รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา.
ระหว่าง วันที่ 23 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงญาดา  สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวอภิญญา  วงศ์กลิ่นกรุด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายสุภกร  วัฒน์ชัยพนา
 
1. นางนงนุช  ปรารถนาผล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กหญิงธนารีย์  พุกสอน
 
1. นางโฉมฉาย  พรหมจินดา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงสิตภัทร  ไกรเพชร
 
1. นางสาวสุจิตรา  เรียนจังหรีด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงณิชมน  ภู่ภูสิทธิ์
 
1. นางสาวเบ็ญจวรรณ  กันทา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชมพล
 
1. นางสาคร  ก้อนนาค
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 1. เด็กหญิงจารุณี  ไหวพริบ
 
1. นางนงนุช  ศรีสุดดี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงแก้วกัลยา  ธรรมสนิท
 
1. นางอำเนิน  มีลาภ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 1. เด็กชายเขมนันท์  แสงใส
 
1. นางเกษม  ไม้คง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงจรรยา  เล็กรัตน์
2. เด็กหญิงพรธิตา  สุขเทพ
3. เด็กหญิงอรวี   ลิขิตเลิศ
 
1. นางเบญจมาศ  แสงไพบูลย์
2. นางอัญชลี  สารสุวรรณ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  มนตรี
2. เด็กหญิงชญานิศ  งามเสงี่ยม
 
1. นางวันดี  ดีทน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงณีรนุช  ประกอบกิจ
2. เด็กชายถาวร  หัสดง
 
1. นางสาคร  ก้อนนาค
2. นางนางรสริน  ทองเชื้อ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงนรมน  บุญยิ่ง
 
1. นางบุศรินทร์  ผิวอ่อน
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงแพรวา  รุจิรังสิมันตุ์กุล
 
1. นางอุไรวรรณ  สายศร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายปรัตถกร   จินตนา
 
1. นายประพนธ์  ถนอมศักดิ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงนาฬิกา   ผิวจันทร์
2. เด็กหญิงลภัสรดา  ดีนาน
3. เด็กหญิงวณัฏฐนันท์  ภักดีงาม
 
1. นางสาวศศิราภรณ์   ปาระเวก
2. นางยอดขวัญ  ถามั่งมี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจนจัดการ
2. เด็กหญิงจิดาภา  ชมพล
3. เด็กชายถาวร  หัสดง
 
1. นางสาวดวงฤทัย  โอนประจำ
2. นางสาวสุดารัตน์  สุขสอาด
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงมณฑิรา  สมบุญยอด
2. เด็กหญิงสวรส  สุริราช
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  รำพึง
 
1. นางสาวพรสุดา  นภาคเวช
2. นางสาวนาถชนก  ช่างกุดเวียน
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ายุบ 1. เด็กหญิงรัตติกาล  เมฆลัย
2. เด็กหญิงสุวนันท์  พันพิลา
3. เด็กหญิงอภิญญา  เมฆกระจ่าง
 
1. นางรุ่งณภา  มิ่งแก้ว
2. นางสาวรณิดา  แสนยะบุตร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กชายคีตภัทร  ดียั่งยืน
2. เด็กชายสรสิช  เสนาะ
 
1. นางอัญชลี  ทิพย์วงษ์ทอง
2. นางเสาวลักษณ์  เกาสุรีตน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กชายพิชัยณรงค์  วงเวียน
2. เด็กชายภูธเนศ  สุธา
 
1. นางสาวสุรินทร์พร  ดินวงศ์
2. นางสาวอำพรรัตน์  ขำคม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงชวัลนุช  สมคิด
 
1. นางทัศนีย์  ไทยสวัสดิ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กชายนนทกร  สิงหวัฒนศิริ
 
1. นายปุริม  คมขำ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กชายอิศรา  สมโภชน์
 
1. นางสาวเรณู  คุณเอนก
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงนวพร  กุสสลานุภาพ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์ทิม
3. เด็กชายภัทรพล  ลิ้มสมบูรณ์
 
1. นางบุญภา  อินทรพุก
2. นางนงลักษณ์  นกพรม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงชนภัคสรณ์  อินทร์สุดชัย
2. เด็กชายภูษิต  แท่งทอง
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  ศรีปัตเนตร
 
1. นางสาวจันทนา  เจริญผล
2. นายประสิทธิ์  มุ่งหาผล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงนรีกานต์  พึ่งฉ่ำ
2. เด็กหญิงวริษฐา  พึ่งฉ่ำ
3. เด็กหญิงวสุธิดา  ศิริฟองนุกูล
 
1. นางแก้วฟ้า  สมุทรชีวะ
2. นางสาวเฉลิมพร  สีเหลือง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  แก้วประสม
2. เด็กหญิงสุทธิกา   โตศิริ
3. เด็กหญิงอินทิรา  สมมูล
 
1. นางสาวฐิตินันท์  นันทนพิบูล
2. นางสาวนิศาชล  ศรีคง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กชายพัทธนันท์  สมจันทึก
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  เผื่อนพวง
3. เด็กชายศุภวัฒน์  เหมราช
 
1. นางรุ่งลักษณ์  เมญบุษยา
2. นางสาวชลธิชา  รอยมณี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ายุบ 1. เด็กหญิงปภาวี  เอี่ยมละออ
2. เด็กหญิงเนตรน้ำทิพย์  จันทะคัด
3. เด็กหญิงแก้มแก้ว  ส่งสุข
 
1. นายสีทน  โนนสุวรรณ
2. นางสาวเพ็ญประภา  ปัญญะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายชนาธิป  เปลี่ยนโมฬี
2. เด็กหญิงธารน้ำ  เครือสินธุ
3. เด็กหญิงแพรวา  ลาภสาร
 
