หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายเกียรติกูล เหล่ากดี ครู โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
2 นายยุรนันท์ นันโท เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
3 นายวิชาญ น้อยภารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
4 นายวสันต์ จันทร์มล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
5 นางสุพรรณี ชื่นค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
6 นายอรรถพล วะชุ่ม ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
7 นายไพฑูรย์ แฟงเอม ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
8 นายปฏิภาณ โอ่เอี่ยม ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
9 นายวินัย ศิริเบ็ญนรัต ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
10 นายเอนก หอมทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
11 นางสุจิน เพ็ชสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองบัว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
12 นางสมคิด บุญปลอด ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
13 นายอรุณศักดิ์ ขันธิมา ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
14 นางสาวฉัตรระพี ขาวล้ำเลิศ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ประธานกรรมการ การประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
15 นางสาวรัชนี เกิดกรุง ครูโรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่ กรรมการ การประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
16 นางภัทร์ศรัณย์ พันธ์ธุมวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการและเลขานุการ การประกวดแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
17 นายวิชาญ น้อยภารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
18 นายอรุณศักดิ์ ขันธิมา ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
19 นายจรัญ ชมภูเทพ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
20 นายเกียรติกูล เหล่ากอดี ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
21 นายเกริกไกร เต็มมูล ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
22 นายวิชญ์มนต์ มุุกธวัตร ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
23 นายกิติศักดิ์ กันยา ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
24 นายรัชพงษ์ เพียงเทพพงศธร ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
25 นายอดิพงษ์ ศิลานันท์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
26 นายวิชาญ น้อยภารา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
27 นางวันดี บุญเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
28 นายเกียรติกูล เหล่ากอดี ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
29 นายยุรนันท์ นันโท เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
30 นางศศิธร บุตรเมือง ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล สรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
31 นายอรุณศักดิ์ ขันธิมา ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด ประธานกรรมการ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
32 นางกัลยา วัลลิภาพร ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
33 นางศศิธร บุตรเมือง ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการและเลขานุการ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
34 นางวันดี บุญเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา
35 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว ครูโรงเรียนวัดนางสาว ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) ระดับประถมศึกษา
36 นางสาวอุทัยวรรณ บุตรเพ็ชร ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์) ระดับประถมศึกษา
37 นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
38 นายสมชัย ชวลิตธาดา โรงเรียนเอกชัย รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
39 นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
40 นางฐิติมา แตงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
41 นายวุฒิพงศ์ วงศ์กวินวุฒิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ้อมน้อย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
42 นายแสวง ปัญญาประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
43 นางสาวขวัญชนก ทองคุ่ย ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
44 นางวรรณี ตรีอุดม ครู โรงเรีัยนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
45 นางนำ้ผึ้ง เจริญขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
46 นางสาวรำไพ ใจช่วงโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
47 นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
48 นายสมควร กุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองครุ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
49 นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
50 นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
51 นางนำ้ผึ้ง เจริญขำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
52 นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
53 นางสุมาภรณ์ ดันงา ครู โรงเรียนเอกชัย กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
54 นายสุนทร โคจร ครู โรงเรียนบ้านคลองตัน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
55 นายสุระชัย พิมพ์งาม ครู โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
56 นายสุภา บุญยิ่งยง ครู โรงเรียนบ้านวังจรเข้ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
57 นางสาวขวัญธนา จันทร์ชื่น ครู โรงเรีัยนทานตะวันไตรภาษา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
58 นางนุชรัตน์ คันธหัตถี ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
