หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-skn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางณิชาภัทร สังข์ทองโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สุขพูลโรงเรียนวัดอ้อมน้อยกรรมการ
3. นางสาวปานทิพย์ ศรีพรหมินทร์โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางชมภู รัตนรังษีโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางประไพ คงศรีโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
3. นางอมรทิพย์ แสนทวีสุขโรงเรียนบ้านโคกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางปรานี เจริญธรรมโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ประหยัดทรัพย์โรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
3. นายบรรจบ ทองตีบโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางอัจฉรา เส็งเรียบโรงเรียนวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางจีรพร บุญเกิดโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
3. นายวินัย ผลจันทร์โรงเรียนวัดราษฏร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสาคร รอดเชื้อโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางพจนีย์ สนเปี่ยมโรงเรียนวัดสุนทรสถิตกรรมการ
3. นางปุญชนา ธาดาวรภัทร์โรงเรียนเอกชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสมศรี งั่วสมบูรณ์โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ แก่นสูงเนินโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
3. นางกนกพร สร้อยทะสินโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวปภพพร สงวนศิริธรรมโรงเรียนวัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาววิภารัตน์ อปดิษฐโรงเรียนวัดกระซ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบุญสม พรหมสาขา ณ สกลนครโรงเรียนบ้านคลองแคประธานกรรมการ
2. นางยุพา ศรีสุพัฒน์โรงเรียนวัดธรรมโชติกรรมการ
3. นางสุนันทรา ใจอารีย์โรงเรียนบ้านแครายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางบุญเสริม กันชิงแก้วโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางชุลีพร รุ่งเรืองศิรินนท์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นางพงษ์ลดา ชองขันปอนโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางลักษณา จีนแพ้วโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวดาว หงส์เวียงจันทร์โรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นางสาวภันฑิลา อาจบำรุงโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
4. นางทิพวรรณ ม่วงพิมพ์โรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการ
5. นางสาวสารี นพรัตน์โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางอ่อน น้อยรักษาโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางกมลพร เกตุแก้วโรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวณัฐกุล เปินสมุทรโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
4. นางอรพรรณ เกษโสภาโรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสาวอัญชลี นิ่มสอาดโรงเรียนวัดอ้อมน้อยประธานกรรมการ
2. นางแก้วตา จันทร์ทองสุขโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
3. นางกมลพร เกตุแก้วโรงเรียนคลองตันราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางมณีวรรณ สื่อสุวรรณโรงเรียนหลวงสินธ์ุราษฎร์รังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑาพร จงสิบสุขโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ เอกมหาชัยโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายนาวิน แกละสมุทรโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายจิรพล เขียววิชัยโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สุขสมศักดิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)กรรมการ
3. นางสาวสะอ้อน เกยสันเทียะโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วิมล สุขเสาร์โรงเรียนวัดบางขุดกรรมการ
5. นายอนันต์ นิภารัตน์โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์กรรมการ
6. นางสาวอุไรพร ลิ้มประเสริฐข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางสาวปณิดา ใจดีโรงเรียนวัดคลองตันกรรมการ
8. นางเรณู ฉิมพาลีโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายจิรพล เขียววิชัยโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ สุขสมศักดิ์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)กรรมการ
3. นางสาวสะอ้อน เกยสันเทียะ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วิมล สุขเสาร์โรงเรียนวัดบางขุดกรรมการ
5. นายอนันต์ นิภารัตน์โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์กรรมการ
6. นางอุไรพร ลิ้มประเสริฐข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางสาวปณิดา ใจดี โรงเรียนวัดคลองตันกรรมการ
8. นางเรณู ฉิมพาลีโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางนภาพร มณีนิลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุธิศา เกตุแก้วโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
4. นายสมชาย ปัจจาโรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร)กรรมการ
5. นางสาวศิริรัตน์ สีพันดอนโรงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายณัฐกฤษ จันทร์คณาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ ชินณะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายศิริชัย พุ่มพันธ์ุโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา นามคุณโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
5. นางวาสนา ฤกษ์สิริศุภกรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายณัฐกฤษ จันทร์คณาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรินทร์ ชินณะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายศิริชัย พุ่มพันธ์ุโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา นามคุณโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
5. นางวาสนา ฤกษ์สิริศุภกร โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุวธิดา เมธาวัชรวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐกฤษ จันทร์คณาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวถวิล ศรีสุขโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางปรุง อินทมาตรโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางปิยวดี เดชอุดมโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการ
3. นายศักดิ์ดา จำปามีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
