หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีและโรงเรียนวัดเขาวัง
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางศรีสุรางค์ วงค์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
2 นายศุภกิจ รชตหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการาม ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
3 นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.1 ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
4 ส.ต.ประภาส เปล่งเติม ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
5 นายมานะ คุณนาเมือง โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
6 นายกฤษณ์ ธัญญะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
7 นายศุภฤกษ์ สมคเณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
8 นายจรูญ ฟากฟื้น โรงเรียนอนุบาลปากท่อ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
9 นางพรพิมล เถื่อนเภา โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
10 นางสาวปรานอม เอี้ยงกุญชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุน้อย ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
11 นางโสภี สุขเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตลุง ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
12 นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.1 ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
13 นางวันวิสาข์ ไพศาลนันทน์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
14 นางปัทมา บำรุงกิจ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
15 นางจันทนา โฉมศรี นักวิชาการศึกษา สพป.รบ.1 เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
16 นางพรรณี เครือมูล ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
17 นางเสาวลักษณ์ ป้องลม ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
18 นางศิริลักษณ์ สุทธิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
19 นางสาวแสงระวี มีสัตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
20 นางรัตติยา เกตุกร ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
21 นางสุจริต โวทานัง ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
22 นางเพียรใจ เจริญเร็ว ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
23 นางเชาวนี รัตนสุนทร ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่ กรรมการและเลขานุการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
24 นางทิพยรัตน์ ไชยลังกา ศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.1 ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
25 นางบุษบา ฤทธิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลาภ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
26 นางสาวอัญชลี เกษสุริยงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.1 กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
27 นางทิพยรัตน์ ไชยลังกา ศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.1 กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
28 นางกุลธิดา ซ้วนลิ่ม นักวิชาการศึกษา สพป.รบ.1 กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
29 นางเพ็ญแข ชมสาคร ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
30 นางสุภักดิ์ ภิรมย์แก้ว ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
31 นายปราโมทย์ อัตตโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
32 นายกิตติชัย วงษ์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยไผ่ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
33 นายพิชัย ลิ้มติ้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.1 ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
34 นางรุ่งอรุณ สว่างดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.รบ.1 เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
35 นางนิสา น้อยเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
36 นางเรณู พูลสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
37 นางสาวเกตุสุดา ศรีสารากร ครู โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
38 นางสุมนา สุคนธรส ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา2 ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
39 นางศิรินาถ กิตติยายาม ครู โรงเรียนบ้านห้วยศาลา กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
40 นางสาวนวพร นุชสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านพุบอนบน กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
41 นางสาวพรนภา รุ่งโรจน์นภากร ครู โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
42 นางอภิญญา พูลสมบัติ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
43 นางวารีย์ แสงทับทิม ครู โรงเรียนวัดห้วยไผ่ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
44 นางประยูรวรรณ สินสุวรรณ์ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
45 นางสาวสุนีย์ ดาราแหวว ครู โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
46 นายวีระศักดิ์ นะทอง ครู โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
47 นายราตรี แออ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ประธานกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
48 นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.1 ที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
49 นางศรีสุรางค์ วงค์ประเสริฐ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.รบ.1 เลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
50 นางนฤมล เปลี่ยนแพ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
51 นายพงษ์ศักดิ์ ยอดจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจรูญศรีวิทยา ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
52 นายจำเริญ เครือมูล ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเจติยาราม ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
53 นางวัชรีวรรณ วงศ์ทองดี ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