59 นางสุนันทา ตะพัง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
60 นางสาวมณฑา ทูลยอดพันธุ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนยรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
61 นายประทีป เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
62 นางอรุณี พุกประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางน้ำวน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
63 นายสุดเขต โชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสาคร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
64 นายนันทิวา เดชอุดม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาขวาง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
65 นางชัชจิรา พรมสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพลี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
66 นายวิโรจน์ กิจสมุทร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
67 ว่าที่ ร.ต.เกียรติศักดิ์ เริงชัยภูมิ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชายทะเลกาหลง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
68 นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
69 นางสาวณิชกมล มีบุญธรรม ครูโรงเรียนวัดกาหลง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
70 นางประภา เกิดประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองซื่อ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
71 นายสงกรานต์ เนินหาด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองซื่อ รองประธานกรรมการ คณะดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
72 นายมนตรี ศักดิ์สิทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปัจจันตาราม กรรมการคณะดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ระดับประถมศึกษา)
73 นายกิตติชนม์ บุญเพ็ญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาหลง กรรมการคณะดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ระดับประถมศึกษา)
74 นางสาวนฤมล มะณุโชติ ครูโรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ระดับประถมศึกษา)
75 นายชุมพจน์ คุณาบุตร ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ/เลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ระดับประถมศึกษา)
76 นางสาววิรัตน์ อุบล ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายเอกสาร และงานทะเบียน/วุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
77 นายนิทัศน์ เกตุเจริญ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม รองประธานคณะกรรมการ ฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
78 นางสาวสดใส คำจันทร์ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ ฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
79 นางศิริรัตน์ ชาวน้ำ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ ฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
80 นางสาวศิริรักษ์ เพ็งอุดม ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ ฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
81 นางสาวนิภาพร เขียววิจิตร ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ ฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
82 นางสาวชูศรี จูเฉย ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเอกสารและงานทะเบียน/วุฒิบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
83 นายสมพร ขันธโสภา ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
84 นายสุวรรณ์ น้อยนาง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
85 นายชูศักดิ์ ทองสาสุข ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
86 นายสุเมธ เหมือนโพธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
87 นายพงษ์พันธ์ กะนีทะ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
88 นางมณฑา จันทร์สง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
89 นางปฐมาวดี มูลสา ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
90 นางอมรรัตน์ ไทยตรง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
91 นางพิสมัย ชินโคตรพงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
92 นางสาวพิชญ์ณัชชา ไหมทอง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
93 นางสาวสุกัญญา จาดี ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
94 นางสุดาวรรณ ศรีนาราง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการ/เลขานุการ ฝ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
95 นายชูเกียรติ ตี่ด้วง ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ผ่ายอาคารสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
96 นางนวรัตน์ อุประ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธาน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
97 นางสุนิสา วรรณพงษ์ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม รองประธาน คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
98 นางอุษา อ๊อกฉิม ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
99 นางสาววัฒนา เชยจิตย์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
100 นางส่ง ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
101 นางสาวมัณฑนา รอดดารา ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
102 นางสาวศกุนตลา วิริยะกุล ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม ประธาน คณะกรรมการ ฝ่ายบันทึกภาพ/ประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
103 นางสาวจิตรา กรังพานิช ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการ ฝ่ายบันทึกภาพ/ประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
