หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 8 36 9
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 27 64 42
3 004 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 7 12 7
4 005 โรงเรียนชุมชนวัดกำแพงใต้ 3 9 5
5 008 โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 16 49 30
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา 6 10 10
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 13 21 13
8 011 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 69 144 96
9 012 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 13 22 18
10 013 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ 10 14 11
11 014 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 64 136 88
12 006 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 23 39 25
13 007 โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 5 15 8
14 015 โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 19 39 21
15 016 โรงเรียนดำเนินวิทยา 21 39 21
16 022 โรงเรียนธรรมาธิปไตย 20 39 22
17 023 โรงเรียนธารพระพรวิทยานุสรณ์ 0 0 0
18 024 โรงเรียนธีรศาสตร์ 30 50 44
19 026 โรงเรียนบ้านกุ่ม 7 19 11
20 030 โรงเรียนบ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 2 4 3
21 029 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 28 60 47
22 031 โรงเรียนบ้านดอนไม้ลาย 1 3 2
23 035 โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 11 21 16
24 036 โรงเรียนบ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 32 81 42
25 037 โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 8 8 8
26 038 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5 9 5
27 039 โรงเรียนบ้านหนองกวาง 17 36 17
28 042 โรงเรียนบ้านหนองครึม 12 20 18
29 043 โรงเรียนบ้านหนองคา 3 3 3
30 044 โรงเรียนบ้านหนองตาพุด 24 66 29
31 046 โรงเรียนบ้านหนองสลิด 7 11 7
32 047 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 13 36 18
33 045 โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 24 39 30
34 041 โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน 15 38 15
35 040 โรงเรียนบ้านหนองไก่แก้ว 5 8 5
36 049 โรงเรียนบ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 14 18 16
37 048 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 9 19 13
38 027 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์งาม 5 17 5
39 028 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 5 10 8
40 032 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 11 31 13
41 033 โรงเรียนบ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 3 6 3
42 050 โรงเรียนพัชรวิทยา 24 49 24
43 051 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 41 94 39
44 052 โรงเรียนระฆังทอง 9 23 14
45 058 โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 18 22 20
46 064 โรงเรียนวัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 4 7 4
47 065 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค์ 13 30 18
48 068 โรงเรียนวัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 4 6 4
49 069 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 56 133 78
50 072 โรงเรียนวัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 23 61 23
51 073 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 57 116 65
52 283073 โรงเรียนวัดชาวเหนือ 4 8 4
53 071 โรงเรียนวัดช่องพราน 20 60 20
54 075 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 22 46 24
55 178 โรงเรียนวัดดอนคา 0 0 0
56 077 โรงเรียนวัดดอนทราย 28 50 25
57 078 โรงเรียนวัดดอนพรม 8 14 11
58 079 โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 8 17 12
59 080 โรงเรียนวัดดอนสาลี 3 7 4
60 076 โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 8 15 8
61 081 โรงเรียนวัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 15 47 27
62 082 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 11 26 17
63 083 โรงเรียนวัดดีบอน 18 25 21
64 084 โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 12 49 20
65 085 โรงเรียนวัดตาผา 3 9 6
66 086 โรงเรียนวัดตาล 8 32 14
67 087 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย 3 5 3
68 088 โรงเรียนวัดตาลเรียง 13 38 13
69 093 โรงเรียนวัดทำนบ 8 14 8
70 089 โรงเรียนวัดท่ามะขาม 25 43 38
71 090 โรงเรียนวัดท่าราบ 6 12 9
72 092 โรงเรียนวัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 20 28 20
73 091 โรงเรียนวัดท่าเรือ 23 38 25
74 094 โรงเรียนวัดนางแก้ว 60 113 88
75 097 โรงเรียนวัดบัวงาม 31 76 48
76 098 โรงเรียนวัดบัวงาม(อำเภอบ้านโป่ง) 4 6 5
77 099 โรงเรียนวัดบางกะโด 7 8 7
78 100 โรงเรียนวัดบางพัง 0 0 0
79 101 โรงเรียนวัดบางลาน 16 47 29
80 108 โรงเรียนวัดบึงกระจับ 7 14 7
81 096 โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 6 10 9
82 102 โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 13 38 19
83 103 โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย 21 38 21
84 106 โรงเรียนวัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 28 56 40
85 107 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 19 33 23
86 105 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 44 91 62
87 111 โรงเรียนวัดปรกเจริญ 15 42 25
88 113 โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 7 11 7
89 116 โรงเรียนวัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 19 33 29
90 118 โรงเรียนวัดมาบแค 13 47 14
91 117 โรงเรียนวัดม่วง 23 35 32
