สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ราชบุรี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=50 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 วัดชาวเหนือ 14 5 6 25 33 12 3 8 48
2 บ้านโป่งวิทยาคม 13 12 2 27 49 6 2 1 57
3 อนุบาลโพธาราม 12 5 8 25 37 17 6 13 60
4 ดุสิตวิทยา 9 7 5 21 49 13 2 4 64
5 วัดหุบกระทิง 9 6 4 19 29 9 1 8 39
6 วัดเขาส้ม 8 3 0 11 16 4 1 1 21
7 วัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 7 9 7 23 32 11 4 3 47
8 เทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 7 2 1 10 24 5 7 4 36
9 วัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 6 1 1 8 13 5 0 3 18
10 วัดนางแก้ว 5 4 8 17 27 11 5 10 43
11 วัดโพธิ์รัตนาราม 5 3 1 9 16 8 2 3 26
12 ชุมชนวัดหนองโพ 4 5 3 12 41 11 5 7 57
13 วัดหนองกบ 4 4 2 10 18 9 6 9 33
14 แย้มวิทยการ 4 3 1 8 17 7 3 8 27
15 วัดลาดบัวขาว 4 3 1 8 14 4 0 3 18
16 บ้านหนองใยบัว 4 2 1 7 8 3 5 5 16
17 วัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 4 1 0 5 12 3 0 6 15
18 วัดสีดาราม 4 0 1 5 13 5 0 0 18
19 อุดมวิทยา 3 6 11 20 29 9 1 3 39
20 ชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 3 5 3 11 30 19 7 8 56
21 วัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 3 5 3 11 27 12 6 12 45
22 วัดบ้านไร่ 3 4 3 10 22 8 5 7 35
23 วัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 3 4 2 9 23 9 2 3 34
24 หนองอ้อบ้านโป่ง 3 3 2 8 12 2 2 4 16
25 วัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 3 3 1 7 12 6 5 8 23
26 วัดบัวงาม 3 2 7 12 19 3 2 3 24
27 วัดโกสินารายน์ 3 2 4 9 20 3 0 7 23
28 บ้านดอนไผ่ 3 2 2 7 14 5 2 4 21
29 วัดแก้วฟ้า 3 2 2 7 8 4 1 3 13
30 วัดไผ่สามเกาะ 3 2 1 6 15 5 1 9 21
31 วัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 3 1 4 8 9 3 0 3 12
32 วัดมาบแค 3 0 2 5 11 2 0 0 13
33 วัดเขาขลุง 3 0 1 4 8 1 1 1 10
34 วัดโพธิ์บัลลังก์ 3 0 0 3 6 4 2 2 12
35 วัดหนองมะค่า 2 4 0 6 7 3 1 4 11
36 วัดหนองกลางดง 2 3 1 6 17 7 2 3 26
37 วัดสัมมาราม 2 2 2 6 19 5 3 6 27
38 วัดเขาชะงุ้ม 2 1 2 5 6 5 2 1 13
39 เทพินทร์พิทยา 2 1 1 4 15 9 5 2 29
40 วัดบ่อมะกรูด 2 1 0 3 5 1 0 0 6
41 อนุบาลบางแพ 2 0 2 4 22 7 4 7 33
42 วัดท่ามะขาม 2 0 1 3 10 8 1 2 19
43 วัดโคกหม้อ 2 0 0 2 6 4 1 1 11
44 อนุบาลดำเนินสะดวก 1 9 6 16 31 7 2 5 40
45 บ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 1 7 2 10 13 8 7 2 28
46 นารีวุฒิ 1 4 2 7 21 3 3 6 27
47 เทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1 4 2 7 12 4 2 9 18
48 เจี้ยไช้ 1 3 3 7 26 9 8 9 43
49 วัดท่าเรือ 1 2 3 6 9 5 2 3 16
50 วัดดีบอน 1 2 1 4 10 1 2 2 13
51 วัดบ้านฆ้อง 1 2 0 3 8 3 1 1 12
52 ชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 1 1 2 4 12 11 1 3 24
53 ชุมชนวัดใหญ่โพหัก 1 1 2 4 9 4 1 2 14
54 วัดโคกทอง 1 1 0 2 10 4 2 4 16
55 วัดเขาพระ 1 1 0 2 8 1 1 1 10
56 วัดช่องพราน 1 1 0 2 7 8 1 1 16
57 วัดดอนเซ่ง 1 1 0 2 4 2 1 1 7
58 วัดหนองเอี่ยน 1 1 0 2 3 0 1 0 4
