รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ ร.ร.วัดพรหมสาคร ร.ร.วัดสังฆราชาวาส
ระหว่าง วันที่ 1. 4 และ 5 พฤศจิกายน 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อานันท์สกุลชัย
 
1. นางสาวช่อลัดดา  กลิ่นประทุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  มีสวย
 
1. นางวันวิสา  รัตนถาวร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ 1. เด็กหญิงชุติมา  โสภา
 
1. นายไพฑูรย์  พึ่งน้อย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง 1. เด็กหญิงปรีชญา  ปาละวัฒน์
 
1. นางอุไรวรรณ  ปานบุญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 1. เด็กหญิงภัคจิรา  ม้าเทศ
 
1. นางสาวรุจิรา  จารุฤทัยกานต์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจักรสีห์ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  มั่นรอด
 
1. นายวัชริศ  หอมกรุ่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กชายอนุชา  จันทร์อินทร์
 
1. นางละเอียด  สังขเนตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ปานเดช
 
1. นางสุขใจ  ดวงดาว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงศิริพร  กลิ่นประทุม
 
1. นางพัชรินทร์  เพ็งบุญ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  โชติวรรณ
2. เด็กหญิงปวีณธิดา  มั่นใจ
3. เด็กหญิงอุมาพร  เมฆขยาย
 
1. นางสาววราภรณ์  เชาว์ธรรม
2. นางสาวมลทกานต์  พุดเผือก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตรศึกษา 1. เด็กหญิงณัชชา  รอดเมฆ
2. เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุโยธีธนรัตน์
 
1. นางสาวเกศริน  ฤทธิรักษ์
2. นางสาวดลยา  ดวงสุวรรณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงบุพกากร  แสงบดี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวลำจวน  นิชเปี่ยม
2. นางสาวพรรษกร  สุวรรณโมลี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงแพรวา  จิตรักสิงห์
 
1. นางพิชชาภัสส์  สามาอาพัฒน์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 1. เด็กชายศุภกร  บาดาล
 
1. นางรัตนา  แสงประทีปทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 1. เด็กหญิงประภาศิริ  สุขทอง
 
1. นางเยาวรัตน์  โตอ่อน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วย 1. เด็กหญิงกุสุมา  โตเรือง
2. เด็กชายชัยวัฒน์  เอี่ยมเกิด
3. เด็กหญิงพัชริดา  อินทร์เจ๊ก
 
1. นางภาวินี  ทองรัตนะ
2. นางสาวนาตยา  เทียนทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงณัชฌานันท์  สรสุริยวงษ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  โมสกุล
3. เด็กหญิงแพรว  วงษ์สอาด
 
1. นางสาวพนิดา  เจริญสุขมั่งมี
2. นางสายพิณ  บุญวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คำรักษ์
2. เด็กหญิงนิธินันท์  ตั้งไพบูลย์
3. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  เกษรบุปผา
 
1. นายประณต  อินเจ๊ก
2. นางจุฑาทิพ  คำมาก
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดข่อย 1. เด็กหญิงพรพรหม  พุทธเสม
2. เด็กหญิงพรรณธิตา  วงษ์กันฑะ
3. เด็กหญิงสุพัตรา  พยุงหอม
 
1. นางถุงเงิน  ขจรเจริญศักดิ์
2. นางพะเยาว์  บุญมาก
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  จันทร์เชื้อ
2. เด็กหญิงปาลี  จันทร์สีทอง
 
1. นางรัชญา  คุณาวรปัญญา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงสุจิตรา  พานิชสวัสดิ์
2. เด็กหญิงสุภัค  สัญชาตเจตน์
 
1. นางพัชริน  พิลาวัลย์
2. นายไพศาล  เสือพันธุ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายธนภูมิ  สุทธิวานิช
 
1. นางนันทนา  ปักโคทานัง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงจิดาภา  กุลฉัตรศิริ
 
1. นางจุฑาทิพ  คำมาก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กหญิงภคินี  สีหาราช
 
1. นายวีรศักดิ์  กุลฉัตรศิริ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ไวทยะวิญญู
2. เด็กชายศุภณัฐ  กลิ่นเกษร
3. เด็กชายศุภวิชญ์  ไหลสกุล
 
1. นายวิเชียร  พัวพานิช
2. นางทิฆัมพร  วรรณสุทธิ์
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงภัครจิรา  วาศุกรี
2. เด็กชายภูชิต  ร่มลำดวน
3. เด็กชายเบญจภัทร  ฤกษ์การันต์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  วิจารณ์ปรีชา
2. นางสาวณัฐนันท์  ผลพิบูลย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงข้าวขวัญ  พืชสุวรรณสกุล
2. เด็กชายทัพไท  สุริยะไชย
3. เด็กหญิงรวงข้าว  พืชสุวรรณสกุล
 
1. นางพัชชาภัสส์  สามาอาพัฒน์
2. นายมาโนช  พูลทอง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรวรรณ  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงศิริพร  คงหรั่ง
3. เด็กหญิงเทพธิดา  นนทีอุทก
 
1. นางสาวกฤษติกานต์  สุตา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ (อินทร์บุรี) 1. เด็กหญิงปภา  ศรีจันทร์
2. เด็กชายปริเยศ  รักนาค
3. เด็กหญิงสู่ขวัญ  เวชเจริญ
 
1. นางกฤษณา  คนซื่อ
2. นางนุชนาถ  จิตอารีย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงบุญยาพร  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายภาคิน  วงษ์คลัง
3. เด็กชายไชยยา  อินทรเสวก
 
1. นายอุดร  ชื่นกลิ่น
2. นายธีระพล  บุญสร้าง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์ 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  เสือยอด
2. เด็กชายณภัทร  ปรีรัตน์
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เชตุพันธุ์
 
1. นางสาวธนาสิริ  เฉื่อยฉ่ำ
2. นางแพรว  ปาลวัฒน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กชายยอดรัก  ประยงค์หอม
2. เด็กชายวีรภัทร  ผายสุข
3. เด็กชายสุรศักดิ์  โทนทอง
 
1. นางปฐมาวดี  แสงประเสริฐ
2. นางอารมย์  วงศ์สกุลเกียรติ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กชายนนท์ธวัช  พุ่มดอกแก้ว
2. เด็กหญิงนิตยา  ผุดผ่อง
 