104 นางสาวศศิวิมล จันทรนิเวศน์ ครู โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายบันทึกภาพ/ประเมินผล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ระดับประถมศึกษา)
105 นางวรรณี ตรีอุดม ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
106 นางสาวรำไพ ใจช่วงโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
107 นางวาสนา มฤบดี ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
108 นางสาวนฤมล ศรีงามผ่อง ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
109 นางสุดาวรรณ ศรีนาราง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
110 นางสาวบุญเยือน สิงห์โต ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
111 นางสุนันทา ตะพัง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
112 นายสมพร ขันธโสภา ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์จัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
113 นางสาวพรชนก ยวงลำใย ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
114 นางสาวจีรพันธ์ วัชรสิทธิกร ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
115 นางประวีณ์นุช ต้นสำโรงรัตนา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
116 นางสาวพรชนก ยวงลำใย ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
117 นางกนกกรรณิกา ตงมั่นคง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
118 นางชญาดา ผิวชะอุ่ม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
119 นางนวรัตน์ อุประ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานกรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
120 นางสาวอรอุมา ปิ่นวิถี นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนปฐมวัย กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
121 นางสาวสุธารส รักดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนปฐมวัย กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
122 นางสาวเกศรินทร์ เรืองสมบูรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์การสอนปฐมวัย กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
123 นางวรรณี ตรีอุดม ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
124 นางสาวสุรีลักษณ์ จินตราจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกิจกรรมปฐมวัย
125 นายสมพร ขันธโสภา ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายเครื่องเสียง ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
126 นายชูศักดิ์ ทองสาสุข ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายเครื่องเสียง ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
127 นางอังคณา แจ่มเจ็ดริ้ว ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประนกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
128 นางสาวมณฑา ทูลยอดพันธุ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
129 นางสาวเรณู บูชา ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
130 นางสุนันทา ตะพัง ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
131 นางสาวณัฐวดี ใจช่วงโชติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
132 นางจิระดา ปานอยู่ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายจัดทำเกียรติบัตร ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
133 นางอังคณา แจ่มเจ็ดริ้ว ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดเกียรติบัตร ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
134 นางนวรัตน์ อุประ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานกรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
135 นางอุษา อ๊อกฉิม ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์ฯ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
136 นางส่ง ศรีสวัสดิ์ ลูกจ้างประจำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายอาหาร ศูนย์ฯ จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
137 นางสาววัฒนา เชยจิตต์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
138 นางสาวสุรีลักษณ์ จินตราจันทร์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
139 นางนลินี ศรีสุพรรณ์ ครูธุรการ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
140 นางสาวณัฐวดี ใจช่วงโชติ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายบันทึกภาพ ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
141 นางสาวบุญเยือน สิงห์โต ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
142 นางชุลีพร รุ่งเรืองศิรินนท์ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
143 นางสาวรำไพ ใจช่วงโชติ ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
144 นายพงษ์พันธ์ กะนีทะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
145 นางนุชรัตน์ คันธหัตถี ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และปฏิคม ศูนย์ฯจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
146 นายประกอบ แก้วเนียม ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตร์ (คิดเลขเร็ว ระดับประถมศึกษา)
147 นางสาววรรษมล วิรุณพันธ์ ครูโรงเรียนวัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสสรณ์) กรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว (ระดับประถมศึกษา)
148 นางณัชดาพร พงษ์สีดา ครูโรงเรียนเอกชัย กรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว (ระดับประถมศึกษา)
149 นางสาวแจ่มจันทร์ จันทร์เอิบจิต ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม กรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว (ระดับประถมศึกษา)
150 นายประยุทธ ธนากาญจโนภาส ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว (ระดับประถมศึกษา)
151 นางสาวณัฐพร แช่มช้อย ครูโรงเรียนวัดอ้อมน้อย กรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว (ระดับประถมศึกษา)
