รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีและโรงเรียนวัดเขาวัง
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงรมย์นลิน  พึ่งพันธ์
 
1. นางวิภาดา  รอดประเสริฐ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงธนภัทร  อุ่นภักดิ์
 
1. นางสาวลำจวน  แสนคลัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายสมชาย  วังกล่ำ
 
1. นางสาวอรวรรณ  กันทุกข์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกวินนาถ  น่วมด้วง
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  กาญจนะวสิต
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงธิษณีพัชร  จี้เพชรเศวตกุล
 
1. นางทิพวรรณ  แวงสูงเนิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงอัจฉรา  มณเฑียรเภา
 
1. นางสาวสลิตา  บัวจันทร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงมุทิตา  คล้ำสกุล
 
1. นางนริสสา  พันธุ์ศักดิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายจารุกิตติ์  เข็มทอง
 
1. นางนริสสา  พันธุ์ศักดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงวราพร  คงเพ็ชร
 
1. นางทิฆัมพร  สุทธิสาร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลูกเสือ
2. เด็กหญิงณัฐดา  คำวอน
3. เด็กหญิงภิญญดา  พัชรธนากุล
 
1. นางสุชาดา  ภักษาแสวง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  บุญประสพ
2. เด็กหญิงณัฐนิการ์  พัดไสว
 
1. นางรจนา  งามดี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เจริญอุดมศักดิ์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  คงฉิม
 
1. นางปรางทิพย์  อุ่นเรือน
2. นางสาวจิราพร  โพธิสารสกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายสิรภพ  พุทธานนท์
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  โตล้อม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เถาโต
 
1. นางวิจิตรา  ไพศาลนันทน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงศิรินันท์  อินทรโชติ
 
1. นางปัทมา  บำรุงกิจ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงกัชบงกช  หมอทรัพย์
2. เด็กหญิงณภัค  อัตถศาสตร์
3. เด็กหญิงดวงตะวัน  อินจันทร์
 
1. นางพรรณี  เครือมูล
2. นางสาวสิยากรณ์  สีทา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศุภนาค
2. เด็กหญิงพิมพ์นภา  พวงเครือ
3. เด็กหญิงอารียา  คำพาสุข
 
1. นายนฤชา  สายหมี
2. นางกวินณา  นาขาม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผาก 1. เด็กหญิงจันทิมา  พนมวัน
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เล็ก
3. เด็กชายวิชัย  ทองมา
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ห้าวแสน
2. นางสาวนันตนา  พลเยี่ยม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงภรภัทร  บุญจำนงค์
2. เด็กหญิงศันสนีย์  ชีช่วง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  รวยเงิน
 
1. นายคมกฤษณ์  สุขะวิพัฒน์
2. นางสาวธาริณี  ชื่นบาน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายธนเทพ  ลิมป์พาณิชย์กุล
2. เด็กหญิงรตา  อุตตะมะ
 
1. นางวันวิสาข์  ไพศาลนันทน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงสลิตา  วาเบ
2. เด็กหญิงอำพัน  ผัวหมัง
 
1. นางขนิษฐา  สาภูงา
2. นางสาวพรทิพย์  เหมะเทวัน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์โกมุท
 
1. นางสาวสมใจ  อุ้มไกร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงกมลชนก  จำปาทอง
 
1. นางสาวอรพินท์  หิรัญ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สีสุข
 
1. นางราตรี  พันธ์พืช
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงพิชญา  วงค์คำปาน
2. เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร
3. เด็กหญิงเกิดศิริ  สมพงษ์
 
1. นางวัชรี  ศรีษะโคตร
2. นางสุรดา   ชูศรีพัฒน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รามัญอุดม
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  จินเนีย
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อโลภะตานนท์
2. นางสาวนวียา  สืบทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  บัวทอง
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  เมล็ดกุล
3. เด็กหญิงสิรินุช  ขจิตสุวรรณ
 
1. นายโสภณ  พุ่มลำเจียก
2. นายสมนึก  เวชตรียานนท์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กหญิงนิตยา  ปาทาน
2. เด็กหญิงรุ่งศรีศิริ  ร่มโพธิ์รีย์
3. เด็กหญิงศยามล  หมอทรัพย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  อโลภะตานนท์
2. นางสาวนวียา  สืบทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพระ 1. เด็กชายกิตติธัช  เล่าทรัพย์
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ยมด้วง
3. เด็กหญิงนิมิตรกัลยา  กล่อมน้อย
 
1. นางสาวอิสรีย์  เหิมพยัคฆ์
2. นายสหัส  พรหมเกษ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) 1. เด็กชายศิริชัย  มูลสวัสดิ์
2. เด็กชายสิงหา  แก้วคำ
3. เด็กหญิงเกศสุดา  บุญฤทธิ์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  สุขศีลล้ำเลิศ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยผาก 1. เด็กหญิงญาดา  ทุคล้าย
2. เด็กหญิงสุธิตรา  เสริฐมาลี
3. เด็กหญิงอัญชลี  ด้วงสโมสร
 
1. นางสาวบุษรา  กำลังหาญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พวงสุวรรณ์
2. เด็กชายธาราดล  บัวทอง
3. เด็กหญิงลลิตา  ศรีสาหร่าย
 
1. นางสุพจนีย์  แก่นทับทิม
2. นายณรงค์ศักดิ์  ปิ่นเกตุ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  หลวงอี่
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันทอง
 
1. นางชนวรรฎ  ละออเอี่ยม
2. นายประภาส  สุขสุทธิ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 90.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงจุทามาศ  แก้วคำ
2. เด็กหญิงพสุนิต  เกษภรมีชัย
 
1. นายไกรสิทธิ์  เพิงโสภณ
2. นางนฤมล  เปลี่ยนแพ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตาเนิด 1. เด็กชายสิทธิศักดิ์  หมื่นผาชนะ
2. เด็กชายโต  ไม่ทราบ
 
1. นายจรัญ  สายหมี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กชายชานนท์  สุขมั่น
2. เด็กชายอชิตพล  ดวงเพชร
 
1. นายสุวิทย์  สุจริตรังษี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายทักษิณ  เกศทองคำ
2. เด็กชายมารุต  เปลี่ยนแพ
 
1. นางนฤมล  เปลี่ยนแพ
2. นางสาวภาวรินทร์  รัศมีกอบกุล
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพระ 1. เด็กชายณัฐพล  จันทรศิล
2. เด็กชายรัฐพงษ์  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวเนตรทราย  บุญเรือง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพระ 1. เด็กชายณัฐดนัย  พรมสอน
2. เด็กหญิงสุนิดา  ศรีวิเศษ
 
