รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ศูนย์แข่งขันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต2
ระหว่าง วันที่ 10-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงโชติกา  กัณหา
 
1. นางวาสนา  วรสุทธิ์พิศาล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก 1. เด็กหญิงวรนุช  ดีนุช
 
1. นางชูชีพ  สมพงษ์เจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงธาริณี  ตุ้มแก้ว
 
1. นางสาวประภาภรณ์  พุ่มทับทิม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงญาดา   มหาเสมาชัย
 
1. นางบุญเรือน   วงษ์ถาวรเรือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงจริยา  จันทร์สรณ์
 
1. นางสาวศรีวรรณ  ติเยาว์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  นุชสละ
 
1. นางสาวประภาภรณ์  พุ่มทับทิม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 1. เด็กหญิงณัฐชา  เมืองบาง
 
1. นางสาวมาลี  เกาสังข์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบแค 1. เด็กหญิงพรรณธิดา  ทาสอน
 
1. นางสาวพัชรา  ครุฑเครือ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 1. เด็กหญิงอารญา  เรืองเดช
 
1. นางจีรนันท์  คำลา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์  เคนมาตร
2. เด็กหญิงวรินทร  จงรักแสง
 
1. นางนวลจันทร์  กลอยสวาท
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  รุ่งนุช
2. เด็กชายเจษฎากร  เภาพูล
 
1. นางสาวจำปี  ใยยะธรรม
2. นางสาวภิญโญ  มหาดไทย
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1. เด็กหญิงณัฏฐ์พิชา  วงษ์ไทย
 
1. นางเลิศลักษณ์  กมลเพชร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1. เด็กหญิงลลนา  ศรีสงคราม
 
1. นางสาวยุพดี  แย้มทรัพย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 1. เด็กหญิงศศิวิมล  กูดไคล้
 
1. นายสุวิช  ทองเพิ่ม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กหญิงดวงดาว  มาทรัพย์
2. เด็กหญิงธันยชนก   ลิมประชัย
3. เด็กหญิงพรพรรณ  ฉัตรทิน
 
1. นางสาววิลัยวรรณ  โมนะ
2. นางสาวพัชรี  เฮงประเสริฐ
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรางสีหมอก(โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค์) 1. เด็กชายสัญชัย  จันทร์มงคลชัย
2. เด็กหญิงสุภนิดา  หลบภัย
3. เด็กชายอภินันท์  พรมพิทักษ์
 
1. นายชัชชัย  อินทเนตร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดโชค (ธรรมเสนานีวรคุณ) 1. เด็กหญิงพีรดา  เต็มนาที
2. เด็กหญิงศศิวิมล  แป้นกลัด
3. เด็กหญิงอุษา  ทองศาตร
 
1. นางกรรณิกา  นวโพธาสกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  รอดมาก
2. เด็กหญิงทักษิณา  ช่างเขียน
3. เด็กหญิงศศิประภา  วังเจ๋า
 
1. นางสาวลภัสรดา  ปะสังคะเต
2. นางสาวอนันตยา  หล่อพิมพ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  โรจนธรรมเจริญ
2. เด็กชายศรัณยู  แก้วศรี
 
1. นางสาวสมหมาย  ใจซื่อ
2. นางสาวศิริพร  อาจปักษา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กชายวัชระพงษ์  เปร้าเร่
2. เด็กชายเจษฎา  พุกทอง
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
2. นายปราโมชย์  เกียรติศิริ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายจิรเดช  อ่อนแช่ม
 
1. นางสาวสร้อยสุวรรณ  ทิวาวงศ์กุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวสร้อยสุวรรณ  ทิวาวงศ์กุล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงนิสา  ร่มโพรีย์
 
1. นายชวน  รวยภิรมย์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายญาณวุฒิ   นนทสิริกุล
2. เด็กชายดิลวิล   เทพพิทักษ์
3. เด็กหญิงเบญญาวัธน์   ก้องนาวา
 
1. นางศศิสิริกร   เฉลิมธนาสกุล
2. นายวิธวัช   รอดแสง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงญาณิศา   อรชร
2. เด็กชายสวโรจน์  แก้วมรกต
3. เด็กชายอนุพงษ์  โพธิ์นิยม
 
1. นางแก้วตา  แก้วจีน
2. นางสาวเยาวรินทร์  อ่วมพ่วง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายจิตรกร  เกษเวทย์
2. เด็กชายจุลจักร  พันธนี
3. เด็กหญิงเขมิกา  สิงห์เรือง
 
1. นางพเยาว์  ใจมั่น
2. นางปัถยา  รื่นนาค
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายภูริเดช  สิทธิวงษา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  พิกุล
3. เด็กชายเอื้ออังกูร  สิทธิประสงค์
 
1. นางแก้วตา  แก้วจีน
2. นางสาวเยาวรินทร์  อ่วมพ่วง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายจิราธิวัตร  ยางสง่า
2. เด็กชายธนพล  คำที
3. เด็กหญิงวิลาสินี  อิ่มอุรา
 
1. นางสาวอรพิณ  เจริญสุข
2. นางสาวอังคณา  แสงเทียน
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 3 (ประชายินดี) 1. เด็กหญิงจิดาภา  พรภควัต
2. เด็กหญิงธนิสา  ใจตรง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  สุขยงค์
 
1. นางสาวสุธาสินี  วงศ์พรหม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงจิรภาภรณ์  ยืนยง
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สุดนุช
3. เด็กหญิงณัฐริกา  วาสุ
 
1. นางสาวมนทา  นักเสียง
2. นางสาวสุชีรา  รุ่งมณีกิจเจริญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดังชัยภูมิ
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญฤทธิ์
3. เด็กหญิงรวีวรรณ  ทิพย์เครือ
 
1. นางสาวมนทา  นักเสียงดี
2. นางสาวสุชีรา  รุ่งมณีกิจเจริญ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายสถาพร  ชูสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พงคเชนทร์
 
1. นายสมชาย  วันประเสริฐ
2. นางสาวเยาวรินทร์  อ่วมพ่วง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีดาราม 1. เด็กชายนพรุจ  รัตติดำรงสุข
2. เด็กชายพรรษา  สุขใส
 
1. นายภาณุวัฒน์  แก้วใส
2. นางพรทิพย์  กิตติยายาม
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 91.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายปี  -
2. เด็กชายโบท  -
 
1. นายไพรินทร์  อิ่มแสงจันทร์
2. นายชูเกียรติ  แก้วจีน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยไช้ 1. เด็กชายชานนท์  ไทรทองพัฒนะ
2. เด็กชายสรนภ  จุ้ยทรัพย์
 
1. นางภารดี  แก้วหอม
2. นางสาวรัชนี  ลิขิตพงษ์วิทย์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเซ่ง 1. เด็กชายธีรกานต์   ครุฑวิไล
2. เด็กชายนำโชค   พม่า
 
1. นายประยุทธ  สิงห์ปรุ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายนพพล  อิ้วบาง
2. เด็กชายมาย  มีช่อ
 
1. นางสาวดาราวรรณ  สุขคันธรักษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กชายพัชรพล  พวงทอง
2. เด็กชายเกรียงไกร  แสงน้อย
 
