งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 399
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดท่าเสา พัฒนาท่าจีน 1. เด็กหญิงหงษ์ทอง    บุญธรรม
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา    กาญจนวรินทร
3. เด็กหญิงเบญญาทิพย์    การประกอบ
4. เด็กหญิงชนิสรา    นามรมย์
5. เด็กหญิงสุธิพร    นิละบุตร
6. เด็กหญิงสุกาญจน์    เร่บ้านเกาะ
7. เด็กหญิงพันธิตรา    แซ่ซิ้ม
1. นางสาวณัฐกฤตา    สุนทรวรโชติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................