หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-rbr2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาวพยอม พัฒนวงศ์ไทยโรงเรียนวัดมาบแคประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ คำยอดโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก กรรมการ
3. นางบุญเรือน สายทองโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางดารา ต่วนภูษาโรงเรียนวัดชัยรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกันชลี ปานกิจเจริญโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
3. นางสาวสุณีย์ เอื้ออรุณชัยโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
4. นางเยาวรัตน์ กลิ่นเพยโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอุบล ศรีรักนาวีโรงเรียนวันทามารีอาราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกลทิพย์ วรรณวงศ์วัฒนาโรงเรียนหนองอ้อ (บ้านโป่ง)กรรมการ
3. นางสาวสุพร พจน์คมพรโรงเรียนวัดแก้วฟ้า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางอัจฉรา ภูศรีโรงเรียนวัดนางแก้วประธานกรรมการ
2. นางพยอม โม่มาลา โรงเรียนวัดโบสถ์ กรรมการ
3. นางนงเยาว์ เพ็งผลาโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางปราณี ศิลานันท์โรงเรียนวัดหนองประทุนประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ศรีสุวอโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนกรรมการ
3. นางศุลีพร จันทร์ภิวัฒน์โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ จัดละโรงเรียนวัดม่วง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางเสาวลักษณ์ คงเถื่อนโรงเรียนวัดหัวโพ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพร อึ้งโพธิ์โรงเรียนวันทามารีอาราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวประภาภรณ์ พุ่มทับทิมโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)กรรมการ
4. นางทิพวรรณ เอี่ยมเดชาโรงเรียนวัดม่วง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุนีย์ คงบางปอ โรงเรียนวัดชาวเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางสุภา เจิมเครือโรงเรียนวัดม่วง กรรมการ
3. นางลาวัณย์ เปลี่ยนขำโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพูลทรัพย์ ทองภู่โรงเรียนวัดหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางบุปผา เนียมราชโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ กรรมการ
3. นางวาสนา ตันเจริญรัตน์โรงเรียนวัดหนองอ้อ (โพธาราม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวสัญญา คงสอนโรงเรียนวัดบางกะโดประธานกรรมการ
2. นางมณี ปานนาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นางสิริพรรณ บุญรัชกุลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางจรัญ อินท์สำราญโรงเรียนบ้านหนองคาประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา ทวีวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก กรรมการ
3. นางสุจินันท์ กลัดพู่โรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาววรมณฑน์ นาคหนุนโรงเรียนวัดช่องพรานประธานกรรมการ
2. นางสาวจอมใจ ขันติปกรณ์กุลโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
3. นางสาวจอมใจ ขันติปกรณ์กุลโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
4. นางผ่องศรี ธรรมราชาโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายพิชิต แก้วสุวรรณโรงเรียนวัดเขาส้มประธานกรรมการ
2. นางกาณจนี เสี้ยะจันทร์บริบูรณ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอกรรมการ
3. นางสาววิลัยวรรณ โมนะโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาววาสนา ใยยะธรรมโรงเรียนวัดอริยวงศารามกรรมการ
5. นางสาววาสนา คูณสุขโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ วัดเอกโรงเรียนบ้านเขาแหลมประธานกรรมการ
2. นางบุญรอด ขุนไกรวงษ์โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยกรรมการ
3. นางสาวน้องนุช เฟื่องไกรศรีโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นายชวน รวยภิรมย์โรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
5. นายกรกต ขาวสะอาดโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกฤษดา อุทัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพร เฟื่องฟูโรงเรียนวัดปรกเจริญกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ สุขเกษมโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์กรรมการ
4. นางลัดดา เครือบุญโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นางกวินนา นาขามโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวรำพรรณ จันทร์ย้อยโรงเรียนวัดจันทรารามประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ บุตรศรีโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
3. นางสาวภิญญพัชญ์ ไหวประเสริฐโรงเรียนวันทามารีอากรรมการ
4. นางสาวนิสารัตน์ คงมั่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
5. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์โรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง แสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางวลีวรรณ สุกใสโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
3. นางสาวจิตอารีย์ กระเครือโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ เทพโยธินโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นางสาวมาลี เกาสังข์โรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวรำพรรณ จันทร์ย้อยโรงเรียนวัดจันทรารามประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ บุตรศรีโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
3. นางสาวภิญญพัชญ์ ไหวประเสริฐโรงเรียนวันทามารีอากรรมการ
4. นางสาวนิสารัตน์ คงมั่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
5. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์โรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสำเนียง แสงจันทร์โรงเรียนบ้านหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นางวลีวรรณ สุกใสโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
3. นางสาวจิตอารีย์ กระเครือโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ เทพโยธินโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นางสาวมาลี เกาสังข์โรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางกุญช์ชญา รวยอารีโรงเรียนวัดดอนเสลาประธานกรรมการ
2. นายธรวิทย์ ฐานธนาฐิติฏโรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
3. นางสาวศิริพร อาจปักษาโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
4. นายเสรีย์ ตรีสาทรโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
5. นายนที แก้วพระจันทร์โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอนุชาติ ทรัพย์เฮงโรงเรียนวัดตาลเรียงประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพรรณ บัวสงค์โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายเผด็จชัย หิมโวภาโรงเรียนวัดมณีโชติกรรมการ
4. นายปราโมชย์ เกียรติศิริโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
5. นางสาวจิตรวรรณ มั่นยืนโรงเรียนวัดหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูลโรงเรียนวัดดอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายวินิจ ฉายาบรรณโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการ
3. นางมาลัย เกตมณีโรงเรียนวัดมณีโชติกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ปานเหลืองโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
5. นางเกสรี ศรีนุ่มโรงเรียนอภิบาลกุลบุตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายจนุวัฒน์ สงวนทรัพย์โรงเรียนวัดลาดบัวขาวประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ สิทธิเสรีโรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
3. นางสาววันดี สงวนศักดิ์โรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการ
5. นางสุนันทา เลาหกิจโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)กรรมการ
6. นางสาวช่อผกา ศรีอรุณโรงเรียนวัดบางลานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายสุวิช ทองเพิ่มโรงเรียนวัดหัวโพประธานกรรมการ
2. นางจันทร์จิรา ชมชื่นโรงเรียนวัดสร้อยฟ้ากรรมการ
3. นางกานต์พิชชา จำเลโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
4. นายธวัชชัย ลาดกุดลิงโรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
5. นางสาวพัชรี เฮงประเสริฐโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางนารี บัวขาวโรงเรียนวัดเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นายอนุศรวง สวนสมบูรณ์โรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
3. นางสาวสุบิน ชัยศิลป์โรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการ
4. นางสุพัตรา สร้อยน้ำโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
5. นางพรทิพย์ กิตติยายามโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการ
6. นายปัญญา กล่อมความสุขโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
7. นางสาวสุกัญญา ดวงอาจโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
8. นางสาวภานุมาศ นิลรอด โรงเรียนสัมมารามกรรมการ
9. นางกฤตกัญญา นิลรัตโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการและเลขานุการ
10. นายวิศุทธิ์ อีกจอมโรงเรียนวัดอริยวงศารามที่ปรึกษา
11. นายธีรวรรณ สมสุวรรณโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสาธร พุทธชัยยงค์โรงเรียนวัดดีบอน ประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจา นครจันทร์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ ดวงใจดีโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
4. นางทิพวัลย์ ร่มโพธิ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ กรรมการ
5. นางวนิดา หาญวานิชโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
6. นายวิศุทธิ์ อีกจอมโรงเรียนวัดอริยวงศารามที่ปรึกษา
7. นายธีรวรรณ สมสุวรรณโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางจรัลรัตน์ ชูสุทธิ์โรงเรียนธรรมาธิปไตยประธานกรรมการ
2. นายสันติ มานัสวินโรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
3. นางกนกอร ดอนพรมมะโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
4. นายตระการ ถีระพุกโรงเรียนวัดหนองประทุนกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ดา สายะสิทธิ์โรงเรียนวัดบ้านไร่ กรรมการ
6. นางสาวศิริรุ่ง เขียวคลี่ โรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
7. นางอุบล ภานุมาสโรงเรียนวัดท่าหลวงพลกรรมการ
8. นางสาวดวงฤดี อังกินันท์ โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
9. นางศราลักษณ์ ด่วนแสงโรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้องกรรมการ
10. นายไพศาล รุ่งวิภูษณะโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการและเลขานุการ
11. นายเฉลิมชัย จำปาศรีโรงเรียนวัดโคกหม้อที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวกัณฐณา มารอดโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นางนัยนา อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามกรรมการ
3. นางสาวมธุรส คล่องแคล่วโรงเรียนวัดหนองมะค่ากรรมการ
4. นางสาวประนอม ทองดีโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการ
5. นางสาวศิริรุ่ง เขียวคลี่โรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
6. นางจันทร์เพ็ญ อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนกรรมการและเลขานุการ
7. นายเฉลิมชัย จำปาศรีโรงเรียนวัดโคกหม้อที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสมชาย วันประเสริฐโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวธิดา วีรกุลวัฒนาโรงเรียนวัดหนองกลางด่านกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี บัวชุมโรงเรียนวัดบ้านไร่ กรรมการ
4. นางสาวพจนา โม่มาลาโรงเรียนวัดบัวงาม (ดำเนินฯ)กรรมการ
5. นางสาวสุภัควัน เหลนปกโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
6. นายวิรินทร์ เลาหโชติโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการและเลขานุการ
7. นายณปภัช โล่จินดาโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเมทินี สาวพญาโรงเรียนบ้านหนองใยบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชากร เพชรกุลโรงเรียนวันทามารีอาราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวพรรษา ปริโยธร โรงเรียนวัดแก้วฟ้า กรรมการและเลขานุการ
4. นายณปภัช โล่จินดาโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางนภาพร ศิลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางกิจลักษณ์ แคล้วเครือโรงเรียนวัดหนองอ้อ(บ้านโป่ง)กรรมการ
3. นายลำพอง สองสีโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการ
4. นางสาวยุวลักษณ์ รัตนิลโรงเรียนวัดบางลานกรรมการ
5. นายศุภวิชญ์ เสาร์ชัยโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
6. นายสุพรรณ สุวรรณ์นังโรงเรียนวัดหนองกบที่ปรึกษา
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมหมาย บุญนพ โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นายศรุต คลองระวะโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
3. นางกานต์พิชชา จำเลโรงเรียนวัดหนองใยบัวกรรมการและเลขานุการ
4. นายสุพรรณ สุวรรณ์นังโรงเรียนวัดหนองกบที่ปรึกษา
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวจิตรา ระวังงานโรงเรียนวัดม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวประยูรศรี อุดมกุลโรงเรียนบ้านรางสีหมอกกรรมการ
3. นางสาววรมณฑ์ นาคหนุนโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
4. นายเฉลิมพงษ์ เพียรวิจารณ์โรงเรียนวัดหนองอ้อ(บ้านโป่ง)ที่ปรึกษา
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเยาวเรศร์ วงศ์ยะราโรงเรียนวัดมณีโชติประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญ์ภกรณ์ ศรีราจันทร์โรงเรียนวัดหนองอ้อบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร คงสุขสมบูรณ์โรงเรียนอภิบาลกุลบุตรกรรมการและเลขานุการ
4. นายเฉลิมพงษ์ เพียรวิจารณ์โรงเรียนวัดหนองอ้อ(บ้านโป่ง)ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายชูเกียรติ แก้วจีนโรงเรียนวัดโคกหม้อประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ จักรกลัดโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
3. นางสาวสารภี วังมะนาวโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการและเลขานุการ
4. นายอนันต์ สุริยาศรีสกุลโรงเรียนวัดบึงกระจับที่ปรึกษา
5. นางสาวฉัตรกุล แก้วกำเนิดโรงเรียนวัดหัวโป่ง ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวันฃัย วราสินธุ์โรงเรียนวัดอัมพวนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวรินทร์ อ่วมพ่วงโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ จิตรมั่นธรรมโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
4. นายอนันต์ สุริยาศรีสกุล โรงเรียนวัดบึงกระจับที่ปรึกษา
5. นางสาวฉัตรกุล แก้วกำเนิดโรงเรียนวัดหัวโป่ง ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายกิตติ รอดอิ้วโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางชัยรัตน์ เพ็งเหมือนโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
3. นางสาวธนพรรธ ศรีสมุทรโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการและเลขานุการ
4. นายอนันต์ สุริยาศรีสกุลโรงเรียนวัดบึงกระจับที่ปรึกษา
5. นางสาวฉัตรกุล แก้วกำเนิดโรงเรียนวัดหัวโป่ง ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ สุขเจริญโรงเรียนอนุบาลโพธารามประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เจริญวุฒิชัยโรงเรียนวัดบัวงาม (ดำเนิน) กรรมการ
3. นางสาวเพชรา ลิ่วละลอกโรงเรียนวัดโกสินารายณ์กรรมการและเลขานุการ
4. นายอนันต์ สุริยาศรีสกุล โรงเรียนวัดบึงกระจับที่ปรึกษา
5. นางสาวฉัตรกุล แก้วกำเนิดโรงเรียนวัดหัวโป่ง ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางทิพย์วรรณ จันมะโน โรงเรียนบ้านรางสีหมอกประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ เหลืองนวล โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นายพงค์ศักดิ์ ศิริมังคโลโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
4. นายอนันต์ สุริยาศรีสกุล โรงเรียนวัดบึงกระจับที่ปรึกษา
5. นางสาวฉัตรกุล แก้วกำเนิดโรงเรียนวัดหัวโป่ง ที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางศิริวรรณ สมบูรณ์พันธ์โรงเรียนวัดสระตะโกประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรักษ์ ขุนชำนิโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
3. นางสาววงเดือน พุฒเอกโรงเรียนวัดลำพยอมกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ยอดดีโรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
5. นายเจษฎา ชื่นบุญมาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวศจี ชินอักษรโรงเรียนบ้านห้วยยาง ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิน เหลืองมณีเวชย์โรงเรียนวัดดอนทราย กรรมการ
3. นางสุพิกา ต้นสอนโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยกรรมการ
4. นางสุปราณี มีวงศ์โรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
5. นางสาววชิรา ประธานสกุลโรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ คงสบายโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันประธานกรรมการ
2. นายกวี เบ็ญจวิไลกุลโรงเรียนวัดแก้วฟ้ากรรมการ
3. นางสมหมาย เพ่งไพฑูรย์โรงเรียนวัดบัวงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชาตรี สอนดี โรงเรียนบ้านโป่งยอประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ คหินทรพงศ์โรงเรียนวัดลาดบัวขาวกรรมการ
3. นางกัลยรัตน์ วิเศษรจนาโรงเรียนวัดสมถะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายนิวัติ ม่วงเงินโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะประธานกรรมการ
2. นางศิริพร ประทีปชัยโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
3. นางสาวประนอม เยาวมาลย์โรงเรียนวัดดีบอนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร เอกดำรงกิจโรงเรียนวัดเจริญธรรมประธานกรรมการ
2. นายมานพ โรจนกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสาวเขมนิจ ปรีเปรมโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริโรงเรียนวัดมาบแคประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ เดชแสงโรงเรียนวัดเขาขลุงกรรมการ
3. นางรัฐฐา อาวุธวิทยาโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ทับน้อยโรงเรียนวัดสัมมารามประธานกรรมการ
2. นางสุทธาสินี คูเจริญทรัพย์โรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการ
3. นางสาวแคทรียา สถิตบรรจงโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสมาส ศรีสุวรรณโรงเรียนวัดเขาแจงประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ สิงห์รักษ์โรงเรียนวัดบ้านโป่งกรรมการ
3. นางยุลี ปิตยานนท์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายประภาส คูเจริญทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ วงษ์ปานโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
3. นางบุญมา เหมเวชโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายชัยวัฒน์ ทองเฟื่องโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ประธานกรรมการ
2. นางประพิศ วุฑฒิปรีชาโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา ศิริพิรุณโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายศกล อินทร์จักร์โรงเรียนวัดสระสี่มุมประธานกรรมการ
2. นายบุญยัง เชิดชูโรงเรียนวัดบ่อมะกรูดกรรมการ
3. นางโสภานิต เบ็ญจวิไลกุลโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)กรรมการ
4. นางวัจนา นุชนุ่มโรงเรียนวัดลาดบัวขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชวัช ศรีบานเย็นโรงเรียนวัดเขาขลุงประธานกรรมการ
2. นางสลิตตา มะโนวัฒนาโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ์ พัฒน์ไทยสงค์โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางปิยนาถ เจิมปรุโรงเรียนวัดหนองหินประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยนาถ เจียมเจริญโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
3. นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนฤมล โล่ห์จินดาโรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอประธานกรรมการ
2. นายสำรวย วรคามินทร์โรงเรียนวัดบึงกระจับกรรมการ
3. นางสุขศรี ทองแย้มโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)กรรมการ
4. นางเจริญ วรรณศิริโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุขศรี ทองแย้มโรงเรียนเทศบาลวัดไทรฯประธานกรรมการ
2. นางศิริพร โพธิ์ชื่นโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการ
3. นางผุสดี รุ่งสว่างโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางมณีรัตน์ โชติวุฑฒากรศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายประกิจ โพธิโสโนทัยโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
3. นางสาววรวรรณ เนยน้อยโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการ
4. นางสุธาสินี จังพานิชโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ เถามานกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพร โพบางหวายโรงเรียนวัดอ้ออีเขียวกรรมการ
3. นางนุจรี หินอ่อนโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
4. นายสมชาย ภู่พูลโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นายไพรัตน์ จังโสโรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสุรีรัตน์ พงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดสีดารามประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ สุทธิโพธิพงษ์โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
3. นายวาทิน ตุ่นจิตโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
4. นายมารุต ใจรื่นโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
5. นายประยุทธ พงษ์หนองพอกโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
6. นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์โรงเรียนไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุชิน ตันติอำนวยโรงเรียนวัดอ้ออีเขียวประธานกรรมการ
2. นายวิเชตุ นาคาโรงเรียนวัดชัยรัตน์กรรมการ
3. นายธีรภาพย์ เคนลาโรงเรียนวัดตาลเรียงกรรมการ
4. นายพรศักดิ์ ศิริโชติโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
5. นายอาทิตย์ อยู่ประเสริฐโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
6. นางดวงแข สินธวาชีวะโรงเรียนวัดอ้ออีเขียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจุฑากาจ มิ่งแก้วโรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ หมื่นรักษ์โรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
3. นายเมธี พงษ์ประสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามกรรมการ
4. นางราตรี ตันติธวัชวงศ์โรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
