หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-sbr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายสมพร แพรม้วนผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีรองประธานกรรมการ
2. นางสาวลำจวน นิชเปี่ยมโรงเรียนวัดข่อยกรรมการ
3. นางสาวอัศนี พรประเสริฐโรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
4. นางสาวศิริพร โพธิ์จูโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
5. นางวรรณดี ไข่สิงห์ทองโรงเรียนวัดเก้าชั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายสมยศ สังข์สอาดผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดล่องกระเบาประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณี ศักดิ์ชัยสมบูรณ์โรงเรียนวัดบางปูนกรรมการ
3. นางรำพึง มีกลิ่นโรงเรียนวัดโคปูนกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ เงินเมืองโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ วิริยะโรงเรียนวัดประดับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวสรรเสริญ สุวรรณ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสมใจ จีนเท่ห์โรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการ
3. นางรัตนา สีหบุตรโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นางชไมพร เพ็งบุญโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
5. นางสายรุ้ง ชื่นชมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ จันทร์แก้วผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโสภาประธานกรรมการ
2. นายวัชริศ หอมกรุ่นโรงเรียนวัดจักรสีห์กรรมการ
3. นางสุชาดา พยัคฆะโรงเรียนวัดน้อยกรรมการ
4. นางถุงเงิน ขจรเจริญศักดิ์โรงเรียนวัดข่อยกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา พลอยพราวโรงเรียนชุมชนวัดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายมงคล เครือทิวาผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบ้านกลับประธานกรรมการ
2. นางประไพ สิงหาโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคีกรรมการ
3. นางสมพิศ อินทุมานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
4. นางสาวขวัญวิภา ภู่แสโรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
5. นางประทิน งามพร้อมโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอุดมพร ตาระกาโรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. นางวิภา อ่วมน้อยโรงเรียนวัดตะโกรวมกรรมการ
3. นางปราณี ตาระกาโรงเรียนวัดคีมกรรมการ
4. นางอารี สุวรรณหงษ์โรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
5. นางชนิดาภา สุระขันธ์โรงเรียนชุมชนวัดดงยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวยุพา บุญอนันต์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดประดับประธานกรรมการ
2. นายธวัช โพธิ์ไพจิตรโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางวรรณี จันทร์พ่วงโรงเรียนวัดตุ้มหูกรรมการ
4. นางฉัตรนภา กลั่นกลิ่นโรงเรียนวัดตะโกรวมกรรมการ
5. นางวะจี ชะเอมโรงเรียนวัดห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายสุนทร ภู่แพรโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชำนิ มีจันทร์โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมกรรมการ
3. นางผิวทอง ขำศรีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ บ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ โพธิ์หอมศิริโรงเรียนวัดพระปรางค์มุนีกรรมการ
5. นางสมปอง แว่นไธสงโรงเรียนวัดกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลทิพย์ ใจเที่ยงโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆารามประธานกรรมการ
2. นางสุจารี หอมนานโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์กรรมการ
3. นางจำเนียร วงษ์ต่ายโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ ปานบุญโรงเรียนวัดเก้าชั่งกรรมการ
5. นางวรรณา ใสสว่างโรงเรียนวัดวิหารขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางประมวล ศรีสุธรรมศักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสนั่น สุขวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นางสาวขันทอง ชูจันทร์โรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
4. นางสาวยุพร สุคันธวิภัติโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีกรรมการ
5. นางสุภาพ วงษ์จันนาโรงเรียนวัดประโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายศรชัย ศุภสิทธิกุลชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดขุนสงฆ์ประธานกรรมการ
2. นางเทียมจิตร สุนทรนนท์โรงเรียนวัดคีมกรรมการ
3. นางปราณี ศรีงามโรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
4. นางสาวรุจิรา จารุฤทัยกานต์โรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
5. นางบุญเตือน เกิดขำโรงเรียนอนุบาลท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางบังอร ระย้าย้อยผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดวังขรณ์ประธานกรรมการ
2. นางเสาวล้กษณ์ ม่วงงามโรงเรียนวัดถอนสมอกรรมการ
3. นางประนอม สุขโขโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
4. นางลัดดา คำวิจิตรโรงเรียนวัดประศุกกรรมการ
5. นางกุหลาบ นิตยากรณ์โรงเรียนวัดโคปูนกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายพะเนตร์ วัดทรัพย์โรงเรียนบ้านทุ่งกลับประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ นีระโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางวิภา อ่วมน้อยโรงเรียนวัดตะโกรวมกรรมการ
4. นายปรีชา ขำฟักโรงเรียนชุมชนวัดตราชูกรรมการ
5. นางลัดดา ตันอารีย์โรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางธัญรัศม์ โชติปิติเจริญรัฐโรงเรียนวัดถอนสมอประธานกรรมการ
2. นางภาวินี ทองรัตนะโรงเรียนวัดห้วยกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ปานบุญโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการ
4. นางรัตนา แสงประทีปทองโรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)กรรมการ
5. นางขนิษฐา คงสมบูรณ์โรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.วีระ เมืองรามัญโรงเรียนวัดโฆสิทธารามประธานกรรมการ
2. นายวินัย โชติพนัสโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
3. นางสาวเจนเนตร์ พันธุเกตุโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
4. นางสาวสมพิส ชลอวงษ์โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ โตอ่อนโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายอภิรักษ์ ลือพงษ์โรงเรียนวัดพรหมสาครประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ บุญวงค์โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
3. นางเรณู พุดมอญโรงเรียนวัดแหลมคางกรรมการ
4. นางบุบผา แตงมีแสงโรงเรียนวัดโคปูนกรรมการ
5. นางสาวภาวนา อินทร์จันทร์ดีโรงเรียนวัดหนองสุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสุภรีย์ เย็นจิตรโรงเรียนวัดหนองสุ่มประธานกรรมการ
2. นางรัชนีย์ ด่วนถาโรงเรียนวัดจักรสีห์กรรมการ
3. นายประยุทธ ยิ้มเทียนโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
