หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2
ระหว่าง วันที่ 10-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   10 พ.ย. 2557   11 พ.ย. 2557   12 พ.ย. 2557   13 พ.ย. 2557   14 พ.ย. 2557   17 พ.ย. 2557   21 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้องผู้บริหาร 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้อง ป.4 10 พ.ย. 2557 13.00-16.30
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้อง ป.1(ลำดับที่ 1-21), ห้อง ป.2(ลำดับที่ 22-41) 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้อง ป.5(ลำดับที่ 1-21), ห้อง ป.6(ลำดับที่ 22-42) 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้อง ป.6 10 พ.ย. 2557 13.00-16.30
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง อนุบาล 2 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้องสหกรณ์ 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้องอนุบาล 2 10 พ.ย. 2557 13.00-16.30
10 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้อง ป.3(ลำดับที่ 1-15), ห้อง ป.4(ลำดับที่ 16-35) 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
11 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง ห้อง ห้อง ป.3 10 พ.ย. 2557 13.00-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ป.1 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง ประชุมปภัสสรวรพินิจ 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ป.2 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง ศาลาขาว 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 หน้าห้องประชุมว่องกุศลกิจ 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 หน้าห้องประชุมว่องกุศลกิจ 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง มิตรกิจธรรม 10 พ.ย. 2557 08.00-12.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง ประชุมปภัสสรวรพินิจ 10 พ.ย. 2557 08.00 - 12.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง หน้าห้องปภัสสรวรพินิจ 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง หน้าห้องปภัสสรวรพินิจ 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง กระจก(หน้าอาคารเรียน) 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง บริเวณหลังห้องประชุมว่องกุศลกิจ 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 10 พ.ย. 2557 08.00-16.30
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง ห้องประชุมว่องกุศลกิจ(เวที) 10 พ.ย. 2557 08.00-18.30
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง ห้องประชุมว่องกุศลกิจ(เวที) 10 พ.ย. 2557 08.00-18.30
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ห้อง ห้องประชุมว่องกุศลกิจ(เวที) 10 พ.ย. 2557 08.00-18.30
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก ห้อง ศาลาวัดบ้านเลือก(ด้านหลัง ร.ร.ชุมชนวัดบ้านเลือก) 10 พ.ย. 2557 08.00-18.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.1 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.2 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.3 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ป.4-5 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ป.6-จริยะ 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ อาคาร 1 ห้อง ม.2 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ อาคาร 1 ห้อง ม.3 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ บริเวณชั้นล่างอาคาร 1 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ โรงอาหาร 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ อาคารอนุบาล 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ อาคาร 1 ห้อง วิทยาศาสตร์ 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ ศาลาวัดพระศรีอารย์ 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ ศาลาวัดพระศรีอารย์ 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ ศาลาวัดพระศรีอารย์ 10 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 10 พ.ย. 2557 09.00-18.30
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 10 พ.ย. 2557 09.00-18.30
3 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 10 พ.ย. 2557 09.00-18.30
4 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องขงจือ 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
5 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องขงจือ 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
6 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องขงจือ 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
7 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องขงจือ 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
8 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องประชุมเหมยฮวา 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
9 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องประชุมเหมยฮวา 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
10 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องประชุมเหมยฮวา 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
11 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องประชุมเหมยฮวา 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
12 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องขงจือ 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
13 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องขงจือ 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
14 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องประชุมเหมยฮวา 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
15 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องประชุมเหมยฮวา 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
16 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องสืบค้น 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30
17 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนเจี้ยไช้ ห้อง ห้องสืบค้น 10 พ.ย. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 123 10 พ.ย. 2557 09.00-13.00
2 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 10 พ.ย. 2557 09.00-15.00
3 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 10 พ.ย. 2557 09.00-13.00
4 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 10 พ.ย. 2557 09.00-15.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม อาคารอเนกประสงค์ 10 พ.ย. 2557 09.00-15.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวจิตชญา ศรีโสภา เบอร์โทร 088-5633700 e-mail : nuch_jitchaya@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]