1. นางสาวมธุรส  คล่องแคล่ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาขลุง 1. เด็กหญิงชุลีพร  ชั้วเอ้
2. เด็กหญิงพิระดา  วรดี
3. เด็กหญิงสุพรรณสา  จี้อุ่น
4. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชังเกตุ
5. เด็กหญิงไปรยา  ชดช้อย
 
1. นายอดุลย์  เงาะลำดวน
2. นายพรเทพ  เยาวมาลย์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กหญิงกฤษณา  กอเจริญ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ศรีทับทิม
3. เด็กหญิงนัฐธิดา  บุญชื่น
4. เด็กหญิงสถาพร  บุญเอื้อ
5. เด็กหญิงอโรชา  พรประเสริฐศักดิ์
 
1. นางสุชีรินทร์  วงศ์วิลัย
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. นางสาวธิดารัตน์  อ่อนจงไกร
2. เด็กชายพรเทพ  ทองมี
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  รัตนมุง
4. เด็กหญิงสุรีพร  สร้อยประเสริฐ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  บัวพันธุ์
 
1. นางสุมล  มณีรัตน์
2. นางพนิดา  ตันติธีระศักดิ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงฐานมาศ  คำมี
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ไพรินทร์
3. เด็กหญิงพรพิมล  ชุ่มชื่น
4. เด็กชายรัชตะ  นิลวัฒน์
5. เด็กหญิงอารยา  นิลวัฒน์
 
1. นางนิภา  มีไปล่
2. นางเพียงฤทัย  มีไปล่
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงจีรวรรณ  รอดบำรุง
2. เด็กหญิงนวิญา  เทพพิทักษ์
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  ร่มโพธิ์รีย์
4. เด็กหญิงวรัญญา  โยธา
5. เด็กหญิงวราติกรณ์  จั่นรักษ์
 
1. นางวาณีรัตน์  สุภาพงศ์
2. นายสุรพงศ์  อึ๊งโพธิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  จีนตุ้ม
2. เด็กหญิงพรดาว  สังผ่อง
3. เด็กหญิงวิภา  นุตตะโร
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์  พึ่งสามัคคี
5. เด็กหญิงหัตถวดี  ฮุยเวง
 
1. นางสลิตตา  มะโนวัฒนา
2. นางสาวสุธีรา  ศิริพิรุณ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกลางด่าน 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหมือนละมัย
2. เด็กชายจิรภัทร  สินธุวัตร
3. เด็กชายณธายุ  เม่งเวหา
4. เด็กชายรชานนท์  สำเนียงสูง
5. เด็กชายสันทัด  โน๊ตเปรียง
 
1. นายวิโรจน์  คงอยู่เย็น
2. นายมนัส  นันท์ดี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกพร  สมากร
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันมา
3. เด็กชายณัฐกานต์  สันต์ธนะวาณิช
4. เด็กหญิงณัฐธยาวรรณ  คีรีโต
5. เด็กชายณัฐสิทธิ์  คงศรี
6. เด็กชายธนบดี  งามสุวรรณ
7. เด็กชายธาดา  สีดาจัน
8. เด็กหญิงปณิดา  พุ่มภักดี
9. เด็กหญิงปภาดา  นิลใส
10. เด็กหญิงปัทมารัตน์  ผาปาน
11. เด็กหญิงพรรณวษา  คงมา
12. เด็กชายศุภกร  สุขดิบ
13. เด็กหญิงสุชานันท์  ตั้งวงค์
14. เด็กหญิงสุธาสินี  ชุ่มน้อย
15. เด็กหญิงอภิญญา  เจติยานุวัตร
16. เด็กหญิงเบญจพร  โพธิ์สวัสดิ์
 
1. นางลักคณา  พินิตศักดา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายกมลภพ  กลั่นประดิษฐ์
2. เด็กชายคุณภัท  แซ่อึ้ง
3. เด็กชายจิรายุ  ยันตะพร
4. เด็กชายชัยธวัช  จันทร์เถื่อน
5. เด็กหญิงณัฐริกา  แซ่ลิ้ม
6. เด็กชายธนชิต  ทัศนากร
7. เด็กชายนภัส  ประสิทธิ์เวช
8. เด็กชายปฏิพาน  เพ็งน้ำคำ
9. เด็กชายพันธวัช  ทองศรี
10. เด็กชายภานุพงค์  จตุรนต์รัศมี
11. เด็กชายภูริเดช  พิศาลภัทรกิจ
12. เด็กชายมหาชัย  ชูแข
13. เด็กหญิงมัทวัน  อุ่นให้ผล
14. เด็กหญิงมุกฎามาศ  มานะ
15. เด็กชายรณกร  แก้วรัมย์
16. เด็กชายวงศกร  มังกรกิม
17. เด็กชายศรวัฒน์  โฉมขำ
18. เด็กชายสิริทัศน์  ถ้วยทองคำ
19. เด็กชายอานนท์  แซ่เตีย
20. เด็กชายเมธา  สุขเกษม
 
1. นายนิทัศน์  ลิมาคม
2. นายวัชรินทร์  เหลืองนวล
3. นางฉลองรัตน์  วุฒิพงษ์
4. นายพิรุณ  ชำเลีย
5. นายปรีชา  ไมตรีจิตต์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตาลวิทยา 1. เด็กชายเอกรินทร์  บัวลอย
 
1. นางสาวขวัญเนตร  สวัสดี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีดาราม 1. เด็กหญิงณิชาภา  เที่ยงเทศ
 
1. นางสาวนรินทร์  บัวงาม
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  เกตุเจริญ
 
1. นายสมเจตร์  สวัสดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาขลุง 1. เด็กชายกิตติธัช  แก่นจันทร์
2. เด็กหญิงศศินา  นุชตะโร
 
1. นางทิพย์วรรณ  เดชแสง
2. นายธนกร  เดชแสง
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาขลุง 1. เด็กชายอธิบดี  ทัสกุล
2. เด็กหญิงไพรริน  มะหิงษา
 
1. นางทิพย์วรรณ  เดชแสง
2. นายธนกร  เดชแสง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  อารีย์
2. เด็กหญิงโสรยา  เปลี่ยนแก้ว
 
1. นายกามเทพ  มิ่งสำแดง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กล่ำรุ่ง
2. เด็กหญิงณัฐชา  เผือกแตง
3. เด็กหญิงดวงมณี  ไทยสงวน
4. เด็กหญิงนิตยา  เปลี่ยนชัง
5. เด็กหญิงปวีณา  ปานอำพันธ์
6. เด็กหญิงปุณยาพร  พงษ์ไทย
7. เด็กหญิงลลิตา  ฉันท์หทัย
8. เด็กหญิงลลิตา  ศรีขันธ์
9. เด็กหญิงศิรประภา  เปลี่ยนศรี
10. เด็กหญิงสุวนันท์  ดอนพรไพร
 