59 เทศบาล 3 (ประชายินดี) 1 1 0 2 2 0 0 0 2
60 วัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1 0 2 3 13 2 1 4 16
61 วัดหนองม่วง 1 0 2 3 9 2 0 0 11
62 วัดสนามไชย 1 0 1 2 8 1 0 2 9
63 วัดเหนือ 1 0 1 2 7 2 0 1 9
64 อนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 1 0 1 2 7 0 2 5 9
65 วังตาลวิทยา 1 0 1 2 6 2 1 0 9
66 วัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 6 0 2 1 8
67 วัดท่าราบ 1 0 1 2 4 0 0 2 4
68 ฮกเฮง 1 0 0 1 19 9 5 3 33
69 ดำเนินวิทยา 1 0 0 1 13 4 2 2 19
70 อนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 1 0 0 1 11 6 4 6 21
71 วัดบางลาน 1 0 0 1 7 3 3 2 13
72 วัดปรกเจริญ 1 0 0 1 7 1 1 3 9
73 ชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 1 0 0 1 6 3 1 4 10
74 วัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 1 0 0 1 5 2 0 1 7
75 วัดบ้านใหม่ 1 0 0 1 4 8 1 4 13
76 บ้านหนองกวาง 1 0 0 1 4 4 1 3 9
77 บ้านพุลุ้ง 1 0 0 1 4 1 0 3 5
78 วัดหนองกลางด่าน 1 0 0 1 3 4 1 2 8
79 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 1 0 0 1 3 3 3 2 9
80 วัดพระศรีอารย์ 1 0 0 1 3 1 2 0 6
81 วัดหนองหญ้าปล้อง 1 0 0 1 3 1 1 1 5
82 วัดบางกะโด 1 0 0 1 1 4 0 2 5
83 วัดดอนทราย 0 3 2 5 16 5 1 2 22
84 วัดชัยรัตน์(ปัญญาประชานุกูล) 0 3 0 3 12 5 1 3 18
85 วัดบ้านฆ้องน้อย 0 2 2 4 6 9 2 4 17
86 วัดเจริญธรรม 0 2 0 2 10 4 0 4 14
87 วัดสามัคคีธรรม 0 2 0 2 6 1 1 5 8
88 วัดเวฬุวนาราม 0 2 0 2 3 10 4 4 17
89 ธีรศาสตร์ 0 1 4 5 17 6 2 4 25
90 สมศักดิ์วิทยา 0 1 2 3 18 22 6 9 46
91 วันทามารีอา 0 1 2 3 13 8 1 7 22
92 วัดบ้านหม้อ(ประชารังษี) 0 1 2 3 5 8 5 8 18
93 บ้านหนองสองห้อง 0 1 2 3 4 6 2 1 12
94 วัดท่าหลวงพล(ถาวรวิทยา) 0 1 1 2 9 3 1 5 13
95 บ้านเนินม่วง 0 1 1 2 6 0 0 3 6
96 บ้านหาดสำราญมิตรภาพที่ 207 0 1 1 2 5 4 2 2 11
97 วัดหุบมะกล่ำ 0 1 1 2 4 3 1 2 8
98 เทศบาล 2 (วัดบ้านโป่ง) 0 1 1 2 2 0 0 2 2
99 วัดโชติทายการาม(ธรรมวิรัตราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 2 0 0 0 2
100 วัดคูหาสวรรค์ 0 1 0 1 8 3 1 1 12
101 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 4 6 2 4 12
102 วัดม่วง 0 1 0 1 4 4 1 3 9
103 วัดลำพยอม 0 1 0 1 4 1 0 2 5
104 วัดอริยวงศาราม 0 1 0 1 3 5 1 3 9
105 บ้านหนองครึม 0 1 0 1 3 2 1 1 6
106 ชุมชนวัดกำแพงใต้ 0 1 0 1 1 0 1 1 2
107 วัดสนามชัย 0 0 3 3 11 8 5 7 24
108 พัชรวิทยา 0 0 2 2 16 2 3 3 21
109 วัดดอนกระเบื้อง 0 0 2 2 12 4 1 4 17
110 สารสิทธิ์พิทยาลัย 0 0 2 2 9 6 2 5 17
111 วัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) 0 0 2 2 3 1 2 0 6
112 ธรรมาธิปไตย 0 0 1 1 7 5 2 4 14
113 บ้านห้วยยาง 0 0 1 1 6 1 0 2 7
114 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล) 0 0 1 1 5 2 0 1 7
115 ระฆังทอง 0 0 1 1 4 2 2 1 8
116 วัดบึงกระจับ 0 0 1 1 4 2 0 0 6
117 วัดแหลมทอง 0 0 1 1 3 4 1 1 8
118 ค่ายลูกเสือบ้านโป่ง 0 0 1 1 2 2 2 2 6
119 วัดตาลเตี้ย 0 0 1 1 2 0 0 1 2
120 เทศบาล1(ทรงพลวิทยา) 0 0 1 1 2 0 0 0 2
121 วัดศรีประชุมชน 0 0 0 0 11 4 1 0 16
122 วัดสร้อยฟ้า 0 0 0 0 9 6 4 2 19