1. นางสาวิกา  สุภาพศิริ
2. นางวรินดา  โหล่เหลี่ยน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายธฤต  ทรัพย์มั่น
3. เด็กหญิงปภาวดี  เซ็งฮวด
 
1. นางสาวขนิษฐา  ไชยหาญ
2. นางสาวปัญญาพร  ศรีประเสริฐ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ายุบ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  นาคาฉวี
2. เด็กชายวิศวะ  วงค์เวียน
 
1. นายสีทน  โนนสุวรรณ
2. นางสาวเพ็ญประภา  ปัญญะ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ากง 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ทองหล่อ
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ทองหล่อ
 
1. นายชาติชนะ  สุมาลัย
2. นางสาวณัฐกานต์  ขำสุวรรณ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังหว้า 1. เด็กชายปาล์ม  -
2. เด็กชายรีม  -
 
1. นางกาญจนา  ทองคำ
2. นายเหรียญ  ทองคำ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายธนัญชัย  คุณวัฒน์
2. เด็กชายเหมรัตน์  มลิ
 
1. นายพิศาล  สุดแก้ว
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 1. เด็กชายลอง  เฮ
2. เด็กชายหงส์ทอง  ลัดดา
 
1. นายปริญญา  ตะระชู
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายทองไท  ทองแพรว
2. เด็กชายอนุชิต  ศรีพูล
 
1. นายจีระศักดิ์  มะณีโรจน์
2. นางสาวจุฑามาศ  ตามไธสง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1. เด็กชายจิรศักดิ์  อินทรสกุล
2. เด็กชายวโรดม  ศรีบุญ
 
1. นายวีระพงษ์  พวงพันธ์
2. นายสุวิทย์  จันทร์คูเมือง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กุมภศุก
2. เด็กหญิงปริญญ์  เจียรักสุวรรณ
3. เด็กหญิงปริยากร  ทองประศาสน์
4. เด็กหญิงพฤฒิยา  พลรัตน์
5. เด็กหญิงพิชญา  มีบุญ
 
1. นายธนัตพัฒน์  ศรีพายัพ
2. นางศศิพัชญ์  ศรีพายัพ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงชนกานต์  โสดา
2. เด็กหญิงชนเมธ  บุญก่อเกื้อ
3. เด็กหญิงชุติมา  ยิ้มเยื้อน
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขสำราญ
5. เด็กหญิงรักษิตา  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวบุษบงค์  คล้ายจันทร์
2. นางเนตรดาว  เสมอมิตร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ายุบ 1. เด็กหญิงกัลยา  ภูชมชวน
2. เด็กหญิงภานุมาส  หาดแก้ว
3. เด็กชายวิรัช  มูลพิมพ์
4. เด็กหญิงสาธิกา  บรรมณี
5. เด็กชายส่งศักดิ์  มะลิวรรณ
 
1. นางสาวเพ็ญประภา   ปัญญะ
2. นางรุ่งณภา   มิ่งแก้ว
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กชายนฤพนธ์  ปิ่นอุไร
2. เด็กหญิงมิลันดา  มาลีบำรุง
3. เด็กหญิงศศิภา  พลพรหม
4. เด็กหญิงสุชาวดี  บุญเสริม
5. เด็กหญิงเมธปิยา  มีลักษณ์
 
1. นางสาวพนิตนาฏ  ลายสังข์
2. นายมนตรี  คนเล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เสมสฤษดิ์
2. เด็กหญิงนิภาธร  วิชาญาณศาสน์
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  สีหะบุตร
4. เด็กชายภูบดี  ประสพกิจพรชัย
5. เด็กชายวศิน  ส่งเสริม
 
1. นางปาริชาติ  คนเล
2. นางทัศนีย์  นามสนิท
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงนภัสสร   ธนาภรณ์
2. เด็กหญิงปิยะมล   เนินลพ
3. เด็กหญิงพัชรี   ทองปัญญา
4. เด็กชายศิริโรจน์   มุมศักดา
5. เด็กชายศุภวัทน์   ประสงค์ศิล
 
1. นางสาวจีรวรรณ   ชำนาญช่าง
2. นางสาวดรรชนี   คงช่วย
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่ายุบ 1. เด็กชายจิรายุ  เขตต์คีรี
2. เด็กชายพลกฤษณ์  เปรมปรี
3. เด็กหญิงรัตติกาล  เมฆลัย
4. เด็กชายลัติพล  ชมพู
5. เด็กหญิงหฤทัย  ศรีชนะ
 
1. นายประณต  ยุทธเจริญกิจ
2. นางสาวพัชราพร  พงษานิล
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กหญิงพินทุสร  สวนจันทร์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีสมุทร
3. เด็กหญิงอันชะรี  สีลารักษ์
4. เด็กชายอัมรินทร์  ชิดปรางค์
5. เด็กหญิงอารียา  โล่ทอง
 
1. นายธาราพงษ์  มูลภักดี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงกชพรรณ   การดี
2. เด็กชายชายกรวิชญ์   เย็นท่าข้าม
3. เด็กชายณัฐชัย   ใจหาญ
4. เด็กหญิงบุญภรณ์   ประสงศ์ศิลป์
5. เด็กหญิงปณิตา   ศรีดีเลิศ
6. เด็กหญิงปวีณา  ชาญด้วยกิจ
7. เด็กชายพรสุวรรณ   บุญนิมิตร
8. เด็กหญิงพุธิตา  อวยชัย
9. เด็กหญิงพุธิตา  วิมุติ
10. เด็กหญิงภัทราภรณ์   สกุลไทย
11. เด็กชายภูธเนศ  สุขัง
12. เด็กหญิงรัตติกาล   สมประสงค์
13. เด็กชายวสุธร   สมานมิตร
14. เด็กหญิงวิมลวรรณ   สมใจเพ็ง
15. เด็กชายอดิศร   หลำหยง
16. เด็กชายอรรถสิทธิ์   วรรณทองสุข
17. เด็กหญิงอรัชพร   เม้าเขียว
18. เด็กชายเทพกร  ตาเครือ
 
