งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีและโรงเรียนวัดเขาวัง
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 109
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงปวีณ์สุดา    เอียมรอด
2. เด็กชายศุภกิจ    คุสินธุ์
3. เด็กชายฉัตรชัย    สังวาลย์เพ็ชร์
1. นางจิราพร    ฝีมือช่าง
2. นางศุภาวีร์    ใจหวัง
2 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) เครือข่ายที่ 2 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์    หงษ์โพธิ์งาม
2. เด็กหญิงปภัสรา    ภู่ห้อย
3. เด็กหญิงสุธิดา    ภู่เด่นดวง
1. นางพะเยาว์    เขียววงษ์จันทร์
2. นางอมรรัตน์    ฟักเขียว
3 โรงเรียนบ้านลำพระ เครือข่ายที่ 9 1. เด็กหญิงอาทิตยา    ทิมทอง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์    สังข์ทอง
3. เด็กหญิงพฤกษาชาติ    จันทร์เสียงใส
1. นางพิณใจ    เกษณีย์บุตร
2. นางสุพัตรา    พรมสอน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................