4. นายเอกรัฐ บุญเพ็ญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นางจอมใจ ทับทองดี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางจมาพร นามสมโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชัชวาลวัฒนะกุลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสุเมธ ขุนพิชัยโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายเอกรัฐ บุญเพ็ญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายประกอบ แก้วเนียมโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ ธนากาญจโนภาสโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรรษมล วิรุณพันธ์โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสสรณ์)กรรมการ
4. นางณัชดาพร พงษ์สีดาโรงเรียนเอกชัย กรรมการ
5. นางสาวแจ่มจันทร์ จันทร์เอิบจิตโรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการ
6. นางสาวณัฐพร แช่มช้อยโรงเรียนวัดอ้อมน้อยกรรมการ
7. นางสาวเทียนฤทัย ทองใบอ่อนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
8. นายสมศักดิ์ บุญเรืองโรงเรียนเกตุมดีศรีวรารามกรรมการ
9. นายสมภพ ออกกิจวัตรโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายประกอบ แก้วเนียมโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ ธนากาญจโนภาสโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาววรรษมล วิรุณพันธ์โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสสรณ์)กรรมการ
4. นางณัชดาพร พงษ์สีดาโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
5. นางสาวแจ่มจันทร์ จันทร์เอิบจิตโรงเรียนวัดโสภณารามกรรมการ
6. นางสาวณัฐพร แช่มช้อยโรงเรียนวัดอ้อมน้อยกรรมการ
7. นางสาวเทียนฤทัย ทองใบอ่อนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
8. นายสมภพ ออกกิจวัตรโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายถวิล แซ่ตั้งโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ดา จำปามีโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา แดงประภาโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามรองประธานกรรมการ
4. นางสาววรรษมล วิรุณพันธ์โรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์)รองประธานกรรมการ
5. นายอนิรุตย์ ดีนพเก้าโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
6. นางสาวสุภาภรณ์ วงษ์ชัยเพ็งโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
7. นางสาวดวงนภา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
8. นางสาวพรสุดา ชัยทองโรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
9. นางสาวฐิติมา ทะเริงรัมย์โรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
10. นางสุพรรษา เกตุแก้วโรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)กรรมการ
11. นางสาววลัยรัตน์ ลุนนีโรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร)กรรมการ
12. นายศราวุธ พันธุ์ชัยโรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
13. นางสาวจารุวรรณ วิชาสารโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการและเลขานุการ
14. นางสาวสอ้อน เกยสันเทียะโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ชองขันปอนโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)กรรมการ
3. นางศิริรัตน์ ไชยวงศ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลิกา สำเภาทองโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
3. นางสาวธนัฐดา สว่างเกตุโรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
4. นางสาววารุณี สกุลณีโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
5. นายรัชพงษ์ เพียงเทพพงศธรโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายจักรกฤษณ์ สุริยันต์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางวันดี สุริยันต์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เลิศศักดิ์ศรีสกุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวแวววิไล ไชยเสริมโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายพิชิต แสงวาโทโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
3. นางสาวพุ่มพวง สังข์วาลวงศ์โรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
4. นายชานนท์ อำไพโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการ
5. นางสาวธีรนุช สุดประเสริฐโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายสุเมธ โชติพิศาลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุภา บุญยิ่งยงโรงเรียนบ้านวังจรเข้กรรมการ
3. นายอรรถพล เมตตาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางปรียานันท์ เกิดจันทร์ตรงโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
2. นางสาวพัฒนมณี ใบทองโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
3. นางอุษา กอสกุลธรรมโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
4. นางสาวพนิดา เพชรพวงจันทร์โรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย ศรแก้วโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายพจนารถ วีระชุนย์สมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายภักดี คำชัยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายทวีชัย เชื้อจีนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวกชพร จุลสัตย์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นางสาววชิราภรณ์ สมตนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางละอออัญญา คชเสนีย์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครกรรมการ
2. นางจันทิมา ชินะประพัฒน์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครกรรมการ
3. นางวิรัญญา เอกเผ่าพันธุ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครกรรมการ
4. นายสืบศักดิ์ รอกประเสริฐโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
5. นางวนิดา ชาวน้ำวนโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายประจักษ์ สินทะเกิดโรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายอุสมาน อาศาสตร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายนิยม เกรียท่าทรายโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
2. นายวชิระ เกิดจันทร์ตรงโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นางกฤษดารัตน์ สระแผงโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวชลธี ตาระพันธ์โรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
5. นายวิทยา ทรงประกอบโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสมพร ขันธโสภาโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายสุระชัย พิมพ์งามโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการ
3. นางสาวเบญจวรรณ สังข์ทองงามโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายกษิดิ์เดช พรมทองโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นายปราโมท ยืนยงโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นางสาวมุกดา ผาหยาดโรงเรียนวัดใหม่หนองพะองกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน อินทร์กล่ำโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายพรเทพ สมปองใจธรรมโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเรืองชัย พุ่มโภคัยโรงเรียนบ้านสวนหลวงประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรา ติงสะโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการ
3. นางสาวสงกรานต์ สรีพันนาโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
4. นางสาวพรรณธิดา แพงทรัพย์โรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
5. นางสาวน้ำผึ้ง บุญวิชัยโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ทวีชาติโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมาโนช แสงทองโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นางสาวสิริวรางค์ พหุธนวโรดมย์โรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
4. นางกิ่งแก้ว วรรณชนะโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)กรรมการ
5. นางสาวรอฮีมะ ตะนิแรโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอุไรวรรณ คูหาก้องเกียรติโรงเรียนบ้านคลองแคประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรัตน์ นาคกล่อมโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
3. นายวิรุทธิ์ สรวงท่าไม้โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนกรรมการ
4. นายณัฎฐธร ลือวณิชกิจโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาธรรมกรรมการ
5. นางสาวเจษฎา ทรงนวนโรงเรียนหลวงสินธุ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางญดาวีร์ กิตติธรรมโรงเรียนวัดยกกระบัตรประธานกรรมการ
2. นางสรญา สายพันธ์วราโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวบุญรวม พูลน้อยโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
4. นายดนัย ฝั่งไธสงโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ
5. นางสาวเกศริน ผู้ขาวโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวดุจเดือน พวงไธสงโรงเรียนวัดคลองครุประธานกรรมการ
2. นายจิรวัฒน์ โพธิ์สวรรค์โรงเรียนวัดคลองตันกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี บุญจุ่นโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
4. นางญดาวีร์ กิตติธรรมโรงเรียนวัดยกระบัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายประสิทธิ์ ชองขันปอนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวนพรัตน์ ชอบดีโรงเรียนวัดโคกขามกรรมการ
3. นายวชิระ ออนจันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากระยารามกรรมการ
4. นางสาววันวิสา กาบบัวน้อยโรงเรียนวัดพันธุวงษ์กรรมการ
5. นางสาวชูศรี จูเฉยโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวรารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวเพ็ญศรี บุญจุ่นโรงเรียนวัดสวนส้มประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชกมล มีบุญธรรมโรงเรียนวัดกาหลงกรรมการ
3. นางสุพัตรา เรืองสวัสดิ์โรงเรียนวัดใหม่หนองพะองกรรมการ
4. นางอโนมา อ่อนส้มกิจโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
5. นางดวงสิน รักษากลิ่นโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนภาเพ็ญ พงษ์วิสุวรรณ์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเจษฎา ทรงนวนโรงเรียนหลวงสินธุ์กรรมการ
3. นายอานนท์ นุแรมรัมย์โรงเรียนทีปังกรฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวทัศนา สิขัณฑกสมิตโรงเรียนวัดอ้อมน้อยประธานกรรมการ
2. นางฉัฐธร แป้มเกษมโรงเรียนราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายอานนท์ บุแรมรัมย์โรงเรียนทีปังกร ฯกรรมการ
4. นางสาวนฤมล เสาสูงโรงเรียนวัดศิริมงคล กรรมการ
5. นางสาวศศิธร บุญสาธุโรงเรียนบ้านคลองตันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายอภิชา เพ็ชรน้อยโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์นรินทร์ มั่นรอดโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นายอรุณ วิสาลีโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เสาโพธิ์งามโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
5. นางจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทรโรงเรียนวััดยกกระบัตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางสาวเมษยา อินทร์โฆสิตโรงเรียนสวนหลวงกรรมการ
2. นางสาวสมจิตต์ เกิดชำนาญโรงเรียนชายทะเลบางกระเจ้ากรรมการ
3. นายณัฏฐธร ลือวณิชกิจโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการ
4. นางสาวศรีอุบล ทองจำรูญโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายเจตนา เกิดประสิทธิ์โรงเรียนวัดยกกระบัตรประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชกมล มีบุญธรรมโรงเรียนวัดกาหลงกรรมการ
3. นางโฉมชบา คัดโนภาสโรงเรียนบางน้ำจืดกรรมการ
4. นางสุธานี รัตนละออโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางฉัฐธร แป้นเกษมโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวอับษร จันสุตะโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ กานดาโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ ปานีนิจโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการ
4. นางสาวเพียงพร พฤกษ์หัตถ์พงศ์โรงเรียนเอกชัยกรรมการ
5. นายอรรถพล วะชุมโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุกัญญา คิดประเสริฐโรงเรียนวัดหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางมณฑา จันทร์สงโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวพรรณี สังข์ทองงามโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ โพธิ์สวรรค์โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางวัฒนา นาคกล่อม โรงเรียนวัดบางน้ำวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ รอดธานีโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางอร่าม บรรดาศักดิ์โรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
3. นายนุกูล รอดพิฬาโรงเรียนวัดกระซ้าขาวกรรมการ
4. นางสาวพันพัสสา ภู่สุวรรณ์โรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ เกษมพรมณีโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวสุรัตน์ จันทราชโลธรโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยประธานกรรมการ
2. นางพนิดา ปรัชญาเกรียงไกรโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อกรรมการ
4. นางสาวจิตราภรณ์ แสบรัมย์โรงเรียนบ้านบางปิ้งกรรมการ
5. นางประภา เกิดประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านคลองซื่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนวลน้อย มนต์ประจักษ์โรงเรียนวัดอ้อมน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวพจมาน ขำทองโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
3. นางรุ่งนภา พัชรบำรุง โรงเรียนวัดหนองสองห้องกรรมการ
4. นางกลอยใจ โกมลวิทย์โรงเรียนเอกชัย กรรมการ
5. นางสุดาวรรณ ศรีนารางโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวาสินี บุญเพ็ญโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทิพย์ เพ็ชร์พุ่มโรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