152 นางสาวเทียนฤทัย ทองใบอ่อน ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว กรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว (ระดับประถมศึกษา)
153 นายสมศักดิ์ บุญเรือง ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว (ระดับประถมศึกษา)
154 นายสมภพ ออกกิจวัตร ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงานการตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว (ระดับประถมศึกษา)
155 นายจิรพล เขียววิชัย ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
156 นางนงลักษณ์ สุขสมศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) กรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
157 นางสาวสะอ้อน เกยสันเทียะ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ กรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
158 นางสาวทิพย์วิมล สุขเสาร์ ครูโรงเรียนวัดบางขุด กรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
159 นายอนันต์ นิภารัตน์ ครูโรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ กรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
160 นางสาวอุไรพร ลิ้มประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ กรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
161 นางสาวปณิดา ใจดี ครูโรงเรียนวัดคลองตัน กรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
162 นางเรณู ฉิมพาลี ครูโรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
163 นางปรุง อินทรมาตร ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตร์โปรแกรม GSP(ระดับประถมศึกษา)
164 นางปิยวดี เดชอุดม ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตร์ โปรแกรม GSP(ระดับประถมศึกษา)
165 นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตร์ โปรแกรม GSP(ระดับประถมศึกษา)
166 นายศักดิ์ดา จำปามี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม กรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตร์ โปรแกรม GSP(ระดับประถมศึกษา)
167 นางจอมใจ ทับทองดี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคณิตศาสตรโปรแกรม GSP( ระดับประถมศึกษา)
168 นายณัฐกฤษ จันทร์คณา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
169 นายจักรินทร์ ชินณะ ครูโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
170 นายศิริชัย พุ่มพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
171 นางสาวอรอุมา นามคุณ ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการดำเนินงานและกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
172 นางวาสนา ฤกษ์สิริศุภกร ครูโรงเรียนวัดหนองบัว กรรมการและเลขานุการ ดำเนินงาน กรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
173 นายประโมทย์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
174 นายสุชาติ คำทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู 2500) กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
175 นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้ดูแลระบบ โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเขตพื้นที่
176 นางสาวสุภาภรณ์ สานอก เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลระบบ โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเขตพื้นที่
177 นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร ผู้ดูแลระบบ โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเขตพื้นที่
178 นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดนางสาว ผู้ดูแลระบบ โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล ระดับเขตพื้นที่
179 นายแสวง ปัญญาประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
180 นางสาวอรกาญจน์ น้อยเจริญ ธุรการโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระภาษาไทย(ระดับประถมศึกษา)
181 นายพยุง นาคอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพเทคโนโลยี (การงานอาชีพ ขยายโอกาส)
182 นางกาญจนา นาคหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับประถมศึกษา)
183 นางสาวสุณิษา พจน์สมพงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว(สาครกิจโกศล) ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาไทย(ระดับมัธยมศึกษา)
184 นายสายชล ชื่นภิรมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระภาษาไทย(ระดับมัธยมศึกษา)
185 นายสมชัย ชวลิตธาดา โรงเรียนเอกชัย ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ(ระดับประถมศึกษา)
186 นายวสันต์ จันทร์มล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ประธานศูนย์การจัดการแข่งขันกลุ่มสาระต่างประเทศ(ระดับประถมศึกษา)
187 นางสาวสอ้อน เกยสันเทียะ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษา)
188 นางสาวปาวีณา พุทธอินทร์ ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษา)
189 นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์(ระดับมัธยมศึกษา)
190 นางทัศนา สมมาก ครูโรงเรียนวัดโรงเข้ ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
191 นายธนภัทร์ โพธิ์ร่มไทร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
192 นางจุฑาธิป โพธิ์ร่มไทร ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
193 นางฐิติมา แตงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
194 นายเสน่ห์ แตงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
195 นายนริศ ทวีสุข นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
196 นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
197 นางพรพรรณ เกิดประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
198 นางสุกัญญา คิดประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดหนองสองห้อง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
199 นางณิชกมล มีบุญธรรม ครูโรงเรียนวัดกาหลง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
200 นางสุธานี รัตนละออ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
