หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.วัดพรหมสาคร ร.ร.วัดสังฆราชาวาส
ระหว่าง วันที่ 1. 4 และ 5 พฤศจิกายน 2557

[ ทั้งหมด   1 พ.ย. 2557   4 พ.ย. 2557   5 พ.ย. 2557   7 พ.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 พ.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง ม. 3/2 5 พ.ย. 2557 09.00-13.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง ม. 3/1 5 พ.ย. 2557 09.00-13.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 2 ห้อง ม. 1/2 5 พ.ย. 2557 09.00-13.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ป.6/3 5 พ.ย. 2557 09.00-13.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ป.6/1 5 พ.ย. 2557 09.00-13.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ป. 6/2 5 พ.ย. 2557 09.00-13.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 5 พ.ย. 2557 09.00-13.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารเรียนอนุบาล ชั้น 2 ห้อง คอมฯ 1 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารเรียนอนุบาล ชั้น 2 ห้อง คอมฯ 1 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม.2/2 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ม. 2/1 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ป.5/1 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต 5 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต 5 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต 5 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต 5 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต 5 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต 5 พ.ย. 2557 13.00 - 16.30
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานธรรม 5 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานธรรม 5 พ.ย. 2557 13.00 - 16.30
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต 5 พ.ย. 2557 13.00 - 16.30
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 3 พรหมนิมิต 5 พ.ย. 2557 13.00 - 16.30
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สนามฟุตบอล 5 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สนามฟุตบอล 5 พ.ย. 2557 13.00 - 16.30
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร สนามฟุตบอล 5 พ.ย. 2557 13.00 - 16.30
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานธรรม 5 พ.ย. 2557 13.00 - 16.30
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานธรรม 5 พ.ย. 2557 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุม ชั้น 3 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุม ชั้น 3 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุม ชั้น 1 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ศูนย์ศึกษาวสุภัทร) ชั้น 2 5 พ.ย. 2557 09.00-16.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ศูนย์ศึกษาวสุภัทร) ชั้น 2 5 พ.ย. 2557 09.00-16.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ศูนย์ศึกษาวสุภัทร) ชั้น 2 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุม ชั้น 2 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 สพป.สิงห์บุรี ห้องประชุม ชั้น 2 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานธรรมหน้าเสาธง 5 พ.ย. 2557 09.00-10.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานธรรมหน้าเสาธง 5 พ.ย. 2557 09.00-10.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานธรรมหน้าเสาธง 5 พ.ย. 2557 09.00-15.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานธรรมหน้าเสาธง 5 พ.ย. 2557 10.00-16.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร ลานธรรมหน้าเสาธง 5 พ.ย. 2557 09.00-10.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารห้องสมุด ชั้น 2 5 พ.ย. 2557 09.00-16.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารห้องสมุด ชั้น 2 5 พ.ย. 2557 09.00-16.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารห้องสมุด ชั้น 2 5 พ.ย. 2557 09.00-16.00
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ ชั้น 1 ห้อง ประชุมสิงหวัฒนพาหะ 5 พ.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
4 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
5 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
6 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
7 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
8 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
9 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
10 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
11 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
12 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
13 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
14 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
15 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
16 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
17 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
18 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 SK Park เวทีหน้า SK Park 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป
5 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 พ.ย. 2557 08.30 น. เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส สนามกีฬา 5 พ.ย. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 SK Park ชั้น 2 5 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
2 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 SK Park ชั้น ล่าง ห้อง สมุด 5 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
3 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 SK Park ชั้น 2 5 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00
4 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 SK Park ชั้น 2 5 พ.ย. 2557 08.30 - 12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ 5 พ.ย. 2557 09.00 - 10.00
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคาร 1 สิงหวัฒนพาหะ 5 พ.ย. 2557 09.00 - 10.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารห้องสมุด ชั้น บน 5 พ.ย. 2557 10.00-12.00
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดพรหมสาคร อาคารห้องสมุด ชั้น บน 5 พ.ย. 2557 10.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ บุญประกอบ ขีวะธรรม 081-8527454 pra_kop1@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]