1. นางเนตรทราย  บุญเรือง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงฐิติศิริพรรณ  มีพัฒน์
2. เด็กหญิงธัญญาภัทร  ยอดยิ่ง
3. เด็กหญิงปาณิตา  คงสมพงษ์
4. เด็กหญิงสุประวีณ์  บุญรอด
5. เด็กหญิงอัสมาพร  โพทนัน
 
1. นางนฤมล  เปลี่ยนแพ
2. นางกมลณัช  ศรีวิชัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงทุเดมึ  โปแม
2. เด็กหญิงมาลา  พือควอ
3. เด็กหญิงศันสนีย์  ตาบู้
4. เด็กหญิงเดเรีย  บะเอ้
5. เด็กหญิงแฮนิทู  พือกะลอ
 
1. นายบุรุษ  พลกุล
2. นางสาวกฤติกา  ศรนิกร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงกานดา  ราชมณี
2. เด็กหญิงธัญญ่า  ศิริวงษ์
3. เด็กหญิงปารมี  ศิริวงษ์
4. เด็กหญิงพรรรินทร์  บุญประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุพัตรา  เศษสูงเนิน
 
1. นางอรอนงค์  ณ พัทลุง
2. นางวิจิตรา  คณา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  เกษี
2. เด็กหญิงพวงผกา  อุ่นเรือน
3. เด็กชายภาณุพัฒน์  ปิ่นเกตุ
4. เด็กชายรัชภูมิ  ปานเรือง
5. เด็กหญิงอุษณี  ปิ่นเกตุ
 
1. นางอรทัย  ชาลี
2. นายนราพงศ์  ศรีจันทร์แก้ว
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงวริญดา  มีจอม
3. เด็กหญิงวันศิริ  คงเดชเกษมสุข
4. เด็กหญิงวิภาวี  ยกกลิ่น
5. เด็กหญิงเดือน  ชูสาย
 
1. นางสาวกัลยา  ภู่ทอง
2. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงตูคู้  -
2. เด็กหญิงธันยพร  บัวทอง
3. เด็กหญิงนุชนาถ  สายสมร
4. เด็กหญิงอารียา  อ่อนศิริ
5. เด็กหญิงเจนจิราภรณ์  มัธยม
 
1. นางสาวกัลยา  ภู่ทอง
2. นางพะเยาว์  เขียววงษ์จันทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายจิรพันธ์  พวงทอง
2. เด็กหญิงรัตนา  แสงศรี
3. เด็กหญิงวันนิสา  ผาสุข
4. เด็กชายอมรเทพ  ศรีคง
5. เด็กหญิงอารียา  บัวสุก
 
1. นางอรอนงค์  ณ พัทลุง
2. นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทำดี
2. เด็กหญิงชนิกานต์  กาใจใส
3. เด็กชายภราดร  ตั้งซุ้น
4. เด็กชายวราเทพ  พรมชาติ
5. เด็กชายสุวิชชา  แซ่เอี้ยว
 
1. นางชลลดา  จารุภา
2. นายยงยุทธ  ธวัชวงษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 1. เด็กชายกฤษฎา  บุ๋งกี๋
2. เด็กหญิงกาญจนา  ดามัง
3. เด็กชายกานต์  ยุมิ
4. เด็กหญิงจันทิมา   อุ่นชาย
5. เด็กชายชัยมงคล  เสาวดี
6. เด็กชายชาตรี  ซองไซ
7. เด็กหญิงชาลินี  พุเกียว
8. เด็กชายตุลา  บุญกอง
9. เด็กชายบดินทร์  ทองจี
10. เด็กชายมีสุข  ทองยุ
11. เด็กชายวรากร  คุ้งลึง
12. เด็กหญิงวิลัยพร  สวนผึ้ง
13. เด็กหญิงศรุตา  สวนผึ้ง
14. เด็กหญิงสุกัญญา  จี้ช่วย
15. เด็กหญิงสุรดี  วงศ์ทอง
16. เด็กหญิงสุรษา  คะเชนทร
17. เด็กชายอัครชัย  กะดี้
18. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรือนใจดี
19. เด็กชายเมศักดิ์  ตีละ
20. เด็กชายเสวก  สาล่า
 
1. นายเกษม  ปะวะกุล
2. นายธีระวุฒิ  รูขะจี
3. นายชาตรี  ทองแดง
4. นายสาธิต  แย้มเกสร
5. นางวรีวรรณ  วัฒนาณรงค์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 1. เด็กชายชโนทัย  ฤทธิ์ล้ำ
2. เด็กหญิงดวงใจ  ปัญญา
3. เด็กชายทวิทย์  พุตตี้
4. เด็กชายนพดล  น้อยจ้อย
5. เด็กชายนัฐวัฒน์  นาคเรียงราย
6. เด็กหญิงนุชธิดา  คังพุ
7. เด็กชายประสงค์  ช่วยหล้า
8. เด็กชายพรชัย  วงศ์ทอง
9. เด็กชายพินใจ  บุ้งทอง
10. เด็กหญิงมรกต  แสนรัตน์
11. เด็กชายราชศักดิ์  บุญสุน
12. เด็กหญิงวาฤณี  ทึงลึง
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรือนใจดี
14. เด็กชายศุภวัฒน์  วงศ์ทอง
15. เด็กชายสมชาย  เต้าทอง
16. เด็กหญิงสุภัสสร  เนย
17. เด็กชายสุรศักดิ์  กว่าบุ
18. เด็กชายอาชัญ  สังอ่อนดี
19. เด็กหญิงเทวี  เบาเว่
20. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  สวนผึ้ง
 
1. นายเกษม  ปะวะกุล
2. นายรัตนพล  หงษ์ทอง
3. นางธัญวรรณ  จีนขาวขำ
4. นางอรวรรณ  อิ้มทับ
5. นางนันท์นภัส  ไชยภักดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สมอตอน
 
1. นางณัฐฐิญา  นันท์รัตน์ไกร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  พงษ์ศกรสุนทร
 
1. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงสมพร  หนูพรม
 
1. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 99.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกุลนันท์  รักษาศร
2. เด็กชายธัชกร  วงศ์ยะรา
 
1. นางนิภา  สุขเสงี่ยม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  แก้วอร่าม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพ็ชรสุทธิ์
 
1. นางชิษณุชา  อำนวยชัย
2. นางบุญช่วย  จันทร์คำ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงมณฑิรา  สุดสวงค์
2. เด็กชายเอกพล  เฮงราย
 