201 นางสาวเพ็ญศรี บุญจุ่น ครูโรงเรียนวัดสวนส้ม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
202 นางกมลรัตน์ จันทร์ผล ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
203 นางชัชฎา หวานชะเอม ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
204 นางสาวนัยน์ปพร พญาชน ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
205 นางลำยอง เอมอยู่ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการและผู้ประสานงานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
206 นายเจตนา เกิดประสิทธิ์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสังคมศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา)
207 นางสาวพัฑรา ตรีพงษ์ศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ดูแลระบบและกรรมการและเลขานุการคระกรรมการฝ่ายเอกสาร ประเมินผล และสรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ )ระดับประถมศึกษา
208 นายเสน่ห์ แตงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว ประธานคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคดนโลยี ( การงานอาชีพ)ระดับประถมศึกษา
209 นางรัตนา วิยาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( การงานอาชีพ ) ระดับประถมศึกษา
210 นางจิตรา ตัณทนันท์ ครูโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
211 นางศิริลักษณ์ พลายรักษา ครูโรงเรียนวัดอ้อมน้อย กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
212 นางสาวนริสรา พ่วงกองนะ ครูโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
213 นางมะลิวัลย์ ขวดทอง ครูโรงเรียนบ้านท่าทราย ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่
214 นางสาววิรัตน์ อุบล ครูโรงเรียนวัดเกตุมวดีศรีวราราม กรรมการ ตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่
215 นางสาวกัญญาณัฐ มากเพ็ง ครูโรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการและเลขานุการ ตัดสินการแข่งขันจักสานไม้ไผ่
216 นางอรไพ เส็งเรียบ ครูโรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(พานพุ่มสักการะ)
217 นายเข็มณัฎฐ์ ทองงามขำ ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว กรรมการตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(พานพุ่มสักการะ)
218 นางสมบูรณ์ สินสมานกุล ครูโรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขาม กรรมการและเลขานุการ ตัดสินการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(พานพุ่มสักการะ)
219 นางพรทิพย์ ชมภู ครูโรงเรียนบ้านรางสายบัว ประธานกรรมการ ตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ
220 นางสาวอรอุษา วงศ์จรัสเกษม ครูโรงเรียนวัดปากบ่อ กรรมการ ตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ
221 นางสาวสุภาพ อมรพงษ์โพธิชา ครูโรงเรียนวัดพันธุวงษ์ กรรมการและเลขานุการ ตัดสินการแข่งขันโครงงานอาชีพ
222 นายพรต มรรคเจริญ ครูโรงเรียนวัดธัญญารามฯ ประธานกรรมการ ตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง
223 นางวิสาข์ บุญตานนท์ ครูโรงเรียนบ้านบางน้ำจืด กรรมการ ตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง
224 นางสาวรสวดี ศรีสุกัญญา ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการ ตัดสินการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง
225 นางสาวรุ้งตะวัน หุ้นเส็ง ครูโรงเรียนวัดหนองบัว ประธานกรรมการตัดสินการแข่่งขันแปรรูปอาหาร
226 นางวรี บรรพพงศา ครูโรงเรียนวัดศรีสำราญ ฯ กรรมการตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร
227 นางสาวปัทมา แก้วหาวงษ์ ครูโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท กรรมการและเลขานุการ ตัดสินการแข่งขันแปรรูปอาหาร
228 นางนีรนาท ภู่สว่าง ข้าราชการบำนาญ(ผู้ทรงคุณวุฒิ) ประธานกรรมการ ตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
229 นางโสภา พวงประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ กรรมการ ตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
230 นางสาวนิศารัตน์ ทับทวี ครูโรงเรียนวัดชีผ้าขาว กรรมการและเลขานุการ ตัดสินการแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
231 นางสาวสายหยุด วัฒนปัทมา ครูโรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง ประธานกรรมการ ตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าวและอาหารหวานขนมไทย
232 นางสุวรรณ สะสีมา ครูโรงเรียนบ้านรางสายบัว กรรมการ ตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าวและอาหารหวานขนมไทย
233 นางอุดมรัตน์ พานิชเจริญ ครูโรงเรียนบ้านดอนไผ่ กรรมการและเลขานุการ ตัดสินการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว ประเภทข้าว และอาหารหวานขนมไทย
234 นางสาวกัลยากร คณาวัฒนไชย ครูโรงเรียนหลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฎ์ ประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันแกะสลัก ผัก ผลไม้
235 นางดวงสุดา ไข่เกตุ ครูโรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม กรรมการ ตัดสินการแข่งขันแกะสลัก ผัก ผลไม้
236 นางกชมล เพ็งจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว กรรมการและเลขานุการ ตัดสินการแข่งขันแกะสลัก ผัก ผลไม้
237 นายสมหมาย แก้วชิงดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนางสาว ประธารจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา)
238 นางสหัสชา พรหมดวง ครูโรงเรียนวัดนางสาว ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา)
239 นางสาวเพ็ญนภา เถือกคำ ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา)
240 นางสาวบุณญดา โพธิ์สุ ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษา)
241 นายไพรัตน์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
242 นายประสิทธิ์ กานดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท รองประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