3. นางสาวกทชกร สว่างอารมณ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางจินดา ศรีโมลาโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายบุญช่วย คัสกุลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายชญานิน มั่งมีโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการ
3. นางนริศรา วรสุทธิ์พิศาลโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางรัชนีพร บุญศักดิ์โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรสมเด็จพระศรีนครินทร์รองประธานกรรมการ
3. นายสุวรรณ แร่เพชรโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นายวัชระ ช้างพลายโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสันต์ ปิยะสอนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว (สาครกิจโกศล)กรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกรโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนประธานกรรมการ
2. นายบุญรอด สาดแฟงโรงเรียนวัดบางปิ้งรองประธานกรรมการ
3. นางปัทมา ประยูรอนุเทพโรงเรียนวัดอ่างทองกรรมการ
4. นางวรรณดี วรรณโสโรงเรียนบ้านคลองตันกรรมการ
5. นายวรากรณ์ วงษ์วรรณโรงเรียนวัดกระซ้าขาวกรรมการ
6. นางสาวปนิศราณัชช์ ผ่องใสโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
2. นายทศพร เรืองภูกรรมการ
3. นายฝนธรรม บัวราชพงศ์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนทองคำกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
2. นายทศพร เรืองภูกรรมการ
3. นายฝนธรรม บัวราชพงศ์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนทองคำกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ พุ่มกุมารกรรมการ
3. นายประเสริฐ เทียนทองคำกรรมการ
4. นายทศพร เรืองภูกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
2. นายทศพร เรืองภูกรรมการ
3. นายฝนธรรม บัวราชพงศ์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนทองคำกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
2. นายฝนธรรม บัวราชพงศ์กรรมการ
3. นายทศพร เรืองภูกรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนทองคำกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ พุ่มกุมารกรรมการ
3. นายประเสริฐ เทียนทองคำกรรมการ
4. นายทศพร เรืองภูกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ พุ่มกุมารกรรมการ
3. นายประเสริฐ เทียนทองคำกรรมการ
4. นายทศพร เรืองภูกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ พุ่มกุมารกรรมการ
3. นายประเสริฐ เทียนทองคำกรรมการ
4. นายทศพร เรืองภูกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
2. นายทศพร เรืองภูกรรมการ
3. นายฝนธรรม บัวราชพงศ์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนทองคำกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
2. นายทศพร เรืองภูกรรมการ
3. นายฝนธรรม บัวราชพงศ์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนทองคำกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ พุ่มกุมารกรรมการ
3. นายประเสริฐ เทียนทองคำกรรมการ
4. นายทศพร เรืองภูกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ พุ่มกุมารกรรมการ
3. นายประเสริฐ เทียนทองคำกรรมการ
4. นายทศพร เรืองภูกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
2. นายทศพร เรืองภูกรรมการ
3. นายฝนธรรม บัวราชพงศ์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนทองคำกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
2. นายทศพร เรืองภูกรรมการ
3. นายฝนธรรม บัวราชพงศ์กรรมการ
4. นายประเสริฐ เทียนทองคำกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีกรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นางสาวรังษิยา เยี่ยมสวัสดิ์กรรมการ
2. นายสุรเชษฐ์ พุ่มกุมารกรรมการ
3. นายประเสริฐ เทียนทองคำกรรมการ
4. นายทศพร เรืองภูกรรมการ
5. นายอรรถกรณ์ คงมณีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
3. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
6. นายนภดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการและเลขานุการ
7. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
3. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
6. นายนภดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการและเลขานุการ
7. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
4. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
5. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
3. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
6. นายนภดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการและเลขานุการ
7. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
3. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
5. นายนภดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการและเลขานุการ
6. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
3. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
6. นายนภดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการและเลขานุการ
7. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
3. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
6. นายนภดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการและเลขานุการ
7. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายนภดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบประธานกรรมการ
2. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุุทรสาครกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
6. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการและเลขานุการ
7. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
3. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
6. นายนภดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการและเลขานุการ
7. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
4. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
5. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
3. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
6. นายนภดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการและเลขานุการ
7. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
2. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางนวลนุช ใจบรรจงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
3. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
4. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
6. นายนภดล แจบ้านเกาะโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการและเลขานุการ
7. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายธนุ บุญญกนกโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นางอารมณ์ แย้มอุบลโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
