติโรงเรียนบ้านสันดอนประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ สกุลไพศาลวารีโรงเรียนวัดท้ายเมืองกรรมการ
3. นางดวงพร เกลี้ยงปราณีตโรงเรียนวัดบางกระกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยยันต์ ใจมุ่งโรงเรียนวัดช่องลาภประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ มุสิกวัตรโรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นายเอกศิษฐ์ เอกสิริไพศาลโรงเรียนบ้านหนองจอกกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธ ธวัชวงษ์โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภาพิชญ์ เกษสุวรรณโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
3. นางอำพร โคตะขุนโรงเรียนชุมชนวัดรางบัวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายภูริวงศ์ คุ้มญาติโรงเรียนบ้านสันดอนประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สุภาพโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นายภคพร ใจงามโรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ กลิ่นฟุ้งโรงเรียนบ้านห้วยศาลาประธานกรรมการ
2. นางชมียภรณ์ เพชรเทียนชัยโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางสาวพัชรี ซิ้มเล่มกิมโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. ดร.โสรัจจ์ แสนคำโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)ประธานกรรมการ
2. นายนพดล ยอดยิ่งโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)กรรมการ
3. นายพัฒนภูมิ สิงห์ศาลาโรงเรียนเทศบาล 5 (พหลโยธินรามินทรภักดี)กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางกิ่งแก้ว กาประโคนโรงเรียนอนุบาลจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางอรุณ เยาวมาลย์โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสมศรี มีจำรัสโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ ทองแท้โรงเรียนคุุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววริศรียา ลิ้มพรรัตน์วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีกรรมการ
3. นางลั่นทม ขวัญชัยรัตนภูมิโรงเรียนวัดหนองพันจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสมปอง บูรณะโรงเรียนบ้านหนองแร้งประธานกรรมการ
2. นางดาวเรือง สุขพ่วงโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการ
3. นางอัญชลี กล้าวรางกูรโรงเรียนบ้านท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจำลอง อ่องวงศ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางสุรินีย์ จุติเวชโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการ
3. นางสาวลัดดาวัลย์ โตเหมือนโรงเรียนนารีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางวิภาวรรณ์ สุระพันธ์โรงเรียนวัดห้วยตะแคงประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร กฤตยโสภณโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางเพชรรัตนภรณ์ บุญยังโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศิริ เรืองเอี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายประสงค์ หนูเขียวโรงเรียนบ้านลำพระกรรมการ
3. นายสุวิชา วงศ์ตันโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอรพิณ นาคใหญ่โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบางประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ กิ่งสามีโรงเรียนบ้านหนองลังกากรรมการ
3. นางพัทธมน พรมสุขโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางสาวอุดมรัตน์ คชชาโรงเรียนบ้านหนองนางแพรวประธานกรรมการ
2. นายชาตรี ตันหลงขจรโรงเรียนวัดเวียงทุนกรรมการ
3. นางอังคณา สมพงษ์อินทร์โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางบุญนาค หอมไม่รู้วายโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางเกษมศรี รื่นปานโรงเรียนวัดแจ้งเจริญกรรมการ
3. นางสาวประไพทรัพย์ ผู้เจริญโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางมารยาท อ่องวงศ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ประธานกรรมการ
2. นางกรวรรณ เสียงเสนาะโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองกรรมการ
3. นางสิราลักษณ์ ตูวิเชียรโรงเรียนวัดบางลี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุไร เจริญศุขโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)ประธานกรรมการ
2. นางสกลพรรณ ทองมอญวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีกรรมการ
3. นางผกามาศ ทนุวัฒนพงศ์โรงเรียนวัดห้วยตะแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุนทรี วัฒนสุนทรโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ กลิ่นมงคลโรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางอัญชัญ เพ็ญตระกูลโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหวัตฯ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุทารัตน์ สุริวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองนางแพรวประธานกรรมการ
2. นางพูนศิริ สุพงศ์โรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการ
3. นางสาวกาญจณี พินิจลำดวนรุจิรพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสารภี พุทธนิมนต์ข้าราชการบำนาญ/วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางยุภา เปลี่ยนมณีโรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการ
3. นางสมศรี อินทร์ชำนาญโรงเรียนวัดน้ำพุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอรอนงค์ มะลิขาวโรงเรียนวัดบางกระประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา เจิดสกุลโรงเรียนบ้านชัฏเจริญกรรมการ
3. นางพิสมัย ภู๋พิจิตรโรงเรียนอนุบาลปากท่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางไสว ปรางงามโรงเรียนอนุบาลปากท่อประธานกรรมการ
2. นางสาวอทิตยา บัวงามโรงเรียนวัดเขาถ้ำกุญชรกรรมการ