1. นางสุนีย์  คงบางปอ
2. นางจรัสศรี  วสวานนท์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตากแดด(รอดประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โทเกตุ
2. เด็กหญิงชนกนันท์  สารีวงษ์
3. เด็กหญิงชลธิชา  ยิ่งมีมา
4. เด็กหญิงฐิดาพร  จึงเจริญ
5. เด็กหญิงตวงรัตน์  ตันมี
6. เด็กชายธนากร  แสงทอง
7. เด็กหญิงประภัสสร  โทเกตุ
8. เด็กหญิงปิยมาศ  ยี่ผาสุข
9. เด็กหญิงมลทกานต์  พับยม
10. เด็กหญิงลลิตา  มาตเกตุ
11. เด็กหญิงวาทินี  ชาวนาโค
12. เด็กหญิงสรัลชนา  พันธ์หริ่ง
13. เด็กหญิงสุกัญญา  อรรถชิตวาทิน
14. เด็กหญิงสโรชา  พัดใจดี
15. เด็กหญิงอภิชญา  พับยม
 
1. นางสาวอภิญญา  พลอยดี
2. นางสาวพริยา  ม่วงศรี
3. นางสาวฉัตรแก้ว  สายค้ำ
4. นายสุมิตร  ศักดี
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงกิ๊ก  อุดมสกุลทิพย์
2. เด็กหญิงณัฐมน  ธเนศจงเจริญกุล
3. เด็กหญิงดุจนภา  โสภา
4. เด็กหญิงทัศนีย์  มะลิ
5. เด็กหญิงทัสดา  ชัยสงคราม
6. เด็กหญิงทานตะวัน  พันจุ้ย
7. เด็กหญิงทิพยรัตน์  เสริมสินธุ์
8. เด็กหญิงธวัลหทัย  จีนโสภา
9. เด็กหญิงปาณิศา  ปลั่งเปล่ง
10. เด็กหญิงปาณิสรา  ปลั่งเปล่ง
11. เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธา
12. เด็กหญิงวทันยา  เรืองโรจน์
13. เด็กหญิงวารี  จิตนิยม
14. เด็กหญิงสุนิสา  น้อยโสภา
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พุ่มพวง
2. นางสาวพิสมัย  คำดี
3. นางมัทนิน  แซ่ลิ้ม
4. นางบุญฑริกา  แก้วจีน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์(อินทรัฐราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายมนชัย  มีเดชาประเสริฐ
2. เด็กหญิงรัตติยา  ชินไทยสง
 
1. นางลัดดา  ตันหลง
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงจันทภา  ศิวิลัย
2. เด็กชายชัยมงคล  กำไม
 
1. นายจิตรกร  เล็กสม
2. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดโชติทายการามสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงอรวรรณ  บุญญานุกูลกิจ
 
1. นางกนกอร  คำนิ่มนวล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงคุณิตา  ธงชัยวิสันต์ชัย
 
1. นางนพรัตน์  กรรมการ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงไพลิน  หมู่แสนกอ
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสนามไชย 1. เด็กหญิงกัญจมาภรณ์  จตุรพิธโพธิ์ทอง
 
1. นางธัญนันท์  วัฒนา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงชุติรัตน์  เที่ยงแท้
 
1. นางอุษา  โพธาคณาพงศ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขอนแก่น
 
1. นางนพรัตน์  กรรมการ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายเกื้อบุญ  ประยุทธ์พร
 
1. นางสาวลภัสรดา  ปะสังคะเต
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 1. เด็กชายกัมปนาท  บัวสวัสดิ์
 
1. นายอานันท์  พุทธจำ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 1. เด็กชายพะพ่าย  หงสา
2. เด็กชายสมบัติ  คานเงิน
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
2. นางจงกล  นามถาวร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ่อมะกรูด 1. เด็กหญิงน้ำหวาน  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ชูขวัญ
 
1. นายสุรวุฒิ  บุญสวัสดิ์
2. นายปรีชา  อยู่ไว
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงปนัดดา  สอนทรง
2. เด็กหญิงพรสุข  ไตรรงค์วิจิตร
 
1. นายสุวิทย์  บุญสวัสดิ์
2. นางนวพรรษ  บุญสวัสดิ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกวาง 1. เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  ไกรเพ็ชร์
 
1. นางสาวพัชรี  พิลาสกร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายชานนท์  คูหา
2. เด็กชายสมภพ  หงษา
3. เด็กชายสุรพงษ์  ชมสมุทร์
 
1. นายสุมิตร  ถังทอง
2. นางเกษมศรี  เกษตรลักษมี
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาพระ 1. เด็กหญิงนัฎฐา  เตอสุภาพ
2. เด็กชายภูเบศน์  นาคหนู
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทร์อิ่ม
 
1. นางประไพ  แผงสุข
2. นางสุคนธา  สาระขันธุ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 1. เด็กชายป้อม  สายทอง
2. เด็กชายสุมลเทพ  แสนทอง
3. เด็กชายโชค  สายทอง
 
1. นายธีระชัย  เ้กาสังข์
2. นายกิตติพัทธ์  จงจินากูล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1. เด็กชายฉัตรภรณ์  สุคนธปฏิภาค
 
1. นายณัฐพล  เย็นเจริญ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงวรรณาลักษณ์  เมืองเกษม
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงวลาลี  ดีท้วม
 
1. นายธรรมนูญ  แย้มศิริ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงปารวี  ผลากุล
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนฤมล  นิ่มกลาง
 
1. นายธรรมนูญ  แย้มศิริ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงอภิชญา  สิงห์พิทักษ์
 
1. นายสิทธิกร  วิไล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  สืบนุช
 
1. นายธรรมนูญ  แย้มศิริ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงเมธาพร  ศรีสังวรณ์
 
1. นายกฤษณะ  จางวาง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ฤทธิ์สุข
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงอทิตยา  ทวีสูตร์
 
1. นายกฤษณะ  จางวาง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงอริศรา  มีวันนัง
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงอินทิรา  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดีบอน 1. เด็กชายพีรยุทธ  อินบาง
 
1. นายธานิตย์  บุญณสะ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีมงคล
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงอุษาวดี  จันทร์ธรรม
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงชาลิสา  นราแก้ว
 
1. นายกฤษณะ  จางวาง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กชายชิตดนัย  เลื่อยแพง
 
1. นางสุชีรินทร์   วงศ์วิลัย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงมนัสวี  ดีวัน
 
1. นางผกา  เสืองามเอี่ยม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงพรพิณ  เฉลิมหมู่
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สิงห์ผลงาม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไพศาลภูมิ
3. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ฤทธิ์สุข
4. เด็กชายธรศักดิ์  นำเจริญลาภ
5. เด็กหญิงพรพิณ  เฉลิมหมู่
6. เด็กชายพีรพัฒน์  ล้วนรอด
7. เด็กหญิงภัทรวดี  จุ้ยเย็น
8. เด็กชายวัชรากรณ์  สอนประสาท
 