4. นายฤทธิกร ปุ่นวงศ์โรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วประธานกรรมการ
2. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วประธานกรรมการ
2. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วประธานกรรมการ
2. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
3. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. ดร.สมชาย เอี่ยมบางยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นางวงษ์อนันต์ คงศรีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
3. นายรุ่งเรือง แสนสมัครโรงเรียนบ้านคลองแคกรรมการ
4. นายพูลศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครกรรมการ
5. นายพงศกร วาสุกรีโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางอารมณ์ แย้มอุบลโรงเรียนวัดบางปิ้งประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นายธนุ บุญญกนกโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
4. นายพันธ์พรต กรีอัมพรโรงเเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
5. นายเกริกไกล เต็มมูลโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธนุ บุญญกนกโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ ศิริผลโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
5. นายพันธ์พรต กรีอัมพรโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธนุ บุญญกนกโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นายเกริกไกร เต็มมูลโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
4. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
5. นายบุญธรรม อยู่ประจำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นายบุญธรรม อยู่ประจำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
6. นางสาวสุมิตตรา บุญยิ่งยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นายสงคราม ทีน้ำคำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
8. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
9. นายจะรันย์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นายบุญธรรม อยู่ประจำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
6. นางสาวสุมิตตรา บุญยิ่งยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นางสาวปาลิตา แปรงขุนทดโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
8. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
9. นายจะรันย์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นายบุญธรรม อยู่ประจำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
6. นางสาวสุมิตตรา บุญยิ่งยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นายศรัณย์ สุดดีโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
8. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
9. นายจะรันย์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นายบุญธรรม อยู่ประจำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
6. นางสาวสุมิตตรา บุญยิ่งยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นางสาวธิดารัตน์ บุญปลูกโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
8. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
9. นายจะรันย์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนุ บุญญกนกโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นายฤทธิกร ปุ่นวงศ์โรงเรียนว้ดบางปิ้งกรรมการ
5. นายพันธ์พรต กรีอัมพรโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนุ บุญญกนกโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบประธานกรรมการ
2. นายเกริกไกร เต็มมูลโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ศิริผลโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
4. นายบุญธรรม อยู่ประจำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
5. นางอารมณ์ แย้มอุบลโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นายบุญธรรม อยู่ประจำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
6. นางสาวสุมิตตรา บุญยิ่งยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นางสาวเจนจิรา ตราชูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
8. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
9. นายจะรันย์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นายบุญธรรม อยู่ประจำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนกรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
6. นางสาวสุมิตตรา บุญยิ่งยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นางสาวหนึ่งฤทัย พยุงโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
8. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
9. นายจะรันย์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม อยู่ประจำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นายเกริกไกร เต็มมูลโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ ศิริผลโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
4. นายจะรันต์ ศรีวรรณโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
5. นายพันธ์พรต กรีอัมพรโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม อยู่ประจำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ ศิริผลโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
3. นายเกริกไกร เต็มมูลโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
4. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
5. นายพันธ์พรต กรีอัมพรโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม อยู่ประจำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นายธนุ บุญญกนกโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
3. นางอารมณ์ แย้มอุบลโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
4. นายพันธ์พรต กรีอัมพรโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
5. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญธรรม อยู่ประจำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นายธนุ บุญญกนกโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
3. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
4. นายวีระพงษ์ ศิริผลโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
5. นายจะรันต์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายฐากร ธาดาเลิสภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นายบุญธรรม อยู่ประจำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
6. นางสาวสุมิตตรา บุญยิ่งยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ บัวประดิษฐ์โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
8. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