1. นางดวงกมล  นวมมณีรัตน์
2. นางบุญช่วย  จันทร์คำ
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จิ๋วเชื้อพันธุ์
2. เด็กหญิงณัฐริษา  จั่นวิลัย
3. เด็กหญิงถิราภรณ์  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงปรรณพัชร  ศรีสมบัติ
5. เด็กหญิงรวีวรรณ  ลอยแก้ว
6. เด็กหญิงศุภนิดา  ตลับทอง
7. เด็กหญิงสรัญญา  มิ่งโพธิ์เตี้ย
8. เด็กหญิงสุจิรนันท์  สระทองแก้ว
9. เด็กหญิงอภิชญา  เล้าอรุณ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  สีบุปผา
 
1. นายโสภณ  ฤทธิสาร
2. นางสุนทรี  อนันโท
3. นางสาวสุภาวดี  มิ่งโพธิ์เตี้ย
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 1. เด็กหญิงกชกร  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงกนกพร  มูลทรัพย์
3. เด็กหญิงกีรติกา  ฟักเขียว
4. เด็กหญิงณัฐริสา  ฤทธยา
5. เด็กหญิงธนกรณ์  ใจรื่น
6. เด็กหญิงธัญชนก  บัวบาน
7. เด็กหญิงธันยพร  คำผา
8. เด็กหญิงปาริฉัตร  จบไพร
9. เด็กหญิงพรกนก  หมื่นสุนทร
10. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมอเทศ
11. เด็กหญิงภัทรวดี  เหล็กเพ็ชร
12. เด็กหญิงวริศรา  ยอดทอง
13. เด็กหญิงสลินทิพย์  ปานรักษา
14. เด็กหญิงสิริโสภา  จันทร์งาม
15. เด็กหญิงสุกัญญา  ยอดทอง
 
1. นางสาวกมลชนก  ชื่นประเสริฐ
2. นางพิศมัย  เตียวเย
3. นายสุเทพ  สนธิ
4. นางสาวศรวณีย์  ไผ่ล้อม
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีอรุณ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  จันทร์สวัสดิ์
 
1. นายชัยยุทธ  ยงดี
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กชายกิตติพงศ์  แซ่คู
2. เด็กชายธนโชค  แสงสวัสดิ์
 
1. นายฉลอง  คงมั่น
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กหญิงศลิษา  ธนูศรี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉิมมะ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงสาริน  สุวรรณศรี
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   คล้ายศิริ
 
1. นายพัฒนา  ภักษาแสวง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพัชนิดา  ใจหลัก
 
1. นางบุศรา  มีอนันต์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กหญิงอัญชนิดา  ขาวชื่น
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ฉิมมะ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายพีระพงศ์  องอาจ
 
1. นายพัฒนา  ภักษาแสวง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงวิเรืองรอง  ใจอ่อน
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองป้อม
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงวรรณา  โตชาติ
2. เด็กหญิงเพชรลดา  วงค์คำอินทร์
 
1. นางพรศรี  สุกิจญาณ
2. นางละอองดาว  รัตนวิมล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1. เด็กชายจอ  กลุ่มน้อย
2. เด็กหญิงแอนนา  สีชาติ
 
1. นางกฤษณา  เอี่ยมสง่า
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงพจมาตร์  อาจศึกรังษี
2. เด็กหญิงศิริยากรณ์  ใจทา
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  เกตุเต็ม
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  หลำพา
2. เด็กหญิงนนทิยา  สีรี
3. เด็กหญิงอัญชลี  ขำยินดี
 
1. นางกัญญา  มาลี
2. นายนิเวช  รอดบำเรอ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กหญิงช่อผกา  พรวนพรม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รวมแสง
3. เด็กชายอรรถพร  ไล้เลิศ
 
1. นางสมหวัง  อินทรบุตร
2. นางรุ่งอรุณ  สีคุณ
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กชายณัฐนันท์  แสงรี
2. เด็กหญิงสุพัตตา  คำใจจิตร
3. เด็กชายเต่า  แสงวงษา
 
1. นางนาฏยา  เทียมแพ
2. นางสาวฐิตินาฎ  เทียมแพ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายภพพิพัฒน์  พักเนียม
 
1. นางปิยนารถ  พักเนียม
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กชายราชัย  ฉิมพาลี
 
1. นางโสภี  สุขเจริญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กชายธนากร  ศรัทธาผล
 
1. นายพิพัฒน์พันธ์  จันทร์มณี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สารณีย์
 
1. นายไชยสิทธิ์  ชมชื่น
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงมัญฑิรา  สุขุมจารี
 
1. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ชำนาญ
 
1. นายปรีชา  ปรีชาโชติ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงกัญญา  อ่อนละมูล
 
1. นางฉันทนา  นุตวงษ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงศันสนีย์  จิรบัณฑิตย์
 
1. นายปรีชา  ปรีชาโชติ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายณัฐกานต์  ก๋องแน่น
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  จ้านสกุล
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงธัญชนก  ขนวน
 
1. นางสาวพิมพ์รักข์  สามคุ้มพิมพ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  ลืมกลืน
 
1. นายไชยสิทธิ์  ชมชื่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีนวลจันทร์
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กหญิงวิภาดา  ธาราเวชการ
 
1. นางฉันทนา  นุตวงษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงสุพิชญา  เหลืองสุวรรณ
 
1. นายปรีชา  ปรีชาโชติ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิมวัตร
 
1. นายไชยสิทธิ์  ชมชื่น
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายบูรณ์ธิการ  พันธ์ไทย
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ปิ่นเกตุ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ชำนาญ
2. เด็กหญิงฌัฌชา  บุญวานิชย์
3. เด็กชายธนากร  แก้วทอง
4. เด็กหญิงประภาพรรณ  ติดญาติ
5. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  กลิ่นโอชา
6. เด็กชายภานุวัฒน์  แซ่อึ้ง
7. เด็กหญิงศันสนีย์  จิรบัณฑิตย์
8. เด็กหญิงสุพิชญา  เหลืองสุวรรณ
9. เด็กหญิงอัมพร  บุญทวี
 
1. นายปรีชา  ปรีชาโชติ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กชายชญาน์นันท์  เพชรโภคา
2. เด็กชายฐปกรณ์  มั่นคง
3. เด็กหญิงณัคศร  สุศาโยธิน
4. เด็กชายณัฐจักร  ชลชาญ
5. เด็กชายณัฐนนท์  ท้าวทัญ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุกรอด
7. เด็กหญิงณิชา  ฟักเขียว
8. เด็กชายตันติกร  เทพสวัสดิ์
9. เด็กหญิงทิพย์วดี  องอาจ
10. เด็กชายธีรชาติ  ชายสิงขรณ์
11. เด็กหญิงปนัดดา  เส็งสุข
12. เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีนวลจันทร์
13. เด็กชายพีรพัฒน์  อู่ตะเภา
14. เด็กหญิงรัชนีกร  เกิดทรัพย์
15. เด็กชายไชยวัฒน์  คงสุคนธ์
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
2. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงณฐยา  ดอนไพรธรรม
3. เด็กหญิงณิชา  วัฒนาพงษากุล
4. เด็กหญิงธนัชพร  ล้ำเลิศ
5. เด็กหญิงธมลนัท  บุษปฤกษ์
6. เด็กหญิงปิยาภรณ์  คุณูปถัมภ์
7. เด็กหญิงมัญฑิรา  สุขุมจารี
8. เด็กชายรณภพ  วรเวชวิทยา
9. เด็กชายรัชภูมิ  มั่งแป้น
10. เด็กชายวสันต์  สิทธิสร
11. เด็กหญิงสุพพัตรา  ยุทธนารี
 
1. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงกวินนา  พานิชสมบัติ
2. เด็กหญิงจรัญญา  ผิวเกลี้ยง
3. เด็กหญิงชนาธิป  ทองชมพูนุช
4. เด็กชายชลสิทธิ์  อรรถสิทธิ์
5. เด็กหญิงฐิจิวรดา  รสชุ่ม
6. เด็กชายฐิติกร  ยอดครู
7. เด็กชายณภัทร  บุญเพ็ญ
8. เด็กชายณัฐภัทร  สุขสวัสดิ์
9. เด็กหญิงณิชา  แสงทิพย์
10. เด็กชายธีรยุทธ  ตามกรง
11. เด็กหญิงบุณยานุช  สิรินราพรรณ
12. เด็กชายปัญญวัต  โคตะขุน
13. เด็กชายภานุพงศ์  โก้กล่ำ
14. เด็กชายยุทธพงศ์  ฤากำลัง
15. เด็กชายวรพล  สระทองคำ
16. เด็กชายสุรวิชญ์  แสงวิเศษ
17. เด็กหญิงอทิตยา  วาจาเอื้อ
18. เด็กชายเจษฎา  เพชรพงศ์
19. เด็กชายเอกชัย  สระทองเทียน
20. เด็กหญิงโยษิตา  ไม้แก้ว
 
1. นายประจักษ์  ศรีนวลจันทร์
2. นางนิอร  ศรีนวลจันทร์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายกีโด้  อีอื้อ
2. เด็กชายทุตี้  อามุ้ย
3. เด็กชายนภัส  ศิรินิติกานต์
4. เด็กชายปรมัตถ์  ปิ่นทอง
5. เด็กหญิงรวีวรรณ  เวนะ
6. เด็กหญิงวาสนา  กูละ
 
1. นายบุรุษ  พลกุล
2. นายสมัย  พุเบาะ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์-จุฬา 2 1. เด็กชายอติชาติ  สงวนงาม
 
1. นางสาวผกาวดี  ชุมพร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 1. เด็กหญิงเพฑูิรย์  เคียงวงษ์
 
1. นางเกษมศรี  รื่นปาน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายชินธิป  สีนวล
 
1. นายประยุทธ  ณ วังขนาย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงสิริกร  รัตนานนท์
 
1. นางกมลนัช  ศรีวิชัย
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากท่อ (ปากท่อวิทยาคาร) 1. เด็กชายจีรศักดิ์  รักสุรินทร์
 
1. นางมณฑา  ประเดิมชัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 1. เด็กหญิงปวีณา  รวมศิลป์
 
1. นายวาทิน  นิโกรธา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายกีโด้  อีอื้อ
 
1. นายบุรุษ  พลกุล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กหญิงโสรญา  ทองป้อม
 
1. นางพรรณี  ชื่นนาคะกุล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินสี(สาขาบ้านลานคา) 1. เด็กชายธีรทัศน์  สุภางค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุนันทา  สายสล้าง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติวิศาล
 
1. นางสาวสาวิตรี  หืออิน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายกีโด้  อีอื้อ
 
1. นางสุรภา  พงษ์พานิช
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงระวีวรรณ  เวนะ
 
1. นางสุรภา   พงษ์พานิช
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กชายพงศกร  กลิ่นจันทร์
 
1. นางพรรณี  ชื่นนาคะกุล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กหญิงบุกันดา  อ่อนสี
 
1. นายพิทยา  ทองใหญ่
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายวรพงศ์  เต๋งจงดี
 
1. นายประยุทธ  ณ วังขนาย
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงรัตน์ฐาน์อร  กิมพิทักษ์
 
1. นางอนงค์ศิริ  ปัญญาสัทโท
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายกฤษณ  คณานุกูล
2. เด็กหญิงกวินทรา  สุขนันทศักดิ์
3. เด็กชายชวินทร์  ว่องไววรพงษ์
4. เด็กชายณธสม  อุทัยลาภทอง
5. เด็กชายณภัทร  หงส์สวัสดิ์
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กองแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐณิชา  สังขะนันท์
8. เด็กหญิงดมิสา  คงคล้าย
9. เด็กหญิงดวงกมล  ทองใบ
10. เด็กชายต่อลักษณ์  ชุติชัยศักดา
11. เด็กชายทินภัทร  ธีระพนิดา
12. เด็กหญิงธนพัชร์  เลิศประเสริฐพันธ์
13. เด็กหญิงธัญชนิต  สมบัติไทย
14. เด็กหญิงนันท์นภัส  เศรษฐกูลวิชัย
15. เด็กหญิงปนัดดา  แสงประดับ
16. เด็กหญิงปภาดา  ปานปลั่ง
17. เด็กหญิงปภาวี  คล่องการยิง
18. เด็กชายปริณ  ชินภานุวัฒน์
19. เด็กหญิงพิชชาภา  วรรณวีระ
20. เด็กหญิงพิชญานิน  เอี่ยมจำรัส
21. เด็กหญิงพีรดา  จันทภูมิ
22. เด็กหญิงภรณ์ชนก  พิณนุวัตร
23. เด็กหญิงภัทรพร  มะปัญญา
24. เด็กหญิงภาอุษา  จรรยาเมตตากุล
25. เด็กหญิงรชยา  อธิชลินทร
26. เด็กชายรัชพล  น้อยเอก
27. เด็กหญิงวรัทสิริกุล  แตงนวน
28. เด็กหญิงวรินทร์พร  เตชะสัตยา
29. เด็กหญิงวิชญาดา  ภูละมุล
30. เด็กหญิงวีรินทร์  มารักธรม
31. เด็กหญิงศรัณย์พร  ทางทอง
32. เด็กหญิงศุภิสรา  ปานสุวรรณ์
33. เด็กหญิงสาธิตา  ทรัพย์เกรียงไกร
34. เด็กหญิงสิริพิมพ์  พิมพ์อัฐ
35. เด็กหญิงหทัยภัทร  รักตประจิต
36. เด็กหญิงอชิรญา  หินแก้ว
37. เด็กหญิงอยา  พลอาวุธ
38. เด็กหญิงอรัญญา  พอลล่า สุขัคคานนท์
39. เด็กหญิงอาชิร์ญาณ์  โสนุช
40. เด็กหญิงแอนนิต้า  สัจจเทพ
 