1. นางสาวดรรชนี   คงช่วย
2. นางสาวเยาวภา   บุตรดีวงศ์
3. นางรวีวรรณ  รำพึงกิจ
4. นางผกามาศ  วัยวุฒิ
5. นางจันทวรรณ   เจริญพร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุนนาค 1. เด็กหญิงกนกพร  บัวสอาด
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  แพทย์รักษา
3. เด็กชายจิรพนธ์  ฉลอง
4. เด็กชายทศวรรษ   แนวกิจ
5. เด็กชายธนาธิป  วงศ์แวว
6. เด็กชายธนโชติ  วงศ์แวว
7. เด็กชายธวัชชัย  ผ่องมณี
8. เด็กหญิงธัญยพร  สุวรรณโชติ
9. เด็กชายนัทภูมิ  วงศ์แวว
10. เด็กชายปัณณวรรธ  เสน่ห์
11. เด็กหญิงปิยมาส  ตรงชื่น
12. เด็กหญิงพัชรพร  สุวรรณโชติ
13. เด็กหญิงมลฤดี  วงศ์แวว
14. เด็กหญิงวศินี  แซ่ตั๋น
15. เด็กชายศุภเชฏฐ์  ฐานะกิจ
16. เด็กชายสิรภพ  โพธิชัย
17. เด็กชายสุธินันท์  ขานบุตร
18. เด็กหญิงสุนิสา  ตรงชื่น
19. เด็กหญิงเกสรา  ผ่องมณี
20. เด็กชายเปรม  ตรงชื่น
 
1. นางผกาแก้ว  รัตนวิจิตร
2. นางลัดดาวรรณ  จินดารัตน์
3. นางปณัฏฐา  ควรหา
4. นายณรงค์  ปลิดทุกข์ภัย
5. นางสุภาพร  โสธนะ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุนนาค 1. เด็กชายสุรพงษ์   โคตระ
 
1. นางพิกุล  พร้อมเพรียง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงเจนลดา  ศิริมหา
 
1. นางศศิพัชญ์  ศรีพายัพ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงปัทมพร  กองสุข
 
1. นางสาวประภา  อุดมศักดิ์เวชกุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  เมตตา
2. เด็กชายวลัญช์  เจนกระบวนหัด
 
1. นางอุทัยวรรณ  โสธนะ
2. ดร.จงดี  เยือกเย็น
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  โสภะถา
2. เด็กชายธนภัทร  เตชนันท์
 
1. ดร.จงดี  เยือกเย็น
2. นางอุทัยวรรณ  โสธนะ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1. เด็กชายชนาธิป  ถนอมวงษ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แข็งแรง
 
1. นายนันทิน  โอทาน
2. นางชัชจิรา  บุญปลูก
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงกชกร  ตันติอลงกรณ์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  เจนจัดการ
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เชียงทอง
4. เด็กหญิงจิราพร  ทัตประคอง
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  อุบล
6. เด็กหญิงดวงรัตน์  เชียงทอง
7. เด็กหญิงนิรชา  โพธิ์ศรีจันทร์
8. เด็กหญิงรัตนกร  ชูทอง
9. เด็กหญิงหนึ่ง  บริสุทธิ์
10. เด็กหญิงแพรพลอย  รัตนวิจิตร
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  แก้วทิพเนตร
2. นางสาวสุดารัตน์  สุชสอาด
3. นางสาวดวงฤทัย  โอนประจำ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 1. เด็กชายกมล  บุดดา
2. เด็กชายจิรภัทร  แซ่เตี๋ยว
3. เด็กหญิงญาณิกา  กลับสำโรง
4. เด็กหญิงณัฐพล  บูญแดง
5. เด็กหญิงทินรัตน์  สุดอุดม
6. เด็กชายธนากร  คำพันธ์
7. เด็กชายบัญชา  ผ่านแสงเสา
8. เด็กหญิงพรไพลิน  เป้าทอง
9. เด็กชายวิทวัส  ช่างประดิษฐ์
10. เด็กหญิงศศิกานต์  ไพรบึง
11. เด็กหญิงศิริธันวา  มีศรี
12. เด็กหญิงสุชาดา  ทองเหง้า
13. เด็กชายอนพัฒน์  อินทร์พิมพ์
14. เด็กชายอภิวัตน์  สุภาวหา
15. เด็กหญิงเบญจรัตน์  พรมวงษา
16. เด็กหญิงเพ็ญศิริ  เรียบร้อย
 
1. ว่าที่เรือตรีสมบุญ  สุทธิวงศ์
2. นายบุญเวช  แดงงาม
3. นางสาวณัฐากาญจน์  รัตนะ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงบงกช  สิ้นเคราะห์
2. เด็กหญิงปาริชา  ศิริพงษ์
 
1. นายบรรจบ  บุญจันทร์
2. นายประวิทย์  จันทร์แก้ว
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  โบนกระโทก
2. เด็กชายวรภพ  อรุณ
 
1. นายสุรเดช  โนมขุนทด
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินทราภรณ์
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กชายพิรภพ  หลาบคำ
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  จะเจริญ
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงอาธิติยา  โพธิ์นอก
 
1. นางอรุณรุ่ง  ธรรมสนิท
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงจินดามณี  รามมาศ
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงอาริตา  ชื่นเอี่ยม
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   ศรีวะรมย์
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงอารดา  หัสกุณณี
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงปิยะนุช  สิงห์จันทร์
2. เด็กชายพนัชกร  บุญก่อเกื้อ
 