1. นางปฐมาวดี  แสงประเสริฐ
2. นายจิระชัย  พูลเจริญสิลป์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 83.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 1. เด็กชายอติกันต์  อยู่เป็นสุข
2. เด็กชายอนุสรณ์  คำนวณ
 
1. นางสาวภัทรพร  จันทร์คร้าม
2. นางปิยรัตน์  มีมุข
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเฉลิมมาศ 1. เด็กชายพัชรพล  คงหล่ำ
2. เด็กชายไชยพศ  อิ่มเต็ม
 
1. นายสุรพล  สุขมาก
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลาง 1. เด็กชายพชร  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กชายศักดา  จวงถาวร
 
1. นายมงคล  แว่นไธสง
2. นางสาวชนิดาภา  เชื้อปุย
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดการ้อง 1. เด็กชายบริพัตร   แสงจันทร์
2. เด็กชายบุรัน   ไกรสมโภชน์
 
1. นายชวลิต  นันท์นุ่ม
2. นายสมศักดิ์  รักลี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดการ้อง 1. เด็กชายปฏิภาณ   ถาหล้าอินทร์
2. เด็กชายวัฒนา   ลาอยู่
 
1. นายชวลิต  นันท์นุ่ม
2. นายสมศักดิ์  รักลี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจกล้า
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  ขำปาน
3. เด็กหญิงณัฐพร  อิ่มเจริญ
4. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  พึ่งนาม
5. เด็กหญิงภัทรวดี  มณีนารถ
 
1. นางทิวากร  ในทอง
2. นางพัชรีย์  แก้วประเสริฐ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงจณิสตา  วิเศษวงษา
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โอฬาร
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วุฒิพงศ์ชัยสกุล
4. เด็กหญิงวนัชยา  คันธจรรย์
5. เด็กหญิงศุภิสรา  เจริญอินทร์
 
1. นางทิวากร  ในทอง
2. นางสมพิศ  สีตะระโส
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสุ่ม 1. เด็กหญิงนันทรดี  มิ่งมณี
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงสุวิชชาดา  ทับบุรี
4. เด็กหญิงหัทยา  จันทร์นุ่ม
5. เด็กหญิงอรณี  อินทร์เอม
 
1. นายรังสิวุฒิ  ศรีพุฒ
2. นางสุมนา  กำเนิดมี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนภัสสร  สีหงส์สอน
2. เด็กหญิงนิกษ์นิภา  เฟ็นดี้
3. เด็กหญิงพรธิตา  คุ้มครอง
4. เด็กหญิงอาทิตยา  รุ่งแสง
5. เด็กหญิงเจริญรักษ์  อินวกูล
 
1. นางกอบกุล  ลังกาพินธุ์
2. นางมาลิน  จำสนอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกฤตชญา  นฤทุกข์
2. เด็กหญิงกฤติยาณี  ประเสริฐทรัพย์
3. เด็กหญิงภัทรปภา  น้อยนาค
4. เด็กหญิงรุ่งรวิน  อินทา
5. เด็กหญิงลักษิกา  แดงขำ
 
1. นางกอบกุล  ลังกาพินธุ์
2. นางนันทนา  ยะวิญชาญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  มะจันลา
2. เด็กหญิงพรพรรณ  เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงวัชรียา  สมาธิมงคล
4. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขประเสริฐ
5. เด็กหญิงหทัยพันธน์  อุ่นต๊ะ
 
1. นางสาวขวัญวิภา  ภู่แส
2. นายวีระ  เมืองรามัญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กหญิงปัฐฑนา  สงวนสุข
2. เด็กหญิงวรินพร   อยู่สุข
3. เด็กหญิงสุชาดา  บุตรสิทธิ์
4. เด็กหญิงอัจฉราวดี  ต่ายนิล
5. เด็กหญิงเพ็ญลดา  มะยมทอง
 
1. นายนันทชัย  แย้มนุ่น
2. นางสาวสุวิชาดา  หอมจำปา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชันสูตร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ยิ้มกระจ่าง
2. เด็กหญิงณัฐฌาภรณ์  สอนง่าย
3. เด็กชายมงคล  ไม้ลา
4. เด็กหญิงวรรณริณี  อยู่เพ็ชร
5. เด็กชายสุรัตน์  แต่งงาม
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  บัวรักษ์
2. นายลิขิต  ระวิโรจน์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายฐิติพงศ์  วินิจ
2. เด็กชายณัฐกุล  ทองทา
3. เด็กหญิงณัฐชญา  อินโท
4. เด็กชายณัฐปคัลภ์  พรหมศรี
5. เด็กหญิงธนวรรณ  รอดอินทร์
6. เด็กชายธีรภัทร  โอฬาร
7. เด็กชายธีรเดช  เชื้อสุวรรณ
8. เด็กชายนันทพัทธ์  แย้มศิริ
9. เด็กหญิงบุญญาพร  ศรีชัย
10. เด็กชายปณิธาร  ชูรัศมี
11. เด็กหญิงปานตะวัน  นิตระ
12. เด็กหญิงพรจิรา  ศรีแข
13. เด็กหญิงพัทธนันท์  อินเจ๊ก
14. เด็กชายภาณุพงศ์  พานทอง
15. เด็กชายศิริศักดิ์  ชูจันทร์
16. เด็กชายศุภกร  แก้วมณี
17. เด็กชายสรยุทธ  ปิยะสอน
18. เด็กชายเจนณรงค์  สงสาร
19. เด็กชายเสริมสิน  จารุสิทธิ์
20. เด็กหญิงเอริกา  หมอประกอบ
 
