งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 378
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม หลักเมืองสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงวิชญาดา    ท่วมทับลาภ
2. เด็กหญิงวลักขณา    ป้องนาชัย
3. เด็กหญิงพรพิมล    บำรุงเอื้อ
4. เด็กหญิงปณิดา    จันทรวายศ
5. เด็กหญิงนันธิชา    ป้อมค่าย
6. เด็กหญิงนวพร    เชียงทอง
7. เด็กหญิงณัฐธิดา    ทับปัน
8. เด็กหญิงญาณีกร    เอกชัยทวีผล
9. เด็กหญิงคณิตา    ไตรยสุทธิ์
10. เด็กหญิงสุธาทิพย์    น้อยศิร
1. นางประเทือง    เงินสมบัติ
2. นางสาววรรณภา    กรังพานิชย์
3. นางสาวอรนุช    เปรุนาวิน
2 โรงเรียนประชินนุสรณ์ เอกชน 1. เด็กหญิงสุกัญญา    บัวน้อย
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    มิ่งเมือง
3. เด็กหญิงกนกวรรณ    เย็นสบาย
4. เด็กหญิงกุสุมา    แซ่ตัน
5. เด็กหญิงญาตาวี    ทองสุก
6. เด็กหญิงกมลทิพย์    รุจิเอกวโรภาส
7. เด็กหญิงสิริพันธุ์    อุบลบาล
8. เด็กหญิงลภัสรดา    ธนากูลนิธิ
1. นางประไพ    เย็นสบาย
2. นายพงษ์สักกะ    ภักดีผล
3. นายสุพจน์    เย็นสบาย
4. นายสุเชษฐ์    เย็นสบาย
3 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ สาครบุรี 1. เด็กหญิงจารุวรรณ    หุ่นภู
2. เด็กชายสุรศักดิ์    จันที
3. เด็กชายจักริน    สุขปาน
4. เด็กชายรัตนกร    รัตนเจริญ
5. เด็กหญิงชนัญญา    วรรณพัฒน์
6. เด็กหญิงปาริชาติ    โฮมราช
1. นายพงปณสิษฐ์    คงบุญ
2. นางวรรณนารี    น้อยดีธพัทธ์
3. นางสุพรทิพย์    คงบุญ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................