1. นายเอกราช  วงศ์โอภาส
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โดดเครือ
2. เด็กหญิงธัญกานต์  ตันโต
3. เด็กชายปฏิภาณ  แสนสุรินทร์
4. เด็กชายพฤกมาส  เขียวหวาน
5. เด็กชายภูวนารถ  ดอกไม้เครือ
6. เด็กหญิงรัตนาวลี  สาสาย
7. เด็กหญิงวรรณวิสา  สาตรน้อย
8. เด็กหญิงวรรณี  อุดมวิไลพร
9. เด็กชายวิศรุต  ยาเครือ
10. เด็กหญิงศิรินทร  จั่นแก้ว
11. เด็กชายศุภชีพ  ทองแสง
12. เด็กหญิงสุชาดา  ฉิมเมือง
13. เด็กชายสุภกิณห์  เกษณียบุตร
14. เด็กหญิงอินทิรา  วรรณกฤษ์งาม
15. เด็กหญิงอุษาวดี  จันทร์ธรรม
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
2. นายประหยัด  แสงเนียม
3. นายศาธร  คำพิมพ์
4. นายสุมิตร  ถังทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1. เด็กชายการัณย์  หลวงปลัด
2. เด็กหญิงชัญญา  อุ่นมา
3. เด็กชายชัยพล  เจริญกมลรัตน์
4. เด็กชายบุญส่ง  คงสุวรรณ
5. เด็กหญิงประภัสสร  แสงรอด
6. เด็กชายปุณยวัจน์  ศักดิ์ศรี
7. เด็กชายภูเบศ  ศรีตระกูล
8. เด็กชายวชิรพล  กิจบำรุง
9. เด็กชายวีรภัทร  พัดจันทร์
10. เด็กชายวุฒิชัย  ไวยิ่งยุทธิ์
11. เด็กชายเอกธนา  ปู่บัตร
 
1. นายณัฐพล  เย็นเจริญ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ลิ่มมั่น
2. เด็กหญิงจันทร์ทิมา  ศรีคง
3. เด็กหญิงชลลดา  หมีกลัด
4. เด็กหญิงทัศชา  ดมหอม
5. เด็กชายธีรชาติ  สุขธนชัย
6. เด็กหญิงนภัสสร  พ่อครวงศ์
7. เด็กหญิงนวรัตน์  กันกลับ
8. เด็กชายนัฐพงษ์  อินจีน
9. เด็กหญิงปนัดดา  กลิ่นจันทร์
10. เด็กหญิงปาจรีย์  พุ่มเจริญ
11. เด็กชายพีรวัฒน์  ปิ่นทอง
12. เด็กชายภัทรพล  ศรีคง
13. เด็กหญิงภัทรวดี  เงินอร่าม
14. เด็กหญิงภัทรวดี  เงินจีน
15. เด็กหญิงวิภาวนี  อิศโร
16. เด็กหญิงศุภนิดา  กลิ่นจันทร์
17. เด็กชายสิทธิพงษ์  บัวแก้ว
18. เด็กหญิงสิรีธร  ลิ่มมั่น
19. เด็กหญิงสโรชา  น่วมเงิน
20. เด็กชายเกษมพันธุ์  กลั่นแตง
 
1. นางศิริพร  คงดี
2. นางเตือนใจ  รัตนมุง
3. นางเพียงฤทัย  มีไปล่
4. นางสาวมณฑกาญจน์  ยังกิจจา
5. นางสาวจำเนียร  พลอยเพชร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กชายกีรติ  สมุทรสาคร
2. เด็กชายพุทธมาศ  รักหาญ
3. เด็กชายภานุพงศ์  สิงห์เรือง
4. เด็กชายสถาพร  ชูสุวรรณ
5. เด็กชายอธวัฒน์  อรรถเวทิน
 
1. นายเนติ  ปริยาพร
2. นายสมชาย  วันประเสริฐ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายพรเทพ  ทองมี
 
1. นางยุพิน  รุ่งโรจน์ทวีรัตน์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ดวงจันทร์
 
1. นายพงศ์ศิริ  จันทิวาสน์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กชายพรวิชย์  พ่อค้า
 
1. นางสาววิภา  สิงหภักดี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงโกมลดา  สมีรักษ์
 
1. นายประหยัด  แสงเนียม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหม้อ 1. เด็กชายธนกร  ตะโกเตี้ย
 
1. นางธิดารัตน์  นันตา
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 97.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงโกมลดา  สมีรักษ์
 
1. นางเกษมศรี  เกษตรลักษมี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กชายพีรดนย์  สุทนนท์
 
1. นางสมบูรณ์  ศิริจำปา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สิงคาน
 
1. นางจริยา  สมีรักษ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายชยุตม์  มีเย็น
 
1. นางสาวรวีพร  งามสม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงเจนี่  บีลาวิค
 
1. Mrs.Ma Theresa  A. Chavez
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กชายพีรดนย์  สุทธนนท์
 
1. นางสมบูรณ์  ศิริจำปา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ดวงจันทร์
 
1. นางสกาวเดือน  อินต๊ะวิน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าเรือ 1. เด็กชายปณวัฒน์  แก้วมังกร
 
1. นางสาวโกสุม  สุฉันทบุตร
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงชาลิตา  เรียงสุวรรณ์
 
1. นายปฐมพล  ศรแผลง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กชายชิินราช  รัดแดง
 
1. นางวิลาวัณย์  รุ้งพราย
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงโกมลดา  สมีรักษ์
 
1. นายศาธร  คำพิมพ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองม่วง 1. เด็กหญิงกันตนา  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงจีรนุช  มูลเงิน
3. เด็กหญิงชมพูนุช  สามงามแก้ว
4. เด็กหญิงชะนินาถ  ชาโชติ
5. เด็กหญิงณัชชา  ยิ้มเชิง
6. เด็กหญิงนภาภรณ์  ป๊อกตั้ง
7. เด็กหญิงนิศานาถ  มีจั่นเพชร
8. เด็กหญิงปริญา  เชื้อกาว
9. เด็กหญิงปวีรัตดา  จิตประเสริฐ
10. เด็กหญิงปาริฉัตร  พิสูตร
11. เด็กหญิงพรทิตา  สังพลาบ
12. เด็กหญิงฟ้าใส  จันทร์เพ็ญสุริยา
13. เด็กหญิงภัทรนันท์  นินจู
14. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พวงทอง
15. เด็กหญิงวิชาดา  จารุรัศมี
16. เด็กหญิงวิยะดา  น้อยกำเนิด
17. เด็กหญิงสร้อยสุมาลี  ลอนฤทธิ์
18. เด็กหญิงสายธาร  วราสินธุ์
19. เด็กหญิงสุพรรณดา  จันทรวงศ์
20. เด็กหญิงสุภาพร  เชื้อกาว
21. เด็กหญิงสุรีย์พร  แก่นพิมาย
22. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจริญรักษา
23. เด็กหญิงอริษา  หอยสังข์
24. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เหลนปก
25. เด็กหญิงแพรทิพย์  สังข์ทอง
 