1. นางสาวอาภากร  อยู่สุข
2. นางสาวอมรรัตน์  ตกสิยานันท์
3. นางสาวสมาพร  เจริญเกตุ
4. นางรสรินทร์  จงธรรม
5. นางสาวสุชาดา  พรหมวงษ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายกฤษฎากร  ศรีทอง
2. เด็กชายกิติศักดิ์  สิทธิปัญญา
3. เด็กชายก้องภพ  จันทร์แดง
4. เด็กหญิงจารุภัทร  ฮีนิกาล
5. เด็กหญิงชฎาภรณ์  แก้วสุข
6. เด็กชายชาวิช  สะระนัย
7. เด็กหญิงณัชชา  ร่วมรักษ์
8. เด็กหญิงณัฐกุล  รัตนอำภา
9. เด็กหญิงตรุษฎี  หนุนอนันต์
10. เด็กชายธนวัฒน์  เสนคะ
11. เด็กชายพรชนก  บุญเพ็ง
12. เด็กชายพิทักษ์  โตกลาน
13. เด็กชายภัทรดนัย  รอดไว
14. เด็กชายมลธกานต์  จันดารา
15. เด็กชายรัฐพล  ทองอุทัย
16. เด็กหญิงวันวิสาข์  สิงห์โต
17. เด็กหญิงศศินันท์  เมฆมณี
18. เด็กชายสัณฑภาส  จั่วสันเทียะ
19. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ขันจำนงค์
20. เด็กชายอนาวิน  เจริญทิพย์พฤกษ์
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
2. นางสาวเยาวเรศ  กุลวิทย์
3. นางอรพรรณี  เอี่ยมคง
4. นายนิติธร  มัติโก
5. นางสาววิไลวรรณ  ปรึกษา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 1. เด็กชายธเนศ  สาโสภา
 
1. นางรุ่งนพา  เปี่ยมบุญ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ 1. เด็กชายประจักษ์  ราตรี
 
1. นางวาสนา  ด้านวังขวา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กชายสุทธวีร์  คงสระบุตร
 
1. นายชูชาติ  ศรีประเสริฐ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 1. เด็กชายปฏิภาณ  ม่วงแก้ว
2. เด็กหญิงภัททิยา  ดีแท้
 
1. นางวันดี  บุ้งทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 1. เด็กหญิงนนท์ทิฌา  ชาญชัย
2. เด็กชายพัชรพล  รอดจรูญ
 
1. นายปรีชา  ตั้งจิตประสงค์
2. นางวีนา  ตั้งจิตประสงค์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ขุนการินทร์
2. เด็กหญิงวรรญา  บุญครอบ
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
2. นางสาวอุทุมพร  มงคล
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  จอมคำสิงห์
2. เด็กหญิงธนิตา  สายหยุด
3. เด็กหญิงพรชิตา   ขันธไพรศรี
4. เด็กหญิงมธุรดา  มีปาน
5. เด็กหญิงวิภูษิตา   มีสุวรรณ์
6. เด็กหญิงศศินภา   อารีย์
7. เด็กหญิงอาทิตยา  คล้ายนิ่ม
8. เด็กหญิงอาภัสรา  อิ่มทรัพย์
9. เด็กหญิงเบญจวรรณ   มีสุวรรณ์
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  โกศัย
 
1. นายธงชัย  กุลพรหมสโร
2. นางประนอม  สุดาทิศ
3. นางสาวปรียาภรณ์  นิ่มวงษ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ประเสริฐศรี
2. เด็กหญิงจิตรดา  พ่วงโพธิ์
3. เด็กหญิงชนิดา  มีชัย
4. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ตั่งวิจิตรศรี
5. เด็กหญิงชิชา  ฤทธิ์เทพ
6. เด็กหญิงณัฐธิมาภรณ์  ปัญจะ
7. เด็กหญิงพรรณพร  สนจิตต์
8. เด็กหญิงพัชรนันท์  พิกุลทอง
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชูจันทร์
10. เด็กหญิงภัสสรา  นกหุ่น
11. เด็กหญิงภาพิมล  บุญเลิศ
12. เด็กหญิงภูษนิศา  จูเจี่ย
13. เด็กหญิงอโนชา  พรหมสุวรรณ์
14. เด็กหญิงเขมิสรา  รักเมือง
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จิตรบำรุง
 
1. นายประยุทธ  พวงทอง
2. นายกฤษณะ  ปานมงคล
3. นางสาวจันทิมา  จีนะเทศ
4. นางสาวอาลิตา  หงษ์สา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชิดชนก  ตั้งธรรมธิติ
2. เด็กหญิงสิริประภา  พันจุย
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  คำทอง
2. นายสุพล  กมลเนตร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กหญิงศิลป์สุภา  ดาบลาอำ
2. เด็กหญิงอิฐศรา  พันธ์ฮวบ
 
1. นายวุฒิ  ตาระกา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กชายชุตินันท์  ศรีวิวัฒน์
 
1. นางบังอร  สุขเอี่ยม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงสุธากร  นาคสมพันธ์
 
1. นางรวิสุดา  อมตะพิงกูล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. นางสาวอภิชญา  นาฎลดารมภ์
 
1. นางบังอร  สุขเอี่ยม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  อยู่หอม
 
1. นายสมเกียรติ  เพ็ชร์ไทย
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กหญิงทิวาทิพย์  บุญมา
 
1. นางสาวรุจิรา  ทองนุ้ย
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  อยู่หอม
 
1. นายสมเกียรติ  เพ็ชร์ไทย
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กหญิงเกษรา  แฉ่งฉวี
 
1. นายสมเกียรติ  เพ็ชร์ไทย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงผล
 
1. นายประสาร  รุ่งแสง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านลำ 1. เด็กหญิงณัฐฑริกา  ประยงค์หอม
2. เด็กหญิงอพิชพร  แดงศรี
 
1. นางสาวสุทธิรัตน์  แกมทับทิม
2. นางสาวปราณี  วงศ์นาค
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประโชติการาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินทิม
2. เด็กหญิงสุพรรษา  พูลพร
 
1. นางถวิล  บุญมี
2. นางสุภาพร  เสริมศรี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ฤทธิ์เดช
2. เด็กหญิงอนามิกา  แก้วมณี
 
1. นายประเสริฐ  เกิดรพ
2. นางอารมณ์  เกิดรพ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตุ้มหู 1. เด็กชายธีรพงษ์  มีจิตร์
 
1. นางจำเนียร  ใจดี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจักรสีห์ 1. เด็กหญิงกนกพร  บานประทุม
2. เด็กชายวรวุฒิ  ต้องเชื้อ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ดงแสง
 
1. นางกาญจนา  อินทร์กลับ
2. นางสาวสมเกียรติ  ทองเรือง
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประโชติการาม 1. เด็กชายจันทรรัตน์  ไพโรจน์
2. เด็กหญิงนฤมล  ปัจฉิม
3. เด็กชายวิรุณ  สว่างแสง
 
