งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .................................
ระหว่าง วันที่ 10 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 404
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนวัดบางปิ้ง มหาชัย 1. เด็กชายกัมปนาท    แฝงทรัพย์
2. เด็กหญิงภัทราพร    ถินแพ
1. นางสาวณภัสสรณ์    ขำเหลือ
2. นางสาวณัฏฐกันย์    เทียนบ้านขอม
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................