สรุปเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านโป่งวิทยาคม 49 6 2 1 57
2 ดุสิตวิทยา 48 13 2 4 63
3 อนุบาลโพธาราม 36 17 6 13 59
4 ชุมชนวัดหนองโพ 31 9 4 7 44
5 วัดชาวเหนือ 30 12 3 8 45
6 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 30 11 4 3 45
7 อุดมวิทยา 29 9 1 3 39
8 เจี้ยไช้ 26 9 8 9 43
9 อนุบาลดำเนินสะดวก 25 7 2 5 34
10 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 24 5 7 4 36
11 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 22 19 7 8 48
12 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 22 9 2 3 33
13 วัดหุบกระทิง 22 8 0 7 30
14 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 21 12 6 12 39
15 นารีวุฒิ 21 3 3 6 27
16 วัดนางแก้ว 19 10 4 10 33
17 ฮกเฮง 19 9 5 3 33
18 อนุบาลบางแพ 19 7 4 7 30
19 วัดสัมมาราม 19 5 3 6 27
20 วัดบัวงาม 19 3 2 3 24
21 สมศักดิ์วิทยา 18 22 6 9 46
22 วัดบ้านไร่ 18 7 5 7 30
23 วัดหนองกบ 17 9 6 9 32
24 แย้มวิทยการ 17 7 3 8 27
25 ธีรศาสตร์ 17 6 2 4 25
26 วัดโกสินารายน์ 17 3 0 7 20
27 พัชรวิทยา 16 2 3 3 21
28 เทพินทร์พิทยา 15 9 5 2 29
29 วัดดอนทราย 15 5 1 2 21
30 วัดโพธิ์รัตนาราม 14 8 2 3 24
31 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 13 8 7 2 28
32 วันทามารีอา 13 8 1 7 22
33 บ้านดอนไผ่ 13 5 2 4 20
34 วัดสีดาราม 13 5 0 0 18
35 ดำเนินวิทยา 13 4 2 2 19
36 วัดลาดบัวขาว 13 4 0 3 17
37 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 13 2 1 4 16
38 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 12 6 5 8 23
39 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 12 4 2 9 18
40 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 12 3 0 6 15
41 หนองอ้อบ้านโป่ง 12 2 2 4 16
42 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 11 6 4 6 21
43 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 11 5 0 3 16
44 วัดศรีประชุมชน 11 4 1 0 16
45 วัดหนองกลางดง 10 7 2 3 19
46 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 10 5 1 3 16
47 วัดเจริญธรรม 10 4 0 4 14
48 วัดดีบอน 10 1 2 2 13
49 วัดสนามชัย 9 6 5 7 20
50 สารสิทธิ์พิทยาลัย 9 6 2 5 17
51 วัดไผ่สามเกาะ 9 5 1 9 15
52 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 9 4 1 2 14
53 วัดเขาส้ม 9 4 1 1 14
54 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 9 3 1 5 13
55 วัดหนองม่วง 9 2 0 0 11
56 วัดมาบแค 9 2 0 0 11
57 วัดท่ามะขาม 8 8 1 2 17
58 บ้านหนองตาพุด 8 7 5 2 20
59 วัดสร้อยฟ้า 8 5 3 2 16
60 วัดแก้วฟ้า 8 4 1 3 13
61 บ้านหนองใยบัว 8 3 5 5 16
62 วัดท่าเรือ 8 3 2 3 13
63 วัดบ้านฆ้อง 8 3 1 1 12
64 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 8 3 0 2 11
65 วัดดอนกระเบื้อง 8 2 1 4 11
66 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 8 2 0 2 10
67 วัดเขาพระ 8 1 1 1 10
68 วัดเขาขลุง 8 1 0 1 9
69 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 7 10 1 3 18
70 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 7 9 4 8 20
71 วัดโคกทอง 7 2 1 4 10
72 วัดปรกเจริญ 7 1 1 3 9
73 วัดสนามไชย 7 1 0 2 8
74 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 7 0 2 5 9
75 วัดบ้านฆ้องน้อย 6 9 2 4 17
76 วัดช่องพราน 6 8 1 1 15
77 ธรรมาธิปไตย 6 5 2 4 13
78 วัดโคกหม้อ 6 4 1 1 11
79 วัดบางลาน 6 3 3 2 12
80 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 6 3 1 4 10
81 วัดคูหาสวรรค์ 6 3 1 1 10
82 วัดหนองประทุน 6 2 1 1 9
83 วังตาลวิทยา 6 2 1 0 9
84 วัดเหนือ 6 2 0 1 8
85 วัดสามัคคีธรรม 6 1 1 5 8
86 บ้านห้วยยาง 6 1 0 2 7
87 บ้านลาดใหญ่ 6 1 0 0 7
88 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 6 0 2 1 8