1. นางถวิล  บุญมี
2. นางสุภาพร  เสริมศรี
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  คชากรณ์
2. นายบัณฑิตย์  ปานดี
3. นายสุเมธ  คงมั่น
 
1. นายประสาร  รุ่งแสง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  พวงผกา
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กหญิงสุมิตรา  ชุ่มวารี
 
1. นายบรรเทิง  โนนเปือย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กชายอิทธิพล  พละสุข
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กชายปรมินทร์  ภิญมิตร
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กหญิงสุวนัน  อาจนิยม
 
1. นายวุฒิ  ตาระกา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กชายเอกชัย  บุญลีวัฒนา
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงชุติมา  วาปีนา
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  พุ่มมา
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กหญิงดาวประกาย  มาคล้าย
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กชายดำรงค์ชัย  คำนวน
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ภูถาวร
 
1. นายสมชาย  อุลิศ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กชายภิญโญ  ติโลกวิชัย
 
1. นายสุธีร์  เครือวรรณ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  เนียมชาวนา
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงนิธิตา  พยัคฆ์ขาม
 
1. นางสาวจีรานุช  สระสม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จูสิงห์
2. เด็กชายดารากร  สัตจวิสัย
3. เด็กหญิงดาวประกาย  มาคล้าย
4. เด็กชายดำรงค์ชัย  คำนวน
5. เด็กหญิงนรินทิพย์  อิ่มสรรค์
6. เด็กชายนัยวัฒน์  วัฒนพงศ์
7. เด็กชายปรมินทร์  ภิญมิตร
8. เด็กหญิงรัตนภรณ์  สิงห์โต
9. เด็กชายเอกชัย  บุญลีวัฒนา
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
2. นางละไม  ชูเทียน
3. นางสาวปราณี  คำนัน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงกรรชรส  อ่วมน้อย
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  พุ่มมา
3. เด็กหญิงชุติมา  วาปีนา
4. เด็กหญิงณัฐพร  กลีบเมฆ
5. เด็กชายณัฐภัทร  ดวงจันทร์
6. เด็กหญิงทิพาวรรณ  สนามชวด
7. เด็กหญิงธารินี  สนิทภักดี
8. เด็กชายนิติภูมิ  พานมี
9. เด็กชายพุฒิพงษ์  พวงผกา
10. เด็กชายพุฒิพงษ์  บัวเงิน
11. เด็กหญิงภิรมย์พร  เพ็ชรไทย
12. เด็กหญิงศิรินทิพย์  บุญธรรม
13. เด็กชายศุภกร  ทองวงษ์
14. เด็กชายสุริยะ  สนิทภักดี
15. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายวิทยา  โหจันทร์
2. นางสาวสุวิชา  พวงจันทร์
3. นางจุฑาทิพ  ปาลพันธ์
4. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดโพธิ์แก้วนพคุณ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จูสิงห์
2. เด็กชายดารากร  สัตจวิสัย
3. เด็กหญิงดาวประกาย  มาคล้าย
4. เด็กชายดำรงค์ชัย  คำนวน
5. เด็กหญิงนรินทิพย์  อิ่มสรรค์
6. เด็กชายนัยวัฒน์  วัฒนพงศ์
7. เด็กชายปรมินทร์  ภิญมิตร
8. เด็กชายปราบศึก  อินทิม
9. เด็กหญิงยุพารัตน์  เนียมชาวนา
10. เด็กชายอำนาจ  พละสุข
11. เด็กชายอิทธิพล  พละสุข
12. เด็กชายเอกชัย  บุญลีวัฒนา
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
2. นางละไม  ชูเทียน
3. นางสาวปราณี  คำนัน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โชชัย
2. เด็กหญิงกฤติกานต์  ทรวงทรง
3. เด็กหญิงคุณิตา  วิจารณ์ศิลป์
4. เด็กหญิงจิรัชฎา  ตันสิงห์
5. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพ็ชรแสงศรี
6. เด็กหญิงนันฑิตาน์  ฉิมพาลี
7. เด็กหญิงปฐมวรรณ  พุทธาวงษ์
8. เด็กหญิงพรรณพัฒน์  พัฒน์เลื่อน
9. เด็กหญิงพาสินี  เหรียญทอง
10. เด็กชายภคพล  ชอบทำดี
11. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศรีประทา
12. เด็กชายวิทวัส  อ่อนสำอางค์
13. เด็กหญิงวีรัสรินทร์  จันทร์แดง
14. เด็กหญิงศดานันท์  เทียรมา
15. เด็กหญิงอุ้มบุญ  สาริมา
16. เด็กหญิงเนตรชนก  จำปี
17. เด็กหญิงเมธาวี  สารีกิจ
 
1. นายภากร  ใจเพียร
2. นายทวีป  ใจเพียร
3. นางสาวพรพิศุทธิ์  ใจเพียร
4. นางกรวรรณ  ผลโภชน์
5. นางเมธาพร  ใจปัญโญ
6. นางสาวประภา  ศรีม่วงพงษ์
7. นายปัญญา  ใจปัญโญ
8. นางสาวมะลิญา  ธรรมวงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กชายธนากร  อินชา
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงกุสุมา  พวงเงิน
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 1. เด็กชายกฤติธี  คงดี
 
1. นายสมพงษ์  ระย้าย้อย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 1. เด็กหญิงญาณภา  ก้อนทอง
 
1. นางสมบัติ  ไพโรจน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กชายภูริสิริ  ทองนุ้ย
 
1. นางนิภา  ศรีทรง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงสตรีรัตน์  แก้วฉ่ำ
 
1. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ภู่ระหงษ์
 
1. นางรัตน์ธิดา  เอี่ยมงาม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงเพียงเพ็ญ  เสือเอี่ยม
 
1. นางพราวรวี  เอี่ยมวิจารณ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายพีรวิชญ์  พิมลสิงห์
 
1. นายเจน  ตรีไว
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กหญิงอรกมล  กาญจนมาลา
 
1. นางสาวทิพย์วลี  สุขปาน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กชายกาญจน์  ปานบุญ
 
1. นางรัตน์ธิดา  เอี่ยมงาม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงนนทนันท์  จันวงษา
 
