งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 395
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม หลักเมืองสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจริยา    ทรัพย์พัฒนา
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์    นารี
3. เด็กหญิงวัชราภรณ์    แจ่มกระจ่าง
4. เด็กหญิงสุภาพร    ศรีศักดิ์สมบัติ
5. เด็กหญิงต้องตา    อาจหาญ
6. เด็กหญิงรสสุคนธ์    จันธิมา
7. เด็กหญิงอภิญดา    จำรูญพันธุ์
1. นางประเทือง    เงินสมบัติ
2. นางสาววรรณภา    กรังพานิชย์
3. นางสาวอรนุช    เปรุนาวิน
2 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร เอกชน 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา    สมจันทร์
2. เด็กหญิงจินาภา    ทองเพ็ง
3. เด็กหญิงนภัสนันท์    สุขเกษม
4. เด็กหญิงสินีนาถ    ศุกระศร
5. เด็กหญิงปุญญิศา    สวนโต
6. เด็กหญิงชลธิชา    ชัยมงคล
1. นางสาวสุภาภรณ์    เนตรแก้ว
3 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ โรงเรียนสังกัดเทศบาล 1. เด็กหญิงภัททิรา    โจมฤทธิ์
2. เด็กหญิงขวัญทิชา    ป้องเดช
3. เด็กหญิงชลลดา    หุ่นภู
4. เด็กหญิงักัญญาภัค    แย้มผกา
5. เด็กหญิงชนาภา    สุดยอดดี
6. เด็กหญิงอนุธิดา    ปานขลิบ
7. เด็กหญิงอัยศิมา    แพรบำรุง
1. นางสาวตรีธารทิพย์    เนาไธสงค์
2. นางสาวอุษณีย์    ชูผล
4 โรงเรียนวัดน่วมกานนท์ บ้านบ่อ 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    ชัยพงษ์
2. เด็กหญิงพิชญ์นารี    เฟื่องฟุ้ง
3. เด็กหญิงภัทรวดี    เนตรสุวรรณ
4. เด็กหญิงวัศยา    รณหงษา
5. เด็กหญิงฉันชนก    แสงสว่าง
6. เด็กหญิงน้ำฝน    คงทิพย์
1. นางสาวธีราภรณ์    ชูชื่น
5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 พัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงอัญชลี    เจริญสุข
2. เด็กหญิงกัญญาวีย์    รุ่งอรุณมีทรัพย์
3. เด็กหญิงเกวลิน    เชยสงวน
4. เด็กหญิงชมพูนุท    รุ่งอรุณมีทรัพย์
5. เด็กหญิงกันย์สุดา    ทองคำ
6. เด็กหญิงพิชญา    ชาวบางน้อย
1. นางสุวรีย์    ตังคโนภาส
6 โรงเรียนวัดท่าเสา พัฒนาท่าจีน 1. เด็กหญิงศิริกมล    บุณโยดม
2. เด็กหญิงสุกัญญา    ทิพย์จันทร์
3. เด็กหญิงฉันทิสา    เพ็งสุวรรณ
4. เด็กหญิงปาริชาติ    หุ่นภู่
5. เด็กหญิงณัฐกาญจน์    กาบแก้ว
6. เด็กหญิงปิริกานต์    ฟ้อนตะคุ
1. นางสาวณัฐกฤตา    สุนทรวรโชติ
7 โรงเรียนวัดบางปิ้ง มหาชัย 1. เด็กหญิงทัตพิชา    ทวีพันธ์
2. เด็กหญิงปัณฑิตา    เปรินทร์
3. เด็กหญิงสรณ์สิริ    เรืองศิลป์
4. เด็กหญิงนิชาภัทร    กัณหา
5. เด็กหญิงนวรัตน์    เส็งสุข
6. เด็กหญิงวรัญญา    ภู่รุ่งเรือง
1. นางนวลปอง    ศรีทรัพย์
8 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ สาครบุรี 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์    ธนะสีลังกูร
2. เด็กหญิงอัจฉรา    กมลผาด
3. เด็กหญิงแพรพลอย    โสดานา
4. เด็กหญิงภนิดา    บัวแสน
5. เด็กหญิงเสาวณี    สีชื่น
6. เด็กหญิงสุทินันท์    มีนาเสียว
1. นายพงปณสิษฐ์    คงบุญ
2. นางวรรณนารี    น้อยดีธพัทธ์
3. นางสุพรทิพย์    คงบุญ
9 โรงเรียนเอกชัย ท่าฉลอม 1. เด็กหญิงวิสสุตา    มะลิวงษ์
2. เด็กหญิงธัญกร    ชัยสิทธิ์
3. เด็กหญิงอริสา    สุวรรณดี
4. เด็กหญิงอริสรา    สุวรรณดี
5. เด็กหญิงสุชาดา    จันทะแสง
6. เด็กหญิงชฎาพร    มณเฑียรประเสริฐ
1. นางภภัสสร    ศรีเจริญ
2. นายศิริวัฒน์    ขำเกิด
3. นายสิงหา    ช้างขวัญยืน
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................