4. นายชาญ ธงชัยโรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางนิตยา อยู่เจริญโรงเรียนชุมชนว้ดกลางท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายอภิรักษ์ ลือพงษ์โรงเรียนวัดพรหมสาครประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ บุญวงค์โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
3. นางเรณู พุดมอญโรงเรียนวัดแหลมคางกรรมการ
4. นางบุบผา แตงมีแสงโรงเรียนวัดโคปูนกรรมการ
5. นางสาวภาวนา อินทร์จันทร์ดีโรงเรียนวัดหนองสุ่มกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสุภีร์ เย็นจิตรโรงเรียนวัดหนองสุ่มประธานกรรมการ
2. นางรัชนีย์ ด่วนถาโรงเรียนวัดจักรสีห์กรรมการ
3. นายประยุทธ ยิ้มเทียนโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
4. นายชาญ ธงชัยโรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางนิตยา อยู่เจริญโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายวิชัย เพ็งบุญโรงเรียนวัดท่าอิฐประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ พิลาวัลย์โรงเรียนชุมชนวัดม่วงกรรมการ
3. นายสุขสันต์ เประยะไพธิเดชโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
4. นายอภิรักษ์ ลือพงษ์โรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมขวัญ เอมแสงโรงเรียนอนุบาลบางระจันประธานกรรมการ
2. นางรัชญา คุณาวรปัญญาโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายอิทธิฤทธิ์ พงษืปิยะรัตน์ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
4. นายสุรพล ประไกลวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ บ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางปวันรัตน์ ธนาโรจน์ปิติพรโรงเรียนวัดถอนสมอประธานกรรมการ
2. นางกินรี แย้มขยายโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการ
3. นายภิรมย์ ก้านธงชัยโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีกรรมการ
4. นางประนอม เหล่าพงษ์แก้วโรงเรียนวัดวิหารขาวกรรมการ
5. นางเฉลิมศรี มั่นทัพโรงเรียนวัดประโชติการามกรรมการ
6. นางกาญจนา เต่าทองโรงเรียนค่ายบางระจันกรรมการ
7. นายวีระศักดิ์ กุลฉัตรศิริโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธืผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายอนุรักษ์ เกสแก้วโรงเรียนวัดสิงห์ประธานกรรมการ
2. นางฐิตากรณ์ วินิทธานันท์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา รอดไพโรงเรียนวัดเตยกรรมการ
4. นางวรินทรา ชัยบูรณ์โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์กรรมการ
5. นางสาวสุภัทตรา ธรรมวิมลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ บ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
6. นางสาวพนิดา เจริญสุขมั่งมีโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
7. นางภาวินี ทองวัฒนะโรงเรียนวัดห้วยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางพะยอม วงษ์คลังโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสายพิณ บุญวงค์โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
3. นางสาวกุลธิดา อ่อนมีโรงเรียนวัดสาธุการามกรรมการ
4. นางรัชนีย์ ด่วนถาโรงเรียนวัดจักรสีห์กรรมการ
5. นางสมนึก เกสแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
6. นางสาวพัชรีวรรณ กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางวราภรณ์ กุลฉัตรศิริโรงเรียนวัดกลางกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายประเสริฐ เกิดรพโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางบุญแต่ง หัสภาดลโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
3. นางดารณี ถึงนาคโรงเรียนวัดบางปูนกรรมการ
4. นางสาวอุทุมพร มงคลโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธืผลกรรมการ
5. นางวาสนา เข็มวรรณโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทัศญา ภักดีโรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ปานเปียโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ วิจารณ์ปรีชาโรงเรียนวัดคีมกรรมการ
4. นายสมชาย เปี่ยมสุขโรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการ
5. นางสาวดลนภา เอมอินทร์โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายสกลพร โสภาจารีย์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดตึกราชาประธานกรรมการ
2. นายอาณัฐ ทองอยู่โรงเรียนวัดบ้านกลับกรรมการ
3. นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งสว่างโรงเรียนวัดกระทุ่มปี่กรรมการ
4. นางดวงดาว โตโสภณโรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)กรรมการ
5. นายสมบัติ กรัตนุถะโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสุท้ศน์ นาวีระผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดน้อยประธานกรรมการ
2. นางมุณี แย้มสวัสดิ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นางวรรพร นาวีระโรงเรียนวัดแหลมคางกรรมการ
4. นางสาวประนอม ล้ำเลิศโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
5. นางสาวอำนวย บุญมาทิตโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางศศิธร แพรเจริญผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา ยอดสร้อยโรงเรียนวัดห้วยกรรมการ
3. นางนันทิกร ทองคำปั้นโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
4. นางสุนันทา งามสอาดโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาสกรรมการ
5. นางสาววันทนีย์ นะยะเนตร์โรงเรียนวัดเก้าชั่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ สุขุมะโรงเรียนวัดหัวว่าวประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ทรวดทรงโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
3. นายสุริยะ ซื่อตรงโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์กรรมการ
4. นางสุกัญญา ศรีทรงโรงเรียนวัดจักรสีห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ สุขสบายผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโคปูนประธานกรรมการ
2. นางเสริมศิริ พระเนตรโรงเรียนวัดโพธิ์ชัยกรรมการ
3. นายไพศาล นาวีระโรงเรียนวัดยางกรรมการ
4. นางนพรัตน์ พงษ์ยิ้มโรงเรียนวัดถอนสมอกรรมการ
5. นางรัชนีกร กลิ่นขจรโรงเรียนวัดเก้าชั่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางยุพดี นฤทุกข์โรงเรียนวัดพรหมสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวณิรดา นวนครามโรงเรียนวัดถอนสมอกรรมการ
3. นางอำนวย เข็มเพ็ชรโรงเรียนวัดการ้องกรรมการ
4. นางภัทรีวรรณ ทรายแก้วโรงเรียนวัดเตยกรรมการ
5. นางจำเนียร ใจดีโรงเรียนวัดตุ้มหูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางศศิธร แพรเจริญผุ้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางปภัชญา ยอดสร้อยโรงเรียนวัดห้วยกรรมการ
3. นางนันทิกร ทองคำปั้นโรงเรียนว้ดพรหมสาครกรรมการ
4. นางสุนันทา งามสะอาดโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาสกรรมการ
5. นางสาววันทนีย์ นะยะเนตร์โรงเรียนวัดเก้าชั่งกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิรันดร์ สุขุมะผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหัวว่าวประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ทรวดทรงโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