54 นายพงษ์ศักดิ์ สรรสม ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
55 นางอาภรณ์ มุ่งเมือง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.รบ.1 ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
56 นางช่อทิพย์ อินแสน ศึกษานิเทศก์ สพป.รบ.1 ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
57 นางธัญวรรณ จีนขาวขำ ครู โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2(บ้านบ่อหวี) เลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
58 นายประยุทธ ณ วังขนาย ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) เลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
59 นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัย ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
60 นางธัญพร คุ้มประวัติ ครู โรงเรียนวัดทุ่งหญ้าคมบาง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
61 นายราเชนทร์ จันทร์เจิม ครู โรงเรียนวัดพิกุลทอง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
62 นายประจักษ์ ศรีนวลจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านจอมบึง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
63 นายกรเอก เจริญชินวุฒิ ครู โรงเรียนวัดห้วยตะแคง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
64 นายปรีชา ปรีชาโชติ ครู โรงเรียนวัดไผ่ล้อม กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
65 นายวาทิน นิโกรธา ครู โรงเรียนห้วยท่าช้าง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
66 นางกฤษณา อิ่มเจริญ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
67 นายปรเมนทร์ สามนคร ครู โรงเรียนวัดดอนตลุง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
68 นายวินิจ ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตฯ) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
69 นางอารีย์ ศรีสุข ครู โรงเรียนวัดน้ำพุ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
70 นางสุกัญญา อังกุรวิโรจน์ ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
71 นางสาวภัทรวรรณ สังข์สกุล ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
72 นายสว่าง ศิริเอก ครู โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
73 นางสุจิตรา วิโรจนะ ครู โรงเรียนบ้านเบิกไพร กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
74 นางสาวสมศรี มีจำรัส ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
75 นางอุบล แก้วพร้อมฤกษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา  
76 นายนิรุทธิ์ อุทาทิพย์ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
77 นายเกรียงศักดิ์ ดีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
78 นางมนิษา อรุณเนตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
79 นายธำรงค์ พานิชเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
80 นางอุไร เจริญศุข ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
81 นายกฤตนู ฝั่งชลจิตร์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
82 นางปราณี อินทรวงศ์ ครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
83 นายประสิทธิ์ รำพรรณ์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
84 นางสาวดรุณี มิ่งสมร ครู โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
85 นางสาวธิดารัตน์ สังข์อนันต์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
86 นางสาวภาวรินทร์ รัศมีกอบกุล ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
87 นางสุมารยาท จันทรวงค์ ครู โรงเรียนดรุณาราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
88 นายศักดิ์สยาม จันทร์ธานี ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
89 นายภคพร ใจงาม ครู โรงเรียนโรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
90 นายอธิวัฒน์ บัวงาม ครู โรงเรียนบ้านนาคอก (มิตรภาพที่ 104) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
91 นางวัฒนา โซเซ็ง ครู โรงเรียนนารีวิทยา กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
92 นางอุษา ยอแซฟ ครู โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
93 นายชาตรี ทองแดง ครู โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
94 นายธำรงค์ พานิชเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
95 นายอนุวัต ทวีผล ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
96 นางสาวยุพยง พงษ์ประยูร ครู โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
97 นายสมไชย กระต่ายทอง ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
98 นางสุรภา พงษ์พานิช ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
99 นางเจียรนัย อยู่บรรยงค์ ครู โรงเรียนนารีวิทยา กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
100 นางสาวนฤมล อ้นทนะกุล ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
101 นางวัจนา ชาสิงห์แก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
102 นางสังเวียน พงษ์เพ็ชร์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
103 นางสาวศศิกานต์ แสวงลาภ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
104 นายอภิชาติ คุณาธาทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ประธานกรรมการประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
105 นางวัชรี ศรีษะโคตร ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
106 นางพรปวีณ์ เภารัศมี ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
107 นางประภาพร หงส์แก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
108 นายสมบูรณ์ พบครุฑ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
109 นายไกรสิทธิ์ เพิกโสภณ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
110 นายสมบูรณ์ พบครุฑ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
111 นางวิจิตรา วสุวัฒน์กุล ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
112 นางสาธิตา อาศน์สุวรรณ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
113 นางรัชนี คล้ายเคลื่อน ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
114 นางพิสมัย พงษหา ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