1. นางปัญจพร  ยอแซฟ
2. นายมารุต  ยอแซฟ
3. นายอนุสรณ์  ยอแซฟ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกรกช  อุ่นเรือน
2. เด็กชายธงชัย  ภู่ทอง
3. เด็กชายธีรพจน์  ปิยเดชมงคล
4. เด็กหญิงปรียาวรรณ  คั่นศร
5. เด็กหญิงปิยเนตร  ทองชมพูนุช
6. เด็กชายวายุ  สุวรรณสิทธิ์
7. เด็กชายศุภกร  เท่าเทียมตน
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อ้นทอง
 
1. นางพรศิลป์  เหวันต์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายธวัชชัย  มณี
2. เด็กชายธีรพัทธ์  ชื่นมัจฉา
3. เด็กชายนิคม  เพ็ชรนิล
4. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ญาติมาก
5. เด็กชายบุญมาก  อุดมสุข
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดครู
7. เด็กหญิงรวิภา  ประจวบวัน
8. เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์เอื้อน
 
1. นางสุจิตรา  วิโรจนะ
2. นางนวลฉวี  พณะงาม
3. นางดาหวัน  วรรณาโส
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ครุธวัฒนา
2. เด็กหญิงดรินทร  แตงนิ่มงาม
3. เด็กหญิงปูลม  สำลี
4. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  จงจอหอ
5. เด็กหญิงสาวิตรี  มาตรเหลือง
6. เด็กหญิงอรกัญญา  ปานขาว
 
1. นางดวงกมล  อุดมศรี
2. นางโสภี  สุขเจริญ
3. นางวิจิตรา  คณา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กหญิงกรกนก  สุขหมั่น
2. เด็กชายปารีย์  อุยมา
3. เด็กหญิงพรชิตา  แซ่อึ้ง
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  ค้างคีรี
5. เด็กหญิงอัญญารัตน์  พรหมหรรษ์
6. เด็กหญิงอาทิตยา  มั่นคง
 
1. นางสุจิตรา  วิโรจนะ
2. นางนวลฉวี  พณะงาม
3. นางดาหวัน  วรรณาโส
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงญาณิศา  พุกท่าไม้
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงจันทนา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงนีรนุช  ทุมบะ
3. เด็กหญิงระพีพรรณ  ฉายแสง
4. เด็กหญิงวนิดา  สิริคุณอนันต์
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  สังข์สกุล
2. นายศักดิ์เดช  โมกผา
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  พุได
2. เด็กหญิงตาหวาน  จงดี
3. เด็กหญิงฟ้า  ชำ
4. เด็กหญิงวาสนา  ทองยุ
5. เด็กหญิงศุภานิช  ทูลัง
6. เด็กหญิงสุชานารถ  อินเรือง
7. เด็กหญิงสุนิษา  ฉายแสง
 
1. นางธัญวรรณ  จีนขาวขำ
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กหญิงญาณิน  หมู่เจริญ
2. เด็กชายณัฐกานต์  อินทร์อ่อน
3. เด็กหญิงถิรนันท์  บัวงาม
4. เด็กหญิงธนาภรณ์  โปรยสุรินทร์
5. เด็กชายนพนันท์  สุขเลี้ยง
6. เด็กชายบุญรอด  -
7. เด็กหญิงปนัดดา  ใจมุ่ง
8. เด็กชายภมรเทพ  เชื่อมนาค
9. เด็กชายภาณุพงศ์  บุญเลิศล้น
10. เด็กหญิงรักษิณา  มณีจันทร์
11. เด็กหญิงวรกมล  สุพะกำ
12. เด็กชายศรายุทธ  ทองงาม
13. เด็กชายสรายุทธ  จันทร์ทิพย์
14. เด็กหญิงอรจิรา  ชมพูอินตา
15. เด็กชายอายุวัฒน์  มาลัยพวง
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ขาวสอาด
 
1. นายพิพัฒน์พันธ์  จันทร์มณี
2. นายนิวัฒน์  เทพสุคนธ์
3. นางสาวเกศนภา  โยธาจักร
4. นางสาวพัณณ์ชิตา  สิทธิประทานพร
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุกใส
2. เด็กชายกฤษณะ  กลีบบัว
3. เด็กหญิงกานฐิชา  บานเย็น
4. เด็กหญิงจริญญา  บุญยัง
5. เด็กชายณัฐพล  ศรีพิกุล
6. เด็กหญิงทิติยา  นันตา
7. เด็กหญิงธนวันต์  เซโล่
8. เด็กหญิงนริศรา  มูลคอน
9. เด็กหญิงบน  หนุ่มพอ
10. เด็กหญิงบรรสิตา  แสวงหาทรัพย์
11. เด็กหญิงปวิชยา  บานเย็น
12. เด็กหญิงปิยาพัช  วงศ์ศิริ
13. เด็กหญิงลักษิกา  จะนุ
14. เด็กชายวินัย  เงาทอง
15. เด็กชายสมาบัติ  พุธพริ้ง
16. เด็กหญิงสุวนันท์  นวลงาม
 
1. นางกัลยกร  น้อยเรือง
2. นางนัฏกานต์  สำรวมจิตต์
3. นางอุไรวรรณ  อยู่นาน
4. นางสาวสมปอง  กรรณรัตน์
5. นางสาวทัศนีย์  ภักดีพงษ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงณัฐชา  สุริฉาย
 
1. นางวารุณี  ยะปาน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงอัญชลีรัตน์  หันบัญญัติ
 
1. นางชูศรี  จิรชวาลวิสุทธิ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงวาสนา  กูละ
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  พรมน้อย
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  คงสิน
 
1. MissNieves  F. Salamat
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงสิริยากร  มาสิก
 
1. นางสาวชนิดา  ทรัพย์อาจิณ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพระ 1. เด็กหญิงบุตรสดี  การสมทบ
 
1. นางกันย์สินี  ปิจวงค์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กชายศิรภพ  อริยเดช
 
1. Mr.Niewel  P. Panser
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงสายสุพิน  มณีแสง
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  พรมน้อย
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายกชภาส  ไพศาลนันท์
 
1. นางมัณฑนา  ศิริกัณรัตน์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายนิลปัทม์  คงสมพงษ์
 