1. นายสิทธิชัย  ขำละม้าย
2. นายประทิน  ชุนใช้
3. นายวราวุฒิ  ชุนใช้
4. นางสาวพรพนา  สนธิ
5. นางสาวแอมวรา  เกียรติศิริ
6. นางสาววนิดา  บุญสม
7. นางสาวศิริรัตน์  โพธิ์เตียน
8. นายสวิชชา  วัฒนทัพ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองอ้อบ้านโป่ง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ชิต
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  จักขุจันทร์
3. เด็กหญิงกมลเนตร  แสงฮวด
4. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญสม
5. เด็กหญิงกัณฐมณี  แซ่ลิ้ม
6. เด็กหญิงกัลญารัตน์  เชาวทัต
7. เด็กหญิงขวัญจิต  ภาคอรุณ
8. เด็กหญิงขวัญจิรา  วิริยาภรณ์
9. เด็กหญิงจันทิมา  เสือคล้าย
10. เด็กหญิงจัิราวรรณ  เสือคล้าย
11. เด็กหญิงจารุวรรณ  ขอนแก่น
12. เด็กหญิงชื่นกมล  ทองอยู่
13. เด็กหญิงชุติมา  ทองปาน
14. เด็กหญิงดวงฤดี  ดวงทอง
15. เด็กหญิงนำ้ฝน  หงษา
16. เด็กหญิงพลอย  -
17. เด็กหญิงพิมปภา  ลาภธนกุล
18. เด็กหญิงมณฑิรา  เลื่องลือ
19. เด็กหญิงรุจิรา  เขียวเจริญ
20. เด็กหญิงศศิภา  ชวนอยู่
21. เด็กหญิงศศิภา  สินสิริ
22. เด็กหญิงสกุลทิพย์  หว่างพันธ์
23. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุมรัมย์
24. เด็กหญิงสุทิตา  -
25. เด็กหญิงสุวิมล  เปียกคำ
26. เด็กหญิงอรจิรา  นามตระกูล
27. เด็กหญิงอรอนงค์  อรชร
28. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วสะอาด
29. เด็กหญิงอัจจิมา  เสลาฤทธิ์
30. เด็กหญิงเกสรา  เลื่องลือ
31. เด็กหญิงเบญจรัตน์  คงจันทร์
32. เด็กหญิงเอมวลี  แซ่ท้าว
33. เด็กหญิงแพรวพรรณ  บุตรช้าง
 
1. นายเฉลิมพงษ์  เพียรพิจารณ์
2. นางไฉไล  แสงทอง
3. นางสาวธัญญ์ภกรณ์  ศรีราจันทร์
4. นางสาวกลทิพย์  วรรณวงศ์วัฒนา
5. นางสาวกชพร  วงศาโรจน์
6. นางกัญจน์ชญา  ใจดี
7. นายสุทธิศักดิ์  ลิ้มศรีมงคลชัย
8. นางวิลาวัณย์  จำปาทอง
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีดาราม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์ทอง
2. เด็กหญิงทิพย์ธิญา  บุญคง
3. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คำเค็น
4. เด็กชายนพรุจ  รัตติดำรงสุข
5. เด็กชายปภาวิชญ์  ดีเจริญ
6. เด็กหญิงภูรดา  ออมสิน
7. เด็กชายรุ่งโรจน์  กลีบเมฆ
8. เด็กชายวีรภัทร  พร้อมทรัพย์
 
1. นางวรรณฉวี  เรืองตระกูล
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางแพ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  โคว้สกุล
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  มีเข็มสุพรรณ
3. เด็กชายพีรภัทร  มาดมา
4. เด็กชายวิศวะ  พงษ์พันธ์
5. เด็กหญิงศศิพร  วรรณะ
6. เด็กหญิงศิวาภรณ์  กองจินดา
 
1. นางศันสนีย์  อินทรสันติ
2. นางนภาวรรณ  ศิริละ
3. นางฉันทนา  ค้ำชู
4. นางประทุม  เตียงเกตุ
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  คำแป้น
2. เด็กหญิงณิชนันทน์  อัมพรวราชัย
3. เด็กหญิงนรินทิพย์  ลัทธพลสกุล
4. เด็กหญิงพรทิพา  พิบูลย์นำชัย
5. เด็กหญิงยศวดี  เครืออยู่
6. เด็กหญิงลภัสรดา  ทองเสงี่ยม
7. เด็กหญิงศิรินทิพย์  รัตนบุตร
8. เด็กหญิงศิริพรรณ  ทองประสพ
 
1. นายอำนาจ  จันดี
2. นางอุไร  ลิ้มศรีมงคลชัย
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 1. เด็กหญิงจิรนันท์  วารินสุก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ฉิมเฉิด
3. เด็กหญิงณัฏฐา  ลิมาคม
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ขำคล้าย
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  ดีรักษา
6. เด็กหญิงปาริชาต  ตันสมบุญ
7. เด็กหญิงปุณยานุช  เอมโอด
8. เด็กหญิงวราภรณ์  เทศรุ่งเรีอง
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ตองเรียน
10. เด็กหญิงศิริพร  ผ่องแพร
11. เด็กหญิงศุภรดา  ศรีกอง
12. เด็กหญิงสิริยากร  กอธงทอง
13. เด็กหญิงสุธาสินี  แว่เล้า
14. เด็กหญิงหทัยรัตน์  คุ้มฮะ
15. เด็กหญิงเกวลี  ต๋องเรียน
16. เด็กหญิงเปรมกมล  สะอาดจิตวิไล
 
1. นางรำพรรณ์  นวมดี
2. นางสาวสตรีรัตน์  เอี่ยมขำ
3. นางสาวภคพร  นวมดี
4. นางสาวสมคิด  นวมดี
5. นางนิภา  เศวตภานุวัตร
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 1. เด็กหญิงปัทมวรรณ  จันทร์กรณ์
2. เด็กชายป้อม  
3. เด็กชายพีรณัฐ  คงสบาย
4. เด็กหญิงศรันยา  ถาวร
5. เด็กชายสรสิช  มากจันทึก
 
1. นางสาวนลชา  ปูคะสินธุ์
2. นางสาวสมหมาย  บุญนพ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองใยบัว 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  คูณคงทรัพย์
2. เด็กหญิงสุวลี  จันทร์สร้อย
 
1. นายพงศ์ศิริ  จันทิวาสน์
2. นางสาวมาลี  เกาสังข์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กชายชนะชัย  อร่ามโภคิน
 
1. นางอำพัน  บรรจงคชาธาร
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงปานวาด  สมบูรณ์
 
1. นางก้อนเพชร  ชัยชญา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระศรีอารย์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สิทธิเดช
 
1. นางอุไร  วงษ์สวัสดิ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กชายชญาภัทร  นุศชูวงนาค
 
1. นางวีณา  ทองคำอยู่
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกะโด 1. เด็กชายบัณฑิต  โล้หนู
 
1. นางพัชรี  โตเต็ม
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายณานพล  เดชมาก
 
1. นางสาวสินีนาฏ  ฤดีขจรไชย
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  สุวรรณกิจศิริ
 
1. นางฐานิส  ธิติทรัพย์อุดม
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงณัชชา  อำนวยผล
 
1. นางพจนีย์  ทองประเสริฐ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญลักขณ์  ภูริวัฒน์
 
1. นางปรีดา  วงศ์ภาณุวัฒน์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ทองศรี
 
1. นางสาวทัศนีย์  ปิ่นแก้ว
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. นางสาวจิราพร  รุ่งเช้า
2. นางสาวทิพย์มณี  วัดครุฑ
3. นางสาววราพร  นิลอร่าม
4. นางสาวสิริกร  แจ่มจำรัส
5. เด็กหญิงเปรมวดี  ลิ่มมั่น
 
1. นางทัศนีย์  อยู่โต
2. นางประดับ  อาจจิตร์
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แทวแดง
 