243 นายสุเขต โชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสาคร รองประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
244 นายเข็มเพชร ศรีชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง รองประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
245 นางสาววรรณา ปุจฉาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก รองประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
246 นายบรรลือ ดอกเตย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
247 นางสาวมณีรัตน์ นุชชาติ ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ผู้ดูแลระบบ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
248 นายบรรลือ ดอกเตย รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ ประธานกรรมการ ฝ่ายสรุป ผลรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
249 นางสาวศิริมณฑา ขุนศิริ ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการอำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
250 นางสาวพวงทิพย์ หมุยจินดา ครู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร กรรมการอำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
251 นางมยุรี หุ่นเจริญ ครู โรงเรียนเอกชัย กรรมการอำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
252 นายอรรณพ คิดประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดหนองบัว กรรมการอำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
253 นายทยาวัต สมมาก ครู โรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการอำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
254 นางสาวธัญญ์วรท ฤกธิ์โชติ ครู โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการอำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
255 นางสาวสุกานดา ชาญประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดบางยาง กรรมการอำนวยการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
256 นายชัยรัตน์ ศรช่วย ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(ทัศนศิลป์)
257 นางสาวสุภาพ จงเห็นจิตต์ ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายสรุป ผลรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
258 นายนัฐพล อ่วมกระทุ่ม ครูผู้ช่วย โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายสรุป ผลรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
259 นางสาวสุภาพร อินเสือ ครูธุรการ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ ฝ่ายสรุป ผลรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
260 นางสาวมณีรัตน์ นุชชาติ ครู โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายสรุป ผลรายงานผล และบันทึกคะแนน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
261 นายนพดล แจบ้านเกาะ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี ขยายโอกาสฯ)
262 นายอำนาจ วิมานจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี ขยายโอกาสฯ)
263 นายเสรี ทรัพย์ไพบูลย์ ครูโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระดนตรี ขยายโอกาสฯ)
264 นางสาวอัจฉริยา หยองเอ่น ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสวนหลวง ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ (ระดับประถมศึกษา)
265 นายเจษฎา เคารพ ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ (ระดับมัธยมศึกษา)
266 นายชวลิต กรเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ ประธานกรรมการคระอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
267 นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน รองประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
268 นายธานี ประยูรอนุเทพ ครูโรงเรียนวัดอ่างทอง กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
269 นางสาวมลฑา วรรณชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ กรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
270 นางจุฑาวดี ขุนภักดี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ กรรมการและเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
271 นายวีพงศ์ ภูมิสามพราน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
272 นายวีพงศ์ ภูมิสามพราน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ ประธานกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
273 นายปุญญพัฒน์ เสาธง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ กรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
274 นางสุภัทรา พร้อมศักดิ์โสภณ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
275 นายธรรมนาถ ศรีแดงบุตร ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
276 นายปุญญพัฒน์ เสาธง ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
277 นางอัญชนา จิตรเสงี่ยม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว และบันทึกภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
278 นางจุฑาวดี ขุนภักดี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ ประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(ระดับประถมศึกษา)
279 นายวีพงศ์ ภูมิสามพราน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ รองประธานกรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(ระดับประถมศึกษา)
280 นายสาย มีดี ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ กรรมการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(ระดับประถมศึกษา)
281 นางนิตยา เนตยารักษ์ ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(ระดับประถมศึกษา)
282 นางสาวมลฑา วรรณชัย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙ ผู้ดูแลระบบและกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสารและจัดเตรียมข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับประถมศึกษา)