3. นายสุริยะ ซื่อตรงโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์กรรมการ
4. นางสุกัญญา ศรีทรงโรงเรียนวัดจักรสีห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายธงชัย กุลพรหมสโรผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดดงยางประธานกรรมการ
2. นางสาธุพร สุคันธวิภัติโรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์กรรมการ
3. นางวีนา ตั้งจิตประสงค์โรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการ
4. นางธัญรัศม์ โชติปิติเจริญรัฐโรงเรียนวัดถอนสมอกรรมการ
5. นายจีรชัย พูลเจริญศิลป์โรงเรียนวัดบ้านลำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสิงห์ชัย แพรเจริญโรงเรียนวัดสาธุการามประธานกรรมการ
2. นายถวิล สำริดเปี่ยมโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ อนุตโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ บ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
4. นายชูชำติ บริบาลโรงเรียนวัดโคปูนกรรมการ
5. นายพิเชฐ อินวกูลโรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ พึ่งน้อยผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ บ่ายเที่ยงโรงเรียนวัดโบสถ์ (ท่าช้าง)กรรมการ
3. นายธีรพล บุญสร้างโรงเรียนวัดตะโหนดกรรมการ
4. นางอำไพ คำรอดโรงเรียนวัดวังขรณ์กรรมการ
5. นายชาญวิทย์ จิตตะสุขีกุลโรงเรียนวัดท่าอิฐกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชันสูตรประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ร่างใหญ่โรงเรียนวัดเตยกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เหม่ชัยภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัดกรรมการ
4. นายธวัช ไกรเดชโรงเรียนชุมชนวัดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชันสูตรประธานกรรมการ
2. นายพิชิต ร่างใหญ่โรงเรียนวัดเตยกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เหม่ชัยภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัดกรรมการ
4. นายธวัช ไกรเดชโรงเรียนชุมชนวัดม่วงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมานะ ทองรักษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันประธานกรรมการ
2. นางจินดา ศรีดำโรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการ
3. นายเดชา ถึงนาคโรงเรียนวัดบางปูนกรรมการ
4. นางนิธินันท์ อุ่นประเสริฐโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาสกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ ดิษฐ์พงษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดท่าอิฐประธานกรรมการ
2. นายวิทยา ตาระกาโรงเรียนวัดสามัคคีธรรมกรรมการ
3. นางสุจารี หอมนานโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนกรรมการ
4. นางสุอัญญา กล้าเอี่ยมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
5. นางจินตนา เรืองสกุลโรงเรียนวัดโภคาภิวัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมานะ ทองรักษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันประธานกรรมการ
2. นางจินดา ศรีดำโรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการ
3. นายเดชา ถึงนาคโรงเรียนวัดบางปูนกรรมการ
4. นางนิธินันท์ อุ่นประเสริฐโรงเรียนวัดพรหมเทพาวาสกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุจิตรา ศุภพงษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดประโชติการามประธานกรรมการ
2. นางมุณี แย้มสวัสดิ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นายชิงชัย บุญเที่ยงโรงเรียนวัดกระดังงากรรมการ
4. นายสมควร บุญเอี่ยมโรงเรียนวัดวังขรณ์กรรมการ
5. นางสาวกรองทอง เอี่ยมเขียวโรงเรียนวัดวิหารขาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาววัชรี ศรีบุญนาคโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเครือวิล กลับดีโรงเรียนวัดตุ้มหูกรรมการ
3. นายจรูญ เรือนหลวงโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
4. นายปัญญา บุรีเรืองโรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
5. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธืผลกรรมการ
6. นางกอบกุล ลังกาพินธุ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายดิเรก เนียมคำผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโฆสิทธารามประธานกรรมการ
2. นางเยาวเรศ กุลวิทย์โรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
3. นายดำรง เพิงสงเคราะห์โรงเรียนวัดตุ้มหูกรรมการ
4. นายสุวัฒน์ โพธิ์เลี้ยวโรงเรียนพิกุลทองกรรมการ
5. นางเสาวพร หวังกลุ่มกลางโรงเรียนวัดแหลมคางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชันสูตรประธานกรรมการ
2. นางประสบสุข จันทร์งามโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ มีหิรัญโรงเรียนวัดชีปะขาวกรรมการ
4. นายชาลี บุญเสริมโรงเรียนวัดกระทุ่มปี่กรรมการ
5. นางอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเพิ่มศักดิ์ บัวรักษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดชันสูตรประธานกรรมการ
2. นางประสบสุข จันทร์งามโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ มีหิรัญโรงเรียนวัดชีปะขาวกรรมการ
4. นายชาลี บุญเสริมโรงเรียนวัดกระทุ่มปี่กรรมการ
5. นางอุษณีย์ จันทรวิลักษณ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอังคนา อินทร์กระวีผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโพธิ์หอมประธานกรรมการ
2. นางสมควร พัวพานิชโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการ
3. นางมณฑา พลสามารถโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรีกรรมการ
4. นางประทีป อินทร์เอี่ยมโรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการ
5. นางกองแก้ว ศาสตร์สกุลโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายสุรชัย ร่มโพธิ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดน้อยนางหงษ์ประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ นนท์แก้วโรงเรียนวัดเก้าชั่งกรรมการ
3. นางภัททิรา สุนทรภักดีโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
4. นางนาฏลิกา คลังเงินโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
5. นางสาวสังเวียน เกิดแก้วโรงเรียนวัดชันสูตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ทำดีผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดแหลมคางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุเทพ ชมจันทร์โรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
3. นางสุนัน เครือทิวาโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
4. นางสุชาดา แสงสว่างโรงเรียนวัดข่อยกรรมการ
5. นางสุกัญญา รุ่งแสงโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวบังอร เขียวรอดผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดการ้องประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร กลิ่นขจรโรงเรียนวัดเก้าชั่งกรรมการ
3. นางสาวจำเนียร วงษ์ต่ายโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ เจริญอินทร์โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)กรรมการ
5. นางสายพิณ เชื้อปุยโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางศรีรัตน์ บัวใหญ่ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนีประธานกรรมการ
2. นางสุภา จันทาโรงเรียนวัดศรีสาครกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ วิริยะโรงเรียนวัดประดับกรรมการ
4. นางบุปผา กล่อมเกลี้ยงโรงเรียนวัดโพธิ์สำราญ (ไผ่ขาด)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ภู่แพรผู้อำนวยการ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางธนาธิป สิงห์ดีโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางคัชรินทร์ สุจิตรานนท์โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางรำเพย เตียศรีพัฒนสุขโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
5. นางวีนัส ร่างใหญ่โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายร่าเริง รักชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหนองสุ่มประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ อินวกูลโรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายกมล ทองสุขโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคีกรรมการ
4. นางวิราพร เต่งภาวดีโรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ นามเทียรโรงเรียนวัดเสือข้ามกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายร่าเริง รักชัยผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหนองสุ่มประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ ศีลวิบูลย์โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการ
3. นายธนู อ่วมน้อยโรงเรียนวัดสิงห์กรรมการ
4. นายจิระชัย พูลเจริญศิลป์โรงเรียนวัดบ้านลำกรรมการ
5. นางเหรีญทอง ฉาบแก้วโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
6. นายวัชระ เสือโตโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธืผลกรรมการ
7. นายมานะ เพ็งบุญโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
8. นายชวลิตร สายเนตรโรงเรียนวัดห้วยกรรมการ
9. นายมนัส ใจมั่นคงโรงเรียนวัดเตยกรรมการ
10. นางสาวเพ็ญศรี คำทองโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
11. นางบุษกรณ์ เจริญสุขโรงเรียนวัดตุ้มหูกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย เครือทิวาผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการ
2. นางอรพันธ์ รักงามโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
3. นายจรูญ เรือนหลวงโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
4. นางวรรณี แจ่มศิริพงษ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายทวีป อ่ำศรีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
6. นางทิวา หุตมานโรงเรียนชุมชนวัดดงยางกรรมการ
7. นายปรีชา ตั้งจิตประสงค์โรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายเด่นเชิงชาย คร้ามแสงผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินประธานกรรมการ
2. นางอุทุมพร ตาลแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการ
3. นางปราณี ศรีงามโรงเรียนวัดบ้านลำกรรมการ
4. นางนันทา รักซ้อนโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
5. นายชูชาติ สุดจิตร์โรงเรียนวัดตะโหนดกรรมการ
6. นางพัชรินทร์ เพ็งบุญโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
7. นายสุริยะ ซื่อตรงโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสาวณีรนุช สกุลณีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร ประเสริฐผลโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์กรรมการ
3. นางดาหวัน บ่ายเที่ยงโรงเรียนวัดโบสถ์ (ท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวณีรนุช สกุณีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร ประเสริฐผลโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์กรรมการ
3. นางดาหวัน บ่ายเที่ยงโรงเรียนวัดโบสถ์ (ท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวณีรนุช สกุุณีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจพร ประเสริฐผลโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์กรรมการ
3. นางดาหวัน บ่ายเที่ยงโรงเรียนวัดโบสถ์ (ท่าช้าง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางวิภาพร อนุสิฎฐกุลโรงเรียนวัดแหลมคางกรรมการ
2. นางสมาพร เจริญเกตุโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางวิภาพร อนุสิฎฐกุลโรงเรียนวัดแหลมคางกรรมการ
2. นางสมาพร เจริญเกตุโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางวิภาพร อนุสิฎฐกุลโรงเรียนวัดแหลมคางกรรมการ
2. นางสมาพร เจริญเกตุโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสมพล ผิวสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดตราชูประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เพชรไทยโรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นายประสาร รุ่งแสงโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประสาร รุ่งแสงโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เพชรไทยโรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
3. นางสมคิด ปั้นเจริญโรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)กรรมการ
4. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสมคิด ปั้นเจริญโรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)กรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา สมัครการโรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุขกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสมคิด ปั้นเจริญโรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)กรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา สมัครการโรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุขกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสมคิด ปั้นเจริญโรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)กรรมการ
2. นางสาววรรณวิภา สมัครการโรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุขกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสมพล ผิวสะอาดโรงเรียนชุมชนวัดตราชูประธานกรรมการ
2. นายประสาร รุ่งแสงโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เพชรไทยโรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
4. นางสมคิด ปั้นเจริญโรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
2. นางอริยา บริสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาศ บุญทองโรงเรียนวัดบ้านลำกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
2. นางอริยา บริสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาศ บุญทองโรงเรียนวัดบ้านลำกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางรวิสุดา อมตะพิงกุลโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
2. นางอริยา บริสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีกรรมการ
3. นางจุฑามาศ บุญทองโรงเรียนวัดบ้านลำกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ พรหมรวมมิตรกรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ พรหมรวมมิตรกรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ พรหมรวมมิตรกรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ พรหมรวมมิตรกรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ พรหมรวมมิตรกรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ พรหมรวมมิตรกรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ พรหมรวมมิตรกรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ พรหมรวมมิตรกรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ พรหมรวมมิตรกรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ พรหมรวมมิตรกรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)กรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)กรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)กรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)กรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)กรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)กรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายอุเทน เปียหลอโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณกรรมการ
2. นายวิทยา โหจันทร์โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)กรรมการ
3. นายธีมารัฐ ชูชัยมงคลโรงเรียนวัดเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลประธานกรรมการ
2. นายภากร ใจเพียรโรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายมาโนช บุญประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชูจันทร์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์ กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชูจันทร์โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชูจันทร์โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชูจันทร์โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชูจันทร์โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชูจันทร์โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชูจันทร์โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ชูจันทร์โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ชูจันทร์โรงเรียนวัดประสาทประธานกรรมการ
2. นางสมควร สุขปานโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางโอภา กลัดเทศโรงเรียนอุดมศิลป์กรรมการ
4. นายวิษณุ กวีวุฒิพันธ์โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ดวงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
2. นางจันทนา ปานรัตน์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
3. นางทิพจุฑา ศรอากาศโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
4. นางกฤษณา ทิชินพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)กรรมการ
5. นางบุญนาค ชูชื่นโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยากรรมการ
6. นางรัชญา ติยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ดวงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
2. นางจันทนา ปานรัตน์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
3. นางกฤษณา ทิชินพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)กรรมการ
4. นางทิพจุฑา ศรอากาศโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
5. นางบุญนาค ชูชื่นโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยากรรมการ
6. นางรัชญา ติยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ดวงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
2. นางจันทนา ปานรัตน์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
3. นางกฤษณา ทิชินพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)กรรมการ
4. นางทิพจุฑา ศรอากาศโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
5. นางบุญนาค ชูชื่นโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยากรรมการ
6. นางรัชญา ติยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี ดวงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
2. นางจันทนา ปานรัตน์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
3. นางกฤษณา ทิชินพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)กรรมการ
4. นางบุญนาค ชูชื่นโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยากรรมการ
5. นางทิพจุฑา ศรอากาศโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
6. นางรัชญา ติยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางอัญชลี ดวงแก้วโรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหินกรรมการ
2. นางจันทนา ปานรัตน์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
3. นางกฤษณา ทิชินพงษ์โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)กรรมการ
4. นางทิพจุฑา ศรอากาศโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
5. นางบุญนาค ชูชื่นโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยากรรมการ
6. นางรัชญา ติยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลประธานกรรมการ
2. นายภากร ใจเพียรโรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายมาโนช บุญประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางจันทร์เพ็ญ กลับดีผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดไผ่ดำประธานกรรมการ
2. นางอรพินท์ จ่าหมื่นไวย์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวช่อทิพย์ แจ้งศิลป์โรงเรียนวัดศรีสาครกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ เกียรติงามโรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์ฉวี จิตบรรพตผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดตุ้มหูประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา ผูกเกสรโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
3. นางสรญา อินทุมานโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีกรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ นามเทียรโรงเรียนวัดเสือข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอุษณีย์ เกิดลอยโรงเรียนวัดโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญนำ แจ่มฟ้าโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
3. นางเสนียม พันธุ์ไทยโรงเรียนวัดโคกพระกรรมการ
4. นางสาวสายพิณ มาคล้ายโรงเรียนวัดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางเครือวิล กลับดีโรงเรียนวัดตุ้มหูประธานกรรมการ
2. นางนราภรณ์ สุทธกุลโรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการ
3. นางเพ็ญกมล ศรีสวการย์โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)กรรมการ
4. นางทัศนีย์ จั่นหนูโรงเรียนบ้านคูเมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวกมลทิพย์ ใจเที่ยงผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆารามประธานกรรมการ
2. นางณีรนุช ศิริกุลโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวกรองทอง เอี่ี่ยมเขียวโรงเรียนวัดวิหารขาวกรรมการ
4. นางสาวธมน ขาวนิลรัตน์โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ สวัสดิ์พงษ์โรงเรียนวัดพรหมสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญา ทิพยสุวรรณมาลาโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวนุจรี ไชยสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม)กรรมการ