1. นางสาวสุนิสา  ชัชยานุกร
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 1. เด็กหญิงธรรมราชชลธิชา   ทองขวัญ
 
1. นางสาวสุมารัตน์  พงษ์อภัย
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ 1. เด็กชายสุทธิกร  แซ่อึ๊ง
2. เด็กชายเกื้อบุญ  ประยุทธ์พร
 
1. นางรััชนี  ซุยยะกิจ
2. นายธนัง  ศรีพินิจ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ช้างปลิว
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สาระพิมพา
 
1. นางสาวคริสตอล  ประสานแสง
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กชายจตุรพร  จังพานิช
2. เด็กชายชนกานต์  อภิสินรุ่งเรือง
3. เด็กชายบวรพจน์  อารยธรรม
4. เด็กชายวีรภัทร  อินทสุวรรณ์
5. เด็กชายอานุภาพ  ดาวเรือง
6. เด็กชายเฉลิมชัยวัฒน์  จันทร์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  วิสุวรรณ
2. นางจรินญา  ไมตรีจิตต์
3. นางสาวศศิวิมล  พงษ์ไพโรจน์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮกเฮง 1. เด็กหญิงนพมาศ  สุพลจิตร
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  น่วมลิวงศ์
3. เด็กหญิงศดานันท์  ธรรรมลังกา
4. เด็กหญิงศศิวิภา  โปษยานนท์
5. เด็กหญิงอรนงค์  ชาครียสกุล
6. เด็กหญิงอริสรา  อู่ตะเภา
 
1. นายสรวิศ  เยี่ยมสถาน
2. นายพิศาล  ทองปัสโน
3. นายรังสรรค์  แซ่ลี่
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัมมาราม 1. นายณัฐพงษ์   บัวผึ้ง
2. เด็กชายทักษ์ดนัย    มั่นคง
3. เด็กชายธนกร   ยินดี
4. นายธนา   โมใหญ่
5. เด็กชายภัคพล    ปานแดง
6. เด็กชายวีรัช    ทองดี
7. เด็กชายสรศักดิ์    เปียสวน
8. เด็กชายไกรสร   จันตบูรณ์
 
1. นายจำนงค์  เปลี่ยนขำ
2. นางวันดี  คชานันท์
3. นางสาวภานุมาศ  นิลรอด
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบัวงาม 1. เด็กหญิงณัฐวดี  รอดสอน
2. เด็กหญิงนภาพร  ประทุมจันดี
3. เด็กหญิงนันทิยา  กุสลางกูรวัฒน์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  เกียรติเลิศวรากุล
5. เด็กชายวันชัย  ปาณะสังข์
6. เด็กชายสถิตคุณ  พูลทรัพย์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  เจริญภักดี
 
1. นางสุชีรินทร์  วงศ์วิลัย
2. นางสาวปรินทร์ญาดา  อยู่คง
3. นางสาวพจนา  โม่มาลา
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม(อมรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงพรสิริ  สรสิทธิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จตุรนต์รัศมี
3. เด็กหญิงยุพารัตน์  ผาตินาวิน
4. เด็กหญิงลลิตา  สุขผ่อง
5. เด็กหญิงศุภนิดา  ชะบางบอน
6. เด็กหญิงสโรชา  สินลักษณะทิพย์
7. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์แพง
8. เด็กหญิงอรพิณ  เหลืองอร่าม
 
1. นายวัชรินทร์  เหลืองนวล
2. นายนิทัศน์  ลิมาคม
3. นายพิรุณ  ชำเลีย
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงตะวัน  เนียมเตียง
2. เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งไพทูรย์
3. เด็กหญิงสนธยา  หนุนภักดี
4. เด็กหญิงอัญชลีพร  ฤทธิวงศ์
5. เด็กหญิงอารยา  สาทเงิน
 
1. นางสาวนิสารัตน์  คงมั่น
2. นางวรสรณ์  คชเกร็ง
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เกษี
2. เด็กหญิงนงนภัส  ทิพสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  เจริญผล
 
1. นางสาวปราณี  วรสุทธิ์พิศาล
2. นางวาสนา  วรสุทธิ์พิศาล
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 1. เด็กหญิงภานุภรณ์  กิ่งพรมภู
2. เด็กหญิงอุ้ม  หงส์ษา
3. เด็กหญิงอ้อ  หงส์ษา
 
1. นางสมบัติ  สมคะเนย์
2. นางสาวเพชรา  ลิ่วละลอก
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  จรรยา
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บารมี
3. เด็กหญิงมุกดา   แขกไทย
 
1. นางถวิล  นครพันธ์
2. นางวารี  แพทย์ประสิทธิ์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายปอระมัท  ปลื้มจิตร
2. เด็กหญิงพัชรา  ปานอำพันธ์
 
1. นางสาวภัททิยา  เตียงเกตุ
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฑิตยา  ศิรินิมิตสกุล
2. เด็กชายสุรเชษฏร์  ลิมสุนทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไพศาล  ตันติสาโร
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายปฏิภาณ  แทวแดง
2. เด็กหญิงศิรประภา  เปลี่ยนศรี
 
1. นางศิราพร  แฮ้พฤกษ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงธิติมา  อยู่ดี
2. เด็กหญิงปัทมวรรณ  แซ่เฮ้ง
 
1. นางสาวภัททิยา  เตียงเกตุ
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงฐิตญา  แดงประไพพงษ์
2. เด็กหญิงนิตยา  เปลี่ยงชัง
 
1. นางสาวภัททิยา  เตียงเกตุ
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 1. เด็กหญิงจันจิรา  บุญกล่ำ
 
1. นางสาวสุนันทา  ชัยสิทธิ์ดำรง
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุบลวรรณา(นิ่มพิณมุขประชานุกูล) 1. เด็กหญิงอภิญญา  ปัญญาสวรรค์
 
1. นางสาวสุนันทา  ชัยสิทธิ์ดำรง
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงจรรยพร  บูรณะพรสถิตย์
2. เด็กชายไกรวิทย์  สังข์บรรจง
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นายกึกก้อง  ไตรศิริ
 
154 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายธีรุตม์   เฮงนิรันดร์
2. เด็กชายพีรธาดา   สิทธิเกรียงไกร
 
1. นางสาวสุดา   จารย์อุปการะ
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กหญิงชลลดา  หลวงอี่
2. เด็กชายพงศธร  กองอ่อน
3. เด็กหญิงอรชา  คล้ายเมือง
 
1. นายเอกลักษณ์  ไชโย
2. นางกาญจนา  เกิดลอย
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สว่างใจธรรม
2. เด็กชายวัชรินทร์  กอกิตรัตนกุล
 
1. นายสุรพัฒน์  มากกลิ่น
 
157 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายนพดล  ใจทัน
2. เด็กชายวรายุทธ  ทิพย์สุข
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
2. นางสาวยุพา  รัตนมุง
 
158 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองหญ้าปล้อง 1. เด็กชายณัฐพล  เสมอดี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุฒจันทร์
 
1. นายบัณฑิต  เสมอดี
2. นางสาวกฤษณา  พันเปรม
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงธิภากร  สุเสงี่ยม
2. เด็กหญิงอารียา  ทัตสิทธิ์
 