1. นางอรุณรัตน์  ก้องเสนาะ
2. นางวารี  มีบุญ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมเสถียร
2. เด็กหญิงไข่มุก  แช่มช้อย
 
1. นางอรุณรัตน์  ก้องเสนาะ
2. นางวันเพ็ญ  ผลทวีวัฒนชัย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงหงส์ฟ้า  สมหวัง
2. เด็กชายอัมรินทร์  พิมพ์เผือก
 
1. นายสมเดช  มีสุข
2. นางกาญจนา  นันทกมลวารี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงวิภาดา   แข็งสง่า
 
1. นายรุ่งแสง  พลซา
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กหญิงปนัสยา  สำนักวิชา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุวรรณโชติ
3. เด็กชายอธิสิทธิ์  จริตงาม
 
1. นางกาญจนา  กุลนาแพง
2. นายสมชาติ  แช่มช้อย
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  บุญก่อเกื้อ
2. เด็กชายธนพจน์  นาคศิริ
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญยิ่ง
 
1. นายสมชาติ  แช่มช้อย
2. นางกาญจนา  กุลนาแพง
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายกิตติภพ  ศิริธรรม
2. เด็กชายธีรพัฒน์  คำหงษา
3. เด็กชายภูมินทร์  เผ่าพันธ์ดี
 
1. นายเกรียงไกร  ถนอมวงศ์
2. นายคมศักดิ์  จันทร์ขิ่น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กชายอภินพ   อภิญญาชน
 
1. นายชารุต  เพี้ยนศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงปภาดา  อินทร์สุดชัย
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนภัสสร  ท่าอิฐ
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กชายอัษวุธ  สมคิด
 
1. นางกรณิกา  เลี้ยงธรรมรัตน์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  โต๊ะช้าง
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ 1. เด็กชายนาธาน  ดอกพฤษี
 
1. นางมานะ  ภิญโญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงฐานิกา   แกล้วกล้า
 
1. นางอรทัย  กันศิริ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงกชกร  สิมอุด
 
1. นางราตรี  ตรึกตรอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงกชกร  วันโพธิ์
 
1. นางราตรี  ตรึกตรอง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจริญสุข 1. เด็กหญิงพนิตอนงค์  ดีชั่วกัลป์
 
1. นางราตรี  ตรึกตรอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กหญิงปาณิศา  บุญก่อเกื้อ
 
1. นายสวิง  ปกป้อง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายชัชชล  นิรมานสกุลพงศ์
 
1. นายเพิ่มพงษ์  คงลายทอง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  เรืองวร
 
1. นายวินัย  สืบเสนาะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงพนิดา  คำศรี
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงปิยนันท์   วงศ์ภักดี
 
1. นางอรทัย  กันศิริ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กชายณัฐนนท์  พรหมภักดี
2. เด็กชายนรสพล  พุ่มประดับ
3. เด็กหญิงนาริน  ก้องเจริญ
4. เด็กหญิงบุญสิตา  วิเชียรปัญญา
5. เด็กหญิงปาณิศา  บุญก่อเกื้อ
6. เด็กหญิงพงศ์สารี  จันทรศิริ
7. เด็กหญิงรมย์นลิน  วังแก้ว
8. เด็กหญิงวิจิตรา  แก้วใหญ่
9. เด็กหญิงศิริพร  อุตสาหะ
 
1. นางลาวัลย์  เสียงประเสริฐ
2. นางสุวคนธ์  ปลิดทุกข์ภัย
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  แซ่อึ้ง
2. เด็กหญิงทัศน์พล  วุฒิอรุณศักดิ์
3. เด็กชายธนพล  เชื้อนุกูล
4. เด็กหญิงนภัสกร  ทรัพย์สุข
5. เด็กหญิงนภัสสร  ทรัพย์สุข
6. เด็กหญิงพรทิพย์  ปานประทีป
7. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  ไกรอินทร์
8. เด็กหญิงพิชาญาภา  นาคประสิทธิ์
9. เด็กหญิงรัตติกาล  การะเกตุ
10. เด็กหญิงวันวิสา   นันทการ
11. เด็กชายศราวุธ  โพธิ์ศรีจันทร์
12. เด็กหญิงสกิลทิพย์  บุญมาแสน
13. เด็กหญิงอติกานต์  นกน้อย
14. เด็กชายอมฤทธิ์  ประดิษฐ์อาภา
15. เด็กหญิงเบญจพรรณ  เที่ยงแท้
 
1. นายศุภกิจ  สตาภิรมย์
2. นายเฉลิมพันธิ์  สีอ่อน
3. ส.อ.สุดใจ  อินพะเนาว์
4. นางทัศนีย์  โยธาวงศ์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงกสิณา  ช้างกลิ่น
2. เด็กหญิงกัญญาพร  สมเจริญ
3. เด็กหญิงขวัญชนก  อุ่นเริง
4. เด็กหญิงณัฐชยา  วงศ์ยัง
5. เด็กหญิงธนพร  เรืองคำ
6. เด็กหญิงพรทิพา  ยกย่อง
7. เด็กชายพีรพัฒน์  เจริญอินทร์พรหม
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ล้อมเกษ
9. เด็กหญิงลลิดา  ผ่อนร้อน
10. เด็กชายอนวัฒน์  เชื้อคำฮด
 
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายกิตติภณ   ทัศนมณเฑียร
 
1. นายปรมัติ    อุปพงษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. นางสาวศิริวรรณ  คงประเสริฐ
 
1. นายสมศักดิ์  แสงมณี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 1. เด็กชายเพทาย  สาหินกอง
 
1. นายเฉิดชาย  อรัญวงศ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงนันนภัคธ์  หนุนดี
 
