สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ดุสิตวิทยา 49 13 2 4 64
2 บ้านโป่งวิทยาคม 49 6 2 1 57
3 ชุมชนวัดหนองโพ 41 11 5 7 57
4 อนุบาลโพธาราม 37 17 6 13 60
5 วัดชาวเหนือ 33 12 3 8 48
6 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 32 11 4 3 47
7 อนุบาลดำเนินสะดวก 31 7 2 5 40
8 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 30 19 7 8 56
9 วัดหุบกระทิง 29 9 1 8 39
10 อุดมวิทยา 29 9 1 3 39
11 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 27 12 6 12 45
12 วัดนางแก้ว 27 11 5 10 43
13 เจี้ยไช้ 26 9 8 9 43
14 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 24 5 7 4 36
15 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 23 9 2 3 34
16 วัดบ้านไร่ 22 8 5 7 35
17 อนุบาลบางแพ 22 7 4 7 33
18 นารีวุฒิ 21 3 3 6 27
19 วัดโกสินารายน์ 20 3 0 7 23
20 ฮกเฮง 19 9 5 3 33
21 วัดสัมมาราม 19 5 3 6 27
22 วัดบัวงาม 19 3 2 3 24
23 สมศักดิ์วิทยา 18 22 6 9 46
24 วัดหนองกบ 18 9 6 9 33
25 แย้มวิทยการ 17 7 3 8 27
26 วัดหนองกลางดง 17 7 2 3 26
27 ธีรศาสตร์ 17 6 2 4 25
28 วัดโพธิ์รัตนาราม 16 8 2 3 26
29 วัดดอนทราย 16 5 1 2 22
30 วัดเขาส้ม 16 4 1 1 21
31 พัชรวิทยา 16 2 3 3 21
32 เทพินทร์พิทยา 15 9 5 2 29
33 วัดไผ่สามเกาะ 15 5 1 9 21
34 บ้านดอนไผ่ 14 5 2 4 21
35 วัดลาดบัวขาว 14 4 0 3 18
36 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 13 8 7 2 28
37 วันทามารีอา 13 8 1 7 22
38 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 13 5 0 3 18
39 วัดสีดาราม 13 5 0 0 18
40 ดำเนินวิทยา 13 4 2 2 19
41 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 13 2 1 4 16
42 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 12 11 1 3 24
43 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 12 6 5 8 23
44 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 12 5 1 3 18
45 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 12 4 2 9 18
46 วัดดอนกระเบื้อง 12 4 1 4 17
47 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 12 3 0 6 15
48 หนองอ้อบ้านโป่ง 12 2 2 4 16
49 วัดสนามชัย 11 8 5 7 24
50 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 11 6 4 6 21
51 วัดศรีประชุมชน 11 4 1 0 16
52 วัดมาบแค 11 2 0 0 13
53 วัดท่ามะขาม 10 8 1 2 19
54 วัดโคกทอง 10 4 2 4 16
55 วัดเจริญธรรม 10 4 0 4 14
56 วัดดีบอน 10 1 2 2 13
57 วัดสร้อยฟ้า 9 6 4 2 19
58 สารสิทธิ์พิทยาลัย 9 6 2 5 17
59 วัดท่าเรือ 9 5 2 3 16
60 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 9 4 1 2 14
61 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 9 3 1 5 13
62 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 9 3 0 3 12
63 วัดหนองม่วง 9 2 0 0 11
64 บ้านหนองตาพุด 8 7 5 2 20
65 วัดแก้วฟ้า 8 4 1 3 13
66 บ้านหนองใยบัว 8 3 5 5 16
67 วัดบ้านฆ้อง 8 3 1 1 12
68 วัดคูหาสวรรค์ 8 3 1 1 12
69 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 8 2 0 2 10
70 วัดเขาขลุง 8 1 1 1 10
71 วัดเขาพระ 8 1 1 1 10
72 วัดสนามไชย 8 1 0 2 9
73 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 7 9 4 8 20
74 วัดช่องพราน 7 8 1 1 16
75 ธรรมาธิปไตย 7 5 2 4 14
76 วัดบางลาน 7 3 3 2 13
77 วัดหนองมะค่า 7 3 1 4 11
78 วัดเหนือ 7 2 0 1 9
79 วัดปรกเจริญ 7 1 1 3 9
80 บ้านลาดใหญ่ 7 1 0 0 8
81 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 7 0 2 5 9
82 วัดบ้านฆ้องน้อย 6 9 2 4 17
83 วัดเขาชะงุ้ม 6 5 2 1 13
84 วัดโพธิ์บัลลังก์ 6 4 2 2 12
85 วัดโคกหม้อ 6 4 1 1 11
86 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 6 3 1 4 10
87 วัดหนองประทุน 6 2 1 1 9
88 วังตาลวิทยา 6 2 1 0 9
89 วัดสามัคคีธรรม 6 1 1 5 8