1. นางรัตน์ธิดา  เอี่ยมงาม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กชายสุทธิพล  กันจาด
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงนวพรรษ  อินทร์งาม
 
1. นางสมควร  สุขปาน
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กชายภูริสิริ  ทองนุ้ย
 
1. นางนิภา  ศรีทรง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (พรหมรวมมิตร) 1. เด็กหญิงพัชชา  สุขสว่าง
 
1. นางสาวปริยากร  พินกฤษณ์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงจิตติพัฒน์  เสาเอก
2. เด็กหญิงจินตนา  ไผ่สี
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  อ่ำจีน
4. เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญรักษ์
5. เด็กชายจีรวัฒน์  บุญกล้า
6. เด็กหญิงชญาดา  จุลละ
7. เด็กชายชนาธิป  นาคสุข
8. เด็กชายชัยกฤต  พ่วงโพธิ์
9. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทองสอาด
10. เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญอินทร์
11. เด็กหญิงณิชาภัทร์  แป้นแก้ว
12. เด็กชายธนากร  ประชุมทอง
13. เด็กหญิงธนาวดี  ชีวอารี
14. เด็กชายธนโชติ  เขื่อนแข
15. เด็กหญิงธันยนันท์  ภาภิรมย์
16. เด็กหญิงธิติพร  แตงทอง
17. เด็กหญิงนันทิชา  เส้งนุ้ย
18. เด็กหญิงปริณดา  บุญเสริม
19. เด็กหญิงปรีดาพร  เขียวนาค
20. เด็กชายปุญญพัฒน์  สว่างบุญรอด
21. เด็กชายพงศ์เพชร  ชูศรี
22. เด็กหญิงพรณิชา  แสงสิทธิ์
23. เด็กหญิงพรศิริ  โพธิ์อ้น
24. เด็กหญิงพิริยาพร  สอนเวียง
25. เด็กชายภานุพงศ์  ถาวรผล
26. เด็กหญิงมธุชา  ทับทิม
27. เด็กชายสหฤทธิ์  แดงขำ
28. เด็กหญิงสิริภัทร  อ่อนศรี
29. เด็กหญิงสุชานันท์  จรรจร
30. เด็กหญิงสุภัทรา  สิงห์ศุภรัตน์
31. เด็กชายสุรยุทธ  ทิพเวช
32. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  อัมพันธ์ทอง
33. เด็กหญิงอชิรญา  วรรณาลัย
34. เด็กหญิงอฑิสา  สัญญะเดช
35. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองช้าง
36. เด็กชายเมธพนธ์  บางเขน
 
1. นายอาจวุฒิ  สุวรรณคาม
2. นายกฤษณะ  ปานมงคล
3. นายวิศิษฐ์  ป้อมสิงห์
4. นายอุมาร  คุ้มพวก
5. นางสาวชนนิกานต์  เอี่ยมละออ
6. นายประยุทธ  พวงทอง
7. นางพนิดา  พวงทอง
8. นางสาวอารีวรรณ  ภู่มะลิ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศิริจันทร์
2. เด็กชายคมชาญ  สิงห์โต
3. เด็กชายธีระศักดิ์  อินอ่วม
4. เด็กชายนนทวัฒน์  ช้างทอง
5. เด็กหญิงวาสนา  โกมล
6. เด็กชายอนันต์  สีโซ่
7. เด็กหญิงอาทิตยา  จันทา
8. เด็กชายอาทิตย์  อร่ามฤทธิ์
9. เด็กหญิงอารียา  ประสาวนัง
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  อินอ่วม
 
1. นางจันทนา  ปานรัตน์
2. นางสาวจีรานุช  สระสม
3. นายวีระ  เมืองรามัญ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปูน 1. เด็กหญิงชัญญา  กลิ่นศรีสุข
2. เด็กชายชินวัตร์  นกเขียว
3. เด็กหญิงณัฐนรี  นัยเนตร
4. เด็กชายธนารักษ์  เอนูนารี
5. เด็กหญิงมนพร  อ๊อดสมาน
6. เด็กชายยศกร  ดวงจันทร์
7. เด็กชายศิวดล  แสงบุญ
8. เด็กหญิงศุภกร  เฉยดิษฐ์
9. เด็กชายสุรภัทร  ตั้งสกุล
10. เด็กหญิงอรวิมล  เหี้ยมจ่าง
 
1. นางสาวพัชรี  สนธิ
2. นางดาราณี  ถึงนาค
3. นางสาวปาณิสรา  วงษ์เนตร
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงชลลดา  อุลิศ
2. เด็กหญิงณรีรัตน์  ทองรักษ์
3. เด็กหญิงณัฎฐากร  นาคสัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงทัตพิชา  สุขสมสถาน
5. เด็กหญิงระพีพรรณ  พรหมโสด
6. เด็กหญิงอุบลรัตน์  วัฒนาอุดม
 
1. นางวรรณพร  มั่นกลิ่น
2. นางสาวเพ็ญศิริ  จอเจริญ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมสาคร 1. เด็กหญิงกฤษณา  สมอยู่
2. เด็กชายกิตติคุณ  ทองฟัก
3. เด็กหญิงจิตติมา  อุ่นพวก
4. เด็กหญิงดารินทร์  มีลาภ
5. เด็กหญิงนภัสนันท์  สุวรรณรังษี
6. เด็กหญิงนุชจรี  ตุลยสิงห์
7. เด็กหญิงบุญวรรณ  ลี้ดารากุล
8. เด็กหญิงปิยวรรณ  สุทธิสุข
9. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  พวงโต
10. เด็กหญิงลลิตา  จอดนอก
11. เด็กหญิงวนิดา  แสงเพ็ง
12. เด็กชายศุภวัฒน์  ตอคำ
13. เด็กหญิงอรอนงค์  ขุนจร
14. เด็กหญิงอังคณา  มีลักษณี
15. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สังข์ทอง
16. เด็กหญิงโอปอ  ลีลุเดช
 