9. นายจะรันย์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นายบุญธรรม อยู่ประจำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
6. นางสาวสุมิตตรา บุญยิ่งยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นางสาวปิยะนุช ปัญญารักษ์โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
8. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
9. นายจะรันย์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายฐากร ธาดาเลิศภัทรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสราวุฒิ บัวกลีบโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นายบุญธรรม อยู่ประจำโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
4. นายกำธร เพชรบุรีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายพยุงศักดิ์ บุญมีโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการ
6. นางสาวสุมิตตรา บุญยิ่งยงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
7. นางสาวหทัยรัตน์ กุบแก้วโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามกรรมการ
8. นางสาวภัชภิชา บวรวราโชติโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการและเลขานุการ
9. นายจะรันย์ ศรีวรรณศิริโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามที่ปรึกษา
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายศุภชัย เจริญขำสพป.สมุทรสาครกรรมการ
2. นายนริศ ทวีสุขสพป.สมุทรสาครกรรมการ
3. นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์สพป.สมุทรสาครกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางอารีพร หลงสมบุญโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. MissGiovana Ruizโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
3. นางนันทกา เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวสมปอง เทศหริ่งโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. Mr.Christen Botesโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ ปัตทวีคงคาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางมนัสสพรรณ จันทร์ทองสุขโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราพร ภูผิวคำโรงเรียนวัดกาหลงกรรมการ
3. นางพรทิวา เตชาโรงเรียนทีปังกรฯกรรมการ
4. นางวิลาสธนัน ขำบางโรงเรียนวัดกระซ้าขาวกรรมการ
5. นายสุทธิเกียรติ ศรีใสโรงเรียนวัดกระซ้าขาวกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางศรีสุรัตน์ สิงห์ทองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางธัญกานต์ บูหลังโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวมาลี โตสินโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางปัทมา ตู้จินดาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. Mrs.Lisa Pangilianโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นางปนัดดา ปานเกิดผลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวบงกช กันทวรรณ์โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ เฮ้าเจริญโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา สุภาพจริตกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางสาวสิริพร ยานประเสริฐโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
5. นางสาวกิตติยา ในพิมายโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการ
6. นางสาววรินทร ผลจันทร์โรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวเบญจวรรณ เตียวิเศษโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. MissRachael O' Gormannโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวทองพูน นุชมั่นโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพูนทรัพย์ ทิพย์ทวีชัยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
2. นางสาวลักคณา รักกุศลโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา ชัยมงคลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นายศุภโชค แตงทองโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
5. นางสมวลี เขียวมณีโรงเรียนคลองครุกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางบุญเรือน ชื่นอิ่มโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. Mr.Luis Pangilianโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
3. นางสาวยุพาพรรณ สถาวรสมิตข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวเกศสุดา สังข์พุกโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา โพชะคุ้มโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
3. นางสาวอภิรดี จันทร์หงษ์โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
4. นางสาวศุภัคศิตา ดวงธนูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพีรกานต์ สมนามทองโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอังสนา ตั้งตระกูลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
2. นางสาวสมมาทย์ เกาเล็กโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวจุรีรัตน์ บุตรน้ำเพชรโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
4. นายศุภชัย พุทธกุลโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
5. นายวิทธวัช แสงแสนโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวกานต์ชนก แก่นพาคำโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. MissHao Yingโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. MissZhuang Lupingโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายสุขอนันต์ อักษรโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
2. นางสาวศิวพร ดวงเฉลิมโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
3. นางสาวบงกช ดอกเตยโรงเรียนปัจจันตารามกรรมการ
4. นางสาวอภิญญา เลขพัฒน์โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวกอบแก้ว วิมานจันทร์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. Mr.Eric Confortiโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
3. นายธเนศ พงษ์สีดาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายทยาวัตร สมมากโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
2. นายเอนก หอมทองโรงเรียนวัดรษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นายสิงหา เย็นปูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)กรรมการ
4. นายจรูญ ศิลปะโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
5. นายศุภมิตร จันทร์เอิบจิตรโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
6. นายทฤษฎี มเหษีโรงเรียนบ้านบางปิ้งกรรมการ
7. นางสุจิน เพ็ชสุวรรณ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