1. นางสาวสงกรานต์  รัตนวิจิตร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถมยา
 
1. นายเฉิดชาย  อรัญวงศ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงพิณชมพู  มีพรม
 
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กชายวีรภัทร  ปัญโย
 
1. นางสาวปรารถนา  นาครักษ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจใหญ่
 
1. นางสาวอรวรรณ  เลิศธัญญา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วงหิน 1. เด็กชายนพดล  พึ่งวงศ์
 
1. นางสาวศศิภรณ์  ผ่องกมล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด 1. เด็กหญิงศิริพร  ชนไพโรจน์
 
1. นางเฉลิมศรี  ชนไพโรจน์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. นายภาสกร   ขจรแสง
 
1. นายปรมัติ  อุปพงษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงดลยา  กิ่งทวยหาร
 
1. นางสุธิศา  ทองคำ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  เจริญพร
 
1. นางสาวอรวรรณ  เลิศธัญญา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงปิยนันท์   วงศ์ภักดี
 
1. นางอรทัย  กันศิริ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กชายมนพัทธ์  เจริญรื่น
 
1. นายศักดิ์ชัย  พวงมาลี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงจิดาภา  ดอกเดือ
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ใจช่วย
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงกัญชพร  ฆ้องสิริ
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  เกาะลอย
3. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญเรือง
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สีม่วง
5. เด็กชายคฑาวุธ  ไข่ติยากุล
6. เด็กชายจักรพันธ์  สังสาลย์
7. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  วงศ์ตรัส
8. เด็กชายชาคริต  ครุอิสส์
9. เด็กหญิงฐิติตา  พังเถิด
10. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์ตรัส
11. เด็กหญิงณัฏฐาพร  ช่างทอง
12. เด็กหญิงณัฐรุจา  สุทธิสถิต
13. เด็กหญิงนันทกานต์  บุญส่ง
14. เด็กหญิงนิตยากร  เขียวรุ้ง
15. เด็กหญิงปรินดา  ใจดี
16. เด็กหญิงปวีณ์นุช  ไพโรจน์สรกิจ
17. เด็กหญิงปาลิตา  คุ้มไพรี
18. เด็กหญิงพรสิริ  เหลืองพิทักษ์
19. เด็กหญิงพัชราภา  พันโนชิต
20. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  อารี
21. เด็กหญิงภัทรรินทรา  บุญชู
22. เด็กชายรติกรณ์  หิริโอตป์
23. เด็กหญิงวนัชพร  บุปผาพฤกษ์
24. เด็กชายวลัยกร  บุปผาพฤกษ์
25. เด็กชายวัชรกร  เพียรพิทักษ์
26. เด็กชายศิลา  บุญยืน
27. เด็กหญิงสิราวรรณ  สนิทน้อย
28. เด็กชายสุรเชษฐ์  เจริญผล
29. เด็กหญิงหงหยก  นนท์ปฏิมากุล
30. เด็กหญิงอทิตยา  สัตบุศย์
31. เด็กชายอนุกูล  เสนกลาง
32. เด็กหญิงอาทิตตยา  ซองวงศ์ษา
33. เด็กหญิงเกศสุดา  อวยเฮง
34. เด็กชายเจษฏากร  แสนกอง
 
1. นางนิชาภา  แก้วประจุ
2. นางสาวพัชมณ  สรรพคุณ
3. นายครรชิต  ก้อนพรหม
4. นายเฉลิมพันธ์  สีอ่อน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายก้องภพ  พร้อมญาติ
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ชินทรักษา
3. เด็กชายชุมพลภัทร์  แสงแก้ว
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  โลนันท์
5. เด็กชายพิชญะ  ร่มเย็น
6. เด็กหญิงภวิดา  อยู่คง
7. เด็กชายศรายุทธ  ตั้งคง
8. เด็กหญิงสมฤทัย  ร่มเย็น
9. เด็กชายสิทธิพงษ์  พลวิชัย
10. เด็กหญิงเบญญาภา  ดีรารัมย์
 
1. นางสาวมธุรส  ป้องความดี
2. นายสมเกียรติ  ทรัพย์มั่น
3. นางสายสุณี  จันทร์ขอนแก่น
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แจ่มใส
2. เด็กชายจิรพัฒน์  เจนช่าง
3. เด็กชายตะวัน  ใจใส
4. เด็กหญิงธนพร  เจริญรื่น
5. เด็กชายธีรวัฒน์  ธัญญสิทธิ์
6. เด็กหญิงนันทิยา  นันทะพันธ์
7. เด็กหญิงสุรางคณา  ใจสุข
8. เด็กชายอนุวัฒน์  ทรัพย์มณีกุล
 
1. นางจันทิมา  แสวงดิลก
2. นางสุมล  วงษ์ภักดี
3. นางสาวธีรยา  ดีพื้น
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงกมลพร  ใจเย็น
2. เด็กหญิงณภัทร  ขวัญยืน
3. เด็กหญิงประสิตา  ประทุมวี
4. เด็กหญิงรวิภา  มลิวรรณ์
5. เด็กหญิงลภัสสิรี  หาดพิไชย
6. เด็กหญิงอัญธิดา  คล้ายคลึง
 
1. นางนงนุช  ประสพสุข
2. นางนันท์นภัส  เจริญรวย
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กหญิงชนิตา  ยกย่อง
2. เด็กหญิงนรมน   ศรีเวียง
3. เด็กหญิงรวิสรา  วงศ์สา
4. เด็กหญิงสุนันทา   นึกแจ้ง
5. เด็กหญิงสุนิศา   มะลิวัลย์
 