283 นางณัชดาพร พงษ์สีดา ครู โรงเรียนเอกชัย ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
284 นางสาวพรรณศรี ปทุมสิริ โรงเรียนเอกชัย ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
285 นายวสันต์ จันทร์มล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
286 นายประสาร สารวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม รองประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันศูนย์เครือข่ายพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
287 นางสาวอภิญญา เลขพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
288 นางสาวอภิญญา เลขพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
289 นางสาวบงกช กันทวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (มัธยมศึกษา)
290 นางสาวบุญรวม พูลน้อย ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (มัธยมศึกษา)
291 นางสาวรุ่งทิวา หอมทอง ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (มัธยมศึกษา)
292 นางสาวสุพรรษา ไม้สังข์ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (มัธยมศึกษา)
293 นางสาวอภิญญา เลขพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (มัธยมศึกษา)
294 นางสาวสุพรรษา ไม้สังข์ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก คณะกรรมการดำเนินงานและสรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (มัธยมศึกษา)
295 นางสาวอภิญญา เลขพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก คณะกรรมการดำเนินงานและสรุปผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (มัธยมศึกษา)
296 นางสุพรรณี ชื่นค้า ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรสาคร กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
297 นายสุขอนันต์ อักษร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
298 นางมนัสพรรณ จันทร์ทองสุข ครูโรงเรียนวัดคลองครุ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
299 นางสาวณัฐกานต์ บุญเสริฐ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
300 นายทวีศักดิ์ เฮ้าเจริญ ครูโรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
301 นางสาวลักคณา รักกุศล ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
302 นางสาวเกศสุดา สังข์พุก ครูโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
303 นางอังสนา ตั้งตระกูล ครูโรงเรียนวัดนางสาว กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
304 นางสาวสมมาทย์ เกาเล็ก ครูโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
305 นางสาวจุรีรัตน์ บุตรน้ำเพชร ครูโรงเรียนวัดท่าเสา กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
306 นางสาวบงกช ดอกเตย ครูโรงเรียนวัดปัจจันตาราม กรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
307 นายบรรโน ทรงลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการการดำเนินงานจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
308 นายสุขอนันต์ อักษร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการการดำเนินงานจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
309 นายเอนก หอมทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ คณะกรรมการการดำเนินงานจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษา)
310 นายสุทธิพงค์ ทองใบอ่อน โรงเรียนวัดคลองครุ ผู้ดูแลระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษา)
311 นายเดชณรงค์ รามนัฏ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ระดับประถมศึกษา)
312 นางสุวรรณา ศิริเบ็ญนรัต ครูโรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษา)
313 นางสาวมะลิ คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสภณาราม ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้นักเรียนเรียนร่วม(ระดับประถมศึกษา)
314 นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้คำปรึกษา เสนอแนะ อำนวยความสะดวกการดำเนินงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
315 นางจารุพิชญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้คำปรึกษา เสนอแนะ อำนวยความสะดวกการดำเนินงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
316 นายสมมาต คำวัจนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้คำปรึกษา เสนอแนะ อำนวยความสะดวกการดำเนินงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
317 นายศุภชัย เจริญขำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ให้คำปรึกษา เสนอแนะ อำนวยความสะดวกการดำเนินงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
318 นายอนุสรณ์ ยศเทียม ผู้ทรงคุณวุฒิ สพป.สมุทรสาคร ให้คำปรึกษา เสนอแนะ อำนวยความสะดวกการดำเนินงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
319 นายนริศ ทวีสุข นักวิชาการศิกษาชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสาคร คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
320 นายฉลอง คงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.สมุทรสาคร คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
321 นายสุรัตน์ แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสาคร คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
322 นางวรนุช ตุนทกิจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
323 นายสมบัติ ศรีสุพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสาคร คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
324 นางขวัญเกื้อ แสงแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสาคร คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
325 นางสุพรรณี ชื่นค้า ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสาคร คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
326 นางสาวิตรี เหลืองสุรีย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
