งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีและโรงเรียนวัดเขาวัง
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 084
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) เครือข่ายที่ 2 1. เด็กชายธีรพัฒน์    เรืองโรจน์
1. นางอมรรัตน์    ฟักเขียว
2 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง เครือข่ายที่ 6 1. เด็กชายภูวดล    น้อยจ้อย
1. นางสาวสุภาดา    ช้อยเครือ
3 โรงเรียนวัดป่าไก่(ส่วนประชานุกูล) เครือข่ายที่ 4 1. เด็กหญิง้เมธินี    สังข์ทอง
1. นางสาวเสมอใจ    ชูรอด
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................