1. นางสาวจารุวรรณ   ปะสิ่งชอบ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงกันตวรรณ  โฉมสิริ
2. เด็กหญิงกิตติยา  ตันติชัยวนิช
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  กร่ำกระโทก
4. เด็กหญิงณัฐธีรา  รัตนมหาไพศาล
5. เด็กหญิงปุณยพัฒน์  มุลิ
6. เด็กหญิงพัชรพร  ผิวใบคำ
7. เด็กหญิงพิชยาพรณ์  พงษ์นพคุณ
8. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คาดสนิท
 
1. นางนิชาภา  แก้วประจุ
2. นางสาวพัชมณ  สรรพคุณ
3. นางสาวชนัญธิดา  ชำปฏิ
4. นางสุวรรณา  ประเสริฐศักดิ์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงคณิตตา  ปฏิบัติ
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญแต่ง
3. เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์ทองลอย
4. เด็กหญิงนันทิยา  งามวงศ์
5. เด็กหญิงนิตยา  ศิริคุณ
6. เด็กหญิงปณิตตา  ปฏิบัติ
7. เด็กหญิงประสิตา  สิทธิพงษ์
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ทิพย์ศักดิ์
 
1. นางนันท์นภัส  เจริญรวย
2. นางนงลักษณ์  นกพรม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุจีรกุลไกร
 
1. นางสาวบุญทริกา  หนองภักดี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  นามบุตร
 
1. Mrs.Maria  D.Balangue
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงพรพรรษา   เทียมศรี
 
1. นางนภัทร   ศิริเจริญแสง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ตรึกตรอง
 
1. นางสาวเกศมณี  โสภากุล
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  วิทยะวรกาญจน์
 
1. นางบุษกร  ยมจินดา
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงสิรินทรา  ชาวโคตร
 
1. นายเขษม  มหิงหาเดช
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงนฤนันท์  คำพิมพ์
 
1. MissKamilla Dania  D.Balangue
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำใส 1. เด็กหญิงลักษ์ขณา  สิงสา
 
1. นางฟ้างาม  ปลื้มจิต
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ 1. เด็กหญิงลูซี่  ลอร์ด
 
1. นางพิศมัย  เมตตา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สำเร็จ
 
1. นางสาวชุติมา  สินธุวานิช
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงจันทภา  สะอาดแก้ว
2. เด็กหญิงปลาย  ทารักษ์
3. เด็กหญิงพัณณิตา  หวังกาย
4. เด็กหญิงรสิตา   ชาญณรงค์ชัย
5. เด็กหญิงศรัญญา  ดำรงเกียรติกิตติ
 
1. นางสาวเพียงฝัน  ชนะภัย
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ   กันทา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงรัชดาพร  สระสังข์
2. เด็กหญิงวัลนิษา  สุรัตน์
 
1. นางสุธิศา  ทองคำ
2. นางสาวจิณณ์จุฑา  บุรินทร์รัมย์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงญานิกา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายปภังกร  บุญเถื่อน
 
1. นางสาวชิราวรรณ์  สว่างวงษ์
2. นางรุจิ  บุญช่วยเหลือ
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะแส 1. เด็กหญิงชลดา  สะเรือน
2. เด็กชายปิยวัตฒ์  มุ่งชอบกลาง
3. เด็กชายพิทยุตม์  บุญเหลือ
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์  โสพิมพ์
5. เด็กชายสุกฤษฎิ์  วงศ์ตรัส
6. เด็กหญิงโสรญา  ชนะศึก
 
1. นายศรายุทธ  ก่ายกอง
2. นายนางสาวกมลวรรณ  เนตรมณี
3. นายนางสุนันท์  นึกแจ้ง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1. เด็กชายกิตติภณ  หงอสูงเนิน
2. เด็กชายจัันทร์พิทักษ์  วงศ์จันทร์
3. เด็กชายชนะพงษ์  สีแป้
4. เด็กชายปัญจพล  อ่อนดี
5. เด็กชายพงศกร  จำเนียร
6. เด็กหญิงอนุชิดา  นาคเกี้ยว
 
1. นางสาวศิรินนา  ไชยสีหา
2. นางเสาวภา  มั่นประสิทธิ์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายก้องศักดิ์   ร่วมใจ
2. เด็กชายจักรพงษ์   กว่างสนิท
3. เด็กชายณัฐพงษ์    โกกอุ่น
4. เด็กชายณัฐพล   แซ่เตียว
5. เด็กชายนวมินทร์   ใจหาญ
6. เด็กชายปัณณธร   ประสิทธิเวช
7. เด็กชายภัทราวุธ   แหลมหลัก
8. เด็กชายศรายุทธ   มณีสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ   สมงาม
2. นายเอกพันธ์   พรมศร
3. นายณัฐพงษ์   พ่อค้า
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เจริญสุข
2. เด็กหญิงธนัชชา  คำแหง
3. เด็กหญิงบวช  วงศ์คงดี
4. เด็กหญิงพิรดาพร  ฟุ้งมาก
5. เด็กหญิงภคนันท์  อรัญวงศ์
6. เด็กหญิงภาวิดา  สุทธิสถิตย์
7. เด็กหญิงวรัญญา  สิรินิพัทธ์
8. เด็กหญิงสุนานันท์  ปานชาลี
9. เด็กหญิงสุวิมล  สำนักวิชา
10. เด็กหญิงอภิญญา  สิทธิรุ่ง
 
1. นายไพบูลย์  ราษร์เจริญ
2. นางสาวพัชรียา  สุขจิต
3. นายครรชิต  กั้อนพรหม
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุนนาค 1. เด็กหญิงน้ำฝน  มหิมา
2. เด็กหญิงปพิชญา  เชื้อบำรุง
3. เด็กหญิงพิชชา  กรุณานนท์
 
1. นางสาวยุพยง   สุวรรณโชติ
2. นางสาวนงลักษณ์  บุญล้อม
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงกัญรดา  สาระอาสิน
2. เด็กหญิงฉัตรกมล  จันทิสา
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พานทอง
 