5. นายสุวิทย์ โตภาราโรงเรียนดำเนินวิทยากรรมการ
6. นางสาวนฤมล แป้นบุตรโรงเรียนวัดม่วงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางรุ่งทิวา สุมากิจโรงเรียนวัดหนองกบประธานกรรมการ
2. นายสมบรูณ์ เจริญวุฒิชัยโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
3. นางสาวอริสา มนัสสาโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางวรรณา ครุฑางคะโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึนประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ อิ่มศิลป์โรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
3. นางสาวสิทธินี เมตตาโรงเรียนดุสิตวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางพิม อีกจอมโรงเรียนวัดม่วงประธานกรรมการ
2. นางอุษา โพธาคณาพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการ
3. นางสมหมาย ตู้จินดาโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางกัญญ์วณิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียงประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ โกยะวงค์โรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
3. นางนฤมล จูประเสริฐโรงเรียนธรรมาธิปไตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายประทิน ชุนใช้โรงเรียนวัดหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ต่วนภูษาโรงเรียนวัดชัยรัตน์กรรมการ
3. นายมนัส นันท์ดีโรงเรียนวัดหนองกลางด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางวรรณา ครุฑางคะโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึนประธานกรรมการ
2. นายสำเนา ไทยทองโรงเรียนวันทามารีอา กรรมการ
3. นายเดโช สมัยพรหมโรงเรียนแย้มวิทยการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพันศักดิ์ วงศ์คำมีโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายสกุลพงษ์ เจนสุวรรณโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี เฉิดจังหรีดโรงเรียนวัดแก้วฟ้ากรรมการ
4. นางสาวอวิกา พรมสวัสดิ์โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจำเริญ ขำสุขโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ครุฑางคะโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึนกรรมการ
3. นายมาโนช สังข์เขียวโรงเรียนบ้านหนองตาพุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวกุสุมาลย์ จำปาจันทร์โรงเรียนวัดสร้อยฟ้าประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เจียมเจริญโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งฯกรรมการ
3. นางรุ่งธิวา สุมากิจโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
4. นางประไพ แผงสุข โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเสน่ห์ ดอนพรมมะโรงเรียนวัดหนองกลางดงประธานกรรมการ
2. นางอังคณา ศรีเณรโรงเรียนวัดหลวงกรรมการ
3. นายสุรวุฒิ บุญสวัสดิ์โรงเรียนวัดบ่อมะกรูดกรรมการ
4. นางสาวชฎิลดา ตี่นาสวนโรงเรียนวัดใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอานันท์ พุทธจำโรงเรียนวัดหัวโพประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ครุฑางคะโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึนกรรมการ
3. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางเกสรี ศรีนุ่มโรงเรียนอภิบาลกุลบุตรประธานกรรมการ
2. นายวันชนะ ช้อยเครือโรงเรียนวัดบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสมใจ มีคติธรรมโรงเรียนวัดเจริญธรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางจินตนา โลห์สกุลโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางจงรัก ตปสีโลโรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้กรรมการ
3. นางคณิต รักขนาม โรงเรียนวัดท่าราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวธิดารัตน์ พิชัยวัฒนพรโรงเรียนบ้านเนินม่วงประธานกรรมการ
2. นางรำพัน กลิ่นหอมโรงเรียนวัดเหนือกรรมการ
3. นางสาวอิ่มทิพย์ อาจปักษาโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสายพิน เดชเดชะสุนันท์โรงเรียนวัดหนองมะค่าประธานกรรมการ
2. นายรวิชย์ แช่มชื่นโรงเรียนดุสิตวิทยา กรรมการ
3. นางสาวลักขณา อารมย์ดีโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เย็นเจริญโรงเรียนแย้มวิทยากรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายสุเทพ นิ่มอนงค์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
5. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติฯ กรรมการและเลขานุการ
6. นางรุ่งพร นิลบดีโรงเรียนเจี้ยไช้ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เย็นเจริญโรงเรียนแย้มวิทยา กรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายสุเทพ นิ่มอนงค์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
5. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติฯกรรมการและเลขานุการ
6. นางรุ่งพร นิลบดีโรงเรียนเจี้ยไช้ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เย็นเจริญโรงเรียนแย้มวิทยากรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายสุเทพ นิ่มอนงค์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
5. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติฯกรรมการและเลขานุการ
6. นางรุ่งพร นิลบดีโรงเรียนเจี้ยไช้ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล เย็นเจริญโรงเรียนแย้มวิทยากรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายสุเทพ นิ่มอนงค์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
5. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติฯกรรมการและเลขานุการ
6. นางรุ่งพร นิลบดี โรงเรียนเจี้ยไช้ที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายจารึก อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ แก้ววงศ์โรงเรียนวัดโชติทายการามกรรมการ
4. นายณัฐพล ทองคำโรงเรียนวันทามารีอา กรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุลโรงเรียนวัดคงคารามกรรมการ
6. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดขนอนที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายจารึก อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ แก้ววงศ์โรงเรียนวัดโชติทายการามกรรมการ
4. นายณัฐพล ทองคำโรงเรียนวันทามารีอา กรรมการ
5. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุลโรงเรียนวัดคงคารามที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายจารึก อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ แก้ววงศ์โรงเรียนวัดโชติทายการามกรรมการ
4. นายณัฐพล ทองคำโรงเรียนวันทามารีอา กรรมการ
5. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการและเลขานุการ
6. นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุลโรงเรียนวัดคงคารามที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายจารึก อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ แก้ววงศ์โรงเรียนวัดโชติทายการามกรรมการ
4. นายณัฐพล ทองคำโรงเรียนวันทามารีอา กรรมการ
5. นายอรรถพร ยะมะคุปต์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
6. นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุลโรงเรียนวัดคงคารามที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกประธานกรรมการ
2. นายพีรวิชญ์ วงศ์พานิชโรงเรียนดุสิตวิทยา กรรมการ
3. นายนุโรม วริกูลโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯ กรรมการ
4. นางสาวอิศราวดี ไตรเดชาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นางสาวจิราพร สินสมบัติโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก กรรมการและเลขานุการ
6. นายไพโรจน์ อินทวัฒน์โรงเรียนวัดสนามชัยที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกประธานกรรมการ
2. นายพีรวิชญ์ วงศ์พานิชโรงเรียนดุสิตวิทยา กรรมการ
3. นายนุโรม วริกูลโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯ กรรมการ
4. นางสาวอิศราวดี ไตรเดชาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นางสาวจิราพร สินสมบัติโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก กรรมการและเลขานุการ
6. นายไพโรจน์ อินทวัฒน์โรงเรียนวัดสนามชัยที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกประธานกรรมการ
2. นายพีรวิชญ์ วงศ์พานิชโรงเรียนดุสิตวิทยา กรรมการ
3. นายนุโรม วริกูลโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯ กรรมการ
4. นางสาวอิศราวดี ไตรเดชาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นางสาวจิราพร สินสมบัติโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก กรรมการและเลขานุการ
6. นายไพโรจน์ อินทวัฒน์โรงเรียนวัดสนามชัยที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายอภิชาติ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกประธานกรรมการ
2. นายพีรวิชญ์ วงศ์พานิชโรงเรียนดุสิตวิทยา กรรมการ
3. นายนุโรม วริกูลโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯ กรรมการ
4. นางสาวอิศราวดี ไตรเดชาโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นางสาวจิราพร สินสมบัติโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก กรรมการและเลขานุการ
6. นายไพโรจน์ อินทวัฒน์โรงเรียนวัดสนามชัยที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางศิริพร คงดีโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
3. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่งฯกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณปัญญาโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการและเลขานุการ
6. นายกิตติชาญ พันธุ์ภาไพโรงเรียนแย้มวิทยาการที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร คงดีโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
2. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
3. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่งฯกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณปัญญาโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการและเลขานุการ
6. นายกิตติพงษ์ พันธุ์ภาไพโรงเรียนแย้มวิทยการที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่งฯ กรรมการ
3. นายกุลนภัสร์ ฉิมพิบูลย์โรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์โรงเรียนนารีวุฒิกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
6. นายมนตรี อารีกิจโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
2. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่งฯกรรมการ
3. นางกุลนภัสร์ ฉิมพิบูลย์โรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์โรงเรียนนารีวุฒิกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
6. นายมนตรี อารีกิจโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ทั่งจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งฯกรรมการ
3. นายสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ แก้ววงศ์โรงเรียนวัดโชติทายการามกรรมการ
5. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวรัตนา วงศ์ยะราโรงเรียนบ้านหาดสำราญฯที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ทั่งจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งฯกรรมการ
3. นายสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ แก้ววงศ์โรงเรียนวัดโชติทายการามกรรมการ
5. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวรัตนา วงศ์ยะราโรงเรียนบ้านหาดสำราญฯที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายธานิตย์ บุญณสะโรงเรียนวัดดีบอนประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกกรรมการ
3. นายอรรถพร ยมะคุปต์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
5. นางปวรดา ริมกาญจนวัฒน์โรงเรียนวัดมณีโชติที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธานิตย์ บุญณสะโรงเรียนวัดดีบอนประธานกรรมการ
2. นางยุวดี จ้อยเจริญโรงเรียนวัดสระตะโกกรรมการ
3. นายอรรถพร ยมะคุปต์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
5. นางปวรดา ริมกาญจนวัฒน์โรงเรียนวัดมณีโชติที่ปรึกษา
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนวัดบ้านโป่ง"สามัคคี"ประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ อำนวยชัยศิลป์โรงเรียนนารีวุฒิกรรมการ
3. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
4. นายอรรถพร ยมะคุปต์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
5. นางสาวพัชราภรณ์ สุวรรณปัญญาโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ แก้ววงศ์โรงเรียนวัดโชติทายการามประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ นิ่มอนงค์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
6. นางเบญจมาศ คำโทนโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ แก้ววงศ์โรงเรียนวัดโชติทายการามประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ นิ่มอนงค์โรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
3. นายสิทธิกร วิไลโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
4. นายกฤษณะ จางวางโรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
6. นางเบญจมาศ คำโทนโรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ที่ปรึกษา
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายจารึก อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามประธานกรรมการ
2. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
3. นายสุทิน กฐินเทศโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นายเอนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
6. นายไพโรจน์ อินทวัฒน์โรงเรียนวัดสนามชัยที่ปรึกษา
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ขำละม้ายโรงเรียนวัดหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ทองยิ้มโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นางสาวชุติมา แสงทองโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
4. นายชินกร ตรีภพโรงเรียนวัดโกสีนารายน์กรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ เม้งศิริโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายวราวุฒิ ชุนใช้โรงเรียนวัดหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร บัวชุมโรงเรียนวัดทำนบกรรมการ
3. นางกองแก้ว ดำกลิ่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
4. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายวราวุฒิ ชุนใช้โรงเรียนวัดหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร บัวชุมโรงเรียนวัดทำนบกรรมการ
3. นางกองแก้ว ดำกลิ่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
4. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวอิ่มทิพย์ อาจปักษาโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
3. นางปวีณา จิตร์เที่ยงโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ โกยะวงค์โรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
5. นายพงศ์ศักดิ์ พงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวอิ่มทิพย์ อาจปักษาโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
3. นางปวีณา จิตร์เที่ยงโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ โกยะวงค์โรงเรียนบ้านเนินม่วงกรรมการ
5. นายพงศ์ศักดิ์ พงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
6. นายพงศ์ศักดิ์ พงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางแสงรัชชา เทพรักษ์โรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นายอเนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
3. นางแสงเดือน จูธารีโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
5. นายศุภณัฐ เกิดช้าง โรงเรียนวัดท่าราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางแสงรัชชา เทพรักษ์โรงเรียนวัดหนองเสือประธานกรรมการ
2. นายอเนก แสวงทองโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
3. นางแสงเดือน จูธารีโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
4. นายปรัชญา ฉายอรุณโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
5. นายศุภณัฐ เกิดช้างโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกฤตกัญญา นิลรัตน์โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกประธานกรรมการ
2. นางกองแก้ว จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯกรรมการ
3. นางสาววิภา ทวีวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
4. นางฐานิตา เอกรุณโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
5. นางสาวธัญญชล จันทร์มโนโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกฤตกัญญา นิลรัตน์โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกประธานกรรมการ
2. นางกองแก้ว จันทร์ทองโรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังฯกรรมการ
3. นางสาววิภา ทวีวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
4. นางฐานิตา เอกรุณโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
5. นางสาวธัญญชล จันทร์มโนโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย ขำละม้ายโรงเรียนวัดหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ทองยิ้มโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นางสาวชุติมา แสงทองโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
4. นายชินกร ตรีภพโรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ เม้งศิริโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย ขำละม้ายโรงเรียนวัดหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ทองยิ้มโรงเรียนวัดท่าราบ กรรมการ
3. นางสาวชุติมา แสงทองโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
4. นายชินกร ตรีภพโรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ เม้งศิริโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ขำละม้ายโรงเรียนวัดหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ทองยิ้มโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นางสาวชุติมา แสงทองโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
4. นายชินกร ตรีภพโรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ เม้งศิริโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ขำละม้ายโรงเรียนวัดหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ ทองยิ้มโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
3. นางสาวชุติมา แสงทองโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
4. นายชินกร ตรีภพโรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ เม้งศิริโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางศริยารัชฎ์ ศิริโชติโรงเรียนอนุบาลบางแพประธานกรรมการ
2. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
3. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์โรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
5. นายกรกต ขาวสะอาดโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางศริยารัชฎ์ ศิริโชติโรงเรียนอนุบาลบางแพประธานกรรมการ
2. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
3. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์ โรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
5. นายกรกต ขาวสะอาดโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางศริยารัชฎ์ ศิริโชติโรงเรียนอนุบาลบางแพประธานกรรมการ
2. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
3. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์โรงเรียนบ้านพุลุ้ง กรรมการ
5. นายกรกต ขาวสะอาดโรงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางศริยารัชฎ์ ศิริโชติโรงเรียนอนุบาลบางแพประธานกรรมการ
2. นางญดา มังคลังกูรโรงเรียนวัดลำน้ำกรรมการ
3. นายเนติ ปริยาพรโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นางสาวบุณฑริกา นิเทศศิลป์โรงเรียนบ้านพุลุ้ง กรรมการ
5. นายกรกต ขาวสะอาดโงเรียนวัดท่ามะขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายวราวุฒิ ชุนใช้โรงเรียนวัดหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร บัวชุมโรงเรียนวัดทำนบกรรมการ
3. นายกองแก้ว ดำกลิ่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
4. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวราวุฒิ ชุนใช้โรงเรียนวัดหนองม่วงประธานกรรมการ
2. นางวิภาพร บัวชุมโรงเรียนวัดทำนบ กรรมการ
3. นางกองแก้ว ดำกลิ่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
4. นายสุมิตร ถังทองโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นางสาวพรพิมล โปรยสุรินทร์โรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางศันสนีย์ อินทรสันติโรงเรียนอนุบาลบางแพ ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา ทัศนทองโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
3. นางศุลีพร จันทร์ภิวัฒน์โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)กรรมการ
4. นางไกรวัลย์ แสงเหมือนเพชรโรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเอมอร ดุษรักษ์โรงเรียนวัดหนองอ้อ ประธานกรรมการ
2. นางวรรณฉวี เรืองตระกูล โรงเรียนวัดสีดารามกรรมการ
3. นางดาวดี เกตมณี โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น กรรมการ
4. นางฉลองรัตน์ วุฒิพงษ์โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม กรรมการ
5. นางจิตราวดี วังกานนท์ โรงเรียนวัดบ้านหม้อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางเอมอร ดุษรักษ์โรงเรียนวัดหนองอ้อ ประธานกรรมการ
2. นางวรรณฉวี เรืองตระกูลโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการ
3. นางดาวดี เกตมณี โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น กรรมการ
4. นางฉลองรัตน์ วุฒิพงษ์ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม กรรมการ
5. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางกัญญ์วนิช อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดตาลเรียง ประธานกรรมการ
2. นางณิชาภา จำปาศรี โรงเรียนวัดท่ามะขาม กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ สืบนุชโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุลโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์โรงเรียนวัดบางกะโด กรรมการ
3. นางสุวภัทร จิตร์เพ่ง ศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ยานุวิริยะกุลโรงเรียนวัดคงคารามประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ เทียนวงษ์โรงเรียนวัดบางกะโด กรรมการ
3. นางสุวภัทร จิตร์เพ่งศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางปราณี ตันตระกูลโรงเรียนวัดสร้อยฟ้าประธานกรรมการ
2. นายราเชน โสรัจจกิจโรงเรียนวัดโคกหม้อกรรมการ
3. นางพัทธรัตน์ เขาช้อยโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
4. นางวารี แพทย์ประเสริฐโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
5. นางรัตนา บุญณรงค์โรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
6. นางพรพิมล จันทร์ดีโรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางปราณี ตันตระกูลโรงเรียนวัดสร้อยฟ้าประธานกรรมการ
