หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 2/3 ม.8 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นางฐิตินันท์ แท่นวิทยนนท์   0814032696
3 โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร  
4 โรงเรียนบ้านสวนหลวง 55/3 ม.3 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นายเจษฎา เคารพ   0851940530
5 โรงเรียนบ้านสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  
6 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร นายอำนาจ วิมานจันทร์,นายเสรี ทรัพไพบูลย์   0819432792
7 โรงเรียนวัดคลองครุ อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร  
8 โรงเรียนวัดท่าเสา อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  
9 โรงเรียนวัดนางสาว อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  
10 โรงเรียนวัดบางปิ้ง อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร  
11 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร  
12 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร  
13 โรงเรียนวัดยกกระบัตร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายธนภัทร โพธิ์ร่มไทร,นางจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทร   089258857-086788769
14 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร  
15 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นางชาลินี บุณยเกียรติ,น.ส.อรกาญจน์ น้อยเจริญ   0890294129-081848930
16 โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร น.ส.วราภรณ์ เสาร์โพธิ์งาม   0806529934
17 โรงเรียนวัดหนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร น.ส.รุ้งตะวัน หุ้นเส็ง,นางพัฑรา ตรีพงษ์ศิลป์   0924285930,085263741
18 โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร น.ส.สกุนตลา วิริยะกุล,น.ส.ชูศรี จูเฉย   0815262414,081741718
19 โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศ,) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นายสายชล ชื่นภิรมย์,น.ส.ขนิษฐา เนตรนุช   0810178602-092270651
20 โรงเรียนวัดโสภณาราม อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร  
21 โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ อ.เมือง ฯ จ.สมุทรสาคร นายบรรลือ ดอกเตย,น.ส.มณีรัตน์ นุชชาติ   0926793572,089498063
22 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร  
23 โรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร น.ส.สายสมร ตั้งกอบลาภ,นายพยุงศักดิ์ อสิกัน   0810476755
24 โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  
25 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางน้ำผึ้ง เจริญขำ,นางนลินี ศรีสุพรรณ์   0811994215,089179685
26 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร  
27 โรงเรียนเอกชัย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร นางณัชดาพร พงษ์สีดา   0886660764
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร น.ส.มลฑา วรรณชัย,น.ส.อุไรวรรณ สินธ์ุเกษมสุข   0852424299,086567111

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
คุณฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 081-4032-696 , 034-826255 ต่อ 304 - 307Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]