4. นางนนทยา เข็มงูเหลือมโรงเรียนวัดถอนสมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางหนึ่งฤทัย วินทะไชยโรงเรียนวัดคีมประธานกรรมการ
2. นางณัฐนรี สะทีโรงเรียนวัดกลางกรรมการ
3. นางสาวธนาศรี จารุเสรณีย์โรงเรียนวัดล่องกระเบากรรมการ
4. นางสาวบุญส่ง สิงห์ดีโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนันทนา ยะวิญชาญโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางจินตนา เจษฎาถาวรวงษ์โรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
3. นางอุบล สุ่มประเสริฐโรงเรียนวัดกระทุ่มปี่กรรมการ
4. นางอำนวย ภู่ขาวโรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายสุชิน ทดแทนผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดตะโกรวมประธานกรรมการ
2. นางรัตน์ธิดา เอี่ยมงามโรงเรียนชุมชนวัดม่วงกรรมการ
3. นางสุธาทิพย์ สายแสวงโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วลี สุขปานโรงเรียนวัดประดับกรรมการ
5. นางสาวเดือนเพ็ญ ตุ้มชีโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสมถวิล กันภัยโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา คำมากโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวอาริสา จันทร์สมวงศ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
4. นางสวรรค์ บุญเอื้อโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางลัดดา โพธิ์ไพจิตรโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสุภาพ แก้วบัวโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
3. นางสาวสิริวรรณ โพธิ์ทองโรงเรียนชุมชนวัดดงยางกรรมการ
4. นางสาวปราณิสรา น้อยศรีโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางวิภาพร เต่งภาวดีโรงเรียนชุมชนวัดเทพมงคลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางจินดา ชมดงโรงเรียนวัดโฆสิทธารามประธานกรรมการ
2. นางฉัตรยุพิน บ่ายเที่ยงโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
3. นางสาวนุชรี ปลั่งดีโรงเรียนวัดยางกรรมการ
4. นางวรรณดี ไข่สิงห์ทองโรงเรียนวัดเก้าชั่งกรรมการ
5. นางวัฒนี โล่เงินโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยากรรมการ
6. นางสมทรง กลิ่นคงโรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางจินดา ชมดงโรงเรียนวัดโฆสิทธารามประธานกรรมการ
2. นางฉัตรยุพิน บ่ายเที่ยงโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
3. นางสาวนุชรี ปลั่งดีโรงเรียนวัดยางกรรมการ
4. นางวรรณดี ไข่สิงห์ทองโรงเรียนวัดเก้าชั่งกรรมการ
5. นางวัฒนี โล่เงินโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยากรรมการ
6. นางสมทรง กลิ่นคงโรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอาจหาญ ภู่ตันผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดกระโจมกรรมการ
2. นางลัดดา กองสุขโรงเรียนวัดถอนสมอกรรมการ
3. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
4. นายอุทัย มั่นทัพโรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)กรรมการ
5. นายนิติธร มัตติโกโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
6. นายไพฑูรย์ อ่อนนิ่มโรงเรียนวัดเสาธงทองกรรมการ
7. นายธวัชชัย วิหารธรรมเมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
8. นายมาโนช บุญประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นางสาวเงินงาม พ่อค้าทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมพิชญ์ วงด้วงโรงเรียนวัดจักรสีห์กรรมการ
3. นายนิติธร มัตติโกโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ อ่อนนิ่มโรงเรียนวัดเสาธงทองกรรมการ
5. นายอรัญ ทองคำปั้นโรงเรียนปราสาทวิทยากรรมการ
6. นายภาณุวิทย์ อินทร์แก้วโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์กรรมการ
7. นางสาวรัศมี ตู้จินดาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร)กรรมการ
8. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
9. นายมาโนช บุญประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายมานิตย์ อิ่มอ่องผู้อำนวยการ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุครีพ สอนเครือผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดโคกพระกรรมการ
3. นายจำรัส อินทร์พยุงโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายวิทยา ทองสุพรรณ์นักวิชาการเรือนจำ จังหวัดสิงห์บุรีกรรมการ
5. นายนิติธร มัตติโกโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
6. นายสุธีร์ เครือวรรณ์โรงเรียนวัดเชียงรากกรรมการ
7. นายมาโนช บุญประเสริฐโรงเรียนวัดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสาววารุณีย์ บุญคงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางศรีรัตน์ ดารามาศผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ กันภัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกรรมการ
4. นางสาวจงกล เรือนงามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกรรมการ
5. นางสาวบุศรินทร์ บุญรอดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ ดิษพงษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดท่าอิฐประธานกรรมการ
2. นางกุหลาบ นิตยาภรณ์โรงเรียนวัดโคปูนกรรมการ
3. นายบำรุง ฉายชูวงษ์โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์กรรมการ
4. นางศิริลักษณ์ เงินเมืองโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางอรพินท์ ม่วงเขียวโรงเรียนวัดกระทุ่มปี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐิกานต์ รักนาคผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดบ้านลำประธานกรรมการ
2. นางวรรณเพ็ญ คล่องดีโรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์กรรมการ
3. นางบังอร ศีลวิบูลย์โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการ
4. นางจินดา ชมดงโรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
5. นางนันทา รักซ้อนโรงเรียนวัดโสภากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ พึ่งน้อยผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นางเรณู ศรีวันทนาสกุลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม)กรรมการ
3. นางสมปอง แว่นไธสงโรงเรียนวัดกลางกรรมการ
4. นางวรรณี จันทร์พ่วงโรงเรียนวัดตุ้มหูกรรมการ
5. นายธนาพล กุลกุศลโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
6. นางเทียมจิตร สุนทรนนท์โรงเรียนวัดคีมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสุพัชชา ทิพย์สุวรรณมาลาผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ประธานกรรมการ
2. นางประนอม สุขโขโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ชมภูเจริญโรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากรกรรมการ
4. นายธนาพล กุลกุศลโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
5. นางรัตนา สีหบุตรโรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธรรมศักดิ์ อาภากุลอนุผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ พงษ์มลายูโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นายเกริกชัย อุทัยโรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการ
4. นางสาวพรรษกร สุวรรณโมลีโรงเรียนวัดข่อยกรรมการ
5. นายบุญทรง กลับทองช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