1. นางพราวรวี  เอี่ยมวิจารณ์
2. นางสาวเจนเนตร์  พันธุเกตุ
3. นางพัชรินทร์  เพ็งบุญ
4. นางสุภาพ  แก้วบัว
5. นางธัญญรัศม์  สุริยะหิรัญ
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  กาลัญญุตานนท์
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  ร้ายปล้อง
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  อินวกูล
4. เด็กหญิงปภัสวดี  วงษ์คำ
5. เด็กหญิงพิมพกานต์  พันธุ์ไม้
6. เด็กหญิงวรปภา  โพธิดา
 
1. นางรัชญา  ติยะวงศ์
2. นางสาวรภัทร์สิริ  แก้วใย
3. นางประเสริฐ  โพธิ
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายชยากร  ชื่นชม
2. เด็กชายธีรเดช  ดีเลิศ
3. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ทวีศักดิ์
4. เด็กชายสุรกรานต์  ปานทอง
5. เด็กชายอิทธิพร  สอนมณี
 
1. นายอัษฎาวุธ  เรืองสุข
2. นางหนึ่งฤทัย  วินทะไชย์
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชญานดา  ภัทรพสิษฐ์
 
1. นางเทพี  ไวประดับ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงรินรดา  จันทร์งาม
 
1. นายเจน  ตรีไว
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กหญิงสุวนัน  อาจนิยม
 
1. นางสาวศรัญญา  สังข์ทอง
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ
 
1. นางเทพี  ไวประดับ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรมน  เทียนสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวภัคสิรี  เดือนเที่ยง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 1. เด็กชายณัฐพงษ์  มาคงกุล
 
1. นางสาวขนิษฐา  คำมาก
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทิมกัน
 
1. นางสาวขวัญตา  มากเจริญ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีม 1. เด็กหญิงพัชราพร  เหมือนคราม
 
1. นางสาวศรัญญา  สังข์ทอง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงรัฐนันท์  เพ็งแช่ม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  น่วมโพธิ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรัชยา  โพธิ์เลี้ยง
 
1. นายธเนศ  ไชยสุริยานุทิต
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา 1. เด็กหญิงวนิดา  ทับเงิน
2. เด็กชายสหัสวรรษ  พรมบัวภา
 
1. นางวัฒณี  โล่ห์เงิน
2. นายทรงวุฒิ  โตโสภณ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ม่วงงาม
2. เด็กหญิงณภัทธ  บัวขาว
 
1. นางวีนา  ตั้งจิตประสงค์
2. นายปรีชา  ตั้งจิตประสงค์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสือข้าม 1. เด็กชายกิตติธัช  สีตะระโส
2. เด็กชายกิตติภพ  สอนชา
3. เด็กชายติณฑ์  โชติสูงเนิน
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  เรืองกลัด
5. เด็กชายปัณกร  เดชปรอท
6. เด็กชายยศพล  คุ้มผล
 
1. นายวีระศักดิ์  ศรีเผือก
2. นายเกียรติยศ  พื้นผักหวาน
3. นางนิสาชล  แย้มนุ่น
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจักรสีห์ 1. เด็กชายชินวัตร  ชัชวาล
2. เด็กชายตะวันฉาย  ศาสนโสภณ
3. เด็กชายยศภัทร  เย็นระยับ
4. เด็กชายศิรทัช  ชูเชิด
5. เด็กชายสราวุฒิ  กันภัย
6. เด็กชายสิรวิทย์  กันภัย
 
1. นายสมพิชญ์  วงษ์ด้วง
2. นายสุชาติ  เอี่ยมสุภา
3. นางยนพักพริ้ง  นนธิจันทร์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชียงราก 1. เด็กชายกวินท์  บริสุทธิโอภาส
2. เด็กชายชัชวาล  ศิลป์ชัย
3. เด็กชายชินณรงค์  บรรจง
4. เด็กชายณัชชา  ทองอินทร์
5. เด็กชายภิญโญ  ติโลกวิชัย
6. เด็กชายอดิสร  สกุลเรือง
7. เด็กชายอโนชา  อยู่หอม
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สังหรณ์
 
1. นายสุธีร์  เครือวรรณ์
2. นายชญาพัฒน์  แย้มนุ่น
3. นางสาวพรทวี  ทองย้อย
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตึกราชา 1. เด็กชายฐิติมา  หอยสังข์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สอนสืบ
3. เด็กชายทรงเดช  กลิ่นผล
4. เด็กชายธนานัท  เกษร
5. เด็กหญิงปนัดดา  มารศรี
6. เด็กหญิงวริษฐา  แสงสุวรรณ์
7. เด็กชายศรันย์  ฉิมวัย
8. เด็กหญิงสกาวรัตน์  สุทโธ
9. เด็กหญิงอรอนงค์  เทียมจัน
10. เด็กหญิงเกศินี  หมั่นกิจการ
 
1. นายคำนึง  ชัยสุวรรณรักษ์
2. นางเกษราภรณ์  จันทร์ศรี
3. นางอารีย์  อ่อนนุ่ม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ลาภรวย
2. เด็กหญิงวชิริณทรา  ขันทอง
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชมชื่น
 
1. นางอารีรัตน์  แสงอินทร์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภา 1. เด็กหญิงณิศรา  มานพ
2. เด็กหญิงปนวรรณ  ม่วงงาม
3. เด็กชายประวิทย์  ขำศรี
 
1. นางสรัญพร  จันทร์ภู่
2. นางทิพจุฑา  ศรอากาศ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กหญิงจันทิมา  ปานบัว
2. เด็กหญิงธิฌา  สุขสำราญ
3. เด็กหญิงสาระเกศ  แก้วแสง
 
1. นางประนอม  สุขโข
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ชูสุข
2. เด็กหญิงสุพัตรา  แสงประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเบ็ญจพร  เข็มทอง
 
1. นางประนอม  สุขโข
 
135 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สุดจิตร
2. เด็กหญิงสุพัตรา  คำเสน
 
1. นายสมัคร  น้อยประไพ
2. นางสาวภัทรชลีพร  สุขทอง
 
136 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าอิฐ 1. เด็กหญิงพรพิพัฒน์  ดำขำ
2. เด็กชายรัตนากร  สุมารทอง
 
1. นางสาวอิงฟ้า  ทับยา
2. นายวิชัย  เพ็งบุญ
 
137 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจิรนันท์  จันทะโน
2. เด็กหญิงธีรกานต์  พุ่มเพ็ง
3. เด็กหญิงมนัสวรีย์  จันทะโน
 
