งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 377
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ตะวันออกพัฒนา 1. เด็กหญิงปิรญา    คำกลั่น
2. เด็กหญิงพิมพ์วดี    จอมหงษ์
3. เด็กหญิงสมศรี    สังข์ทอง
4. เด็กหญิงลภัสรดา    ริมธีระกุล
5. เด็กชายบรรหาร    จันเรือง
6. เด็กชายภูรินทร์    ศรีนวลกัน
7. เด็กชายพัด    ตาอุ่น
8. เด็กชายภาสกร    ลงลา
1. นางสาวกทชกร    สว่างอารมณ์
2. นายนรินทร    ประเทศ
3. นางสาวภาษิตา    เฉียงภาเลิศ
2 โรงเรียนวัดท่าเสา พัฒนาท่าจีน 1. เด็กชายณัฐพงษ์    สุวรรณประภาธร
2. เด็กชายกันต์ศักดิ์    ดวงแก้ว
3. เด็กชายฉันทัช    มูลสองแคว
4. เด็กชายนครินทร์    กระแสราช
5. เด็กหญิงปิริกานต์    ฟ้อนตะคุ
6. เด็กหญิงกนกวรรณ    บู่สาลี
7. เด็กหญิงฉันทิสา    เพ็งสุวรรณ
8. เด็กหญิงสุพัตรา    สุพันธะ
1. นางสาวณัฐกฤตา    สุนทรวรโชติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................