2. นางรัฐฐา อาวุธวิทยาโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
3. นายสัญญา อิ่มลาโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
4. นายเมธี อุตลุมโรงเรียนชุมชนวัดเเฉลิมอาสน์กรรมการ
5. นางสาวกุลวดี มังคลาดุงโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
6. นางจินตนา เงินสมบัติโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)กรรมการ
7. นายสุรพงษ์ พึ่งวอนโรงเรียนวัดแหลมทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางปราณี ตันตระกูลโรงเรียนวัดสร้อยฟ้าประธานกรรมการ
2. นางประทุม เทียมเมืองโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
3. นางอารีย์วัล จิตสว่างโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
4. นางสาวสายันต์ ว่องไวอมรเวชโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยกรรมการ
5. นางตะวันฉาย ปาอ่อนโรงเรียนวัดหนองมะค่ากรรมการ
6. นางทัศนีย์ อยู่โตโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางนวลนภา คำกลิ่นโรงเรียนวัดชัยรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา เจียมเจริญโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการ
3. นางสาวสุภารัตน์ สัมมาชีพโรงเรียนวัดสร้อยฟ้ากรรมการ
4. นางหนูบล จีนตุ้มโรงเรียนบ้านหนองไก่ขันกรรมการ
5. นางก้อนเพชร ชัยชญาโรงเรียนนารีวุฒิกรรมการ
6. นางสาวณาตยา ศรีคงโรงเรียนวัดแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางนวลนภา คำกลิ่นโรงเรียนวัดชัยรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรันย์รัตน์ นากรโรงเรียนวัดขนอนกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ ทัดแช้มโรงเรียนวัดสีดารามกรรมการ
4. นางสาวชุตาภา สืบอาสาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
5. นางสกาวเดือน อินต๊ะวินโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
6. นางรวีวรรณ ทุ่งสุกใสโรงเรียนธีรศาสตร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนวลนภา คำกลิ่นโรงเรียนวัดชัยรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางเกศมณี พัววัลยะลิตต์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นางรัชนี ซุยยะกิจโรงเรียนวัดดอนไผ่กรรมการ
4. นางสาวจำเนียร พลอยเพชรโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นายทวีศักดิ์ จันทรักษ์รังษีโรงเรียนวัดม่วงกรรมการ
6. นางวิริจิตร บัวทองโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายชัยพร แสงมณีเดชโรงเรียนวัดท่าหลวงพลประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ เล็บครุฑโรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
3. นางทัศนีย์ ปิ่นแก้วโรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการ
4. นายภิญโญ ศานติชาติศักดิ์โรงเรียนเทพวิทยากรรมการ
5. นางสุพัตรา คำโทนโรงเรียนราษฎรื์บำรุงวิทย์กรรมการ
6. นางทิวาพร อุณยเกียรติโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายชัยพร แสงมณีเดชโรงเรียนวัดท่าหลวงพลประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิรา มะลิอ่อนโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นางสุนิดา ตรึกดีโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยกรรมการ
4. นางพวงเพ็ชร ศรีอักษรโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการ
5. นางอุไร วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการ
6. นายอำนาจ จันดีโรงเรียนเทพินทร์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางอัมพร สังข์พระกรโรงเรียนบ้านหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ปัตทุมมาโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
3. นายธนัง ศรีพินิจโรงเรียนวัดดอนไผ่กรรมการ
4. นางสาวมลทิชา เกตุมณีโรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
5. นางสาววาสนา นาชัยทองโรงเรียนวัดอุบลวรรณากรรมการ
6. นางจินตนา เงินสมบัติโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)กรรมการ
7. นางสาวอริสา มนัสสาโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิตา พิลาไชยโรงเรียนวัดโคกทองประธานกรรมการ
2. นางดรุณี วงศ์โสภาโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการ
3. นางชนาทิพย์ สีสดดีโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
4. นางสาวสินีนาฎ ฤดีขจรไชยโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
5. นางรุ่งลาวัลย์ พุทธชาดโรงเรียนวัดเขาส้มกรรมการ
6. นางสาวยิ่งลักษณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นายก้องภพ ยี่หร่าโรงเรียนวัดศรีประชุมชนประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมนิจ ปรีเปรมโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
3. นางสาวชลฤดี ศักดิ์โสภาสกุลโรงเรียนบ้านรางสีหมอกกรรมการ
4. นายอิศราพงศ์ ณ รังษีโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
5. นางสาวนัฎกรณ์ ศรีสงครามโรงเรียนวัดมณีโชติกรรมการ
6. นางน้ำค้าง สุธาวาสโรงเรียนวัดโพธิบัลลังก์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวจินตนา เฮงประเสริฐโรงเรียนวัดหนองกลางดงประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา พูนขวัญโรงเรียนฮกเฮงกรรมการ
3. นางสาวสุนทรี เตชะเกียรติพานิชย์โรงเรียนนารีวุฒิกรรมการ
4. นางสาวสายสุนีย์ ชมชุมโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
5. MissChen Yixuanโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวสุนิสา ชัยยานุกรโรงเรียนดำเนินวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายปฐม ศรแผลงโรงเรียนวัดสมถะประธานกรรมการ
2. นางสุทธิยา ศิริสนธิโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการ
3. นายณัฐกรณ์ นวลสุวรรณโรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
4. นางสมพร คำนุชโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา กล้าวิจารณ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
6. นางพจนีย์ ทองประเสริฐโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นายปฐม ศรแผลงโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
2. นางสาวอรจิรา สุวรรณมาลีโรงเรียนวัดศรีประชุมชนกรรมการ
3. นางสาวปริญพร ขุนพรมโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นายอัจฉริยะ พัดทองโรงเรียนวัดจันทรารามกรรมการ
5. นางนันทพร สีนิลโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
6. นางสาวคริสตอล ประสานแสงโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)กรรมการ
7. นางสาวกมลวรรณ นามะเสนโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสัมพันธ์ เถามานกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ ประธานกรรมการ
2. นายประชุมพล สืบนุชโรงเรียนวัดแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล ชาวเกาะโรงเรียนวัดดอนสาลีรองประธานกรรมการ
4. นายนรินทร์ วงศ์วิลัยโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
5. นายสุวิทย์ กิจเต่งโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
6. นายธัญญา สุภาพโรงเรียนวัดโคกทองกรรมการ
7. นายพรศักดิ์ ศิริโชติโรงเรียนอนุบาลบางแพ กรรมการ
8. นายไพรัช สิงห์พิทักษ์โรงเรียนวัดแก้วฟ้า กรรมการ
9. นางจันทร์ฉาย นวลจันทร์โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายวินัย สุบรรณเกตุโรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา ธีระตระกูลโรงเรียนวัดดอนมะขามเทศรองประธานกรรมการ
3. นายจิตรกร เล็กสมโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
4. นายสำเริง อินทร์อ่อนโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
5. นายธานี จิรัคคกุลโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
6. นายสมชาย พุ่มนิลโรงเรียนวัดตาลเตี้ยกรรมการ
7. นายอนุทิน ครองเมือง โรงเรียนวัดดอนเซ่งกรรมการ
8. นายไพรัช ลิ้มแต้ โรงเรียนวัดเขาช่องพรานกรรมการ
9. นายลักษณ์ปกรณ์ สุคนธปฏิภาคโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก ประธานกรรมการ
2. นายบุญธรรม ศรีคำนวณโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
3. นายประสงค์ ตากดำรงค์กุลโรงเรียนวัดหนองกลางด่านกรรมการ
4. นายวิบูล อ่อนละมูลโรงเรียนวัดหนองหินกรรมการ
5. นางสาวชลฤดี ศักดิ์โสภาสกุลโรงเรียนบ้านรางสีหมอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายพิศูจน์ มีไปล่โรงเรียนวัดชาวเหนือ ประธานกรรมการ
2. นางสุชีรินทร์ วงศ์วิลัยโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
3. นางสาวยิ่งลักษณ์ บุญประสิทธิ์โรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
4. นางสาวนิสารัตน์ คงมั่นโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
5. นางสาวปริญาพร ขุนพรมโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายพิศูจน์ มีไปล่โรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นายนิทัศน์ ลิมาคมโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
3. นางนวลจันทร์ ฮวดลิ้มโรงเรียนวัดลาดบัวขาวกรรมการ
4. นางทัศนีย์ อยู่โตโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
5. นางสาวปริญาพร ขุนพรมโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นางกุณต์ญา อนันตโชตโรงเรียนวัดหัวโพประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมพัต แสงทองโรงเรียนวัดแหลมทองกรรมการ
3. นางสาวเรณู สวัสดีโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
4. นางจีรนันท์ คำลาโรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
5. นางสาวจิตรลดา หิรัญรัตน์โรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ บุญประสพ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นายมิน ประจวบวันโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธีรา จันทร์ย้อยโรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
4. นางสาวสิริพร สระเอี่ยมโรงเรียนวัดบัวงาม (ดำเนิน) กรรมการ
5. นางสาวสมจิตร พรเจริญพาณิชย์โรงเรียนวัดหนองมะค่ากรรมการ
6. นางสุจิตรา ศรีสมุทรโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนภา เกาสังข์โรงเรียนวัดเขาพระประธานกรรมการ
2. นางสาวศจี ชินอักษรโรงเรียนบ้านห้วยยางรองประธานกรรมการ
3. นางเพ็ญจันทร์ เทพสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก กรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ คงเถื่อนโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการ
5. นางสาวเรณู สวัสดีโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการ
6. นางสุคนธา สาระขันธุ์ โรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวลักขณา โตงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายองอาจ วัฒนพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
3. นางสาวพัชรี พิลาสกรโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
4. นางลักษณ์นารา อยู่สวัสดิ์โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยกรรมการ
5. นางสาวพจนา โม่มาลาโรงเรียนวัดบัวงาม (ดำเนิน)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวลักขณา โตงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายองอาจ วัฒนพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักกรรมการ
3. นางสาวพัชรี พิลาสกรโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
4. นางลักษณ์นารา อยู่สวัสดิ์โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อยกรรมการ
5. นางสาวพจนา โม่มาลาโรงเรียนวัดบัวงาม (ดำเนิน)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายมิน ประจวบวันโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกประธานกรรมการ
2. นางนันทพร สีนิลโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
3. นายเจษฎา ภานุมาศโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
4. นางปณัชช์ฐิตา พวงแก้วโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ ฮวดลิ้มโรงเรียนวัดลาดบัวขาวกรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล พงษ์ไพโรจน์โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายมิน ประจวบวันโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกประธานกรรมการ
2. นางนันทพร สีนิลโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
3. นายเจษฎา ภานุมาศโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการ
4. นางปณัชช์ฐิตา พวงแก้วโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
5. นางนวลจันทร์ ฮวดลิ้มโรงเรียนวัดลาดบัวขาวกรรมการ
6. นางสาวศศิวิมล พงษ์ไพโรจน์โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวศจี ชินอักษรโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายมนตรี เนียมราชโรงเรียนวัดบ้านฆ้องกรรมการ
3. นางกฤษดา อุทัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการ
4. นางอรวรรณ วัดเอกโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
5. นางวิลัยวรรณ โมนะโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวชฏิลดา ตี่นาสวนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวศจี ชินอักษรโรงเรียนบ้านห้วยยางประธานกรรมการ
2. นายมนตรี เนียมราชโรงเรียนวัดบ้านฆ้องกรรมการ
3. นางกฤษดา อุทัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการ
4. นางอรวรรณ วัดเอกโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
5. นางวิลัยวรรณ โมนะโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
6. นางสาวชฏิลดา ตี่นาสวนโรงเรียนบ้านห้วยยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวลักขณา โตงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ คำลาโรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
3. นางลักษณ์นารา อยู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองตาพุดกรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน์ สิงห์แก้วโรงเรียนธรรมาธิปไตยกรรมการ
5. นายสมเจตร์ สวัสดีโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
6. นางสุพิชฌาย์ เหลืองนวลโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางสาวลักขณา โตงามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางจีรนันท์ คำลาโรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
3. นางลักษณ์นารา อยู่สวัสดิ์โรงเรียนบ้านหนองตาพุดกรรมการ
4. นางสาวกมลรัตน์ สิงห์แก้วโรงเรียนธรรมาธิปไตยกรรมการ
5. นายสมเจตร์ สวัสดีโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
6. นางสุพิชฌาย์ เหลืองนวลโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์โรงเรียนวัดดอนทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ปัตทุมมาโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
3. นางสาวชุตาภา สืบอาสาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
4. นายวิเชตุ นาคาโรงเรียนวัดชัยรัตน์กรรมการ
5. นางสาววิภาวี ว่องวารีโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
6. นางสาวกนิษฐา สันติพนากุลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสุระพล เอี่ยมธนานุรักษ์โรงเรียนวัดดอนทรายประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา ปัตทุมมาโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
3. นางสาวชุตาภา สืบอาสาโรงเรียนวันมหาราชกรรมการ
4. นายวิเชตุ นาคาโรงเรียนวัดชัยรัตน์กรรมการ
5. นางสาววิภาวี ว่องวารีโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
6. นางสาวกนิษฐา สันติพนากุลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายมานพ โรจนกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งฯประธานกรรมการ
2. นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชคโรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ทองดีโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวณัฎฐภรณ์ ศรีสงครามโรงเรียนวัดมณีโชติ ประธานกรรมการ
2. นางสาวราตรี บุตรเพชรโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ ตัณฑะเตมีย์โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล)กรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ ตันฑะเตมีย์โรงเรียนบ้านโป่งยอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายธนา นิยะบุญโรงเรียนวัดหนองกบประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณทิพา ตริบุณฑริกโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยกรรมการ
3. นางกิตติกา วุฒิเอกโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายพิรุณ ชำเลียโรงเรียนวัดอมรญาติสมาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย อึ้งโพธิ์ โรงเรียนวัดหัวโพกรรมการ
3. นางสาวรมณียา สุรธรรมจรรยาโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชคโรงเรียนวัดบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค แซ่เฮ้งโรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
3. นางสาวพจนา โม่มาลาโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวสุภัค แซ่เฮ้งโรงเรียนวัดบ้านหม้อประธานกรรมการ
2. นางรัชนก เพนเทศโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
3. นางสาววรัญญา เล่อยิ้มโรงเรียนวัดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูลโรงเรียนวัดดอนใหญ่ ประธานกรรมการ
2. นางนันทพร สีนิลโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
3. นางสาววรัญญา เล่อยิ้มโรงเรียนวัดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายอนุศรวง สวนสมบูรณ์โรงเรียนวันมหาราชประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี ว่องวารีโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ บรรเทิงโรงเรียนวัดศรีประชุมชนกรรมการ
4. นางสาวพิชชาภา หอมรองบนโรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอนิวัตธิ์ กาญจน์วราธรโรงเรียนวัดบางพังประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ทวีศรีโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
3. นางวิภาวี ว่องวารีโรงเรียนวัดโพธิ์รัตนารามกรรมการ
4. นางสาวอุมาพร โรจนกาญจนานันต์โรงเรียนนารีวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายมานพ โรจนกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งฯประธานกรรมการ
2. นายจักรพงศ์ มัตสยะวนิชกูลโรงเรียนวัดดอนใหญ่ กรรมการ
3. นายธนา นิยะบุญโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ทองดีโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวธนภรณ์ เข็มทองโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ พลายเผือกโรงเรียนวัดบ้านโป่งฯกรรมการ
3. นางสาวจิตรา เอี่ยมผดุงโรงเรียนวัดเหนือกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางวรสรณ์ คชเกร็งโรงเรียนวัดสมถะประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เกิดลอยโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
3. นางสาวบำรุง แจ้งจิตรโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายนริศ พันธุ์แดงโรงเรียนอนุบาลโพธาราม ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณีย์ บุญสมโรงเรียนเทพินทร์พิทยากรรมการ
3. นายชาญชัย อึ้งโพธิ์โรงเรียนวัดหัวโพ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายนพรัตน์ โม่มาลาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกประธานกรรมการ
2. นางรมย์นลิน จำปาศรีโรงเรียนวัดลำน้ำรองประธานกรรมการ
3. นางสมพิศ ทับทองโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก มีอินทร์โรงเรียนชุมชนวัดท่าผากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ค้ำชูโรงเรียนวัดสระตะโกกรรมการ
6. นายชัชพนต์ ปุณยปรีชาศิริโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)กรรมการ
7. นางจิราวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนธรรมาธิปไตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายนพรัตน์ โม่มาลาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกประธานกรรมการ
2. นางสุภา เจิมเครือโรงเรียนวัดม่วงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ พุ่มพวงโรงเรียนวัดจันทารามกรรมการ
4. นางวิลาวัณย์ รุ้งพรายโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการ
5. นางสาวรุจรดา จรูญชัยคณากิจโรงเรียนอนุบาลดำเนินกรรมการ
6. นางสาวกัลยา โพธิ์พัฒนชัยโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)กรรมการ
7. นางอาภรณ์ เอี่ยนวิไลโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุเทพ บุญประสพโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นางนฤมล เฉลิมยศโรงเรียนวัดชาวเหนือรองประธานกรรมการ
3. นายมาโนช สังข์เขียวโรงเรียนบ้านหนองตาพุดกรรมการ
4. นางนาตยา วิริยะโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
5. นางน้ำทิพย์ ธรรมสาลีโรงเรียนวัดชัยรัตน์กรรมการ
6. นายอำนาจ บุญมีโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ บุญประสพโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ บุญวิทยาโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนพมาศ แขวงโสภาโรงเรียนวัดแก้วฟ้ากรรมการ
4. นายเสรีย์ ตรีสาทรโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
5. นายเสฏฐวุฒิ แสนศรศรีโรงเรียนเทพินทร์พิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริพร บุญประสพโรงเรียนดุสิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพนัชกร แก้ววิมลโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องประธานกรรมการ
2. นางนิภา มีไปล่โรงเรียนวัดบ้านไร่รองประธานกรรมการ
3. นางอุษา โพธาคณาพงศ์โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการ
4. นางลัดดา เครือบุญโรงเรียนวัดหุบกระทิงกรรมการ
5. นางอาภัสรา โพธิ์ไทรย์โรงเรียนวัดดอนเซ่งกรรมการ
6. นางรัญชนา อ้นองอาจโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพนัชกร แก้ววิมลโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องประธานกรรมการ
2. นางเจริญ ใจรักโรงเรียนดุสิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี ศรีเพชรโรงเรียนวันทามารีอาราชบุรีกรรมการ
4. นางสุพร ธงชัยโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
5. นางพรนิภา ปลัดสิงห์โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการ
6. นางสาวสิริณัฐ เลี้ยงอำนวยโรงเรียนสัมมารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายศุภกร มรกตสพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางวรรณี จันทร์งามจรัสโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอารดา ปรักมานนท์โรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางสาวอุบล เกิดจิ๋วโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
5. นายอำนาจ ห่วงทองโรงเรียนวัดแก้วฟ้ากรรมการ
6. นางขวัญฤดี ยิ่งกำแหงโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ รี้พลโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นายธานี จิรัคคกุลโรงเรียนวัดสมถะรองประธานกรรมการ
3. นางอุษา ศศิธรโรงเรียนวัดอริยวงศารามกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ โพธิเดชขจรโรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
5. นางละเอียด ศรัทธาวาณิชย์โรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการ
6. นายชัชพนต์ ปุณยปรีชาศิริโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)กรรมการ