1. นางบุหงา  สุขประเสริฐ
2. นายมานัส  ภูเด่นผา
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงปารินทร์ญดา  ดีวงษ์
2. เด็กชายเข็มพวัตร์  เย็นใจ
 
1. นายชาญ  ทองใบ
2. นางสาวสีนวล  พันฮวบ
 
139 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 1. เด็กชายวทัญญู  ศรีจันทร์
2. เด็กชายเศรษฐา  กลับฝั่ง
 
1. นายสุรพล  ประไกลวรรณ
 
140 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กชายจักรี   เรืองงาม
2. เด็กหญิงชนิสรณ์  คล้ายเหล็ง
 
1. นายนันทชัย  แย้มนุ่น
2. นายภิญญู  ศิรชินภัทร
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลาไหล 1. เด็กชายธรรธนวรรต  เจริญใย
2. เด็กชายอานนท์  พุฒเสือ
 
1. นายนันทชัย  แย้มนุ่น
2. นางสาวสุวิชาดา  หอมจำปา
 
142 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงสาริดา  เอี่ยมยิ่ง
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ชูช่วย
 
1. นางสาวภัทรชลีพร  สุขทอง
2. นายสมัคร  น้อยประไพ
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  สุขเอี่ยม
2. เด็กหญิงนิฤมล  สุขเอี่ยม
 
1. นายสมัคร  น้อยประไพ
2. นางสาวภัทรชลีพร  สุขทอง
 
144 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถอนสมอ 1. เด็กชายพชรพล  เอี่ยมเพ็ชร์
2. เด็กชายภราดล  สุกคล้อย
 
1. นางสาวณิรดา  นวนคราม
2. นางปวันรัตน์  ธนาโรจน์ปิติพร
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กหญิงธนพร  จันทะคา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธีรจันทร์
 
1. นายสมัคร  น้อยประไพ
2. นางสาวภัทรชลีพร  สุขทอง
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดม่วง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเสน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  โปร่งปาน
 
1. นายสมัคร  น้อยประไพ
2. นางสาวภัทรชลีพร  สุขทอง
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 1. เด็กหญิงณัชทิชา  นิลอร่าม
2. เด็กชายราเมศ  สมยา
3. เด็กชายวิษณุ  กันเกตุ
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  ประสิทธิ์แสน
2. นายภาณุวิทย์  อินทร์แก้ว
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๖ (บ้านหนองกระทุ่ม) 1. เด็กชายพรเทพ  รอดรุ่งเรือง
2. เด็กชายยศนันท์  หงษ์โต
3. เด็กชายเก้าพันแสน  ร้ายปล้อง
 
1. นายสุรพล  ประไกลวรรณ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคปูน 1. เด็กหญิงจณิตตา  ล่ำลือ
2. เด็กหญิงภรัณยา  งามวิลัย
3. เด็กหญิงแพรวา  สายกองคำ
 
1. นางบุบผา  แตงมีแสง
2. นางลำพึง  มีกลิ่น
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 1. เด็กหญิงนาฏตยา  ผลอินทร์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  ล้ำเลิศ
3. เด็กชายอนุชา  ดีกระจ่าง
 
1. นางจิตตนาถ  ดีอยู่
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมคาง 1. เด็กชายนวัตกรณ์  อินอุริศ
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  รอดเสือ
3. เด็กหญิงมินตรา  หน่ายอินทร์
 
1. นางสมจริง  ยิ้มย่อง
2. นางสุคนธ์  บรรจง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมคาง 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วกัลยา
2. เด็กหญิงวรรณิสา  ตรีพงษ์
3. เด็กชายอนันต์  ดีสกุล
 
1. นางสมจริง  ยิ้มย่อง
2. นางเรณู  พุดมอญ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจารุณี  จีนวงษ์
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  ประยงค์หอม
3. เด็กหญิงรัตนากรณ์  เศรฐศิริพงษ์
4. เด็กชายศรัณย์ภัช  ชูศรี
5. เด็กหญิงสุธาสินี  อินอ่วม
6. เด็กหญิงอริสรา  กันหะ
 
1. นางบุญเกิด  เต่าทอง
2. นางอุบล  มีสัตธรรม
3. นางอำนวย  ภู่ขาว
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทริการ์  แย้มจำรัส
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เรื่องลือ
3. เด็กหญิงธริสา  ล้ำเลิศ
4. เด็กหญิงนงนุช  ผลศาส
5. เด็กหญิงสุวรรณา  นาคปาน
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  สายพิมพา
 
1. นางสุกัญญา  รุ่งแสง
2. นางสาวระวิวรรณ  อุปถัมภ์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงจิราภา  พุ่มทองคำ
2. เด็กชายราเชน  พึ่งประดิษฐ์
3. เด็กหญิงศศิประภา  จากิจ
 
1. นางนันฑา  กลีบบัว
2. นางสาวจุมพิตา  ฉันทชาติ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภา 1. เด็กหญิงธนัญญา  กาบขุนทด
2. เด็กหญิงปานไพรินทร์  แก้วสุวรรณ์
3. เด็กหญิงสิรภัทร  ยางมั่น
 
1. นางรำเพย  เตียศรีพัฒนสุข
2. นายสุวัฒน์  โพธิ์เลี้ยง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายชัชชัย  แก้วเลิศ
2. เด็กหญิงชินตา  เปลี่ยนอร่าม
3. เด็กชายธีระพล  ไทยบุญเรือง
 
1. นางอารมณ์  เกิดรพ
2. นายประเสริฐ  เกิดรพ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภา 1. เด็กชายนวพล  อุ่มแสง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  คุ้มละบาย
3. เด็กชายวันชนะ  ใจภักดี
 
1. นางรำเพย  เตียศรีพัฒนสุข
2. นายสุวัฒน์  โพธิ์เลี้ยง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยาง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  อินทอง
2. เด็กหญิงนิภาพร  อินทอง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไล้พันธุ์
 
1. นางโกสุ่ม  เพ็งปิ่น
2. นางสุคนธ์  เจิมเจิดพล
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิจิตรศึกษา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สินคำ
2. เด็กหญิงนาลดา  โตอ่อน
3. เด็กหญิงสุชานันท์  เอี่ยมวิลัย
 