327 นางขวัญชนก ทองคุ่ย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสาคร คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
328 นางสุรางค์ มั่นคง นัักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
329 นางสาวสำลี กุ้ยอ่อน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
330 นางสาวภัควิภา โลไธสง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.สมุทรสาคร คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
331 นางนภัสนันท์ ปะทังโข เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.สมุทรสาคร คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
332 นางสาวสุภาภรณ์ สานอก เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.สมุทรสาคร คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
333 นางฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ นัักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.สมุทรสาคร คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
334 นางสาวเกษณี ปละอุด นััักวิชาการศึิกษาปฏิบัติการ สพป.สมุทรสาคร คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
335 นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ศึกษานิเทศ์ชำนาญการ คณะทำงานและประสานงาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
336 นางจารุพิชญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
337 นางวิภาดา บริหารพงศ์ นักวิชาการพัสดุชำนาญงาน สพป.สมุทรสาคร ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
338 นางภัทราวดี มิ่งมหาพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.สมุทรสาคร ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
339 นางศรัณยา รุ่งเรืองศุภรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.สมุทรสาคร ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
340 นายสมเกียรติ เหล่าประเสิรฐศักดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.สมุทรสาคร ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการเบิกจ่ายเงินตามโครงการฯ ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ
341 นางสาวสุกัญญา แสงสุข นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.สมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพการจัดกิจกรรมของศูนย์เครือข่าย ระดับเขตพื้นที่
342 นางพวงพิศ ขำดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพการจัดกิจกรรมของศูนย์เครือข่าย ระดับเขตพื้นที่
343 นายประสาร สารวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ประธานกรรมการ คณะอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
344 นางสาวปานทิพย์ รุ่งโรจน์สาคร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม รองประธานกรรมการ คณะอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
345 นายกษิดิ์เดช พรมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ รองประธานกรรมการ คณะอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
346 นายบุญรอด สาดแฟง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางปิ้ง กรรมการ คณะอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
347 นายจเร คุ่ยเสงี่ยม ครูโรงเรียนวัดกาหลง กรรมการ คณะอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
348 นางจิติมา ลาสีทัด ครูโรงเรียนบ้านสวนหลวง กรรมการ คณะอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
349 นายเอนก หอมทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ กรรมการ คณะอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
350 นายธงชัย เอี่ยมสุนทร ครูโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ กรรมการ คณะอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
351 นายไฉน เพลาด ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ กรรมการ คณะอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
352 นายสันต์ ปิยะสอน ครูโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว กรรมการ คณะอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
353 นายสุจินต์ เพชรสุวรรณ ครูโรงเรียนวัหนองบัว กรรมการ คณะอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
354 นางสาวณัฐกานต์ นุชประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก กรรมการ คณะอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
355 นายอาทร บัวจง ครูโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม กรรมการและเลขานุการ คณะอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
356 นายวัชระ เกรียงยงค์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการ คณะอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
357 นายไพศาล น้อยสุพรรณ ครูโรงเรียนวัดนางสาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)
358 นานยสุรชัย วรวงษ์ ครูโรงเรียนวัดคลองตันฯ กรรมการ คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)
359 นายสาธิต จงจิตร์ ครูโรงเรียนวัดยกกระบัตร กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)
360 นางเยาวลักษณ์ นุชกรรณ์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)
361 นางสาวรสวดี ศรีสุกัญญา ครูโรงรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)
362 นายวัชระ เกียงยงค์ ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนรับรายงานตัว กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)
363 นางสาววราภรณ์ เสาร์โพธิ์งาม ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)
364 นายภิญโญ เชียงน้อย ครูโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)
365 นางสาวนิตยา คำถนอม ครูโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและจัดทำเกียรติบัตร กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
คุณฐิตินันท์ แท่นวิทยานนท์ โทร 081-4032-696 , 034-826255 ต่อ 304 - 307Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]