6. นายสุวิน ขุนอ่อนโรงเรียนวัดบ้านกลับกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธงชัย กุลพรหมสโรผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดดงยางประธานกรรมการ
2. นางสาวณิรดา นวนครามโรงเรียนวัดถอนสมอกรรมการ
3. นางวาสนา เข็มวรรณโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆารามกรรมการ
4. นายสมัคร น้อยประไพโรงเรียนชุมชนวัดม่วงกรรมการ
5. นางมยุรี ทับยาโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ สุคันธวิภัติผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีประธานกรรมการ
2. นายปัญญา บุรีเรืองโรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นายปิยะบุตร ศรีเอี่ยมโรงเรียนวัดทองกรรมการ
4. นางนิสาชล แย้มนุ่นโรงเรียนวัดเสือข้ามกรรมการ
5. นางธาริณี พรหมมาศโรงเรียนวัดประสาทกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ สุคันธวิภัติผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีประธานกรรมการ
2. นายปัญญา บุรีเรืองโรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นายปิยะบุตร ศรีเอี่ยมโรงเรียนวัดทองกรรมการ
4. นางนิสาชล แย้มนุ่นโรงเรียนวัดเสือข้ามกรรมการ
5. นางธาริณี พรหมมาศโรงเรียนวัดประสาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายไชยวัฒน์ สุคันธวิภัติผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีประธานกรรมการ
2. นายปัญญา บุรีเรืองโรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นายปิยะบตร ศรีเอี่ยมโรงเรียนวัดทองกรรมการ
4. นางนิสาชล แย้มนุ่นโรงเรียนวัดเสือข้ามกรรมการ
5. นางธาริณี พรหมมาศโรงเรียนวัดประสาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไชยวัฒน์ สุคันธวิภัติผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีประธานกรรมการ
2. นายปัญญา บุรีเรืองโรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นายปิยะบุตร ศรีเอี่ยมโรงเรียนวัดทองกรรมการ
4. นางนิสาชล แย้มนุ่นโรงเรียนวัดเสือข้ามกรรมการ
5. นางธาริณี พรหมมาศโรงเรียนวัดประสาทกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางเนาวรัตน์ วันทองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางนพณัช ใจสมบุญโรงเรียนวัดประดับกรรมการ
3. นางอุษณีย์ จันทร์วิลักษณ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางวลีพร ธูปคันโธโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
5. นายสมพร ม่วงพลโรงเรียนวัดโสภากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางเนาวรัตน์ วันทองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ศรีประธานกรรมการ
2. นางนพณัช ใจสมบุญโรงเรียนวัดประดับกรรมการ
3. นางอุษณีย์ จันทร์วิลักษณ์โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
4. นางวลีพร ธูปคันโธโรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการ
5. นายสมพร ม่วงพลโรงเรียนวัดโสภากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายนรงค์ โสภาผู้อำนวยการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ บ้านหนองกระทุ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร วงศ์คูณโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา เดชากุลโรงเรียนวัดน้อยกรรมการ
4. นายบุญทรง กลับทองช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ เชาว์ธรรมโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ใจดีผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดระนามประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ นิธิโรจนานนท์โรงเรียนวัดไผ่ดำกรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ อยู่โทนโรงเรียนวัดกลางกรรมการ
4. นายบุญธวัติ ภัทรไพศาลเจ้าหน้าที่ ICT สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
5. นายเสนอ จันทร์พ่วงโรงเรียนวัดตุ้มหูกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายธรรมศักดิ์ อาภากุลอนุผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ พงษ์มลายูโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นายเกริกชัย อุทัยโรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการ
4. นางสาวพรรษกร สุวรรณโมลีโรงเรียนวัดข่อยกรรมการ
5. นายบุญทรง กลับทองช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
6. นายสุวิน ขุนอ่อนโรงเรียนวัดบ้านกลับกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เรือนนาคศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ประไกลวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ บ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ ประสิทธืแสนช่างไม้ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์กรรมการ
4. นายชาญชัย พัฒน์งามศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร เรือนนาคศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ประไกลวรรณโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ บ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายพันธ์ศักดิ์ ประสิทธืแสนช่างไม้ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์กรรมการ
4. นายชาญชัย พัฒน์งามศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายชวลิต นันนุ่มโรงเรียนวัดการ้องประธานกรรมการ
2. นางกอบกุล เตียตระกูลวัฒน์โรงเรียนวัดตุ้มหูกรรมการ
3. นายบุญเลิศ พึ่งสุรินทร์โรงเรียนชุมชนวัดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายชวลิต นันนุ่มโรงเรียนวัดการ้องประธานกรรมการ
2. นางสาวกอบกุล เตียตระกูลวัฒน์โรงเรียนวัดตุ้มหูกรรมการ
3. นายบุญเลิศ พึ่งสุรินทร์โรงเรียนชุมชนวัดม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายชาญ ธงชัยโรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวเอ็นดู แขวงโชคชัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำกรรมการ
3. นางอารมณ์ เกิดรพโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายชาญ ธงชัยโรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นางเอ็นดู แขวงโชคชัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำกรรมการ
3. นางอารมณ์ เกิดรพโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอุไรวรรณ พันปีโรงเรียนวัดเตยประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาติ แผ้วเฉลิมสุขโรงเรียนวัดพระปรางค์มุนีกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ รอดปานโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ พันปีโรงเรียนวัดเตยประธานกรรมการ
2. นางพุทธชาติ แผ้วเฉลิมสุขโรงเรียนวัดพระปรางค์มุนีกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ รอดปานโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสมจริง ยิ้มย่องโรงเรียนวัดแหลมคางประธานกรรมการ
2. นางอรษา คงสุขจริญเโรงเรียนวัดตึกราชากรรมการ
3. นางวรรณา สุ่มสุขโรงเรียนวัดเสาธงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายกิตติชัย ศรีประเสริฐผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาสประธานกรรมการ
2. นางจิตตนาถ ดีอยู่โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามกรรมการ
3. นายสมเกียรติ เหม่ชัยภูมิโรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัดกรรมการ
4. นายคำนึง ชัยสุวรรณรักษ์โรงเรียนวัดตึกราชากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางทวีพร วงษ์แหวนโรงเรียนอนุบาลบางระจันประธานกรรมการ
2. นางนันทา กลีบบัวโรงเรียนวัดสังฆราชาวาสกรรมการ
3. นางอารีย์ ปล้องสีทองโรงเรียนวัดโคปูนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายกิตติชัย ศรีประเสริฐผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาสประธานกรรมการ
2. นายบุญยัง เจริญฉิมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ บ้านหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นายประเสริฐ เกิดรพโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ เอี่ยมสอาดโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุคนธ์ บรรจงโรงเรียนวัดแหลมคางประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร์ สมอครโรงเรียนวัดโพธิ์เอนกรรมการ
3. นางอนงค์ ทองเผือกโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธืผลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสมควร พัวพานิชโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันประธานกรรมการ
2. นางภัทรภร ศรีดีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางวัฒนา รอดช้างโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสมควร พัวพานิชโรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจันประธานกรรมการ
2. นางภัทรภร ศรีดีโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
3. นางวัฒนา รอดช้างโรงเรียนวัดโพธิ์สังฆารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นายพิชิต เปี่ยมทองคำโรงเรียนวัดศรีสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย สง่าเนตรโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางบุญเกิด เต่าทองโรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายพิชิต เปี่ยมทองคำโรงเรียนวัดศรีสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย สง่าเนตรโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นางบุญเกิด เต่าทองโรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางโกสุม เพ็งปิ่นโรงเรียนวัดยางประธานกรรมการ
2. นางจำลอง กิจนิยมโรงเรียนวัดเบ้านเก่ากรรมการ
3. นางสมัย ชุ่มวารีโรงเรียนวัดประโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางโกสุม เพ็งปิ่นโรงเรียนวัดยางประธานกรรมการ
2. นางจำลอง กิจนิยมโรงเรียนวัดบ้านเก่ากรรมการ
3. นางสมัย ชุ่มวารีโรงเรียนวัดประโชติการามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสุจิตรา ศุภพงษ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนประโชติการามประธานกรรมการ
2. นางสาวทัดดาว สัมฤทธิ์เปี่ยมโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ศาสตร์จีนพงษ์โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีกรรมการ
4. นางพนิกานต์ สุธาโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธืผลกรรมการ
5. นางบุษบา บัวทองโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นายสนอง เพ็งบุญผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดพรหมสาครประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ วธีโรงเรียนวัดคอลงโพธิ์ศรีกรรมการ
3. นางน้ำฝน วัฒนพงษ์โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนีกรรมการ
4. นางกฤษดา มาแย้มโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางจินดา ศรีดำโรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายกิตติชัย ศรีประเสริฐผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาสประธานกรรมการ
2. นางยนต์พักพริ้ง นนธิจันทร์โรงเรียนวัดจักรสี์กรรมการ
3. นางสาวจันทิมา จีนเทศโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
4. นางบังอร วีระพงษ์โรงเรียนวัดโฆสิทธารามกรรมการ
5. นางเกศินี เนาวิรัตน์โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นายประสาธน์ ด่านสกุลเจริญโรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้ามรองประธานกรรมการ
2. นางจันทรา แฟงด้วงโรงเรียนวัดประโชติการามกรรมการ
3. นางสาววราพร สาลีโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคีกรรมการ
4. นางชญาภา กลิ่นดอกแก้วโรงเรียนวัดพรหมสาครกรรมการ
5. นางศศิมา ไพรดำศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประมวล ศรีสุธรรมศักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสนั่น สุขวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นางสาวขันทอง ชูจันทร์โรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
4. นางสาธุพร สุคันธวิภัติโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีกรรมการ
5. นางสุภาพ วงษ์จันนาโรงเรียนวัดประโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประมวล ศรีสุธรรมศักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสนั่น สุขวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นางสาวขันทอง ชูจันทร์โรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
4. นางสาธุพร สุคันธวิภัติโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีกรรมการ
5. นางสุภาพ วงษ์จันนาโรงเรียนวัดประโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประมวล ศรีสุธรรมศักดิ์ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสนั่น สุขวงษ์โรงเรียนวัดโพธิ์หอมกรรมการ
3. นางสาวขันทอง ชูจันทร์โรงเรียนวัดพิกุลทองกรรมการ
4. นางสาธุพร สุคันธวิภัติโรงเรียนอนุบาลพรหมบุรีกรรมการ
5. นางสุภาพ วงษ์จันนาโรงเรียนวัดประโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิภา อ่วมน้อยโรงเรียนวัดตะโกรวมกรรมการ
2. นายปรีชา ขำฟักโรงเรียนชุมชนวัดตราชูกรรมการ
3. นางลัดดา ตันอารีย์โรงเรียนอนุบาลบางระจันกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ นีระโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ภู่แพรผู้อำนวยการ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางธนาธิป สิงห์ดีโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางคัชรินทร์ สุจิตรานนท์โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางรำเพย เตียศรีพัฒนสุขโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
5. นางวีนัส ร่างใหญ่โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุนทร ภู่แพรผู้อำนวยการ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางธนาธิป สิงห์ดีโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางคัชรินทร์ สุจิตรานนท์โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางรำเพย เตียศรีพัฒนสุขโรงเรียนวัดโสภากรรมการ
5. นางวีนัส ร่างใหญ่โรงเรียนวัดอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธงชัย กุลพรหมสโรผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดดงยางประธานกรรมการ
2. นางสาวณิรดา นวนครามโรงเรียนวัดถอนสมอกรรมการ
3. นางสาวนิสาชล แย้มนุ่นโรงเรียนวัดเสือข้ามกรรมการ
4. นายสมัคร น้อยประไพโรงเรียนชุมชนวัดม่วงกรรมการ
5. นายบุญทรง กลับทองช่างไฟฟ้า ชั้น ๓ สพป.สิงห์บุรีกรรมการ
6. นางมยุรี ทับยาโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบ บุญประกอบ ขีวะธรรม 081-8527454 pra_kop1@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]