1. นางสาวเตชินี  สุขรักษ์
2. นางสาวศิลาวัลย์  สายน้ำเขียว
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตึกราชา 1. เด็กหญิงกนกพร  เต็มพร้อม
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  ดีเจริญ
3. เด็กหญิงวริษฐา  แสงสุวรรณ์
 
1. นางมนฤดี  ธรรมวัฒน์
2. นางเกษราภรณ์  จันทร์ศรี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนรินทร์  สมงาม
2. เด็กหญิงวณารี  สวนขำ
3. เด็กชายวุฒิชัย  เสือสุด
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญอินทร์
2. นายพิเชฐ  อินวกูล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงขวัญรัตนา  โอชารส
2. เด็กหญิงณัทภัทร  คลังสมบัติ
3. เด็กหญิงสันสินี  ฉ่ำเจริญ
 
1. นางประทุม  บุญย้าย
2. นางศุภลักษณ์  พูลพันธุ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านจ่า(เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) 1. เด็กชายนำชัย  เรืองเดช
2. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ไม้แก่น
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุดมศักดิ์
 
1. นางวันเพ็ญ  เจริญอินทร์
2. นายพิเชฐ  อินวกูล
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายชัยภัทร  พันธุราช
2. เด็กชายธนพัฒน์  ชัชวาลสมบัติ
3. เด็กชายวิศิษฐ์  ร้ายปล้อง
 
1. นางดวงสมร  ฉิมพาลี
2. นางสิริพร  สีตะระโส
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอัมพวัน 1. เด็กชายพีรพล  ธำรงค์จตุพงษ์
2. เด็กชายสหรัฐ  นวลสว่าง
3. เด็กชายเจษฎา  ปลั่งมณี
 
1. นางวีนัส  ร่างใหญ่
2. พระมณฑล   กมฺโล
 
167 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 1. เด็กหญิงอภิรตา  ยิ้มจันทร์
 
1. นางรุ่งนพา  เปี่ยมบุญ
 
168 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 1. เด็กชายกฤศกร  สำราญดี
2. เด็กชายธีรภัทร  สิงห์โต
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วบวร
 
1. นางนภา  คุ้มครอง
2. นายชัยยุทธ  สุขหาญ
 
169 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกลับ 1. เด็กหญิงพณิชษา  แย้มอุบล
2. เด็กหญิงสุพนิตา  ประสายกา
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดียิ่ง
 
1. นางสายพิน  สุวรรณรังค์
2. นางจินตนา  ชูจิตร
 
170 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข 1. เด็กหญิงจาฏูพัจน์  รุ่งเรือง
 
1. นางรุ่งนพา  เปี่ยมบุญ
 
171 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผล 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ฉิมจีน
 
1. นางพิกุล  อ่อนแป้น
 
172 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กชายสรณ์สิริ  งอกงาม
 
1. นางวิไลรัตน์  สุทนต์ชัย
 
173 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงสุทธิกานต์  พลอยแสง
 
1. นางอารีรัตน์  แสงอินทร์
 
174 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดับ 1. เด็กชายนพดล  กลิ่นหอม
2. เด็กชายปริญญา  ทิมสีคราม
 
1. นายเมธี  สารดิษฐ์
 
175 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายกิตติภูมิ  นาคนัตถ์
2. เด็กหญิงพัชรพรรณ  พุ่มจุ่น
 
1. นางจุฑาทิพ  คำมาก
2. นางสมควร  ชูรัศมี
 
176 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กหญิงญานิศา  แก้วกัญญา
2. เด็กชายพรชัย  ญะวงษา
 
1. นางอารี  สุวรรณหงษ์
2. นางสาวกัญญณัฏฐ์  นฤทุกข์
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าอิฐ 1. เด็กชายธำรงศักดิ์  รังมูล
 
1. นางสาวอิงฟ้า  ทับยา
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายสุริยาวุฒิ  เดชบำรุง
 
1. นางสาวคุณันญา  เชียงโส
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เจือทอง
 
1. นางสาวธนพร  นวลนิศาชล
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์ มิตรภาพที่ 133 1. เด็กชายกชกร  คุ้มตะสิน
2. เด็กชายกฤษดา  รัตนอำภา
3. เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วพลายงาม
4. เด็กชายจักรกฤษ  พลายละหาร
5. เด็กชายดนัย  ด่านสุขณรงค์
6. เด็กชายดุสิต  โพธิ์ยิ้ม
7. เด็กชายอรรณพ  แก้วเลิศ
 
1. นางสุวิมล  พวงกุหลาบ
2. นางจณิสตา  จงพุ่ม
3. นางณัฐสุรางค์  ทิพยสุวรรณมาลา
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี 1. นายพัฒนชัย  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวอัจฉรา  สิทธิเวชไทย
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติสิทธิ์  เจือทอง
 
1. นางสาวธนพร  นวลนิศาชล
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม 1. เด็กชายนิกูล  ช่างเย็บ
2. เด็กชายพุสะพัศ  ทองขาว
3. เด็กหญิงวรรณิศา  จัดการ
 
1. นางสาวธนพร  นวลนิศาชล
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรโพธิ์
2. เด็กชายวันชนะ  ปลูกงาม
3. เด็กชายเจษฎาภร  อินนุ่มพันธ์
 
1. นางวัลภา  นาคชุ่ม
2. นางบุญเตือน  เกิดขำ
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กชายจิรายุ  ยังแช่ม
2. เด็กหญิงนภัสสร  ชัยเขียว
 
1. นางสาวกัญญณัฏฐ์  นฤทุกข์
2. นางอารี  สุวรรณหงษ์
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางสำราญ 1. เด็กชายกฤษฎา  เครือทิม
2. เด็กชายจักรภพ  ฝาชัยภูมิ
3. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีระพุก
 
1. นางสาวระพีพร  บุญรอด
2. นายศรัณย์  โชคลาภ
 
187 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส 1. เด็กชายกฤษฎา  ม้วนเงิน
2. เด็กชายณัฐพล  อนันต์
3. เด็กชายภาดล  แววเพ็ชร
 
1. นางสาวกัญญณัฏฐ์  นฤทุกข์
2. นางอารี  สุวรรณหงษ์