สรุปเหรียญรางวัล สพป. ระยอง เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดพลงช้างเผือก 46 12 1 4 59
2 ชุมชนวัดตะเคียนงาม 33 16 8 2 57
3 บ้านสองสลึง 32 13 6 9 51
4 วัดสุขไพรวัน 32 10 6 9 48
5 บ้านชำฆ้อ 29 13 5 6 47
6 บ้านน้ำใส 24 4 8 4 36
7 วัดสารนารถธรรมาราม 22 11 4 3 37
8 รุ่งนภาพิทยา 21 15 5 2 41
9 วัดหนองกันเกรา 21 12 8 3 41
10 วัดเกาะลอย 21 11 3 1 35
11 บ้านมะเดื่อ 20 14 2 5 36
12 วัดคงคาวราราม 19 4 4 2 27
13 บ้านยางเอน 18 3 10 8 31
14 บ้านห้วยทับมอญ 17 9 4 3 30
15 บ้านคลองป่าไม้ 15 9 9 5 33
16 บ้านวังหิน 15 6 1 2 22
17 ชุมชนวัดกลางกร่ำ 15 3 3 0 21
18 ชุมชนบ้านวังจันทน์ 14 14 5 11 33
19 วัดเนินเขาดิน 11 18 8 7 37
20 บ้านพลงตาเอี่ยม 9 11 7 4 27
21 บ้านสามแยกน้ำเป็น 9 10 6 8 25
22 บ้านทุ่งเค็ด 8 6 8 4 22
23 ไทยรัฐวิทยา ๔๓ 8 6 4 4 18
24 วัดกะแส 8 6 2 4 16
25 วัดป่ายุบ 8 4 3 4 15
26 บ้านเจริญสุข 8 2 2 1 12
27 วัดบุนนาค 8 0 2 0 10
28 วัดหนองกะพ้อ 7 9 3 4 19
29 วัดปากน้ำพังราด 6 2 1 0 9
30 บ้านเนินสมบูรณ์ 6 1 2 0 9
31 บ้านหนองน้ำขุ่น 5 3 3 0 11
32 วัดชุมนุมสูง 5 2 3 1 10
33 วัดเนินยาง 5 2 2 0 9
34 วัดวังหว้า 5 2 1 2 8
35 บ้านเนินหย่อง 5 1 0 0 6
36 บ้านชุมแสง 4 14 6 2 24
37 วัดสมอโพรง 4 7 7 4 18
38 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 4 6 9 5 19
39 บ้านเนินสุขสำรอง 4 6 5 0 15
40 บ้านเขาตาอิ๋น 4 6 1 3 11
41 บ้านท่าลำบิด 4 5 1 2 10
42 บ้านบึงตะกาด 4 4 2 0 10
43 บบ้านเขาช่องลม 3 9 3 3 15
44 บ้านคลองบางบ่อ 3 6 5 3 14
45 บ้านห้วงหิน 3 4 6 3 13
46 วัดท่ากง 3 3 2 3 8
47 วัดกองดิน 3 1 2 1 6
48 วัดทุ่งควายกิน 2 7 1 1 10
49 วัดพังราด 2 6 4 2 12
50 วัดเขากะโดน 2 4 2 1 8
51 บ้านหนองม่วง 2 3 6 3 11
52 บ้านหนองไทร 2 3 2 0 7
53 วัดจำรุง 2 3 1 3 6
54 บ้านยางงาม 2 2 7 4 11
55 บ้านสองพี่น้อง 2 2 4 3 8
56 บ้านเขาตลาด 2 1 9 4 12
57 วัดมงคลวุฒาวาส 2 1 1 1 4
58 บ้านเนินดินแดง 2 1 0 0 3
59 วัดสันติวัน 2 1 0 0 3
60 วัดชากมะกรูด 2 0 1 1 3
61 บ้านน้ำเป็น 2 0 0 1 2
62 บ้านสีระมัน 1 9 3 6 13
63 บ้านศรีประชา 1 6 8 2 15
64 วัดเขาน้อย 1 4 3 2 8
65 วัดถนนกะเพรา 1 4 0 2 5
66 บ้านมาบช้างนอน 1 3 2 1 6
67 วัดไตรรัตนาราม 1 3 1 4 5
68 บ้านคลองไผ่ 1 3 1 3 5
69 อนุบาลหลานรัก 1 2 0 0 3
70 วัดคลองชากพง 1 1 4 5 6
71 บ้านเขาหินแท่น 1 1 4 4 6
72 บ้านห้วยยาง 1 1 3 2 5
73 บ้านหนองคุย 1 1 0 2 2
74 บ้านเหมืองแร่ 1 1 0 2 2
75 วัดโพธิ์ทอง 1 1 0 0 2
76 บ้านมาบเหลาชะโอน 1 0 3 4 4
77 วัดพลงไสว 0 5 5 3 10
78 วัดเนินทราย 0 5 5 1 10
79 บ้านยุบตาเหน่ง 0 5 1 1 6
80 วัดบ้านนา 0 4 2 5 6
81 บ้านชำสมอ 0 3 2 2 5
82 บ้านชงโค 0 3 1 2 4
83 บ้านน้ำกร่อย 0 3 0 2 3
84 บ้านเต้าปูนหาย 0 2 3 0 5
85 บ้านแก่งหวาย 0 0 5 4 5
รวม 621 439 292 234 1,352