1. นางพนิดา  ทำเสร็จ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  คุโบ๊ะ
2. เด็กหญิงทิพวดี  ระแม
3. เด็กหญิงสุภาพร  โปรย
4. เด็กหญิงเสาร์  คังพุ
5. เด็กหญิงใบ  ทองเย็น
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  พรมน้อย
2. นางสาวพรทิพย์  เหมะเทวัน
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงว่านแก้ว  ชาติสำราญ
 
1. นายนิสัน  เสภา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. เด็กหญิงสุนิสา  จินดาสิงห์
 
1. นางสาวรัตนชนก  เมืองเชียงหวาน
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กหญิงปัณณพร  โปรยสุรินทร์
2. เด็กหญิงมลฤดี  พรวิจิตร
 
1. นางสาววศินี  หนุนภักดี
2. นางยุรฉัตร  ร่มโพรีย์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายชยธน  ธันย์ชนกพงศ์
2. เด็กชายภาธร  พัทมุข
 
1. นางยุพดี  ตำนานจิตร
2. นายภาณุ  เทพเกื้อ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กชายณิชณัช  แซ่ฉิม
2. เด็กชายราชันย์  เรียบร้อย
3. เด็กชายวีรภัทร  ดีนพเก้า
4. เด็กชายศราวุฒิ  เกตุนิล
5. เด็กชายหิรัญ  เย็นใจ
6. เด็กชายอนันตโชค  ครองพล
 
1. นางพิสมัย  ภู่พิจิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  พระสมิง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติการาม 1. เด็กชายณภัทร  สายอร่าม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บัวทอง
3. เด็กชายธนากร  เทศธรรม
4. เด็กชายมิซา  -
5. เด็กชายศุภชัย  ใจประจง
6. เด็กชายอนุชิต  พละสาร
 
1. นายจรง  ยี่ตัน
2. นางสาวปวีณา  ปานกลัด
3. นางสาวปุณิกา  แย้มแก้ว
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายกิตติกร  แก้วสกุล
2. เด็กชายฐานากร  ขำจา
3. เด็กชายบรรจง  ทองหลาง
4. เด็กชายประสพชัย  เก็งแป๊ะ
5. เด็กชายปราโมทย์  หมัดหนัก
6. เด็กชายพีธณะพงศ์  จันทร
7. เด็กชายสหัสวรรษ  ตะเภา
8. เด็กชายสหโชค  บุตรเพชร
 
1. นางสาวภาวิณี  เลี้ยงอำนวย
2. นางอมรรัตน์  โสภานิช
3. นางสาวดุรุณี  มิ่งสมร
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 83.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้งเจริญ(บุญเหลือประชาสงเคราะห์) 1. นางสาวชนาธิป  จึงแย้มปิ่น
2. นางสาวณัฐสุดา  ชื่นน้อย
3. เด็กชายปพน  คล้ายมณี
4. เด็กหญิงพิมพ์พจี  จิตหาฤกษ์
5. เด็กหญิงศิริขวัญ  อ่วมทับ
6. เด็กหญิงสุทธิดา  ด้วงสกุล
7. นางสาวอรณิช  ภู่ระหงษ์
8. เด็กหญิงเพฑุูริย์  เคียงวงษ์
 
1. นางอุษา  ยอแซพ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดทุ่งหลวง 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  บัวดี
2. เด็กชายณัฐนันท์  อินจะสร
3. เด็กหญิงนิตยา  ธิบดี
4. เด็กหญิงพัชรี  วัธยา
5. เด็กชายยุทธพิชัย  เกตุอุดม
6. เด็กหญิงวรวรรณ  ศรีสุวรรณ
7. เด็กหญิงศศิกาญณ์  ตันเปรมวงษ์
8. เด็กชายสรสิษฐ์  เครื่องทิพย์
 
1. นางนภา  ห่วงทอง
2. นางพิทยา  ชมดารา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติการาม 1. เด็กหญิงปิยมาศ  ดวงชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  สุขเสงี่ยม
3. เด็กหญิงอารยา  รติกรณ์กุล
 
1. นางสาวจตุพร  วิวัฒนพงษ์เพชร
2. นางปภาวี  จันเหลือง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินทร์พรหม
2. เด็กหญิงจูลาย  -
3. เด็กหญิงอรพรรณ  เหมือนคล้าย
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
2. นางลัคนา  เลิศวนัสบดี
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงกนกอำร  จำปาทอง
2. เด็กหญิงปภาวดี  ธรรฆภิญญ์
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  บุรีงาม
 
1. นางสาวปรีชญา  ประชุมศรี
2. นางสาวสาวุนา  พิชญะภาคิน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากช่อง(จันทรานุมาศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงมาริษา  โชติช่วง
2. เด็กหญิงมาริสา  สินทวี
3. เด็กหญิงอรวรรณ  โพล้งน้อย
 
1. นางชิดชม  เปลื่องชนะ
2. นางพรพิมล  แจ่มจันทร์
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงศราสินี  ลีเลิศ
2. เด็กชายอดิศร  ปิ่นเกตุ
 
1. นายวัลลภ  เหวันต์
2. นายขจร  ทองทับ
 
146 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กหญิงศุภิสรา  โชติช่วง
2. เด็กหญิงสุวิตรา  จำปาทอง
 
1. นางอำพร  โคตะขุน
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงปวีณา  ปรากิม
2. เด็กหญิงอารีย์  พลจันทร์
3. เด็กหญิงไพรวรรณ  สุขจำกัด
 
1. นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์
2. นางเรณู  คงยิ่ง
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เมฆกมล
2. เด็กหญิงดาว  ลีซอ
 
1. นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์
2. นางโสภี  สุขเจริญ
 
149 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายธนพล  คำเกิด
2. เด็กชายธีรดล  หนูขาว
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นายศักดิ์สยาม  จันทร์ธานี
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงปรัชญาพร  กิจวิจิตร์
2. เด็กชายพีรธัช  รุ่งประทีปไพบูลย์
 
1. นางชมัยภรณ์  เพชรเทียนชัย
2. นายสมชาย  ศิริเอก
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ดู่สวด
2. เด็กหญิงอาทิมา  รัตนวัน
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นางสาวธิดารัตน์  สังข์อนันต์
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดด่านทับตะโก 1. เด็กชายจิรพัฒน์  ปากกลาง
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  สุขประเสริฐ
 
1. นายทนงศักดิ์  ศาลยาชีวิน
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายจักรพันธุ์  ทองเปลว
2. เด็กหญิงพัชรี  มณีโชติ
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นายประสิทธิ์  รำพรรณ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม 1. เด็กชายธีรนัย  พัฒนสายสกุล
2. เด็กชายเท่  อาเยาะ
 