89 บ้านเนินม่วง 6 0 0 3 6
90 บ้านกุ่ม 6 0 0 1 6
91 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 5 12 9 10 26
92 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 5 8 5 8 18
93 วัดโพธิ์บัลลังก์ 5 4 2 2 11
94 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 5 4 2 2 11
95 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 5 2 0 1 7
96 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 5 2 0 1 7
97 วัดบ่อมะกรูด 5 1 0 0 6
98 วัดบ้านใหม่ 4 8 1 4 13
99 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 4 6 2 4 12
100 บ้านหนองกวาง 4 4 1 3 9
101 วัดม่วง 4 4 1 3 9
102 วัดหนองมะค่า 4 3 1 4 8
103 วัดหุบมะกล่ำ 4 3 1 2 8
104 บ้านหนองไก่ขัน 4 2 2 5 8
105 ระฆังทอง 4 2 2 1 8
106 วัดบึงกระจับ 4 2 0 0 6
107 บ้านหนองสลิด 4 1 0 1 5
108 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 4 1 0 0 5
109 บ้านหนองไก่แก้ว 4 0 0 0 4
110 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 3 10 3 4 16
111 บ้านหนองสองห้อง 3 5 2 1 10
112 วัดอริยวงศาราม 3 5 1 3 9
113 วัดตาลเรียง 3 4 1 4 8
114 วัดหนองกลางด่าน 3 4 1 2 8
115 วัดแหลมทอง 3 4 1 1 8
116 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 3 3 3 2 9
117 วัดอัมพวนาราม 3 3 2 1 8
118 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 3 3 1 0 7
119 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 3 3 0 5 6
120 เทพวิทยา 3 2 2 2 7
121 วัดตาล 3 2 1 2 6
122 วัดพระศรีอารย์ 3 1 2 0 6
123 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 3 1 2 0 6
124 วัดหนองหญ้าปล้อง 3 1 1 1 5
125 บ้านหนองครึม 3 1 1 1 5
126 วัดลำพยอม 3 1 0 2 4
127 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 3 0 1 0 4
128 บ้านหนองกระทุ่ม 3 0 0 0 3
129 วัดเนกขัมมาราม 3 0 0 0 3
130 วัดเวฬุวนาราม 2 9 3 3 14
131 วัดยางหัก 2 5 0 0 7
132 วัดเขาชะงุ้ม 2 4 2 1 8
133 ชุมชนวัดท่าผา 2 3 1 0 6
134 อภิบาลกุลบุตร 2 2 5 3 9
135 วัดดอนพรม 2 2 3 1 7
136 วัดดอนเซ่ง 2 2 1 1 5
137 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 2 1 2 2 5
138 บ้านพุลุ้ง 2 1 0 3 3
139 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 2 0 3 1 5
140 วัดหนองเอี่ยน 2 0 1 0 3
141 เทศบาล 2 (วัดบ้านโป่ง) 2 0 0 2 2
142 วัดตาลเตี้ย 2 0 0 1 2
143 เทศบาล 3 (ประชายินดี) 2 0 0 0 2
144 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
145 เทศบาล1(ทรงพลวิทยา) 2 0 0 0 2
146 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 2 0 0 0 2
147 วัดหลวง 2 0 0 0 2
148 อนุบาลวัดสนามชัย 2 0 0 0 2
149 วัดหลักหกรัตนาราม 1 7 3 3 11
150 วัดดอนใหญ่ 1 6 2 2 9
151 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 1 5 2 4 8
152 วัดทำนบ 1 4 0 3 5
153 วัดบางกะโด 1 4 0 2 5
154 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 1 4 0 2 5
155 บ้านเกาะโพธิ์งาม 1 2 0 2 3
156 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 1 1 2 0 4
157 วัดลำน้ำ 1 1 0 2 2
158 วัดดอนสาลี 1 1 0 1 2
159 วัดสระสี่มุม 1 1 0 0 2
160 บ้านเขาแหลม 1 0 2 0 3
161 วัดบัวงาม(อำเภอบ้านโป่ง) 1 0 2 0 3
162 วัดเขาแจง 1 0 2 0 3
163 ชุมชนวัดกำแพงใต้ 1 0 1 1 2
164 วัดท่าราบ 1 0 0 2 1
165 วัดหัวหิน 1 0 0 1 1
166 วัดตาผา 1 0 0 0 1
167 บ้านดอนไม้ลาย 1 0 0 0 1
168 วัดหนองอ้อ 1 0 0 0 1
169 วัดหัวโป่ง 1 0 0 0 1
170 ฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน 0 3 0 1 3
171 วัดแก้ว 0 1 1 2 2
172 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 0 1 0 3 1
173 บ้านหนองคา 0 1 0 2 1
174 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 0 1 0 1 1
175 วัดหนองปลาดุก 0 0 1 2 1
176 วัดอ้ออีเขียว 0 0 0 0 0
รวม 1,415 679 289 495 2,878