หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 44 69 49
2 003 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 21 37 25
3 004 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 59 118 78
4 006 โรงเรียนบบ้านเขาช่องลม 18 27 12
5 011 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน 0 0 0
6 012 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 17 28 13
7 013 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 39 79 38
8 014 โรงเรียนบ้านคลองไผ่ 8 11 6
9 094 โรงเรียนบ้านชงโค 6 6 5
10 016 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 54 86 52
11 017 โรงเรียนบ้านชำสมอ 7 9 6
12 018 โรงเรียนบ้านชุมแสง 27 29 20
13 019 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 0 0 0
14 022 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 26 42 27
15 021 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด 12 20 12
16 023 โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย 5 8 4
17 024 โรงเรียนบ้านน้ำเป็น 3 3 2
18 025 โรงเรียนบ้านน้ำใส 41 80 52
19 032 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด 10 15 10
20 034 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม 33 49 33
21 036 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 42 81 59
22 281036 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 2 3 3
23 037 โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน 7 11 5
24 038 โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน 8 13 10
25 039 โรงเรียนบ้านยางงาม 15 22 14
26 040 โรงเรียนบ้านยางเอน 40 85 44
27 281040 โรงเรียนบ้านยางเอน 1 1 1
28 041 โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง 7 10 9
29 042 โรงเรียนบ้านวังหิน 24 34 25
30 043 โรงเรียนบ้านศรีประชา 17 27 12
31 044 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 11 20 11
32 045 โรงเรียนบ้านสองสลึง 64 118 78
33 046 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 35 51 39
34 047 โรงเรียนบ้านสีระมัน 21 38 19
35 048 โรงเรียนบ้านหนองคุย 4 5 3
36 050 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 11 16 12
37 051 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 16 24 11
38 049 โรงเรียนบ้านหนองไทร 7 11 6
39 052 โรงเรียนบ้านห้วงหิน 16 22 10
40 053 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 33 43 22
41 054 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 7 8 4
42 007 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 26 55 29
43 008 โรงเรียนบ้านเขาตลาด 16 29 18
44 009 โรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น 14 36 13
45 010 โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น 10 12 7
46 015 โรงเรียนบ้านเจริญสุข 13 14 10
47 020 โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย 5 9 5
48 026 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 3 6 3
49 028 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 9 17 9
50 029 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง 15 24 11
51 030 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 6 12 6
52 027 โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม 0 0 0
53 055 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ 4 8 6
54 095 โรงเรียนบ้านแก่งหวาย 9 9 5
55 056 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 43 71 41
56 057 โรงเรียนวัดกองดิน 7 8 3
57 058 โรงเรียนวัดกะแส 20 41 25
58 064 โรงเรียนวัดคงคาวราราม 29 61 40
59 065 โรงเรียนวัดคลองชากพง 11 11 7
60 066 โรงเรียนวัดคลองปูน 0 0 0
61 067 โรงเรียนวัดจำรุง 9 17 11
62 068 โรงเรียนวัดชากมะกรูด 4 4 4
63 069 โรงเรียนวัดชุมนุมสูง 11 15 6
64 072 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา 7 10 9
65 074 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน 11 18 9
66 073 โรงเรียนวัดท่ากง 11 13 8
67 079 โรงเรียนวัดบุนนาค 10 34 17
68 078 โรงเรียนวัดบ้านนา 11 12 9
69 080 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 9 15 9
70 081 โรงเรียนวัดป่ายุบ 20 36 24
71 082 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 63 125 84
72 083 โรงเรียนวัดพลงไสว 13 19 11
73 084 โรงเรียนวัดพังราด 14 21 12
74 086 โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส 5 6 3
75 087 โรงเรียนวัดวังหว้า 10 23 16
76 088 โรงเรียนวัดสมอโพรง 22 24 14
77 089 โรงเรียนวัดสันติวัน 3 3 2
78 090 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 40 124 51
79 091 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 60 85 66
80 281091 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 3 6 6
81 092 โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ 23 30 19
82 093 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 44 73 36
83 059 โรงเรียนวัดเกาะลอย 36 63 40
84 061 โรงเรียนวัดเขากะโดน 9 13 6
85 062 โรงเรียนวัดเขาน้อย 10 18 11
86 063 โรงเรียนวัดเขาสำรอง 0 0 0
87 076 โรงเรียนวัดเนินทราย 11 17 9
88 077 โรงเรียนวัดเนินยาง 9 34 12
89 281077 โรงเรียนวัดเนินยาง 1 2 1
90 075 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 44 84 34
91 281075 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1 2 1
92 085 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 2 4 3
93 071 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 9 15 8
94 096 โรงเรียนอนุบาลหลานรัก 3 7 1
95 005 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 22 32 23
รวม 1618 2786 1654
4440

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายภาณุวัฒน์ แสนพรม 0819961463 นางนงค์นุช อุทัยศรี0845626099
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]