1. นางสาวธนภรณ์  เข็มทอง
 
160 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กชายธณพ  สุกเหมือนดาว
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  รูปโฉม
 
1. นายณัฐพงษ์  เอี่ยมสกุล
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงสุภัสสร  วงศ์คฤโฆษ
2. เด็กหญิงเปมิกา  สายทอง
 
1. นางวิภาวี  ว่องวารี
2. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
 
162 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงพัชราวลัย  ทองสี
2. เด็กหญิงอินทริกา  บุญมี
 
1. นางสาวแคทรียา  สถิตบรรจง
2. นางสาวยุรนันท์  พลายละหาร
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายกิตติธัช  จันทร์อ่ำ
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  แก้วเกตุ
 
1. นางรัชนก  เพนเทศ
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัมมาราม 1. เด็กหญิงกุลจิรา   ทองดอนขอ
2. เด็กหญิงบุษณีย์  วรประเสริฐ
 
1. นางสาวสิริณัฐ  เลี้ยงอำนวย
2. นางสาวบุษบา  ไข่นิล
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง 1. เด็กชายกิติศักดิ์  บัวน้อย
2. เด็กชายพีรพัฒน์  กำพลศักดิ์
3. เด็กชายอลงกรณ์  เพ็ชรปาน
 
1. นายเอกสิทธิ์  เกิดลอย
2. นางสมจินตนา  แสงทอง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  อินทร์คง
2. เด็กชายธนพล  หงษ์สำโรง
3. เด็กชายนพพร  อินทร์คง
 
1. นายสุกิจ  สุภาพงศ์
2. นางวาณีรัตน์  สุภาพงศ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จิ้นมณี
2. เด็กชายสมคิด   อริยะทัศน์
3. เด็กชายอภิชาติ   กลิ่นกระจาย
 
1. นางสาวอัญชลี  เฉิดจังหรีด
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงประภาศิริ  ดำขำ
3. เด็กหญิงโชษิตา  บุญมี
 
1. นางสุนันท์  มณีงาม
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 1. เด็กหญิงกมลชนก  โสดสงค์
2. เด็กหญิงสุณิษา  นุชวงศ์
3. เด็กหญิงอัฉราภรณ์  แสงดาว
 
1. นายเอกชัย  วรรณชาติ
2. นางนิภาภัทร  บำรุงหงษ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมา  พะณะงาม
2. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  ปลาทอง
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ตุ้มระหงษ์
4. เด็กหญิงสายชล  ศรีจรัล
5. เด็กหญิงอรอนงค์  มีสุข
6. เด็กหญิงอาริตา  ปิยพันธ์เพทาย
 
1. นางสาวสุภาวดี  แพ่งผล
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโกสินารายน์ 1. เด็กหญิงปภาดา  ปุธิสังขะ
2. เด็กหญิงภานุภรณ์  กิ่งพรมภู
3. เด็กหญิงสุรางคณา  ขจรวศิน
4. เด็กหญิงอภิญญา  เดโชเม็ง
5. เด็กหญิงอุ้ม  หงส์ษา
6. เด็กหญิงอ้อ  หงส์ษา
 
1. นางอังคณา  คล่องแคล่ว
2. นางสาวเพชรา  ลิ่วละลอก
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  หงษ์สำโรง
2. เด็กหญิงวรรณพร  สุดสาคร
3. เด็กหญิงสุธิดา  เกิดกันชีพ
 
1. นายสุกิจ  สุภาพงศ์
2. นางวาณีรัตน์  สุภาพงศ์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงธนิดา  จังโส
2. เด็กหญิงนิชกานต์  ทรัพย์เงิน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  จุ้ยเจริญ
 
1. นายสุวิทย์  บุญสวัสดิ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ (มณีวิทยา) 1. เด็กหญิงธันยาภรณ์  พงศ์ภานุรัตน์
2. เด็กหญิงนบชนก  แก้วพานิช
3. เด็กหญิงลัคษณา  สว่างวงค์
 
1. นายสุวิทย์  บุญสวัสดิ์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงวิชุดา  บ่อคำ
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  เกตุเจริญ
3. เด็กหญิงเสาวคนธื์  โกรธา
 
1. นางวรรณดี  วราสินธุ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านโป่ง(วัดปลักแรด) 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีเทียนชัย
2. เด็กหญิงสุนิสา  ผมหอม
3. เด็กหญิงอาภัสรา  กองผุย
 
1. นางกฤษดา  อุทัยวัฒน์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวโพ(หัวโพประศาสน์วิทยา) 1. เด็กหญิงทิฑัมพร  ยะพลหา
2. เด็กหญิงพัชรมัย  หนูจักร
3. เด็กหญิงวรพรรณ  รุ่งนุช
 
1. นางสุธาดา  เบญจมาลา
2. นางเอื้อมพร  ปาลียะ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วฟ้า 1. เด็กชายคมสันต์   ไพรวรรณ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   ภู่ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอัญชลี  พลอยมณีวงษ์
 
1. นางสาวอัญชลี  เฉิดจังหรีด
2. นางสุภาวดี  เฉิดจังหรีด
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระตะโก (หันประชาสามัคคี) 1. เด็กหญิงภัทรดา  แสงอ่อน
2. เด็กหญิงศศิประภา  มีเรียน
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุตรศรี
 
1. นางสาวเยาวนาฎ  ฉิมวัย
2. นางสาวอัจฉรา  ค้ำชู
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรกเจริญ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สุริยะพันธพงษ์
2. เด็กหญิงปริญญา  เหิมฮึก
3. เด็กหญิงพรชนก  สุขเจริญ
 
1. นางสมทรง  เมฆวิไล
2. นางสาวสมพร  เฟื่องฟู
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางลาน 1. เด็กหญิงวรรณา  บุญชา
2. เด็กหญิงวิไล  บุญชา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  ชำนาญนาวา
 
1. นางสาวช่อผกา  ศรีอรุณ
2. นางสาวฒิชากร  ปริญญากาญจน์
 
182 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสีดาราม 1. เด็กหญิงปรีชญา  สุขกรี
 
1. นางสาวนรินทร์  บัวงาม
 
183 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายกิตินันท์  แจ่มกลัด
2. เด็กหญิงวรกมล  น้อยประสิทธิ์
3. เด็กหญิงศิราวรรณ  กุลพักตรพงษ์
 
1. นางสุนีย์  สัยเขียนวงษ์
 
184 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  นาคแดง
2. เด็กหญิงภคพร  สิงห์ผงาด
3. เด็กชายสุทธิสวัสดิ์  หาญห้าว
 
1. นางบังอร  ปานนาค
 
185 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรพร  สุนทรแก้ว
 
1. นายสกุลพงษ์  เจนสุวรรณ
 
186 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก์ 1. เด็กชายจักราวุธ  โหมดแจ่ม
 
1. นางสาวสมหมาย  บุญนพ
 
187 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายวรเดช  เหมณี
 
1. นายธีรวัฒน์   ดวงใจดี
 
188 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิงพนิตพิชา  ดวงจันทร์
 
1. นางชนกเนตร  เกาสังข์
 
189 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงณฐญฏาค์  คำมูล
 
1. นางจิตตรา  แพงแก้ว
 
190 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าราบ 1. เด็กหญิงแสงเดือน  แสงเงิน
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีเนตร
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  ตุ้มพล
 