1. นางสาวเสาวณีย์  พิมพ์ดี
2. นางสาววันสิริ  ยิ้มสวัสดิ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงปุทิตตา  ใจเย็น
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์  บำรุง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  บูระพันธ์
 
1. นายวรุตม์  สัจมั่น
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงกนกพร  พิกุล
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พลรักษ์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  สุทธิ์วงศ์
 
1. นางสาวอนงค์  ศึกษา
2. นางสาวอรทัย  ม่วงอ่อน
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนันทิตา  คุ้มทรัพย์
2. เด็กหญิงนิรชา  เผ่าพันธ์ดี
 
1. นางวรรณภา  จรัญเสริฐ
2. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินยาง 1. เด็กหญิงธิติมา  ประโยชน์ยงค์
2. เด็กชายพีรณัฐ  รื่นรมย์
 
1. นางสาววีนัส  ปราโมทย์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ชูครุฑ
2. เด็กชายอิสรภาพ  ลายอู๋
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ตามไธสง
2. นางสาวพรสุดา  นภาคเวช
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ธงทอง
2. เด็กหญิงวริศรา  เย็นปลื้ม
 
1. นางสาวมนต์ผกา  มะลิวัลย์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร   แก่นบุบผา
2. เด็กหญิงวรัญญา  จันทุมา
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นางสาวสุรินทร์พร  ดินวงศ์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงณัฐนรี  พุทธวงศ์
2. เด็กหญิงเอื้องอัมพร  แสงโลกีย์
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นางสาวสุรินทร์พร  ดินวงศ์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยางเอน 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  โบนกระโทก
 
1. นางสาวมลทกาญจน์  ชุณหเกษม
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงนภัทร  แหยมไทย
 
1. นางสุธิศา  ทองคำ
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชาลิณี   น้อยเจริญ
2. เด็กหญิงวรินธร  สุวรรณวัฒน์
 
1. นายคมสัน   คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ   ยังเหลือ
 
146 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังหิน 1. เด็กชายพงศกร  งามสม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สมุทรคีรี
 
1. นางสาวพิทยาภรณ์  สูแพะ
2. นางสาวสุธาวัลย์  ควรหา
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายธนพล  ปี่ทอง
2. เด็กหญิงภัทรภร  บำรุงราษฎร์
3. เด็กหญิงอารียา  คนธี
 
1. นายณรงค์เดช  ปุณขันธุ์
2. นางสาวกาญจนา  โพธิ์ทอง
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 1. เด็กชายถาม์พร   กล้าหาญ
2. เด็กชายสิทธิชาติ   หลงเจริญ
 
1. นางสาวปัณฑาลีย์   สุดลาภา
 
149 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสองสลึง 1. เด็กชายชยากร   เสน่ห์
2. เด็กชายธนาคม   สุวรรณโชติ
 
1. นางสาวญาดา   ศิริเจริญ
2. นางสาวชุติมา  สินธุวานิช
 
150 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ทรัพย์สะสม
2. เด็กหญิงนัดดา  ครองสติ
 
1. นางสาวอำพรรัตน์  ขำคม
2. นางสาวประนอม  เจริญชนท์
 
151 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงนุชนารถ  แพทย์รักษา
2. เด็กหญิงพัชราภา  ผลประดิษฐ์
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางพัชรี  นาคะเนจร
 
152 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงวนัชพร  ปลื้มผล
2. เด็กชายสราวุธ  ไชยวรรณ์
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวศุลี  ชัยกฤษ
 
153 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงน้ำบุศย์   เพชรก้อน
2. เด็กหญิงสุนารี  สนิทเหลือ
 
1. นางสาวประนอม  เจริญชนม์
2. นางสาวศุลี  ชัยกฤษ
 
154 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายคุณานนท์  รุ่งรุจี
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  กองสุข
 
1. นางสาวอนงค์  กล้าหาญ
2. นางสาวอัญชลี  ศรีสุราช
 
155 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายรณกร  ไชโย
2. เด็กชายศศกร   ห่างภัย
 
1. นายคมสัน   คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ   ยังเหลือ
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงชลิตา  วงศ์เกี่ย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กระแจ่ม
 
1. นายคมสัน  คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ  ยังเหลือ
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา 1. เด็กชายณัฐพล  ชงโค
2. เด็กชายธนพงษ์  อรุณ
3. เด็กชายธีรภัทร  แนบเนียน
 
1. นายกรเทพ  จันทนะผะลิน
2. นางสาวจุฑามาส  ไชยโย
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กชายธีรภัทร   บุญถี
2. นายประพัฒน์   พุทธชาติ
3. เด็กชายไกรสิทธิ์   ทองสร้อย
 
1. นายคมสัน   คงเอี่ยม
2. นางสาวโอปอ   ยังเหลือ
 
159 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ศุภโกศล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พนารักษ์
 
1. นายณรงค์เดช  ปุณขันธุ์
2. นางสาวนาถชนก  ช่างกุดเวียน
 
160 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายวันเฉลิม  สิงห์เหิน
 
1. นายณรงค์เดช  ปุณขันธุ์
2. นางสาวทิพวรรณ  กีทีประกูล
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายธนกฤต  นามเคน
2. เด็กชายประภากร  โครตบรรเทา
3. เด็กชายภานุ  อัมพรมหา
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นายการุณ  การเจริญดี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายกฤษดา  ดรายเยอร์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เบ้าทอง
3. เด็กชายเอกวัฒน์  โทพิลา
 