90 บ้านห้วยยาง 6 1 0 2 7
91 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 6 0 2 1 8
92 บ้านเนินม่วง 6 0 0 3 6
93 บ้านกุ่ม 6 0 0 1 6
94 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 5 12 9 10 26
95 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 5 8 5 8 18
96 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 5 4 2 2 11
97 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 5 2 0 1 7
98 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 5 2 0 1 7
99 วัดบ่อมะกรูด 5 1 0 0 6
100 บ้านหนองไก่แก้ว 5 0 0 0 5
101 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 4 10 3 4 17
102 วัดบ้านใหม่ 4 8 1 4 13
103 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 4 6 2 4 12
104 บ้านหนองสองห้อง 4 6 2 1 12
105 บ้านหนองกวาง 4 4 1 3 9
106 วัดม่วง 4 4 1 3 9
107 วัดหุบมะกล่ำ 4 3 1 2 8
108 บ้านหนองไก่ขัน 4 2 2 5 8
109 ระฆังทอง 4 2 2 1 8
110 วัดดอนเซ่ง 4 2 1 1 7
111 วัดบึงกระจับ 4 2 0 0 6
112 บ้านพุลุ้ง 4 1 0 3 5
113 วัดลำพยอม 4 1 0 2 5
114 บ้านหนองสลิด 4 1 0 1 5
115 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 4 1 0 0 5
116 วัดท่าราบ 4 0 0 2 4
117 วัดเวฬุวนาราม 3 10 4 4 17
118 วัดอริยวงศาราม 3 5 1 3 9
119 วัดตาลเรียง 3 4 1 4 8
120 วัดหนองกลางด่าน 3 4 1 2 8
121 วัดแหลมทอง 3 4 1 1 8
122 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 3 4 0 2 7
123 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 3 3 3 2 9
124 วัดอัมพวนาราม 3 3 2 1 8
125 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 3 3 1 0 7
126 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 3 3 0 5 6
127 เทพวิทยา 3 2 2 2 7
128 วัดตาล 3 2 1 2 6
129 บ้านหนองครึม 3 2 1 1 6
130 วัดพระศรีอารย์ 3 1 2 0 6
131 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 3 1 2 0 6
132 วัดหนองหญ้าปล้อง 3 1 1 1 5
133 วัดหนองเอี่ยน 3 0 1 0 4
134 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 3 0 1 0 4
135 บ้านหนองกระทุ่ม 3 0 0 0 3
136 วัดเนกขัมมาราม 3 0 0 0 3
137 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 2 5 2 4 9
138 วัดยางหัก 2 5 0 0 7
139 ชุมชนวัดท่าผา 2 3 1 0 6
140 อภิบาลกุลบุตร 2 2 5 3 9
141 วัดดอนพรม 2 2 3 1 7
142 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 2 2 2 2 6
143 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 2 0 3 1 5
144 วัดบัวงาม(อำเภอบ้านโป่ง) 2 0 2 0 4
145 เทศบาล 2 (วัดบ้านโป่ง) 2 0 0 2 2
146 วัดตาลเตี้ย 2 0 0 1 2
147 เทศบาล 3 (ประชายินดี) 2 0 0 0 2
148 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
149 เทศบาล1(ทรงพลวิทยา) 2 0 0 0 2
150 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
151 วัดหลวง 2 0 0 0 2
152 อนุบาลวัดสนามชัย 2 0 0 0 2
153 วัดหลักหกรัตนาราม 1 7 3 3 11
154 วัดดอนใหญ่ 1 6 2 2 9
155 วัดทำนบ 1 4 0 3 5
156 วัดบางกะโด 1 4 0 2 5
157 บ้านเกาะโพธิ์งาม 1 2 0 2 3
158 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 1 1 2 0 4
159 วัดลำน้ำ 1 1 0 2 2
160 วัดดอนสาลี 1 1 0 1 2
161 วัดสระสี่มุม 1 1 0 0 2
162 บ้านเขาแหลม 1 0 2 0 3
163 วัดเขาแจง 1 0 2 0 3
164 ชุมชนวัดกำแพงใต้ 1 0 1 1 2
165 วัดหัวหิน 1 0 0 1 1
166 วัดตาผา 1 0 0 0 1
167 บ้านดอนไม้ลาย 1 0 0 0 1
168 วัดหนองอ้อ 1 0 0 0 1
169 วัดหัวโป่ง 1 0 0 0 1
170 ฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน 0 3 0 1 3
171 วัดแก้ว 0 1 1 2 2
172 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 0 1 0 3 1
173 บ้านหนองคา 0 1 0 2 1
174 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 0 1 0 1 1
175 วัดหนองปลาดุก 0 0 1 2 1
176 วัดอ้ออีเขียว 0 0 0 0 0
รวม 1,562 699 296 498 3,055