123 บ้านหนองตาพุด 0 0 0 0 8 7 5 2 20
124 ชุมชนวัดบ้านเลือก(โพธาภิรมย์) 0 0 0 0 8 2 0 2 10
125 ราษฎร์บำรุงวิทย์ 0 0 0 0 7 9 4 8 20
126 บ้านลาดใหญ่ 0 0 0 0 7 1 0 0 8
127 วัดหนองประทุน 0 0 0 0 6 2 1 1 9
128 บ้านกุ่ม 0 0 0 0 6 0 0 1 6
129 มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0 0 5 12 9 10 26
130 บ้านหนองไก่แก้ว 0 0 0 0 5 0 0 0 5
131 ชุมชนวัดเจ็ดเสมียน 0 0 0 0 4 10 3 4 17
132 บ้านหนองไก่ขัน 0 0 0 0 4 2 2 5 8
133 บ้านหนองสลิด 0 0 0 0 4 1 0 1 5
134 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์ 0 0 0 0 4 1 0 0 5
135 วัดตาลเรียง 0 0 0 0 3 4 1 4 8
136 ชุมชนวัดหนองปลาหมอ 0 0 0 0 3 4 0 2 7
137 วัดอัมพวนาราม 0 0 0 0 3 3 2 1 8
138 ชุมชนวัดกลางวังเย็น(เริ่มประชานุกูล) 0 0 0 0 3 3 1 0 7
139 วัดดอนเสลา(ปาน พูน รัฐ ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 3 3 0 5 6
140 เทพวิทยา 0 0 0 0 3 2 2 2 7
141 วัดตาล 0 0 0 0 3 2 1 2 6
142 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา) 0 0 0 0 3 0 1 0 4
143 บ้านหนองกระทุ่ม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
144 วัดเนกขัมมาราม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
145 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม 0 0 0 0 2 5 2 4 9
146 วัดยางหัก 0 0 0 0 2 5 0 0 7
147 ชุมชนวัดท่าผา 0 0 0 0 2 3 1 0 6
148 อภิบาลกุลบุตร 0 0 0 0 2 2 5 3 9
149 วัดดอนพรม 0 0 0 0 2 2 3 1 7
150 วันมหาราช(ผาณิตพิเชฐวงศ์1) 0 0 0 0 2 0 3 1 5
151 วัดบัวงาม(อำเภอบ้านโป่ง) 0 0 0 0 2 0 2 0 4
152 บ้านดอนฟักทอง(พิณจันทนวงศ์ประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 วัดหลวง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
154 อนุบาลวัดสนามชัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
155 วัดหลักหกรัตนาราม 0 0 0 0 1 7 3 3 11
156 วัดดอนใหญ่ 0 0 0 0 1 6 2 2 9
157 วัดทำนบ 0 0 0 0 1 4 0 3 5
158 บ้านเกาะโพธิ์งาม 0 0 0 0 1 2 0 2 3
159 วัดใหม่สี่หมื่น(ยงค์ประชาเรืองวิทยานุ) 0 0 0 0 1 1 2 0 4
160 วัดลำน้ำ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
161 วัดดอนสาลี 0 0 0 0 1 1 0 1 2
162 วัดสระสี่มุม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 บ้านเขาแหลม 0 0 0 0 1 0 2 0 3
164 วัดเขาแจง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
165 วัดหัวหิน 0 0 0 0 1 0 0 1 1
166 วัดตาผา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านดอนไม้ลาย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 วัดหนองอ้อ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 วัดหัวโป่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 ฮั่วเคี้ยวกงลิบไต้ฮึน 0 0 0 0 0 3 0 1 3
171 วัดแก้ว 0 0 0 0 0 1 1 2 2
172 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป) 0 0 0 0 0 1 0 3 1
173 บ้านหนองคา 0 0 0 0 0 1 0 2 1
174 บ้านโป่งยอ (จำเริญ โฆสิตสกุล) 0 0 0 0 0 1 0 1 1
175 วัดหนองปลาดุก 0 0 0 0 0 0 1 2 1
176 วัดอ้ออีเขียว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 228 201 184 613 1,562 699 296 498 2,557