งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 398
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศพระราม 2 เอกชน 1. เด็กชายยศวร    เขียวขำ
2. เด็กชายชาญพัฒน์    โชติบุตร
3. เด็กชายภิมุข    ทองตระกูล
4. เด็กชายเมธาสิทธ์    ภัทรเสถียร
5. เด็กชายประวิทย์    ฐิตยานุวัฒน์
6. เด็กหญิงปวริศา    หอมแช่ม
7. เด็กหญิงภวิษญ์พร    สร้อยเพ็ชร์
8. เด็กหญิงญาณิศา    เสือแสง
9. เด็กหญิงปพิชญา    เหลือรัก
10. เด็กหญิงจุฑารัตน์    บุญสุข
11. เด็กหญิงปัณฑิตา    จำปาทอง
12. เด็กหญิงสุภัสสร    น่วมนวล
13. เด็กหญิงนันท์นภัส    นีรนาทธารา
14. เด็กหญิงศศิตา    วีระพงษ์
15. เด็กหญิงภัทรพร    สมปัญญา
16. เด็กหญิงพิไลพร    คุณโพธิ์
1. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย    เขียวสอาด
2. นายวัชรลักษณ์    จันทร์สมบูรณ์
2 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม โรงเรียนสังกัด อบจ. 1. เด็กหญิงพัทธนันท์    ทิพย์สุมานันท์
2. เด็กหญิงนพรัตน์    แสงสุวรรณ
3. เด็กหญิงลลิตวดี    แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงศศิธร    ทองดอนน้อย
5. เด็กหญิงวรรณภา    บุญไห้
6. เด็กหญิงพรนภา    ลิ้มรักษา
7. เด็กหญิงคณิศร    ธรรมสาลี
8. เด็กหญิงอมรัตน์    รอยประโคน
9. เด็กหญิงรุจิรา    ตุ้มทอง
10. เด็กหญิงฤทัยรัตน์    ปลื้มถนอม
11. เด็กหญิงจิรัชญา    พุ่มสะอาด
12. เด็กหญิงมัลลิกา    จันทรสมา
1. นางสาวพิมพ์ลดา    สุขพิสุทธิ์
2. นางสาวสิริพรรณ    ทัศนพาณิชย์
3 โรงเรียนวัดใหม่หนองพะอง ตะวันออกพัฒนา 1. นางณฐมน    วงศ์ทาทอง
4 โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ สาครบุรี 1. เด็กหญิงอภรณ์นภา    ปัญญาทิพย์
2. เด็กหญิงอทิตยา    พันธ์เพ็ง
3. เด็กหญิงพรรพษา    นามสว่าง
4. เด็กหญิงจิรนันท์    ธรรมเนียม
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์    แสนทวีสุข
6. เด็กหญิงรุจิสา    สุสวดโม้
1. นายพงปณสิษฐ์    คงบุญ
2. นางวรรณนารี    น้อยดีธพัทธ์
3. นางสุพรทิพย์    คงบุญ
5 โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ หลักเมืองสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงชยุดา    ฟักเพชร
2. เด็กหญิงสุพัตรา    ทองถนอม
3. เด็กหญิงวนัชพร    กอนจันทร์
4. เด็กหญิงอริสรา    ชาวไร่อ้อย
5. เด็กหญิงภัคจิรา    มาปากลัด
6. เด็กหญิงกรรณิภา    รสสุธรรม
7. เด็กหญิงลัคนา    พรมบุญเรือง
8. เด็กหญิงวีรวรรณ    ทินรัมย์
9. เด็กหญิงทิพย์เกสร    อ่อนสมกิจ
10. เด็กหญิงปภานัน    กตคต
1. นางสาวนุพา    นอบน้อมไพร
2. นางสาววรพรรณ    จันทร์เทียน
3. นางวรรณา    วิมานจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................