1. นายการุณ  การเจริญดี
2. นางสิริวรรณ   การเจริญดี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงธนพร  รายศิริ
2. เด็กหญิงปณิดา  ลี้ปฐมากุล
3. เด็กหญิงปณิตา  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ตระกูลดี
2. นางวาสนา  วงศ์น้อย
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงพินทุสร  แสงคำอินทร์
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ฉายาชวลิต
3. เด็กหญิงแสงดาว  คงประเสริฐ
 
1. นายการุณ   การเจริญดี
2. นางสิริวรรณ  การเจริญดี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กชายกวินนาถ  คำต่อตั้ง
2. เด็กหญิงจำม  ดอกไม้
3. เด็กหญิงชนากานต์  โภคสุทธิ
4. เด็กหญิงนภัสสร  กาญจนดุล
5. เด็กหญิงเสาวรัน  เฮง
6. เด็กหญิงแหละ  ศรีสุข
 
1. นางขวัญใจ  เอ็นดูราษฏร์
2. นางจันทรา  เอ็นดูราษฏร์
3. นางลาวัลย์  เสียงประเสริฐ
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กหญิงกิติยา  กล้วยเนียม
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชโย
3. เด็กหญิงธนาทิพย์  ชุ่มบริบูรณ์
4. เด็กหญิงปณิดา  ฉบังพงษ์
5. เด็กหญิงปวีณา  ไชโย
6. เด็กหญิงเนตรนภา  เหรียญทวนทอง
 
1. นางสิริวรรณ   การเจริญดี
2. นายการุณ  การเจริญดี
3. นางสาวสุพรรณารัตน์  เผ่าพันธ์ดี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงชลิตา  บุญก่อเกื้อ
2. เด็กหญิงศศิพิมพ์  เป็นพุ่ม
3. เด็กหญิงสโรชา  เสาวคนธ์
 
1. นางศิริรัตน์  เจริญ
2. นายจีราวุฒิ  ไมรินทร์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1. เด็กชายคฑาภัท  ภาวินศิริ
2. เด็กชายธนาธิป  จันรสุกรี
3. เด็กชายวิทยาทร  บุญมี
 
1. นายณรงค์  อนุกูลวงษ์
2. นายวัชรินทร์  มูลภักดี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา   เหล็กเพ็ชร
2. เด็กหญิงนิศารัตน์   ชีวะประไพ
3. เด็กหญิงสุวินี   โปร่งอากาศ
 
1. นายประพนธ์  ถนอมศักดิ์
2. นางสาวเยาวภา  บุตรดีวงศ์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะเดื่อ 1. เด็กชายตอรัก  สาจะรัญ
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ท่อนแก้ว
3. เด็กชายสมโภชน์  ศิลป์อุดม
 
1. นายจรัล  ห้อยระย้า
2. นางสาวมธุรส   ป้องความดี
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงพรพิมล   เอ็นดู
2. เด็กหญิงวิลาสินี   วงค์หงษ์
3. เด็กหญิงโชติมา   เอื้อเฟื้อ
 
1. นางสาวจีรวรรณ   ชำนาญช่าง
2. นางพัชมณ   สุขสำราญ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กชายธีรภัทร  มุลิ
2. เด็กหญิงนฤมล  นพรัตน์
3. เด็กหญิงปนัดดา  ไชยคำภา
 
1. นางโสพิศ  รื่นรมย์
2. นางสาวอำภา  พลอยแสง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 1. เด็กหญิงธนาภา  เย็นฉิว
2. เด็กหญิงพีรยา  ปราณนัทธี
3. เด็กหญิงอมลวรรณ  ประสงค์
 
1. นางนงนุช  คมขำ
2. นางสุจิตต์  เวชชิรารัตน์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ 1. เด็กชายจันทกร  สุขประโคน
2. เด็กชายธนภูมิ  สาระวัน
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อดทน
 
1. นางสาวชรินรัตน์  จันทร์เกษร
2. นางเกษม  ไม้คง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินหย่อง 1. เด็กหญิงจินตนา  วรวิลาท
2. เด็กหญิงจินตมาศ  ถนอมวงศ์
3. เด็กหญิงอริสา  เสาวคนธ์
 
1. นางนงนุช  คมขำ
2. นางสุจิตต์  เวชชิรารัตน์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม 1. เด็กหญิงนวรัตน์   พาแกดำ
2. เด็กชายประนต   ตั้งศิริ
3. เด็กหญิงรัญชนา   ไกรแก้ว
 
1. นางนิติยา   ถนอมศักดิ์
2. นายประพนธ์  ถนอมศักดิ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายธนภัทร  สุขัง
2. เด็กชายวีรพัทธิ์  หวังเจริญ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ภาคจิตร
 
1. นางสิรีวรรณ  การเจริญดี
2. นายการุณ  การเจริญดี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะลอย 1. เด็กชายณัฐกรณ์  ไทยน้อย
2. เด็กชายบารมี  ยั่งยืน
3. เด็กชายรณชัย  สิทธิบุศย์
 
1. นายการุณ  การเจริญดี
2. นางสิริวรรณ  การเจริญดี
 
179 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงนิรชา  ประสมศรี
 
1. นางรัชนี  แก้วประเสริฐ
 
180 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด 1. เด็กชายพัชรพล  ชังอินทร์
2. เด็กหญิงภัทราพร   ชังอินทร์
3. เด็กหญิงเนียด  ลี
 
1. นางสายทอง  แก่นสาร
 
181 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ 1. เด็กหญิงณัฏฐพิชชา  กฤษ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงภคพร  หวานเสนาะ
3. เด็กชายเดชาชัย  บุตรดีคำ
 
1. นางประทุม  รอดระหงษ์
2. นางสาวอัจฉรี  สรรพคุณ
 
182 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคงคาวราราม 1. เด็กชายภาณุพงศ์  โสสองชั้น
 
1. นางธิติมา  ผลดี