1. นางสาวนุชนพิน  ช่อกง
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ธนาคีรี
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ลายคล้ายดอก
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปิ่นเกตุ
 
1. นายพรชัย  บัวบุญเลิศ
2. นายทรงพล  แดงศิริ
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ปานเรือง
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เสนาธรรม
 
1. นายวัลลภ  เหวันต์
2. นางสาวศุภาพิชญ์  เกษสุวรรณ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวหิ่ง 1. เด็กชายมีโชค  เกิดลาภ
2. เด็กชายวิวัฒน์  สิงห์โต
3. เด็กชายเดชาวัต  ทับทิม
 
1. นายพิเชฐพงศ์  จิตรวัฒน์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายนำฝัน  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายสมชาย  แย้มปลื้ม
 
1. นายสมไชย  กระต่ายทอง
2. นายประสิทธิ์  รำพรรณ์
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กชายศุภกร  วิสาธร
2. เด็กชายอภิชาติ  หลวงภาพ
3. เด็กชายแมน  มานะ
 
1. นางนาฏยา  เทียมแพ
2. นางมารศรี  เปรมเล็ก
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 1. เด็กชายทรัพย์สมบูรณ์  กล่อมจิตร
2. เด็กชายสิทธิกร  อัมพรศิริ
3. เด็กชายอภิชาติ  เชียงกา
 
1. นางนาฎยา  เทียมแพ
2. นางสาวฐิตินาฏ  เทียมแพ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงกู้ซิพ้อ  คอฟ้า
2. เด็กหญิงจินต์จุฑา  แจ่มจันทร์
3. เด็กชายชยุต  จอรด
 
1. นางสาวพัชรีพร  ศรีอยุธยาเดช
2. นางสาวยสวรรณ  ทองดี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายกิตติชัย  เรไร
2. เด็กชายวรศธร  พุมะ
3. เด็กชายโดยะ  ด้วย
 
1. นางสาวพัชรีพร  ศซรีอยุธยาเดช
2. นางสาวยสวรรณ  ทองดี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงชลลดา  ชูอิฐ
2. เด็กหญิงดวงกมล  สุวรรณประเสริฐ
3. เด็กหญิงธนัญญา  จูฑะศร
4. เด็กหญิงธันยธรณ์  ทับสาย
5. เด็กหญิงฟ้าพราว  สุขเสงี่ยม
6. เด็กหญิงไอลดา  ลี้กิมฮุย
 
1. นางศศิธร  เทพสวัสดิ์
2. นางลัดดา  พุฒเอก
3. นางดาวเรือง  สุขพ่วง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงคูพ้อ  ดู่คุ๊
2. เด็กหญิงจริยา  ไล่เย
3. เด็กหญิงปุณยนุช  จะนุ
4. เด็กหญิงผกา  คุโบ๊ะ
5. เด็กหญิงศุภมาศ  กัวพู่
6. เด็กหญิงเดือน  เคมี
 
1. นางเบญจมาศ  เอี่ยมภูมิ
2. นางสาวกาญจณี  พินิจลำดวน
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจอมบึง(วาปีพร้อมประชาศึกษา) 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ศูนย์กลาง
2. เด็กชายสิรวิชญ์  วันดี
3. เด็กหญิงแพรวา  จิตงามขำ
 
1. นางดาวเรือง  สุขพ่วง
2. นางดวงตา  โต๊ะเด็น
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อตะคร้อ 1. เด็กหญิงชนากานต์  อัมฤทธิ์
2. เด็กชายธันยพร  แย้มยิ้ม
3. เด็กชายธีรดนย์  ไชยนนท์ดี
 
1. นางสุพัฒนา  สามชูศิลป์
2. นายสุรพล  รุ่งเรือง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ยุติธรรม
2. เด็กหญิงชุติมา  แก้วงาม
3. เด็กหญิงสุธิดา  นุชกำบัง
 
1. นางสุมาลี  แกล้วกล้า
2. นางโสภี  สุขเจริญ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิกุลทอง 1. เด็กชายนพรัตน์  น้อยประสิทธิ์
2. เด็กชายสหภาพ  มั่นงาม
3. เด็กหญิงโสภา  สอนดี
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กหญิงฐนิดา  พวงสกุล
2. เด็กชายนิธิ  สีเรือง
3. เด็กหญิงสุชาดา  ชะชาตย์
 
1. นางอัญชัญ  เพ็ญตระกูล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงพัชราภา  คำเงิน
2. เด็กหญิงภาวินี  คงโพธิ์
3. เด็กหญิงเนตรดาว  ศรีพนมวัน
 
1. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
2. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 1. เด็กหญิงบัว  -
2. เด็กหญิงสาวภา  ใจดี
3. เด็กหญิงเพชรา  จะนุ
 
1. นางกฤษณา  กุณาศล
2. นางสาววาสนา  อุ่นแก้ว
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายพงศกร  วิจิตรานนท์
2. เด็กหญิงพัชรพร  วุฒพันธ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ทองชมภูนุช
 
1. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
2. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชูทอง
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ฤทธิจันทร์
3. เด็กหญิงสุภชา  โสพีพัฒน์
 
1. นางดวงสมร  ทองใบ
2. นางปัถยา  วิเศษรจนา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกัลยา  พันธุ์ผึ้ง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ตันยุชน
3. เด็กหญิงอังคณา  องอาจ
 
1. นางอุไร  เจริญศุข
2. นางสาคร  โรจนสาครบุตร
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กชายคฑาธร  วงศ์ศุภกุลกร
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  มุขเจริญ
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จงสุดกลาง
 
1. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
2. นางกาญจนา  จันทรดาสุข
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงจิรพัส  เสนาธรรม
2. เด็กหญิงศิรินทรา  เข็มพับ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บังวัด
 
1. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
 
177 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กหญิงอภิชญา  มาฆะสวัสดิ์
 
1. นางศิราณี  แสงใส
 
178 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยไผ่ 1. เด็กชายทินภัทร  คงคาใส
2. เด็กหญิงปลา  คะอี้
3. เด็กชายอภิวัฒน์  จู้ฮกหลี้
 
1. นางอมรรัตน์  วรวงศ์
2. นางอมรรัตน์  ใจจริง
 
179 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปิ่นเกตุ
2. เด็กหญิงณภัทร  แก้วสัจจา
3. เด็กหญิงพินีต์วัลย์  ศิริกอง
 
1. นางวีรยานันท์  วรรณศิริ
2. นางสาวอาทิตยา  วังโส
 
180 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาราช7 1. เด็กหญิงนัทธ์ภัสสร  สายแก้วราด
 
1. นางสาวอริสรา  หลักเป้า
 
181 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลูกเสือ
 
1. นางสุชาดา  ภักษาแสวง
 
182 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกไพร 1. เด็กชายวันชัย  เพิกอ่อน
 