1. นางยาใจ  อุปรา
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  ปาณะสังข์
 
1. นางสมคิด  สังขะนันทร์
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงณฐญฏาค์  คำมูล
 
1. นางสาวกาญจนา  ดวงชื่น
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุพรรษา  คุ้มแก้ว
 
1. นางภคินี  สร้อยสุวรรณ
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางแพ 1. เด็กชายรัฐวิทย์  บุญรอดประเสริฐ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  จันทร์โก๊ะ
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายจิณณวัตร   สอนพ่วง
2. เด็กชายณัฐพล   นพพลั้ง
3. เด็กชายพลพล   ไกรวิจิตร
 
1. นางสาวญาดานุช   เอี่ยมสวรรค์
2. นายธีรวัฒน์   ดวงใจดี
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดช่องพราน 1. เด็กชายชวัลรัตน์  คล้ายเอี่ยม
2. เด็กหญิงปรีดา  เรืองเทศ
3. เด็กชายอรรถพล  บัวเบา
 
1. นางสาววรมณฑน์  นาคหนุน
 
198 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายจารุเดช  ทองสี
2. เด็กชายสมชาย  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางสาวพิมพันธุ์  จันทะทัง
 
199 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเหนือ 1. เด็กหญิงกาญจนา  รุ่งกาญจนา
2. เด็กชายเทอดเกียรติ  ป๊กคำ
 
1. นางแก้วตา  มีบำรุง
 
200 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไร่ 1. เด็กชายกฤษดา  พวงจินนัง
2. เด็กหญิงเยาวภา  ศรีคง
 
1. นางเตือนใจ  รัตนมุง
2. นางสรินณา  สุจริยานุรักษ์
 
201 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กหญิงทิชา  คล้ายเครือ
2. เด็กชายธันวา  อินทร์คง
 
1. นางจิตตรา  แพงแก้ว
2. นางสาวกาญจนา  ดวงชื่น
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1. เด็กหญิงมนต์นัช  แสงสว่าง
 
1. นางสาวสิทธินี  เมตตา
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาชะงุ้ม 1. เด็กชายอานนท์  มะลิชัง
 
1. นางสาวพรทิพย์  อุดมบัว
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ 1. เด็กชายพงศธร  ลิ้มเฉย
 
1. นางสาวสิริพร  จันหอม
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน 1. เด็กหญิงจันทิรา   เพชรรัตน์
 
1. นางอมรศรี  เสียงลือชา
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ขำละม้าย
 
1. นางสาวสุทธินันท์  จันทร์สุข
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) 1. เด็กชายกุญชร   ใจสมบูรณ์
2. เด็กชายธนาวุฒิ   นาเครือ
3. เด็กชายพงษ์สกุล   มะเริงสิทธิ์
4. เด็กชายพีรพงษ์  บุญมา
5. เด็กชายวันชนะ    เจริญใจ
 
1. นายชำนาญ  รักดี
2. นางสาวจิตติมา  ภูมิอินทร์
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายสุรเดช  สุขยืน
 
1. นางสาวอาลิตา  เกิดมงคล
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม 1. เด็กหญิงจรรยาพร  นับสิบ
 
1. นางสาวทิพย์วิมล  พัวเจริญสิน
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ 1. เด็กชายปรเมษฐ์  จิตรราช
 
1. นายสรายุทธ์  ทินกร
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายธันวาพร  คำแปงตัน
 
1. นางกาญจนา  เกิดลอย
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกทอง 1. เด็กหญิงปาณิศา  สานพคุณ
 
1. นางสาวรัตนา  บัวแดง
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  กึงไกร
 
1. นางทิพวัลย์  ร่มโพธิ์
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กชายอนิรุต  แตงเรือง
 
1. นางภคินี  สร้อยสุวรรณ
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มีเชาว์
 
1. นายชูชาติ  รักชื่อ
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นางภัทรพร  วิบูลย์ปรีชา
 
217 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางแก้ว 1. เด็กชายธนากร  ผ่องอำภรณ์
2. เด็กหญิงสุธิดา  รอดอิ่ม
3. เด็กชายโดม  ดูดี
 
1. นางสาวอุบล  เกิดจิ๋ว
2. นางสาวทิพย์สุดา  ชาญธนู
 
218 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยกระบอก(สามัคคีวิทยา) 1. เด็กหญิงดาริกา  รอดสินธุ์
2. เด็กหญิงวราพร  ทันสมัย
3. เด็กหญิงศันศนีย์   ดอนทูล
 
1. นางวราภรณ์  โพธิ์เย็น
2. นางรัญชนา  อ้นองอาจ
 
219 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลดำเนินสะดวก 1. เด็กชายรักชาติ  แสงขำ
2. เด็กชายศิริชัย  เลื้อยแพง
3. เด็กชายเจษฎา  อ่อนมาก
 
1. นางสาวปัณณรัศม์  รัตนปุณเศรษฐ์
 
220 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กชายณัฐภัสศรณ์  เนตรสน
2. เด็กชายพลพล  คำเทศ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  หงษ์สำโรง
 
1. นายสุกิจ  สุภาพงศ์
2. นางวาณีรัตน์  สุภาพงศ์
 
221 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาส้ม 1. เด็กชายจิณณวัตร  อัครเดโช
2. เด็กชายยศกร  อินทร์คง
3. เด็กชายเอกราช  เย็นนะสา
 
1. นายสุกิจ  สุภาพงศ์
2. นายสุรพงศ์  อึ๊งโพธิ์
 
222 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบแค 1. เด็กชายธนา  เข็มทอง
2. เด็กชายนพดล  แคะจู
3. เด็กชายศิรภัทร  ไชยมาลี
 
1. นางสาวพัชรา  ครุฑเครือ
 
223 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมาบแค 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เปลี่ยนศรี
2. เด็กหญิงณิชานันท์  สร้อยอากาศ
3. เด็กหญิงวรกมล  อ่อนสนิท
 
1. นางสาวพัชรา  ครุฑเครือ
 
224 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกลางดง 1. เด็กชายจิรวุฒิ  แก้วตุ้ม
2. เด็กหญิงนุชนารถ  สิ้นสุด
 
1. นางสาวสุภาพร  ทองคำ
2. นางสาวกนกวรรณ  เตชะโพธา
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพุลุ้ง 1. เด็กหญิงทัชฌา  ชินเวช
2. เด็กหญิงรุ้งฟ้า   ดีเสมอ
 
1. นางสาวภคมน  ทิฆัมพรบรรเจิด
2. นางสาวอิ่มทิพย์  อาจปักษา
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1. เด็กชายฐาปนพงศ์  บุญทรง
2. เด็กชายธีรธร  ทองใหญ่
3. เด็กชายวาที  บุญทรง
 
1. นายอุดม  ปาณรงค์
2. นางเอื้องฟ้า  จิตจักร
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ามะขาม 1. เด็กชายจักรินทร์  พุกภูษา
2. เด็กชายเขตตะวัน  สำรวยประเสริฐ
3. เด็กชายเอกราช  กลยณี
 
1. นายอุดม  ปาณรงค์
2. นางเอื้องฟ้า  จิตจักร