งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีและโรงเรียนวัดเขาวัง
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 104
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายณาศิส    นพรุจชโนดม
1. นางสาวฐิติสุดา    ปิ่นแก้ว
2 โรงเรียนบ้านลำพระ เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงอมลณัฐ    ไชยสนิท
1. นางสาวสุพัตรา    พรมสอน
3 โรงเรียนวัดราษฎร์สมานฉันท์ เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์    อัธยาศัย
1. นางอำไพ    อยู่สบาย
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................