7. นางสาวนิภาภัทร บำรุงหงส์โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายศุภกร มรกตสพป.ราชบุรี เขต 2ประธานกรรมการ
2. นางกฤษดา อุทัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งรองประธานกรรมการ
3. นายเบญจรงค์ มากมายโรงเรียนบ้านหนองใยบัวกรรมการ
4. นางสุดาภรณ์ บุญณสะโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการ
5. นายปานคำ ป้องกันโรงเรียนวันทามารีอาราชบุรีกรรมการ
6. นายชัชพนต์ ปุณยปรีชาศิริโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)กรรมการ
7. นางวรรณดี วราสินธุ์โรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
8. นางกัลยา แตงขำโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปราโมทย์ รี้พลโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางถนอม หลีล้วนโรงเรียนวัดดอนกระเบื้องรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์ เอื้ออรุณชัยโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
4. นางประณีต สุภาพโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
5. นางสาวมยุรี อิสรไกรศีลโรงเรียนวันทามารีอาราชบุรีกรรมการ
6. นายชัชพนต์ ปุณยปรีชาศิริโรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา)กรรมการ
7. นายอานันท์ พุทธจำโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายทรงรัก ศรีแก้วโรงเรียนธารพระพรฯประธานกรรมการ
2. นางกฤษดา อุทัยวัฒน์โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด)ประธานกรรมการ
3. จ.ส.อ.นรินทร์ ลวนะพิพัฒน์โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำรองประธานกรรมการ
4. นางจิตตรา แพงแก้วโรงเรียนวัดเขาส้มกรรมการ
5. นางลัดดา ตันหลงโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
6. นางสาวลักขณา อารมย์ดีโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการ
7. นางสุธาทิพย์ มาตำนานโรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายทรงรัก ศรีแก้วโรงเรียนธารพระพรฯประธานกรรมการ
2. นางไฉไล แสงทองโรงเรียนวัดหนองอ้อ (บ้านโป่ง)รองประธานกรรมการ
3. นายสายน เกิดสุขโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางสาวบุษยมาศ เรืองนารีโรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์กรรมการ
5. นายชูชาติ ขำวาจาโรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ วัดอักษรโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการ
7. นางรำพึง กลิ่นหอมโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายสงัด ผ่องดีโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ศิวิลัยโรงเรียนโพธิ์รัตนารามรองประธานกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ พงศ์ไพรโรงเรียนเจี้ยไช้กรรมการ
4. นางนัยนา อินทวัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งามกรรมการ
5. นางพอตา ศรีสำราญโรงเรียนวัดเวฬุวนารามกรรมการ
6. นางอุดมทรัพย์ แดงสมบูรณ์โรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสงัด ผ่องดีโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปราณี วิเวกวรรณ์โรงเรียนวัดสร้อยฟ้ารองประธานกรรมการ
3. นางดารุณี ขจัดภัยโรงเรียนเหนือกรรมการ
4. นางบุญจันทร์ แสงสุขโรงเรียนบ้านหาดสำราญกรรมการ
5. นางสุภัทรา รุณรุทธิ์โรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
6. นางสาวอรุณรัตน์ ทองคำโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวกานดา อินทรวงศ์โรงเรียนมัธยมวัดไทรฯประธานกรรมการ
2. นางจงกล นามถาวรโรงเรียนบ่อมะกรูดรองประธานกรรมการ
3. นางมะลิวรรณ จ้อยเจริญโรงเรียนวัดเขาแจงกรรมการ
4. นางภคินี สร้อยสุวรรณโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ สกุลอินทร์โรงเรียนวัดท่าเรือกรรมการ
6. นางละออ มรกตโรงเรียนบ้านหนองกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวกานดา อินทรวงศ์โรงเรียนมัธยมวัดไทรฯประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ วัดอักษรโรงเรียนวัดหนองกบรองประธานกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ ซาเสียงโรงเรียนวัดหนองอ้อ (โพธาราม)กรรมการ
4. นางกนกอร ดอนพรมมะโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
5. นางสุธาดา เบญจมาลาโรงเรียนวัดหัวโพกรรมการ
6. นางสาวขวัญตา เกื้อกูลรัฐโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางนิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญโรงเรียนวัดพระศรีอารย์ประธานกรรมการ
2. นางประภาศรี เทศเพิ่มโรงเรียนวัดชาวเหนือรองประธานกรรมการ
3. นางปณิศา พุมมาจันทร์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางสุกัญญา ชินเวชโรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
5. นางพรทนา จิรพฤฒศิริโรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
6. นางสวภา นิตย์วิมลโรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสาวเสาวลักษ์ ประทุมศิริโรงเรียนวัดมาบแคประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา หอมกลิ่นโรงเรียนบ้านกุ่มกรรมการ
3. นางสาวบุษยา ศรัทธาวาณิชย์โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียนกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ บุญถนอมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเตือนใจ อินทรีย์โรงเรียนวัดมาบแคกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวดาริกา เหล็กขำโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวเขมพัต แสงทองโรงเรียนวัดแหลมทองประธานกรรมการ
2. นางจารุวรรณ มณีโชติโรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์กรรมการ
3. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการ
4. นางสาวอรสา บุญเกิดโรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือกกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวกชพร พุทธประเสริฐโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสายสมร พวงเงินโรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายพิศูจน์ มีไปล่โรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นางธัญลักษณ์ ไกรกิจธนโรจน์โรงเรียนวัดพระศรีอารย์กรรมการ
3. นางยุพิน ภารนันท์โรงเรียนวัดดอนเสลากรรมการ
4. นางนฤมล จูประเสริฐโรงเรียนธรรมาธิปไตยกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวณัฐพร นาคเส็งโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวปฐมาวดี จิตหาญโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายณัฐพร สุกิจญาณโรงเรียนวัดบ้านไร่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร วงศาโรจน์โรงเรียนวัดหนองอ้อ (บ้านโป่ง)กรรมการ
3. นางยุพิน พุทจิระโรงเรียนวัดดอนเสลากรรมการ
4. นางสำราญ พวงทรัพย์โรงเรียนวัดเขาส้มกรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวจันทร์ดา สายะสิทธิ์โรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวอลิษา ลบเลิศโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุัมพันธ์ เถามานกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา ฉันทานุรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ สมบูรณ์ดีโรงเรียนอริยวงศารามกรรมการ
4. นางวราภรณ์ โพธิ์เย็นโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
5. นางอุบล ประถมยาโรงเรียนวัดตากแดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสัมพันธ์ เถามานกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา ฉันทานุรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ สมบูรณ์ดีโรงเรียนอริยวงศารามกรรมการ
4. นางวราภรณ์ โพธิ์เย็นโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
5. นางอุบล ประถมยาโรงเรียนวัดตากแดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ เถามานกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา ฉันทานุรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ สมบูรณ์ดีโรงเรียนอริยวงศารามกรรมการ
4. นางวราภรณ์ โพธิ์เย็นโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
5. นางอุบล ประถมยาโรงเรียนวัดตากแดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ เถามานกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา ฉันทานุรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ สมบูรณ์ดีโรงเรียนอริยวงศารามกรรมการ
4. นางวราภรณ์ โพธิ์เย็นโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
5. นางสาวอุบล ประถมยาโรงเรียนวัดตากแดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสัมพันธ์ เถามานกูลโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา ฉันทานุรักษ์โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
3. นางพรทิพย์ สมบูรณ์ดีโรงเรียนอริยวงศารามกรรมการ
4. นางวราภรณ์ โพธิ์เย็นโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
5. นางสาวอุบล ประถมยาโรงเรียนวัดตากแดดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายชวัช ศรีบานเย็นโรงเรียนวัดเขาขลุงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร หาดสูงโรงเรียนวัดดีบอนกรรมการ
3. นางแสงเดือน จูธารีโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
4. นางสาวรัชนก เจริญพรโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายชวัช ศรีบานเย็นโรงเรียนวัดเขาขลุงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร หาดสูงโรงเรียนวัดดีบอนกรรมการ
3. นางแสงเดือน จูธารีโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
4. นางสาวรัชนก เจริญพรโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายชวัช ศรีบานเย็นโรงเรียนวัดเขาขลุงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร หาดสูงโรงเรียนวัดดีบอนกรรมการ
3. นางแสงเดือน จูธารีโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
4. นางสาวรัชนก เจริญพรโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายชวัช ศรีบานเย็นโรงเรียนวัดเขาขลุงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร หาดสูงโรงเรียนวัดดีบอนกรรมการ
3. นางแสงเดือน จูธารีโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
4. นางสาวรัชนก เจริญพรโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นายชวัช ศรีบานเย็นโรงเรียนวัดเขาขลุงประธานกรรมการ
2. นางศิริพร หาดสูงโรงเรียนวัดดีบอนกรรมการ
3. นางแสงเดือน จูธารีโรงเรียนบ้านพุลุ้งกรรมการ
4. นางสาวรัชนก เจริญพรโรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่งกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ผ่องดีโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวินัย สุบรรณเกตุโรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ศรีสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
3. นางอังคณา บุตรดีโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
4. นายประสงค์ ตากดำรงค์กุลโรงเรียนวัดหนองกลางด่านกรรมการ
5. นายประไพ แผงสุขโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายวินัย สุบรรณเกตุโรงเรียนวัดบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสุดใจ ศรีสมพงษ์โรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
3. นางอังคณา บุตรดีโรงเรียนวัดหนองอ้อกรรมการ
4. นายประสงค์ ตากดำรงค์กุลโรงเรียนวัดหนองกลางด่านกรรมการ
5. นายประไพ แผงสุขโรงเรียนวัดเขาพระกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายจิตรกร จิตมณีโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ กิจโพธิญาณโรงเรียนบ้านหาดสำราญกรรมการ
3. นางสาวปราณี แพรอัตร์โรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
4. นายมานพ โรจนกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการ
5. นายธนกร เดชแสงโรงเรียนวัดเขาขลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจิตรกร จิตมณีโรงเรียนวัดหุบมะกล่ำประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ กิจโพธิญาณโรงเรียนบ้านหาดสำราญกรรมการ
3. นางสาวปราณี แพรอัตร์โรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
4. นายมานพ โรจนกุลโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งกรรมการ
5. นายธนกร เดชแสงโรงเรียนวัดเขาขลุงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายพิศูจน์ มีไปล่โรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ บุญประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
3. นางสาวจิตรา วันดีโรงเรียนบ้านหนองครึมกรรมการ
4. นางสาวสุทธินันท์ จันทร์สุขโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
5. นางกาญจนา จิตมณีโรงเรียนวัดหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายพิศูจน์ มีไปล่โรงเรียนวัดชาวเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาวรรณ บุญประดิษฐ์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
3. นางสาวจิิตรา วันดีโรงเรียนบ้านหนองครึมกรรมการ
4. นางสาวสุทธินันท์ จันทร์สุขโรงเรียนวััดหนองกลางดงกรรมการ
5. นางกาญจนา จิตมณีโรงเรียนวัดหลวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ ิอินทวัฒน์โรงเรียนวัดสนามชัยประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี คำสุขโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ เกิดลอยโรงเรียนวัดบ้านฆ้องกรรมการ
4. นางกจพร วงศาโรจน์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายชูชาติ รักซื่อโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ อินทวัฒน์โรงเรียนวัดสนามชัยประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี คำสุขโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ เกิดลอยโรงเรียนวัดบ้านฆ้องกรรมการ
4. นางกจพร วงศาโรจน์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายชูชาติ รักซื่อโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ อินทวัฒน์โรงเรียนวัดสนามชัยประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี คำสุขโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ เกิดลอยโรงเรียนวัดบ้านฆ้องกรรมการ
4. นางกจพร วงศาโรจน์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายชูชาติ รักซื่อโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ อินทวัฒน์โรงเรียนวัดสนามชัยประธานกรรมการ
2. นางวิภาวี คำสุขโรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ เกิดลอยโรงเรียนวัดบ้านฆ้องกรรมการ
4. นางกจพร วงศาโรจน์โรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
5. นายชูชาติ รักซื่อโรงเรียนวัดหนองกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายไพโรจน์ อินทวัฒน์โรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประพาส คูเจริญทรัพย์โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภลดา พลอยชื่นโรงเรียนวัดหนองกลางดงกรรมการ
3. นางสาววาสนา เกิดปั้นโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพกรรมการ
4. นายบัญชา ยิ้มสุขโรงเรียนวัดสนามชัยกรรมการ
5. นางนิสารัตน์ ปฤกษากรโรงเรียนบ้านหนองสลิดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุรพล เอี่ยมธนานุรักษ์โรงเรียนวัดดอนทรายประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ขำวาจาโรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการ
3. นางสาวชุติมา กระจ่างแจ่มโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ปานคงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางโสพิศ ปานสุวรรณ์โรงเรียนวัดหนองเอื่ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล เอี่ยมธนานุรักษ์โรงเรียนวัดดอนทรายประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ขำวาจาโรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการ
3. นางสาวชุติมา กระจ่างแจ่มโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ปานคงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางโสพิศ ปานสุวรรณ์โรงเรียนวัดหนองเอื่ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล เอี่ยมธนานุรักษ์โรงเรียนวัดดอนทรายประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ขำวาจาโรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการ
3. นางสาวชุติมา กระจ่างแจ่มโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ปานคงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางโสพิศ ปานสุวรรณ์โรงเรียนวัดหนองเอื่ยนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสุรพล เอี่ยมธนานุรักษ์โรงเรียนวัดดอนทรายประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ ขำวาจาโรงเรียนวัดระฆังทองกรรมการ
3. นางสาวชุติมา กระจ่างแจ่มโรงเรียนบ้านหนองสองห้องกรรมการ
4. นางสาวรัตนา ปานคงโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
5. นางโสพิศ ปานสุวรรณ์โรงเรียนวัดหนองเอื่ยนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์โรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นางสาวนฤมล มีพรบูชาโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
5. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์โรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นางสาวนฤมล มีพรบูชาโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
5. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์โรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นางสาวนฤมล มีพรบูชาโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
5. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์โรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นางสาวนฤมล มีพรบูชาโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
5. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายมณฑล อินทรสันติโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหักประธานกรรมการ
2. นางระพีพร คิ้วทวีวิวัฒน์โรงเรียนวัดสัมมารามกรรมการ
3. นายเอกราช วงศ์โอภาสโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
4. นางสาวนฤมล มีพรบูชาโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการ
5. นางจิตราวดี วังกานนท์โรงเรียนวัดบ้านหม้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเถลิงศักดิ์ อรุณคีรีวัฒน์โรงเรียนวัดบัวงามประธานกรรมการ
2. นางวิชาดา ภมรโรงเรียนอนุบาลบางแพกรรมการ
3. นางจิตตรา แพงแก้วโรงเรียนวัดเขาส้มกรรมการ
4. นางนารี สอนวัฒนาโรงเรียนวัดท่าหลวงพลกรรมการ
5. นางสุพร ธงชัยโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมหมาย ลิ้มทุติเนตรโรงเรียนอนุบาลบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นางยุพิน รุ่งโรจน์ทวีรัตน์โรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการ
3. นางสาวจันทิมา ดีประเสริฐโรงเรียนอภิบาลกุลบุตรกรรมการ
4. นางพยุงศรี ศิริกุลโรงเรียนวัดช่องพรานกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ว่องวรรณกรโรงเรียนบ้านเขาแหลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประมวญ นาควิมลโรงเรียนอนุบาลบางแพประธานกรรมการ
2. นางกัลยรัตน์ วิเศษรจนาโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
3. นางสาวอนันตยา หล่อพิมพ์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
4. นายอำนวย สุขหอมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสายัณห์ อินทรวงศ์โรงเรียนวัดดอนเสลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประมวญ นาควิมลโรงเรียนอนุบาลบางแพประธานกรรมการ
2. นางกัลยรัตน์ วิเศษรจนาโรงเรียนวัดสมถะกรรมการ
3. นางสาวอนันตยา หล่อพิมพ์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
4. นายอำนวย สุขหอมโรงเรียนวัดบ้านไร่กรรมการ
5. นางสายัณห์ อินทรวงศ์โรงเรียนวัดดอนเสลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายกิตติ มีไปล่โรงเรียนวัดดอนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสมคิด สังขะนันทร์โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ พิทยาวนานนท์โรงเรียนอัมพวนารามกรรมการ
4. นางสุปราณี มีวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอกกรรมการ
5. นางวิภาวี ว่องวารีโรงเรียนวัดนางแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐญา เครือเช้าโรงเรียนบ้านฆ้องน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปรินทร์ญาดา อยู่คงโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
3. นางกนิษฐา กุศลสถาพรโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรมกรรมการ
4. นางพจนีย์ ทองประเสริฐโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
5. นางสาวอัจจิมา เสาร์ทองโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณัฐญา เครือเช้าโรงเรียนบ้านฆ้องน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวปรินทร์ญาดา อยู่คงโรงเรียนวัดบัวงามกรรมการ
3. นางกนิษฐา กุศลสถาพรโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรมกรรมการ
4. นางพจนีย์ ทองประเสริฐโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
5. นางสาวอัจจิมา เสาร์ทองโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุดารัตน์ ทับสายโรงเรียนวัดทำนบประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา ภูมิอินทร์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นางสาวมยุรี อิสรไกรศรีโรงเรียนวันทามารีอาราชบุรีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภาณุ คูเจริญทรัพย์โรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
5. นางสาวพิมพันธ์ จันทะทังโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุดารัตน์ ทับสายโรงเรียนวัดทำนบประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา ภูมิอินทร์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นางสาวมยุรี อิสรไกรศรีโรงเรียนวันทามารีอาราชบุรีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภาณุ คูเจริญทรัพย์โรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
5. นางสาวพิมพันธ์ จันทะทังโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุดารัตน์ ทับสายโรงเรียนทำนับประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตติมา ภูมิอินทร์โรงเรียนวัดหนองเสือกรรมการ
3. นางสาวมยุรี อิสรไกรศรีโรงเรียนวันทามารีอาราชบุรีกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีภาณุ คูเจริญทรัพย์โรงเรียนวัดโกสินารายน์กรรมการ
5. นางสาวพิมพันธ์ จันทะทังโรงเรียนอนุบาลโพธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสงัด ผ่องดีโรงเรียนวัดจันทารามประธานกรรมการ
2. นายสุธี รัตนมุงโรงเรียนวัดชาวเหนือกรรมการ
3. นายวิเชตุ นาคาโรงเรียนวัดชัยรัตน์กรรมการ
4. นางวรรณา อาจน้อยโรงเรียนวัดอ้ออีเขียวกรรมการ
5. นางขวัญฤดี ยิ่งกำแหงโรงเรียนวัดท่าราบกรรมการ
6. นางสุภัทรา ศรีอ่อนโรงเรียนวัดหนองมะค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุเชษฐ์ สายสุดใจโรงเรียนวัดท่าเรือประธานกรรมการ
2. นางสาวเบ็ญจา นครจันทร์โรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
3. นางอรอุมา อมรจันทร์เพ็ญโรงเรียนบ้านดอนฟักทองกรรมการ
4. นายบุญยัง เชิดชูโรงเรียนวัดบ่อมะกรูดกรรมการ
5. นางสาวเรณู สวัสดีโรงเรียนวัดดอนทรายกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวจิตชญา ศรีโสภา เบอร์โทร 088-5633700 e-mail : nuch_jitchaya@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]