92 119 โรงเรียนวัดยางหัก 7 13 7
93 120 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 25 34 29
94 121 โรงเรียนวัดลำน้ำ 5 10 6
95 122 โรงเรียนวัดลำพยอม 9 17 13
96 124 โรงเรียนวัดศรีประชุมชน 17 37 28
97 125 โรงเรียนวัดสนามชัย 35 66 52
98 126 โรงเรียนวัดสนามไชย 11 16 14
99 127 โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 21 42 29
100 129 โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 8 13 12
101 130 โรงเรียนวัดสระสี่มุม 2 2 2
102 128 โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า 24 90 39
103 131 โรงเรียนวัดสัมมาราม 39 68 54
104 132 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 14 43 22
105 133 โรงเรียนวัดสีดาราม 18 44 25
106 134 โรงเรียนวัดหนองกบ 47 82 56
107 135 โรงเรียนวัดหนองกลางดง 30 71 52
108 136 โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 10 26 15
109 137 โรงเรียนวัดหนองประทุน 11 28 10
110 138 โรงเรียนวัดหนองปลาดุก 3 8 4
111 140 โรงเรียนวัดหนองมะค่า 25 45 29
112 139 โรงเรียนวัดหนองม่วง 12 46 19
113 142 โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 6 10 10
114 143 โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 6 15 7
115 144 โรงเรียนวัดหนองอ้อ 1 1 1
116 141 โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 67 120 72
117 145 โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 4 6 5
118 146 โรงเรียนวัดหลวง 2 5 2
119 147 โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม 14 24 14
120 150 โรงเรียนวัดหัวหิน 2 4 4
121 148 โรงเรียนวัดหัวโป่ง 1 1 1
122 149 โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 22 41 32
123 151 โรงเรียนวัดหุบกระทิง 48 98 69
124 152 โรงเรียนวัดหุบมะกล่ำ 11 32 18
125 157 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 38 137 68
126 158 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม 12 26 20
127 160 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม 10 20 12
128 161 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 37 79 38
129 283161 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 3 4 3
130 159 โรงเรียนวัดอ้ออีเขียว 4 6 4
131 059 โรงเรียนวัดเขาขลุง 11 47 18
132 061 โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 14 20 20
133 062 โรงเรียนวัดเขาพระ 11 16 12
134 063 โรงเรียนวัดเขาส้ม 24 52 39
135 060 โรงเรียนวัดเขาแจง 3 8 6
136 070 โรงเรียนวัดเจริญธรรม 18 58 32
137 095 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 3 5 3
138 123 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 22 56 34
139 153 โรงเรียนวัดเหนือ 11 17 11
140 056 โรงเรียนวัดแก้ว 4 8 7
141 055 โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 20 40 23
142 154 โรงเรียนวัดแหลมทอง 9 13 9
143 057 โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 31 63 44
144 066 โรงเรียนวัดโคกทอง 24 44 37
145 067 โรงเรียนวัดโคกหม้อ 12 19 17
146 074 โรงเรียนวัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 3 8 6
147 110 โรงเรียนวัดโบสถ์ 0 0 0
148 109 โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 11 32 14
149 114 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 16 40 29
150 115 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 35 62 43
151 155 โรงเรียนวัดใหญ่ 0 0 0
152 156 โรงเรียนวัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 4 6 4
153 112 โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 35 64 36
154 162 โรงเรียนวันทามารีอา 31 45 41
155 163 โรงเรียนวันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 8 17 6
156 164 โรงเรียนสมศักดิ์วิทยา 55 118 57
157 166 โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง 20 71 34
158 167 โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 47 137 57
159 168 โรงเรียนอนุบาลบางแพ 46 108 55
160 169 โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 15 29 14
161 171 โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 29 56 29
162 170 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 81 177 106
163 173 โรงเรียนอภิบาลกุลบุตร 12 24 19
164 176 โรงเรียนฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน 4 4 4
165 018 โรงเรียนเทพวิทยา 14 11 8
166 017 โรงเรียนดุสิตวิทยา 73 177 112
167 025 โรงเรียนนารีวุฒิ 33 69 35
168 034 โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 59 129 63
169 053 โรงเรียนราษฎร์บำรุงวิทย์ 35 65 57
170 054 โรงเรียนวังตาลวิทยา 9 11 11
171 104 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 23 80 27
172 165 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 22 38 32
173 172 โรงเรียนอนุบาลวัดสนามชัย 2 4 3
174 174 โรงเรียนอุดมวิทยา 42 76 46
175 175 โรงเรียนฮกเฮง 37 118 69
176 002 โรงเรียนเจี้ยไช้ 53 132 71
177 019 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 32 71 33
178 177 โรงเรียนแย้มวิทยการ 35 71 36
179 181 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดบ้านโป่ง) 5 21 12
180 182 โรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี) 4 17 6
181 179 โรงเรียนเทศบาล1(ทรงพลวิทยา) 2 2 2
182 020 โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 30 59 32
183 021 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 42 81 48
รวม 3345 7249 4353
11602

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวจิตชญา ศรีโสภา เบอร์โทร 088-5633700 e-mail : nuch_jitchaya@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]