1. นางสาวกันยารัตน์  เพิงสา
 
183 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เรืองโรจน์
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
 
184 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กชายอดิศักดิ์  ธเนศจงเจริญกุล
 
1. นางสาวสุภาดา  ช้อยเครือ
 
185 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  บุญปลูก
 
1. นางสาวพัชรฎา  ยิ้มนาโพธิ์
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกระ 1. เด็กชายปฐมนันทน์  ทัพยุทธพงค์
 
1. นางสาวศรินทร์รัตน์  วิเชียรโชติ
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 1. เด็กชายณาศิส  นพรุจชโนดม
 
1. นางสาวฐิติสุดา  ปิ่นแก้ว
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงปภัสรา  ภู่ห้อย
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  หงษ์โพธิ์งาม
3. เด็กหญิงสุธิดา  ภู่เด่นดวง
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
2. นางพะเยาว์  เขียววงษ์จันทร์
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงพัชนิดา  เสียงเอก
2. เด็กชายอานนท์  ศรีจักรผ่อง
3. เด็กหญิงอารี  อนันตรัตน์
 
1. นางอมรรัตน์  ฟักเขียว
2. นางนริสสา  พันธุ์ศักดิ์
 
190 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองพันจันทร์ 1. เด็กชายกัมปนาท  ศรีสุวรรณ
2. เด็กชายชานน  ฉิมพลี
 
1. นายเทเวศ  ไชยภักดี
2. นางมยุรี  ภูทองอูบ
 
191 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายบุญพิทักษ์  ปานโต
2. เด็กชายสหภาพ  พึ่งผล
 
1. นางพยอม  ศิลปคง
2. นางสิริรัชฎ์  แจ้งใจ
 
192 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กชายอธิคม  แดงภูมิ
2. เด็กหญิงอรัญญา  ก้านเรือง
 
1. นางไพลิน  จุลศิริ
2. นางสาวจิราพร  หลายพูนสวัสดิ์
 
193 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กหญิงปุณยาพร  วงศ์สรประเสริฐ
2. เด็กชายหิรัญ  วงศ์สรประเสริฐ
 
1. นางจองทอง  โชติช่วง
2. นายประเวช  จันทรุไทย
 
194 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กชายธนายุต  จอเปอร์
 
1. นางสาวปรารถนา  เชิดฉาย
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม 1. เด็กชายธีรภัทร  หล้าธรรม
 
1. นางสาวธัญญาลักษณ์  พรหมประสิทธิ์
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิลปานันท์
 
1. นางนงนภัส  บุญเสา
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  โภคาเสริมส่ง
 
1. นางชูใจ  สายหมี
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา) 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางรุ่งทิวา  คณะโต
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงพรพิมล  แดงกรี
2. เด็กหญิงฟ้า  ตั้นเนี้ยเกี้ย
3. เด็กหญิงภาวินี  วิเชียร
4. เด็กหญิงมัณฑนา  เฮงสิน
5. เด็กหญิงมัลลวีย์  ใจกล้า
6. เด็กหญิงลักษณ์สิริ  เก่งสนาม
7. เด็กหญิงเทพอักษร  แจ่มศรี
 
1. นายนิติเทพ  ยอดไกรศรี
2. นางสาวปริศนา  ลักษมิกานต์
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงนิรตา  แก้วปี่ลา
 
1. นายพัฒนา  ภักษาแสวง
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1. เด็กหญิงนิรชา  ร้าแรง
 
1. นายพัฒนา  ภักษาแสวง
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยางงาม 1. เด็กชายพิเชษฐ์  รุ่งเรือง
 
1. นางนิรมล  ร่มโพธิ์
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104 1. เด็กชายวรพรต  พลูปั้น
 
1. นายวุฒิชัย  วิทยาคม
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอก (จิตติ-บุญศรี) 1. เด็กหญิงสิรินภา  แย้มนัยนา
 
1. นางสาววิภาวี  มีเดช
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำพระ 1. เด็กหญิงชันญมัย  เที่ยงส้ม
 
1. นางณิชาภา  บุตรบุรุษ
 
206 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงฐิติยา  บุญประคอง
2. เด็กหญิงพนาวัลย์  บัวทอง
3. เด็กหญิงศศิพร  วงศ์เปีย
 
1. นางฉัตรลดา  ไวยพารา
2. นางสาวจิราพร  หลายพูนสวัสดิ์
 
207 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงนฤมล  ประพงศ์พันธ์
2. เด็กหญิงวรรณิษา  จงจัดกลาง
3. เด็กหญิงเหมือนขวัญ  ชูดวง
 
1. นางมะลิวรรณ  หนูทอง
2. นางดวงกมล  เพ็งเจริญ
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญไข้
2. เด็กชายชนะชัย  เติมอารมณ์
3. เด็กหญิงปนัดดา  สมคง
 
1. นางสาวอุมาพร  แสงน้อย
2. นางสาวรัตนาภรณ์  มีหรอ
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชินกฤต  สามเกษร
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  เกษมสุขไพศาล
3. เด็กหญิงอัญชลี  พันธุ์ละออง
 
1. นางสาวอำภาภรณ์   นันทะมาตย์
2. นางสาวฐิติสุดา  ปิ่นแก้ว
 
210 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กชายธนภัทร  สวนทรัพย์
2. เด็กชายวัชรากร  พงษ์ทอง
3. เด็กชายอานัด  โกโฮม
 
1. นางพยอม  ศิลปคง
2. นางฐานิยา  สอวัฒนชาติ
 
211 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กชายศักดิพล  บุษฤดาจันทร์
2. เด็กหญิงอริสรา  ศรีสงคราม
3. เด็กหญิงอลิสา  ใสมะมี
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
2. นางสุพัตรา  ขุขันธิน
 
212 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง 1. เด็กชายกวินท์  พ่วงบุญมาก
2. เด็กชายอภิลักษณ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายพฤกษ์  นาคะพันธ์
2. นางสาวอุมาพร  ธรรมประเสริฐ
 
213 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญสืบมา
2. เด็กหญิงวนาลี  พวงทอง
3. เด็กหญิงเนติกรานต์  จุลแสน
 
1. นางเอมมิกา  อ่วมประเสริฐ
2. นางอาจารีย์  งามสุขสวัสดิ์
 
214 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสินแร่สยาม 1. เด็กหญิงทิฐินันท์  เปี่ยมพูล
2. เด็กชายรัตน์  แสงทอง
3. เด็กชายวรเวช  เหมือนเผ่าพงศ์
 
1. นายพิทยา  กิ่งพรหมเจริญ
2. นางสาววรินทร  กาบสนิท