8. นายสุภัช โพธิ์ศรีทองโรงเรียนวัดใหม่หนองพะองกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมเจตน์ พงษ์วิสุวรรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์กรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮะวังจูข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายอาทร บัวจงโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธารามกรรมการ
4. นายกิตติ ประเสริฐสมโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเลกรรมการ
5. นายวิรัช สื่อสุวรรณข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายเสรี ทรัพย์ไพบูรณ์โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
7. นายไพฑูรย์ แฟงเอมโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
8. นายชัยวัฒ นุชกรรณ์โรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
9. นางสาวปิยวรรณ พงษ์พิพัฒน์โรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
10. นายจรัญ ชมภูเทพโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
11. นายอรุณศักดิ์ ขันธิมาโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
12. นายธัชชัย อุปสรรค์โรงเรียนบ้านโพธิ์แจ้กรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นางสุกัญญา คิดประเสริฐโรงเรียนวัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)กรรมการ
2. นางสาวพีรยา เมฆ์สงค์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวประภาภรณ์ ดีศิริโรงเรียนบ้านบางปิ้งกรรมการ
4. นายบัญชา อ่อนส้มกิจโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
5. นางสาวสุพรรษา รุ่งสว่างโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางอารมย์ แย้มอุบลโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
2. นางกฤษณา ทรัพย์แสงสวัสดิ์โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางสาวฉัตรระพี ขาวล้ำเลิศโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
4. นางละมุล เกิดเรียนโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
5. นางอิสรีย์ ขาวสำอางค์โรงเรียนวังนกไข่กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวฉัตรระพี ขาวล้ำเลิศโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี เกิดกรุงโรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่กรรมการ
3. นางภัทร์ศรัณย์ พันธ์ธุมวงษ์โรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางกัลยา วัลลิภากรโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
2. นางสาวสุทธิลักษณ์ ตรองใจโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
3. นางสาววรรณา นิ่มนวลโรงเรียนบ้านบางปิ้งกรรมการ
4. นางดรรชนีย์ อันมณีโรงเรียนวัดอ่างทองกรรมการ
5. นายสุวรรณ์ น้อยนางโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายอรุณศักดิ์ ขันธิมาโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางกัลยา วัลลิภาพรโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นางศศิธร บุตรเมืองโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายนภดล ฤกษ์สิริศุภกรโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา แตงเกตุโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ ทองสาสุขโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพรเทพ ศิลปคนธรรพ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวพร คงสกุลโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
3. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรดาศา ลิขิตบวรโรงเรียนเอกชัยประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ นุชชาติโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
3. นายรุตชเดช คะตะวงษ์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญดรุณ ทองสุขโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
3. นางสุหัสชา พรหมดวงโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทรโรงเรียนวัดยกกระบัตรประธานกรรมการ
2. นายลำพล สุพรรณ์คำโรงเรียนวัดสวนส้มกรรมการ
3. นายธนวุฒิ สอนพงษ์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสุหัสชา พรหมดวงโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายกอบชัย พุกผาสุขโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ธนวัตถาภรณ์โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุหัสชา พรหมดวงโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะวดี เดชอุดมโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ มากเพ็งโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวเกษมณี สุขสมบัติโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทรโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
3. นายชีววัฒน์ พวงบุษบาโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สื่อสุวรรณโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ วีระมาศโรงเรียนวัดกระซ้าขาวกรรมการ
3. นางสาวบุณญดา โพธิ์สุโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสมถวิล ศิลปคนธรรพ์โรงเรียนวัดหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นายวสันต์ สอนจันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
3. นายนภดล ฤกษ์ศิริศุภกรโรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายกิตติกร โพธิ์ร่มไทรเจ้าหน้าที่ สพป. สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายสุบรรณ สิลารัตน์โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์กรรมการ
3. นางสาวเพ็ญนภา เถือกคำโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกุมา แสงแก้วโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนประธานกรรมการ
2. นายวิโชติภัทร ศศิธรชินศักดิ์โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ รัศมีโรงเรียนบ้านคลองตันกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นางสาวบำเพ็ญ ใช้บางยางโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวบำเพ็ญ ใช้บางยางโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางจิตรา ตัณทนันท์โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามประธานกรรมการ
2. นางศิริลักษณ์ พลายรักษาโรงเรียนวัดอ้อมน้อยกรรมการ
3. นางสาวนริสรา พ่วงกองนะโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุริยะ อนันตพืชวัดคลองครุประธานกรรมการ
2. นายสิทธิศักดิ์ สุดชฎาบ้านสวนหลวงกรรมการ
3. นางสาวศศิตา ทับไกรวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
4. นายสุรเจตน์ พิมพ์พิทักษ์วัดโรงเข้กรรมการ
5. นายสมบัติ บุญเหมือนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางมะลิวัลย์ ขวดทองโรงเรียนบ้านท่าทรายประธานกรรมการ
2. นางสาววิรัตน์ อุบลโรงเรียนวัดเกตุมวดีศรีวรารามกรรมการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ มากเพ็งโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอรไพ เส็งเรียบโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนารามประธานกรรมการ
2. นายเข็มณัฎฐ์ ทองงามขำโรงเรียนวัดเจ็ดริ้วกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ สินสมานกุลโรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ชมภูโรงเรียนบ้านรางสายบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุษา วงศ์จรัสเกษมโรงเรียนวัดปากบ่อกรรมการ
3. นางสาวสุภาพ อมรพงษ์โพธิชาโรงเรียนวัดพันธุวงษ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายพรต มรรคเจริญโรงเรียนวัดธัญญารามประธานกรรมการ
2. นางวิสาข์ บุญตานนท์โรงเรียนบ้านบางน้ำจืดกรรมการ
3. นางสาวรสวดี ศรีสุกัญญาโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสมคิด บุญปลอดโรงเรียนบ้านบางน้ำจืดประธานกรรมการ
2. นางสาวภัญรัตน์ อินต๊ะฮองโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
3. นางสุขุมาล ไชยรักษ์โรงเรียนวัดหนองบัวกรรมการ
4. นายชานนท์ อำไพโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา เกาะสมุทรโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา เคารพโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์กาญจน์ ประชันโรงเรียนวัดปัจจันตารามกรรมการ
4. นางปิยะวดี เดชอุดมโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
5. นายสมเกียรติ บุญเกิดโรงเรียนวัดธรรมโชติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ้งตะวัน หุ้นเส็งโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางปริศนา ล้วนศิริโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
3. นางทัศนีย์ รอดทัศนาโรงเรียนวัดศรีสุทธารามกรรมการ
4. นางอุดมรัตน์ พานิชเจริญโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการ
5. นางดวงตา บุญเหมือนโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสาวรุ้งตะวัน หุ้นเส็งโรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางวรี บรรพพงศาโรงเรียนวัดศรีสำราญฯกรรมการ
3. นางสาวปัทมา แก้วหาวงษ์โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางนีรนาท ภู่สว่างข้าราชการบำนาญ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)ประธานกรรมการ
2. นางโสภา พวงประเสริฐโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้กรรมการ
3. นางสาวนิศารัตน์ ทับทวีโรงเรียนวัดชีผ้าขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวปวีณา ศรีอ่อนโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อประธานกรรมการ
2. นายวชิระ อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามกรรมการ
3. นางสาววรพรรณ จันทร์เทียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบกรรมการ
4. นางสาวบุษกร วิปุลากรโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
5. นางนวลฉวี อินจงกลโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏฺ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาวสายหยุด วัฒนปัทมาโรงเรียนวัดใหม่หนองพะองประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ สะสีมาโรงเรียนบ้านรางสายบัวกรรมการ
3. นางอุดมรัตน์ พานิชเจริญโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปิยะนันท์ สิงห์บารมีโรงเรียนวัดคลองครุประธานกรรมการ
2. นางอัญญา พังจุนันท์โรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นางสาวมลฤดี เกิดมีโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรกกรรมการ
4. นางสาวนิภา แซ่เฮ้งโรงเรียนบ้านดอนไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวกัลยากร คณาวัฒนไชยโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางดวงสุดา ไข่เกตุโรงเรียนวัดดอนโฆสิตารามกรรมการ
3. นางกชมล เพ็งจันทร์โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางเกษณีย์ จอกสมุทรโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)ประธานกรรมการ
2. นางณัฐยา รอกประเสริฐโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิศาชล ภู่แดงโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ พยุงโรงเรียนอนุบาลสมฤดีกรรมการ
5. นางรัชดา ทรัพย์มูลโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางรัชฎาภรณ์ กลับรอดโรงเรียนอนุบาลต้นกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวอรไท เพียรทรัพย์โรงเรียนเอกชัยรองประธานกรรมการ
3. นางอารณี สมมากโรงเรียนบ้านโรงเข้กรรมการ
4. นางสาวสกาวรัตน์ แสงสุตาโรงเรียนวัดศรีเมืองกรรมการ
5. นางสาวรำไพ ใจช่วงโชติโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวาสนา มฤบดีโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวสาคร คำอุดมโรงเรียนสหกรณ์กสิกรรมชายทะเลรองประธานกรรมการ
3. นางเอื้อมพร อินทร์กุลโรงเรียนวัดยกกระบัตรกรรมการ
4. นางสาวดาวัน เทชัยโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
5. นางสร้อยสุดา สุวรรณถาวรโรงเรียนวัดอ้อมน้อยกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาววัฒนา เชยจิตต์โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ กิจหวังโรงเรียนวัดบางปลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวขวัญฤทัย ลิ้มอิ่มโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์กรรมการ
4. นางพิรัลรัศมิ์ เพิ่งบุญชูโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
5. นางนารี เข็มเจริญโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรรยา ใจดีเจริญโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้วกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ นุ่มดีโรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการ
3. นางนาตยา เจียรพันธ์โรงเรียนวัดใหม่หนองพะองกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางโศภิษฐ์ พลายคำโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
2. นางสุนทราพร เชื้อแก้วโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมทองโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวสุกานดา ชาญประเสริฐโรงเรียนวัดบางยางกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี พันธุ์ดีโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ธนวัตถาภรณ์โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก ทองคุ่ยสพป.สมุทรสาครกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรรยา ใจดีเจริญโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500)กรรมการ
2. นางวิไลวรรณ นุ่มดีโรงเรียนวัดศิริมงคลกรรมการ
3. นางนาตยา เจียรพันธ์โรงเรียนใหม่หนองพะองกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายโศภิษฐ์ พลายคำโรงเรียนวัดบางปิ้งกรรมการ
2. นางสุนทราพร เชื้อแก้วโรงเรียนเอกชัยกรรมการ
3. นางวาสนา พรหมทองโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาววาสนา ชาญประเสริฐโรงเรียนวัดบางยางกรรมการ
2. นางสาวภาวิณี พันธุ์ดีโรงเรียนวัดท่าเสากรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ ธนวัตถาภรณ์โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
คุณฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 081-4032-696 , 034-826255 ต่อ 304 - 307Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]