งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 376
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม หลักเมืองสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณิชากร    พิมพ์รอย
2. เด็กหญิงจุฬามณี    วีลาวัลย์
3. เด็กหญิงณัฐยา    จันทวายศ
4. เด็กหญิงญาดา    เสือคง
5. เด็กหญิงอรอุมา    โพธิ์จันทร์
6. เด็กชายอธิพงศ์    มงคลชนะวงศ์
7. เด็กชายธนวัฒน์    บุรีนอก
8. เด็กชายสิทธิโชค    พรมประเสริฐ
9. เด็กชายกิตติภณ    สนเจียม
10. เด็กชายพัฒนรัตน์    จีดจีน
1. นางสาวกัลยาณี    สุวรรณธวัช
2 โรงเรียนปัญจพรพิทยา เอกชน 1. เด็กหญิงวรีภรณ์    ภู่ศิลป์
2. เด็กหญิงวิกันดา    ยะโพ
3. เด็กชายรุ่งรุจ    มานะประเสริฐ
4. เด็กหญิงมุทิตา    พุ่มอ่ำ
5. เด็กหญิงศริญญา    นวลจันทร์
6. เด็กหญิงณิชกานต์    นิคมจิต
7. เด็กชายก้องเกียรติ    ซ่อนศรี
8. เด็กชายพงวรรธ    ปริธรรมมัง
9. เด็กชายอัคนี    มีทิพย์
10. เด็กชายรัชพงศ์    ทองโชติ
1. นางสาวช่อเพชร    เขียวชม
3 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ โรงเรียนสังกัดเทศบาล 1. เด็กชายธนภัทร    สุขสมบัติ
2. เด็กชายปรัญชัย    ติ้มขลิบ
3. เด็กชายนภนต์    เกตุอุทัย
4. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    ขำเจริญ
5. เด็กชายสิรวิชญ์    ศรีสำอางค์
6. เด็กหญิงพรรวษา    วงศ์สวัสดิ์
7. เด็กหญิงพัสตราภรณ์    ทองดีสกูล
8. เด็กหญิงธัญวลักษณ์    เหลืองเรือง
9. เด็กหญิงอนุธิดา    ปานขลิบ
10. เด็กหญิงชนาภา    สุดยอดดี
1. นางสาวตรีธารทิพย์    เนาไธสงค์
2. นางสาวอุษณีย์    ชูผล
4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร มหาชัย 1. เด็กหญิงวีรยา    เอี่ยมเจริญ
2. เด็กหญิงแทนหทัย    สุขปาน
3. เด็กหญิงสิริกัญญา    สุวรรณเวช
4. เด็กหญิงศรุตา    ปานล้ำเลิศ
5. เด็กหญิงจารุณี    คุ่ยประเสริฐ
6. เด็กชายคุณานนท์    ปัสสายะ
7. เด็กชายจตุรภัทร    ปานทอง
8. เด็กชายหาญไชย    หอชัย
9. เด็กชายณัฐภัทร    ชูศรี
10. เด็กชายเตชินท์    กิจพ่อค้า
1. นางสาวบุญเยือน    สิงห์โต
5 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน ตะวันออกพัฒนา 1. เด็กชายกวัจน์    ภู่หุ้ย
2. เด็กชายธนภัทร    ทองภูบาล
3. เด็กชายสิทธิชัย    เสนาใหญ่
4. เด็กชายณัฐวัตร    แก้วคำ
5. เด็กชายภาคภูมิ    แซ่เอี๊ยว
6. เด็กหญิงกรกมล    โคละนำ
7. เด็กหญิงไอรดา    ดีเจริญเกียรติ
8. เด็กหญิงวรรษชล    ผลอินทร์
9. เด็กหญิงหมวย    แซ่อุย
10. เด็กหญิงวรัชญา    เยาวเสริฐ
1. นางสาวพงศ์พัชรา    เนตรขำ
2. นางสาวสุกัญญา    ศรีธนาภรณ์
3. นางสาวสุมินตรา    สลุงอยู่
6 โรงเรียนวัดท่าเสา พัฒนาท่าจีน 1. เด็กชายพีรพัฒน์    สินปรุ
2. เด็กชายศิริชัย    ใจแสน
3. เด็กชายชัชวารย์    จันทร์อ้น
4. เด็กชายจิระเดช    ใสงาม
5. เด็กหญิงเพชรแพรว    วงษ์หงษ์
6. เด็กหญิงวารุณี    สุพรรณ
7. เด็กหญิงพลอยพรรณ    วงษ์หงษ์
8. เด็กหญิงนิลาวรรณ    ทองเชื้อ
1. นางสาวณัฐกฤตา    สุนทรวรโชติ
7 โรงเรียนเอกชัย ท่าฉลอม 1. เด็กหญิงธารทิพย์    ถินแพ
2. เด็กหญิงพัฐสุดา    เขียวชะอุ่ม
3. เด็กหญิงวิสสุตา    มะลิวงษ์
4. เด็กหญิงธัญกร    ชัยสิทธิ์
5. เด็กหญิงชฎาพร    มณเฑียรประเสริฐ
6. เด็กชายวรดล    พัฒพันธ์
7. เด็กชายหรรษา    ศิริพล
8. เด็กชายพงศ์ศิริ    พ่วงจินดา
9. เด็กชายนนทวัฒน์    ล้ำเลิศวิทยา
10. เด็กชายจตุรวิชญ์    แสงจันทร์
1. นางภภัสสร    ศรีเจริญ
2. นายศิริวัฒน์    ขำเกิด
3. นายสิงหา    ช้างขวัญยืน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................