งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีและโรงเรียนวัดเขาวัง
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 108
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดห้วยหมู เครือข่ายที่ 1 1. เด็กชายมนัส    แร่เงิน
2. เด็กชายธีรพล    สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปวีณา    แสงระย้า
1. นางสาวกิตติยา    กุลวงค์
2. นางสุพัตรา    ขุขันธิน
2 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงอารี    อนันตรัตน์
2. เด็กหญิงพัชนิดา    เสียงเอก
3. เด็กชายอานนท์    ศรีจักรผ่อง
1. นางนริสสา    พันธุ์ศักดิ์
2. นางอมรรัตน์    ฟักเขียว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................