3. นางสาวรสา สำเภาเงินโรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวอรวรรณ เนาว์รุ่งโรจน์โรงเรียนวัดหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ มณีรัตน์โรงเรียนบ้านหินสีกรรมการ
3. นางสาวสุธิดา พันธุ์ทัดโรงเรียนวัดห้วยตะแคงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุษา ศิลปวิลาวัณย์วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุดารักษ์ แป้นโพธิ์กลางโรงเรียนชุมชนบ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาววรินทร กาบสนิทโรงเรียนสินแร่สยามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสาวปณิตา ศิลารักษ์โรงเรียนบ้านหนองขามกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ ปรัชญาดำรงพลโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
3. นางสาวราตรี เสนาะเมืองโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกรรณิกา กระกรกุลโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงกรรมการ
2. นางนุชนภา แสงทับทิมโรงเรียนบ้านห้วยศาลากรรมการ
3. นางวารุณี ปุริสารโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุนทรียา แก้วพจิตรโรงเรียนวัดเวียงทุนกรรมการ
2. นางศรีวรรณ อัมพรสินธุ์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นางนิตยา ชูศิลป์โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐารามกรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางอาทิตญา เลิศประเสริฐพันธ์โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
2. นางสาววลัยรัตน์ จันทร์เสมาโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการ
3. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ จาตุรัสโรงเรียนอนุบาลจอมบึงกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ เข็มเล็กโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา เซ่งตระกูลโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณี เต็มดีโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ เข็มเล็กโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา เซ่งตระกูลโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณดี เต็มดีโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ เข็มเล็กโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา เซ่งตระกูลโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณดี เต็มดีโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอรอุมา เซ่งตระกูลครู โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการ
2. นางสาววรรณี เต็มดีโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการ
3. นางนงเยาว์ เข็มเล็กโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางนงเยาว์ เข็มเล็กโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา เซ่งตระกูลโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรีกรรมการ
3. นางสาววรรณดี เต็มดีโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริกุล รัตนบำรุงโรงเรียนวัดป่าไก่ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา มาประเทียบโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุงกรรมการ
3. นางเอมอร มุ่นพลายโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
4. นางหทัยกาญจน์ จ่าเมืองโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการ
5. นางสาวณิชชามน แก้วคำโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสิริกุล รัตนบำรุงโรงเรียนวัดป่าไก่ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา มาประเทียบโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุงกรรมการ
3. นางเอมอร มุ่นพลายโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
4. นางหทัยกาญจน์ จ่าเมืองโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการ
5. นางสาวณิชชามน แก้วคำโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสิริกุล รัตนบำรุงโรงเรียนวัดป่าไก่ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา มาประเทียบโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุงกรรมการ
3. นางเอมอร มุ่นพลายโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
4. นางหทัยกาญจน์ จ่าเมืองโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการ
5. นางสาวมณีนุช แก้วคำโรงเรียนวัดห้วนหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางสิริกุล รัตนบำรุงโรงเรียนวัดป่าไก่ประธานกรรมการ
2. นางจันทนา มาประเทียบโรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุงกรรมการ
3. นางเอมอร มุ่นพลายโรงเรียนบ้านสวนผึ้งกรรมการ
4. นางหทัยกาญจน์ จ่าเมืองโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการ
5. นางสาวณิชชามน แก้วคำโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา สุขเกื้อโรงเรียนอนุบาลปากท่อประธานกรรมการ
2. นางวันดี อ่อนละมูลโรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรีกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา วงศ์ทองดีโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางรุจิรา สุขเกื้อโรงเรียนอนุบาลปากท่อประธานกรรมการ
2. นางวันดี อ่อนละมูลโรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรีกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา วงศ์ทองดีโรงเรียนบ้านจอมบึงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอำไพ อยู่สบายโรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์กรรมการ
2. นางสิริกมล วงศ์วัฒนาโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการ
3. นางสาวิตรี พันธีโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ อยู่สบายโรงเรียนวัดราษฎรฺ์สมานฉันท์ประธานกรรมการ
2. นางสิริกมล วงศ์วัฒนาโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการ
3. นางสาวิตรี พันธีโรงเรียนวัดห้วยไผ่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวาสนา หนูดีโรงเรียนบ้านลำพระประธานกรรมการ
2. นางมาลี ทองเรืองโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
3. นางน้องลิน เกตุแก้วโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวาสนา หนูดีโรงเรียนบ้านลำพระประธานกรรมการ
2. นางมาลี ทองเรืองโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
3. นางน้องลิน เกตุแก้วโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวาสนา หนูดีโรงเรียนบ้านลำพระประธานกรรมการ
2. นางมาลี ทองเรืองโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)กรรมการ
3. นางน้องลิน เกตุแก้วโรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 64)กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสาวกันยารัตน์ เพิงสาโรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางสุรดา ชูศรีพัฒน์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางอัปสร เด่นดำรงโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวกันยารัตน์ เพิงสาโรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางสุรดา ชูศรีพัฒน์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางอัปสร เด่นดำรงโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวกันยารัตน์ เพิงสาโรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางสุรดา ชูศรีพัฒน์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางอัปสร เด่นดำรงโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกันยารัตน์ เพิงสาโรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางสุรดา ชูศรีพัฒน์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางอัปสร เด่นดำรงโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสาวกันยารัตน์ เพิงสาโรงเรียนบ้านเบิกไพรประธานกรรมการ
2. นางสุรดา ชูศรีพัฒน์โรงเรียนอนุบาลราชบุรีกรรมการ
3. นางอัปสร เด่นดำรงโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พุ่มลำเจียกโรงเรียนวัดท่าโขลงกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ มัยรัตน์โรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ฟักเขียวโรงเรียนวัดเจติยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมฤดี ลิ้มทุติเนตรโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการ
3. นางญาดา รักษาทรัพย์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ฟักเขียวโรงเรียนวัดเจติยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมฤดี ลิ้มทุติเนตรโรงเรียนวัดดอนตลุงกรรมการ
3. นางญาดา รักษาทรัพย์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พุ่มลำเจียกโรงเรียนวัดท่าโขลงกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ มัยรัตน์โรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พุ่มลำเจียกโรงเรียนวัดท่าโขลงกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ มัยรัตน์โรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายพฤกษ์ นาคะพันธ์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พุ่มลำเจียกโรงเรียนวัดท่าโขลงกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ มัยรัตน์โรงเรียนบ้านเบิกไพรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชูใจ สายหมีโรงเรียนอนุบาลจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางพนัชญา ชะนะชัยโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางฉัตรลดา ไวยพาราโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราพร หลายพูนสวัสดิ์โรงเรียนวัดห้วยหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวอรณิช ศศิบุตรโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางสาวอุมาพร ธรรมประเสริฐโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราพร หลายพูนสวัสดิ์โรงเรียนวัดห้วยหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวอรณิช ศศิบุตรโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางสาวอุมาพร ธรรมประเสริฐโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางชูใจ สายหมีโรงเรียนอนุบาลจอมบึงประธานกรรมการ
2. นางพนัชญา ชะนะชัยโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการ
3. นางฉัตรลดา ไวยพาราโรงเรียนวัดห้วยหมูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราพร หลายพูนสวัสดิ์โรงเรียนวัดห้วยหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวอรณิช ศศิบุตรโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางสาวอุมาพร ธรรมประเสริฐโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวจิราพร หลายพูนสวัสดิ์โรงเรียนวัดห้วยหมูประธานกรรมการ
2. นางสาวอรณิช ศศิบุตรครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)กรรมการ
3. นางสาวอุมาพร ธรรมประเสริฐโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายจรัญ สายหมีโรงเรียนบ้านหนองตาเนิดประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย กองแก้วโรงเรียนบ้านหนองปรือกรรมการ
3. นายพิทยา กิ่งพรหมเจริญโรงเรียนสินแร่สยามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติกาญจน์ เจิมจุลทรัพย์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ปานประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงกรรมการ
3. นางญาณินี จันทร์ธานีโรงเรียนบ้านเขากรวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชุติกาญจน์ เจิมจุลทรัพย์โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้งประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ปานประเสริฐโรงเรียนอนุบาลวัดเพลงกรรมการ
3. นางญาณินี จันทร์ธานีโรงเรียนบ้านเขากรวดกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางรุ่งอรุณ สว่างดี โทร. 081-8577499 E-mail: rungaroon.2103@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]