115 นางวาสนา ชยาภิวัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์  
116 นางปราณี ทัยคุปต์ ผู้อำนวยการโรเรียนวัดห้วยตะแคง ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สีงคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
117 นายเปลว ปุริสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สีงคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
118 นางบงกชกรณ์ แซมสีม่วง ศึกษานิเทศก์ ผู้ประสานงานกลุ่มสาระการรียนรู้สังคมสึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
119 นางอังคณา สุขผล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
120 นายฐิติวัชร นภัสชยุตพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
121 นางดวงใจ วัดปาน ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
122 นางสาวดารณี คะบุษย์ ครู โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
123 นางสาวมัลลิกา เอี่ยมชื่น ครู โรงเรียนอนุบาลจอมบึง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
124 นางสุพัตรา ชัยสนาม ครู โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
125 นายอมร หลังดำ ครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
126 นางอัมพร สอนคุณแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
127 นางศรีสมร ภมร ครู โรงเรียนวัดเกาะลอย กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
128 นางสาวพัชรา กลิ่นชมชื่น ครู โรงเรียนสีวะรา กรรมการและเลขานุการกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
129 นางทิพยรัตน์ ไชยลังกา ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่้างประเทศ  
130 นางบุษบา ฤทธิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่องลาภ ประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่้างประเทศ  
131 นางสาวอัญชลี เกษสุริยงค์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
132 นางกุลธิดา ซ้วนลิ่ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
133 นางเพ็ญแข ชมสาคร ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
134 นางสุภักดิ์ ภิรมย์แก้ว ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
135 นางกัญญา แย้มพยัคฆ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ ประธานกรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
136 นางสาวสุธิดา พันธุ์ทัด ครู โรงเรียนวัดห้วยตะแคง กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
137 นางสาวบุญมา ชุษณะวัคคีย์ ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
138 นายไกรสร วิเศษชาติ ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
139 นางสาวภัคศุภร วิชูชุลี ครู โรงเรียนนารีวิทยา กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
140 นางสาวชลิดา ลิ้มตระกูล ครู โรงเรียนนารีวิทยา กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
141 นางสาวอรัญญา ซุ้มผกาแก้ว ครู โรงเรียนบ้านตะโกล่าง กรรมการกลางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
142 นางกัญญา แย้มพยัคฆ์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
143 นางสาวบุญมา ชุษณะวัคคีย์ ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
144 นางคนึงนิจ สอาดโฉม ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
145 นายวชิระ แพสอาด ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
146 นางรวงอรุณ ศรีประเสริฐ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
147 นางฬุริยา อยู่จันทร์ ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
148 นางวิยะดา พลายด้วง ครู โรงเรียนวัดพเนินพลู กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
149 นางสมลิตย์ เจริญรักษา ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
150 นางวิชุดา ผึ้งทัศน์ ครู โรงเรียนวัดป่าไก่ กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
151 นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ครู โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) กรรมการกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
152 นางสาวดารารัตน์ อุุทัยพยัคฆ์ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
153 นางประชิด พุกปราง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เลขานุการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
154 นางสาวอุทัย ธารมรรค ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
155 นางชบา นามชนะ ครู โรงเรียนวัดเจติยาราม กรรมการกลางกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
156 นางพัชรี มีศรีผ่อง ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
157 นางสัมพันธ์ สมประสงค์ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
158 นางนงนุช เทศเจริญ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการกลางกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
159 นางสุทัศนีย์ แสงอนันต์ ครู โรงเรียนวัดเกตุน้อย กรรมการกลางกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
160 นางสาววนัสญา พิศาลปัญญา ครู โรงเรียนวัดใหม่นครบาล กรรมการกลางกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
161 นางสาวกนกวรรณ ซื่อจริง ครู โรงเรียวัดพเนินพลู กรรมการกลางกลุ่มการศึกษาปฐมวัย  
162 นายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยหมู ประธานกรรมการกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
163 นางสาวสุพิชญ์นันท์ ทิมพิทักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 ที่ปรึกษากลุ่มการศึกษาพิเศษ  
164 นางประชิด พุกปราง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรมการและเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
165 นางรุ้งนภา ปรีชาโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลราชบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มการศึกษาพิเศษ  
166 นางรุ่งอรุณ สว่างดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ดูแลระบบโปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางรุ่งอรุณ สว่างดี โทร. 081-8577499 E-mail: rungaroon.2103@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]